HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

ἔπραττονTexte grec :

[1] (ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ζωγράφου τινός, ὦ Καφισία, μέμνημαί ποτε περὶ τῶν θεωμένων τοὺς γεγραμμένους πίνακας λόγον οὐ φαῦλον ἀκούσας ἐν εἰκόνι λελεγμένον. ἔφη γὰρ ἐοικέναι τοὺς μὲν ἰδιώτας καὶ ἀτέχνους θεατὰς ὄχλον ὁμοῦ πολὺν ἀσπαζομένοις, τοὺς δὲ κομψοὺς καὶ φιλοτέχνους καθ´ ἕκαστον ἰδίᾳ τῶν ἐντυγχανόντων προσαγορεύουσι. τοῖς μὲν γὰρ οὐκ ἀκριβὴς ἀλλὰ τύπῳ τινὶ γίγνεται μόνον ἡ τῶν ἀποτελεσμάτων σύνοψις, τοὺς δὲ τῇ κρίσει κατὰ μέρος τὸ ἔργον διαλαμβάνοντας οὐδὲν ἀθέατον οὐδ´ ἀπροσφώνητον ἐκφεύγει τῶν καλῶς ἢ τοὐναντίον γεγονότων. οἶμαι δὴ καὶ περὶ τὰς ἀληθινὰς πράξεις ὁμοίως τῷ μὲν ἀργοτέρῳ τὴν διάνοιαν ἐξαρκεῖν πρὸς ἱστορίαν, εἰ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ καὶ τὸ πέρας πύθοιτο τοῦ πράγματος, τὸν δὲ φιλότιμον καὶ φιλόκαλον τῶν ὑπ´ ἀρετῆς ὥσπερ τέχνης μεγάλης ἀπειργασμένων θεατὴν τὰ καθ´ ἕκαστα μᾶλλον εὐφραίνειν, ὡς τοῦ μὲν τέλους πολλὰ κοινὰ πρὸς τὴν τύχην ἔχοντος, τοὺς δ´ ἐν ταῖς αἰτίαις καὶ τοῖς - - - μέρους ἀγῶνας ἀρετῆς πρὸς τὰ συντυγχάνοντα καὶ τόλμας ἔμφρονας παρὰ τὰ δεινὰ καθορῶντα καιρῷ καὶ πάθει μεμιγμένου λογισμοῦ. τούτου δὴ τοῦ γένους τῶν θεατῶν καὶ ἡμᾶς ὑπολαμβάνων εἶναι δίελθέ τε τὴν πρᾶξιν ἡμῖν ἀπ´ ἀρχῆς ὡς ἐπράχθη καὶ τοῦ λόγου μετάδος ὃν ἀκούομεν γενέσθαι τότε σοῦ παρόντος, ὡς ἐμοῦ μηδ´ ἂν εἰς Θήβας ἐπὶ τούτῳ κατοκνήσαντος ἐλθεῖν, εἰ μὴ καὶ νῦν Ἀθηναίοις πέρα τοῦ δέοντος ἐδόκουν βοιωτίζειν. (ΚΑΦΕΙΣΙΑΣ) Ἀλλ´ ἔδει μέν, ὦ Ἀρχίδαμε, σοῦ δι´ εὔνοιαν οὕτω προθύμως τὰ πεπραγμένα μαθεῖν σπουδάζοντος ἐμέ ‘καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον θέσθαι’ κατὰ Πίνδαρον τὸ δεῦρ´ ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν διήγησιν· τὸ δὲ πρεσβείας ἀφιγμένους ἕνεκα καὶ σχολὴν ἄγοντας, ἄχρι οὗ τὰς ἀποκρίσεις τοῦ δήμου λάβωμεν, ἀντιτείνειν καὶ ἀγροικίζεσθαι πρὸς εὐγνώμονα καὶ φίλον ἑταῖρον δόξειεν ἂν ἐγείρειν τὸ κατὰ Βοιωτῶν ἀρχαῖον εἰς μισολογίαν ὄνειδος ἤδη μαραινόμενον παρὰ Σωκράτη τὸν ὑμέτερον, ἡμεῖς δὲ παρὰ Λῦσιν τὸν ἱερὸν σπουδάζοντες οὕτω διεφάνημεν. ἀλλ´ ὅρα τοὺς παρόντας, εἰ πρὸς ἀκρόασιν ἅμα πράξεων καὶ λόγων τοσούτων εὐκαίρως ἔχουσιν· οὐ γὰρ βραχὺ μῆκός ἐστι τῆς διηγήσεως, ἐπεὶ σὺ καὶ τοὺς λόγους προσπεριβαλέσθαι κελεύεις. (ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ἀγνοεῖς, ὦ Καφισία, τοὺς ἄνδρας; ἦ μὴν ἄξιον εἰδέναι πατέρων ὄντας ἀγαθῶν καὶ πρὸς ὑμᾶς οἰκείως ἐχόντων. ὁδὶ μέν ἐστιν ἀδελφιδοῦς Θρασυβούλου Λυσιθείδης, ὁδὶ δὲ Τιμόθεος Κόνωνος υἱός, οὗτοι δ´ Ἀρχίνου παῖδες, οἱ δ´ ἄλλοι τῆς ἑταιρίας καὶ αὐτοὶ τῆς ἡμετέρας πάντες· ὥστε σοι θέατρον εὔνουν καὶ οἰκεῖον ἔχειν τὴν διήγησιν. (ΚΑΦΕΙΣΙΑΣ) Εὖ λέγεις. ἀλλὰ τίς ἂν ὑμῖν μέτριος ἀρχὴ γένοιτο τῆς διηγήσεως πρὸς ἃς ἴστε πράξεις; (ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ) Ἡμεῖς, ὦ Καφισία, σχεδὸν ὡς εἶχον αἱ Θῆβαι πρὸ τῆς καθόδου τῶν φυγάδων ἐπιστάμεθα. καὶ γάρ, ὡς οἱ περὶ Ἀρχίαν καὶ Λεοντίδην Φοιβίδαν πείσαντες ἐν σπονδαῖς καταλαβεῖν τὴν Καδμείαν τοὺς μὲν ἐξέβαλον τῶν (576) πολιτῶν τοὺς δὲ φόβῳ κατεῖργον | ἄρχοντες αὐτοὶ παρανόμως καὶ βιαίως, ἔγνωμεν ἐνταῦθα τῶν περὶ Μέλωνα καὶ Πελοπίδαν, ὡς οἶσθα, ἰδιόξενοι γενόμενοι καὶ παρ´ ὃν χρόνον ἔφευγον ἀεὶ συνδιατρίβοντες αὐτοῖς· καὶ πάλιν ὡς Λακεδαιμόνιοι Φοιβίδαν μὲν ἐζημίωσαν ἐπὶ τῷ τὴν Καδμείαν καταλαβεῖν καὶ τῆς εἰς Ὄλυνθον στρατηγίας ἀπέστησαν, Λυσανορίδαν δὲ τρίτον αὐτὸν ἀντ´ ἐκείνου πέμψαντες ἐγκρατέστερον ἐφρούρουν τὴν ἄκραν, ἠκούσαμεν· ἔγνωμεν δὲ καὶ τὸν Ἰσμηνίαν οὐ τοῦ βελτίστου θανάτου τυχόντ´ εὐθὺς ἀπὸ τῆς δίκης τῆς περὶ αὐτοῦ γενομένης, Γοργίδου πάντα τοῖς φυγάσι δεῦρο διὰ γραμμάτων ἐξαγγείλαντος. ὥστε σοι λείπεται τὰ περὶ τὴν κάθοδον αὐτὴν τῶν φίλων καὶ τὴν κατάλυσιν τῶν τυράννων διηγεῖσθαι.

Traduction française :

[1] Archidamos. - Je me souviens, Caphisias, d'avoir entendu dire à un peintre, au sujet de ceux qui regardaient ses tableaux, quelque chose d'assez remarquable qu'il avait tourné en une comparaison. «Ceux qui viennent les voir en profanes et sans rien entendre à l'art, disait-il, ressemblent aux gens qui saluent à la fois toute une compagnie ; mais les connaisseurs, les amateurs, adressent un mot personnel à tous ceux qu'ils rencontrent. Les premiers ne savent pas voir les détails; ils n'ont des oeuvres qu'une vue générale et sommaire; les autres, qui soumettent à leur jugement chaque détail de l'ouvrage, n'en laissent passer aucun, réussi ou manqué, sans lui adresser un coup d'oeil ou un petit mot. De même, j'imagine, devant les actions réelles, l'esprit paresseux se contente pour sa gouverne de demander l'essentiel et l'issue de l'affaire; mais s'il a le goût du noble et du beau, celui qui contemple les oeuvres que la vertu, comme un art très haut, a exécutées, se plaît surtout aux particularités. Le résultat, lui, tient largement du hasard, tandis que si l'on regarde dans leurs origines, dans leurs démarches successives, les combats de la vertu contre les événements, et l'audace réfléchie affrontant le danger, on voit comment la logique humaine s'insère dans le jeu des circonstances bonnes ou mauvaises. Persuade-toi que nous sommes, nous, de cette seconde catégorie de spectateurs; et raconte-nous l'affaire telle qu'elle s'est passée depuis le début, rapporte-nous ce qui s'est dit alors, paraît-il, en ta présence, car pour le savoir je n'aurais pas hésité à aller jusqu'à Thèbes, si les Athéniens n'avaient dû, une fois de plus, trouver que je béotise à l'excès. Caphisias. - Vraiment, Archidamos, devant une telle sympathie, une telle impatience de connaître ces faits, j'aurais dû, «laissant là toute affaire», comme dit Pindare, venir te les raconter ici. De fait, nous sommes venus en ambassade, et nous avons du loisir, en attendant les réponses du peuple ; à nous dérober donc et à résister sans courtoisie à un ami si cher, si bien intentionné, nous semblerions réveiller ce vieux reproche de haïr le bon langage, qu'on adressait aux Béotiens et qui commençait à tomber en désuétude au temps de votre Socrate, alors qu'on nous a vus nous empresser avec tant d'ardeur chez le saint homme Lysis. Vois néanmoins si les assistants sont disposés à entendre rapporter à la fois tant de faits et de propos; car la narration n'est pas de courte durée, puisque tu m'invites à y comprendre aussi les entretiens. Archidamos. - Tu ne connais pas tes auditeurs, Caphisias. Ma parole, ils sont bien dignes d'être connus, car leurs pères sont gens de bien et vos amis. Voici le neveu de Thrasybule, Lysitheidès; voici Timothée, le fils de Conon; ceux-là sont les enfants d'Archinos; les autres sont aussi de nôtre cercle; tu vois que ton exposé aura un public sympathique et familier. Caphisias. - A merveille. Mais où prendre le début de mon récit, pour enchaîner avec ce que vous savez déjà? Archidamos. - Nous savons à peu près, Caphisias, la situation de Thèbes avant le retour des bannis. Archias et Léontidas persuadèrent Phoibidas de s'emparer de la Cadmée en pleine paix, puis chassèrent une partie des citoyens et terrorisèrent l'autre en gouvernant dans l'illégalité et la violence; cela, nous l'avons appris ici, tu le sais, pour avoir donné l'hospitalité à Mélon et Pélopidas et les avoir sans cesse fréquentés tout le temps de leur exil. D'autre part, Lacédémone mit Phoibidas à l'amende pour s'être emparé de la Cadmée et le rappela de l'expédition d'Olynthe, qu'il commandait, puis, envoyant à sa place Lysanoridas avec deux autres gouverneurs, mit en garnison dans la citadelle des effectifs renforcés; tout cela, nous l'avons entendu dire; et nous savons encore qu'Isménias fut cruellement mis à mort aussitôt après son jugement, car Gorgidas a tout fait savoir ici par lettre aux bannis. Somme toute, il ne te reste à raconter que les circonstances du retour de nos amis et du renversement des tyrans.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005