HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

ἀμύνασθαιTexte grec :

[31] Τοιαύτης δὲ τὸν πότον ἐλπίδος διαπαιδαγωγησάσης προσμίξαντες ἡμεῖς καὶ διὰ τῶν οἰκετῶν εὐθὺς ὠσάμενοι πρὸς τὸν ἀνδρῶνα μικρὸν ἐπὶ ταῖς θύραις ἔστημεν (597) ἐφορῶντες τῶν κατακειμένων ἕκαστον. | ἡ μὲν οὖν τῶν στεφάνων καὶ τῆς ἐσθῆτος ὄψις παραλογιζομένη τὴν ἐπιδημίαν ἡμῶν σιγὴν ἐποίησεν· ἐπεὶ δὲ πρῶτος ὁ Μέλων ὥρμησε διὰ μέσου τὴν χεῖρα τῇ λαβῇ τοῦ ξίφους ἐπιβεβληκώς, Καβίριχος ὁ κυαμευτὸς ἄρχων τοῦ βραχίονος αὐτὸν παραπορευόμενον ἀντισπάσας ἀνεβόησεν ‘οὐ Μέλων οὗτος, ὦ Φυλλίδα;’ τούτου μὲν οὖν ἐξέκρουσε τὴν ἐπιβο(υ)λὴν ἅμα τὸ ξίφος ἀνέλκων, διανιστάμενον δὲ χαλεπῶς τὸν Ἀρχίαν ἐπιδραμὼν οὐκ ἀνῆκε παίων ἕως ἀπέκτεινε. τὸν δὲ Φίλιππον ἔτρωσε μὲν Χάρων παρὰ τὸν τράχηλον, ἀμυνόμενον δὲ τοῖς παρακειμένοις ἐκπώμασιν ὁ Λυσίθεος ἀπὸ τῆς κλίνης χαμαὶ καταβαλὼν ἀνεῖλε. τὸν δὲ Καβίριχον ἡμεῖς κατεπραΰνομεν ἀξιοῦντες μὴ τοῖς τυράννοις βοηθεῖν ἀλλὰ τὴν πατρίδα συνελευθεροῦν ἱερὸν ὄντα καὶ τοῖς θεοῖς καθωσιωμένον ὑπὲρ αὐτῆς· ὡς δὲ καὶ διὰ τὸν οἶνον οὐκ ἦν εὐπαρακόμιστος τῷ λογισμῷ πρὸς τὸ συμφέρον ἀλλὰ μετέωρος καὶ τεταραγμένος ἀνίστατο καὶ τὸ δόρυ προεβάλλετο κατ´ αἰχμήν, ὅπερ ἐξ ἔθους ἀεὶ φοροῦσιν οἱ παρ´ ἡμῖν ἄρχοντες, ἐγὼ μὲν ἐκ μέσου διαλαβὼν τὸ δόρυ καὶ μετεωρίσας ὑπὲρ κεφαλῆς ἐβόων ἀφεῖναι καὶ σῴζειν ἑαυτόν, εἰ δὲ μή, πεπλήξεσθαι· Θεόπομπος δὲ παραστὰς ἐκ δεξιῶν καὶ τῷ ξίφει πατάξας αὐτόν ‘ἐνταῦθ´’ ἔφη ‘κεῖσο μετὰ τούτων, οὓς ἐκολάκευες· μὴ γὰρ ἐν ἐλευθέραις στεφανώσαιο ταῖς Θήβαις μηδὲ θύσειας ἔτι τοῖς θεοῖς, ἐφ´ ὧν κατηράσω πολλὰ τῇ πατρίδι πολλάκις ὑπὲρ τῶν πολεμίων εὐχόμενος.’ πεσόντος δὲ τοῦ Καβιρίχου τὸ μὲν ἱερὸν δόρυ Θεόκριτος παρὼν ἀνήρπασεν ἐκ τοῦ φόνου, τῶν δὲ θεραπόντων ὀλίγους τολμήσαντας ἀμύνασθαι διεφθείραμεν ἡμεῖς, τοὺς δ´ ἡσυχίαν ἄγοντας εἰς τὸν ἀνδρῶνα κατεκλείσαμεν οὐ βουλόμενοι διαπεσόντας ἐξαγγεῖλαι τὰ πεπραγμένα, πρὶν εἰδέναι καὶ τὰ τῶν ἑταίρων εἰ καλῶς κεχώρηκεν.

Traduction française :

[31] Cette attente entretenait la beuverie ; là-dessus, nous nous introduisîmes et, poussant aussitôt à travers les serviteurs jusqu'à la salle des hommes, nous restâmes un instant prés de la porte à dévisager chacun des convives. La vue de nos couronnes et de nos costumes les abusa à notre arrivée et fit un silence ; mais quand Mélon se fut jeté le premier à travers la salle, la main à la garde de son épée, Cabirichos, l'archonte de la fève, le saisit au passage par le bras et s'écria : «Phyllidas, n'est-ce pas Mélon ?» L'autre se dégagea d'une secousse, tout en dégainant, et comme Archias se levait péniblement, il courut sur lui et ne cessa de le frapper jusqu'à la mort. Charon, lui, blessa Philippos à la gorge; Philippos essaya de se défendre avec les coupes qui étaient à sa portée, mais Lysithéos le jeta â bas de son lit et l'acheva. Quant à nous, nous tâchions de calmer Cabirichos, lui demandant de ne pas secourir les tyrans, de nous aider à affranchir la patrie, lui qui était sanctifié et consacré par les dieux pour elle ; mais comme le vin le rendait peu accessible à l'argument de son intérêt, qu'il se levait l'air absent, égaré, et brandissait, la pointe en avant, la lance que nos archontes ont l'habitude de porter constamment, je saisis la lance par le milieu et l'élevant au-dessus de sa tête, je lui criai de la lâcher et de sauver sa vie ; sinon, il recevrait le coup mortel ; mais Théopompos se jeta à sa droite et le frappa de son épée en disant : «Reste là par terre avec ceux que tu flattais ; tu ne voudrais pas porter la couronne dans une Thèbes libre ni continuer à sacrifier aux dieux, que tu invoquais pour déverser la malédiction sur ta patrie, toi qui redoublais de prières pour ses ennemis.» Cabirichos tomba, et Théocritos, qui était là, retira du sang la lance sacrée ; quelques-uns des serviteurs osaient se défendre, nous les tuâmes ; ceux qui se tenaient cois, nous les enfermons dans la salle des hommes, pour qu'ils n'aillent pas se disperser et publier l'événement avant que nous sachions si tout allait bien aussi pour nos compagnons.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005