HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

ὑπ´Texte grec :

[30] Ὥρα μὲν οὖν ἦν καθ´ ἣν ἅνθρωποι μάλιστα περὶ δεῖπνόν εἰσι, τὸ δὲ πνεῦμα μᾶλλον ἐπιτεῖνον ἤδη νιφετὸν ὑπεκίνει ψεκάδι λεπτῇ μεμιγμένον, ὥστε πολλὴν ἐρημίαν εἶναι διὰ τῶν στενωπῶν διεξιοῦσιν. οἱ μὲν οὖν ἐπὶ τὸν Λεοντίδην καὶ τὸν Ὑπάτην ταχθέντες ἐγγὺς ἀλλήλων οἰκοῦντας ἐν ἱματίοις ἐξῄεσαν ἔχοντες οὐδὲν ἕτερον τῶν ὅπλων ἢ μάχαιραν ἕκαστος (ἐν δὲ τούτοις ἦν καὶ Πελοπίδας καὶ Δαμοκλείδας καὶ Κηφισόδωρος), Χάρων δὲ καὶ Μέλων καὶ οἱ μετ´ αὐτῶν ἐπιτίθεσθαι τοῖς περὶ Ἀρχίαν μέλλοντες, ἡμιθωράκια ἐνδεδυμένοι καὶ στεφάνους δασεῖς ἔχοντες οἱ μὲν ἐλάτης οἱ δὲ πεύκης, ἔνιοι δὲ καὶ χιτώνια τῶν γυναικεί ων ἀμπεχόμενοι, μεθύοντας ἀπομιμούμενοι κώμῳ χρωμένους μετὰ γυναικῶν. ἡ δὲ χείρων, ὦ Ἀρχίδαμε, τύχη καὶ τὰς τῶν πολεμίων μαλακίας καὶ ἀγνοίας ταῖς ἡμετέραις ἐπανισοῦσα τόλμαις καὶ παρασκευαῖς καὶ καθάπερ δρᾶμα τὴν πρᾶξιν ἡμῶν ἀπ´ ἀρχῆς διαποικίλλουσα κινδυνώδεσιν ἐπεισοδίοις εἰς αὐτὸ συνέδραμε τὸ ἔργον, ὀξὺν ἐπιφέρουσα καὶ δεινὸν ἀνελπίστου περιπετείας ἀγῶνα. τοῦ γὰρ Χάρωνος ὡς ἀνέπεισε τοὺς περὶ Ἀρχίαν καὶ Φίλιππον ἀναχωρήσαντος οἴκαδε καὶ διασκευάζοντος ἡμᾶς ἐπὶ τὴν πρᾶξιν ἧκεν ἐνθένδε παρ´ ὑμῶν ἐπιστολὴ παρ´ Ἀρχίου τοῦ ἱεροφάντου πρὸς Ἀρχίαν ἐκεῖνον ὄντα φίλον αὐτῷ καὶ ξένον, ὡς ἔοικεν, ἐξαγγέλλουσα τὴν κάθοδον καὶ τὴν ἐπιβουλὴν τῶν φυγάδων καὶ τὴν οἰκίαν, εἰς ἣν παρεληλύθεισαν, καὶ τοὺς συμπράττοντας αὐτοῖς. ἤδη δὲ καὶ τῇ μέθῃ κατακεκλυσμένος ὁ Ἀρχίας καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν γυναικῶν ἀνεπτοημένος ἐδέξατο μὲν τὴν ἐπιστολήν, τοῦ δὲ γραμματοφόρου φήσαντος ὑπὲρ (τῶν) σπουδαίων αὐτῷ γεγράφθαι ‘τὰ σπουδαῖα τοίνυν εἰς αὔριον’ ἔφη. καὶ τὴν μὲν ἐπιστολὴν ὑπέθηκεν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον, αἰτήσας δὲ ποτήριον ἐκέλευσεν ἐγχεῖν καὶ τὸν Φυλλίδαν ἐξέπεμπε συνεχῶς ἐπὶ θύρας σκεψόμενον εἰ τὰ γύναια πρόσεισι.

Traduction française :

[30] C'était l'heure où d'ordinaire les gens sont à table, et le vent qui redoublait charriait déjà des flocons de neige mêlés à une pluie fine; les ruelles où nous passions étaient entièrement désertes. Ceux qui avaient été chargés de Léontidas et d'Hypatès, qui demeuraient prés l'un de l'autre, sortirent avec leurs manteaux, sans autre arme qu'un poignard ; il y avait parmi eux Pélopidas, Damoclidas et Cephisodôros ; Charon, Mélon et ceux qui avec eux devaient attaquer Archias avaient revêtu leur plastron de cuirasse et portaient des couronnes épaisses, les unes de sapin, les autres de pin; d'autres avaient passé des tuniques féminines et jouaient la troupe avinée qui se promène avec des femmes. Mais, Archidamos, la fortune ne fut pas tout heureuse : en mettant de pair la lâcheté et l'incurie de nos ennemis avec notre hardiesse et notre attention, elle tissa dès le début notre entreprise d'épisodes mouvementés, comme un vrai drame, et concourut à la péripétie même, en provoquant une lutte vive et hasardeuse, pleine d'incidents inattendus. Après avoir persuadé Archias et Philippos, Charon était revenu à la maison et nous disposait à agir, quand d'ici, de chez vous, il arriva une lettre du hiérophante Archias à cet Archias-là, son ami et son hôte, où il lui faisait savoir, paraît-il, le retour et le complot des bannis, la maison où ils s'étaient glissés, les noms de leurs complices. Seulement Archias était déjà noyé par l'ivresse et ne pensait plus qu'aux femmes qu'il attendait. Il reçut bien la lettre, mais quand le porteur lui eut dit qu'on lui écrivait pour une affaire d'importance : «A demain les affaires», dit-il. Et il mit la lettre sous son oreiller ; puis, demandant une coupe, il la fit remplir ; il envoyait à tout moment Phyllidas à la porte voir si les femmes approchaient.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005