HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Plutarque, Oeuvres morales, Le démon de Socrate

οἰκείουςTexte grec :

[17] Ἐν τούτῳ δ´ ὁ μὲν ἰατρὸς προσελθὼν περιέλυσε τοῦ Σιμμίου τὸν ἐπίδεσμον ὡς θεραπεύσων τὸ σῶμα, Φυλλίδας δ´ ἐπεισελθὼν μεθ´ Ἱπποσθενείδου καὶ κελεύσας ἐμὲ καὶ Χάρωνα καὶ Θεόκριτον ἐξαναστῆναι προσῆγεν εἴς τινα γωνίαν τοῦ περιστύλου, σφόδρα τεταραγμένος ὡς διεφαίνετο τῷ προσώπῳ. κἀμοῦ ‘μή τι καινότερον, ὦ Φυλλίδα, προσπέπτωκεν;’ εἰπόντος ‘ἐμοὶ μὲν οὐδέν’ ἔφη ‘καινόν, ὦ Καφισία· καὶ γὰρ προῄδειν καὶ προύλεγον ὑμῖν τὴν Ἱπποσθενείδου μαλακίαν δεόμενος μὴ ἀνακοινοῦσθαι μηδὲ παραλαμβάνειν εἰς τὴν πρᾶξιν’. ἐκπλαγέντων δὲ τὸν λόγον ἡμῶν ὁ Ἱπποσθενείδας ‘μὴ λέγε πρὸς θεῶν,’ ἔφη ‘Φυλλίδα, ταῦτα μηδὲ τὴν προπέτειαν εὐτολμίαν οἰόμενος ἀνατρέψῃς καὶ ἡμᾶς καὶ τὴν πόλιν, ἀλλ´ ἔασον ἀσφαλῶς, εἴπερ εἵμαρται, κατελθεῖν τοὺς ἄνδρας’. καὶ ὁ Φυλλίδας παροξυνόμενος ‘εἰπέ μοι,’ φησίν ‘ὦ Ἱπποσθενείδα, πόσους οἴει μετέχειν τῶν ἀπορρήτων εἰς τὴν πρᾶξιν ἡμῖν;’ ‘ἐγὼ μέν’ εἶπεν ‘οὐκ ἐλάσσους ἢ τριάκοντα γιγνώσκω.’ ‘τί οὖν’ ἔφη ‘τοσούτων τὸ πλῆθος ὄντων τὰ πᾶσι δόξαντα μόνος ἀνῄρηκας καὶ διακεκώλυκας ἐκπέμψας ἱππέα πρὸς τοὺς ἄνδρας ἤδη καθ´ ὁδὸν ὄντας, ἀναστρέφειν κελεύσας καὶ μὴ κατατεῖναι σήμερον, ὅτε τῶν πρὸς τὴν κάθοδον αὐτοῖς τὰ πλεῖστα καὶ τὸ αὐτόματον συμπαρεσκεύασεν.’ εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ Φυλλίδου πάντες μὲν διεταράχθημεν, ὁ δὲ Χάρων τῷ Ἱπποσθενείδᾳ πάνυ σκληρῶς τὴν ὄψιν ἐνερείσας ‘ὦ μοχθηρέ’ εἶπεν ‘ἄνθρωπε, τί δέδρακας ἡμᾶς;’ ‘οὐδέν’ ἔφη ‘δεινόν’ ὁ Ἱπποσθενείδας, ‘ἐὰν ἀνεὶς τὴν τραχύτητα τῆς φωνῆς ἀνδρὸς ἡλικιώτου καὶ πολιὰς παραπλησίως ἔχοντος λογισμῶν μετάσχῃς. εἰ μὲν γὰρ εὐψυχίαν φιλοκίνδυνον ἀποδείξασθαι τοῖς πολίταις καὶ θυμὸν ὀλιγωροῦντα τοῦ βίου προῃρήμεθα, Φυλλίδα, πολὺ τὸ τῆς ἡμέρας μῆκος ἔτι, καὶ τὴν ἑσπέραν μὴ περιμένωμεν ἀλλ´ ἤδη βαδίζωμεν ἐπὶ τοὺς τυράννους τὰ ξίφη λαβόντες· ἀποκτιννύωμεν, ἀποθνήσκωμεν, ἀφειδῶμεν ἑαυτῶν. εἰ δὲ ταῦτα μὲν οὔτε δρᾶσαι χαλεπὸν οὔτε παθεῖν, ἐξελέσθαι δὲ τὰς Θήβας ὅπλων τοσούτων πολεμίων περιεχόντων καὶ τὴν Σπαρτιατῶν φρουρὰν ἀπώσασθαι δυσὶ νεκροῖς ἢ τρισὶν οὐ ῥᾴδιον (οὐδὲ γὰρ τοσοῦτον εἰς τὰ συμπόσια καὶ τὰς ὑποδοχὰς παρεσκεύακε Φυλλίδας ἄκρατον, ὥστε τοὺς χιλίους καὶ πεντακοσίους Ἀρχία μεθυσθῆναι δορυφόρους· ἀλλὰ κἂν ἐκεῖνον ἀνέλωμεν, ἐφεδρεύει τῇ νυκτὶ νήφων Ἑρμιππίδας καὶ Ἄρκεσος), τί σπεύδομεν κατάγειν φίλους καὶ οἰκείους ἄνδρας ἐπὶ προῦπτον ὄλεθρον καὶ τοῦτο μηδ´ ἀγνοούντων τῶν ἐχθρῶν παντάπασι τὴν κάθοδον; διὰ τί γὰρ Θεσπιεῦσι μὲν παρήγγελται τρίτην ἡμέραν ταύτην ἐν τοῖς ὅπλοις εἶναι καὶ προσέχειν, ὅταν οἱ Σπαρτιατῶν ἡγεμόνες καλῶσιν; Ἀμφίθεον δὲ σήμερον, ὡς πυνθάνομαι, μέλλουσιν ἀνακρίναντες, ὅταν Ἀρχίας ἐπανέλθῃ, διαφθερεῖν. οὐ μεγάλα ταῦτα σημεῖα τοῦ μὴ λανθάνειν τὴν πρᾶξιν; οὐ κράτιστον ἐπισχεῖν χρόνον οὐχὶ πολὺν ἀλλ´ ὅσον ἐξοσιώσασθαι τὰ θεῖα; καὶ γὰρ οἱ μάντεις τῇ Δήμητρι τὸν βοῦν θύοντες πολὺν θόρυβον καὶ κίνδυνον λέγουσι δημόσιον ἀποσημαίνειν τὰ ἔμπυρα. καὶ τὸ σοὶ πλείστης δεόμενον, ὦ Χάρων, εὐλαβείας, ἐχθὲς ἐξ ἀγροῦ μοι συνοδεύων Ὑπατόδωρος ὁ Ἐριάνθους, χρηστὸς μὲν ἄλλως καὶ (587) οἰκεῖος ἀνὴρ οὐδὲν δὲ τῶν πρασσομένων συνειδώς, | ’ἔστι σοι,‘ φησίν ’ὦ Ἱπποσθενείδα, Χάρων ἑταῖρος ἐμοὶ δ´ οὐ πάνυ συνήθης· ἐὰν οὖν δοκῇ σοι, φράσον αὐτῷ φυλάττεσθαί τινα κίνδυνον ἐξ ἐνυπνίου μάλα δυσχεροῦς καὶ ἀτόπου. τῆς γὰρ ἄλλης νυκτὸς ᾤμην αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ὠδίνειν ὥσπερ κύουσαν, αὐτὸν δὲ καὶ τοὺς φίλους συναγωνιῶντας εὔχεσθαι καὶ κύκλῳ παρεῖναι, τὴν δὲ μυκᾶσθαι καὶ ἀφιέναι φωνάς τινας ἀνάρθρους, τέλος δὲ πῦρ λάμψαι πολὺ καὶ δεινὸν ἐξ αὐτῆς ἔνδοθεν, ὡς τὰ πλεῖστα τῆς πόλεως φλέγεσθαι τὴν δὲ Καδμείαν καπνῷ μόνῳ περιέχεσθαι τὸ δὲ πῦρ ἄνω μὴ ἐπιπολάζειν.‘ ἡ μὲν οὖν ὄψις, ὦ Χάρων, ἣν ὁ ἄνθρωπος διεξῆλθε, τοιαύτη τις ἦν· ἐγὼ δὲ καὶ παραχρῆμα κατέδεισα καὶ πολὺ μᾶλλον ἀκούσας σήμερον ὡς εἰς τὴν σὴν οἰκίαν οἱ φυγάδες καταίρειν μέλλουσιν, ἀγωνιῶ, μὴ μεγάλων κακῶν ἐμπλήσωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς οὐδὲν ἀξιόλογον τοὺς πολεμίους δράσαντες ἀλλ´ ὅσον διαταράξαντες. τὴν γὰρ πόλιν πρὸς ἡμῶν τίθεμαι, τὴν δὲ Καδμείαν ὥσπερ ἐστὶ πρὸς ἐκείνων.’

Traduction française :

[17] Cependant, le médecin arriva et défit le bandage de Simmias pour le soigner ; puis Phyllidas entra avec Hipposthénidas et, nous invitant à nous lever, Charon, Théocritos et moi, il nous attira dans un angle du péristyle; son visage trahissait un grand trouble. Comme je lui disais : «Est-il arrivé du nouveau, Phyllidas ?», il me répondit : «Pas du nouveau pour moi, Caphisias; car je connaissais et vous avais prédit la lâcheté d'Hipposthénidas, en vous demandant de ne pas le mettre dans nos projets et de ne pas l'associer à la conjuration.» Nous fûmes consternés de ces paroles ; mais Hipposthénidas s'écria : «Ne dis pas cela, Phyllidas, au nom des dieux. Et ne va pas, en prenant la témérité pour de la hardiesse, nous mener à notre perte, nous et la cité; laisse nos gens, si c'est la destinée, revenir en sûreté.» Phyllidas, exaspéré, s'écria : «Dis-moi, Hipposthénidas, combien penses-tu qu'il y ait de personnes dans le secret de l'entreprise ?» «J'en vois, dit-il, au moins trente.» «Comment ! sur un pareil nombre, tu as seul annulé et suspendu la décision unanime, en dépêchant un cavalier à nos gens qui étaient déjà en route, pour leur dire de faire demi-tour et de ne pas poursuivre aujourd'hui, quand le hasard lui-même contribuait à préparer presque tout pour leur retour !» A ces paroles de Phyllidas, nous fûmes tous bouleversés. Mais Charon fixa des yeux fort durs sur Hipposthénidas : «Canaille, dit-il, que nous as-tu fait ?» «Rien de terrible, répondit Hipposthénidas, si tu veux bien rabattre de la rudesse de ce ton pour écouter le raisonnement d'un homme de ton âge et qui a comme toi des cheveux blancs. Car si nous tenons seulement, Phyllidas, à montrer à nos concitoyens un courage ami des dangers et un coeur indifférent à la vie, il reste encore une bonne partie du jour ; n'attendons pas le soir, et marchons de ce pas contre les tyrans avec nos épées ; tuons, mourons, ne nous ménageons pas. Mais s'il n'est pas difficile d'infliger ou de subir pareil sort, il l'est davantage d'arracher Thèbes aux armes quand tant d'ennemis l'entourent et de repousser la garnison lacédémonienne au prix de deux ou trois cadavres ; Phyllidas n'a pas préparé tant de vin pour les banquets et les réceptions qu'il y ait de quoi griser les quinze cents garnisaires d'Archias ; et si nous supprimons Archias, Hermippidas et Arkésos, en pleine lucidité, guettent la tombée de la nuit ; alors, à quoi bon nous hâter de ramener des amis, des parents, pour une mort certaine, et cela quand nos ennemis n'ignorent rien de leur retour ? Pourquoi, s'il vous plaît, les Thespiens ont-ils depuis deux jours ordre de rester sous les armes et d'épier le moment où les chefs spartiates les appelleront ? Amphithéos, me dit-on, doit aujourd'hui périr, après interrogatoire, dés le retour d'Archias. Ne sont-ce pas là de forts indices que l'entreprise leur est découverte ? Le mieux n'est-il pas de différer quelque peu, jusqu'à ce que les dieux soient apaisés ? Et en effet les devins qui sacrifiaient la génisse à Déméter disent que les sacrifices annoncent de grands troubles et dangers pour le peuple. Mais voici, Charon, qui requiert ta plus grande vigilance : hier, Hypatodôros fils d'Erianthès revenait avec moi de la campagne; c'est du reste un homme de bien et l'une de mes bonnes connaissances, mais il n'est pas au fait du complot ; «Hipposthénidas, me dit-il, Charon est ton ami et je ne le connais guère ; si bon te semble, dis-lui de se garder d'un danger que prédit un songe bien fâcheux, bien extraordinaire. L'autre nuit, je croyais voir sa maison dans les douleurs de l'accouchement; lui et ses amis, tout angoissés, étaient là en cercle, à prier, et elle de mugir, de pousser des sons indistincts ; finalement, un grand et terrible feu jaillit de ses flancs, si bien que l'ensemble de la ville s'embrasa; mais la Cadmée n'était entourée que de fumée et le feu ne montait pas jusqu'aux hauts quartiers. Voilà, Charon, la vision que l'homme m'a racontée ; j'en ai été effrayé sur le coup, mais j'ai beaucoup plus peur aujourd'hui, en apprenant que les bannis doivent descendre dans ta maison; je crains que nous ne nous attirions de grands maux, sans avoir rien fait de sérieux aux ennemis que de les inquiéter vaguement ; car je mets la cité de notre côté, et la Cadmée, comme elle l'est en fait, de leur côté à eux.»

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/08/2005