HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

πειθώTexte grec :

[271] (271a) (Σωκράτης)
οὐκοῦν ἡ ἅμιλλα αὐτῷ τέταται πρὸς τοῦτο πᾶσα· πειθὼ γὰρ ἐν τούτῳ ποιεῖν
ἐπιχειρεῖ. ἦ γάρ;
(Φαῖδρος) ναί.
(Σωκράτης)
δῆλον ἄρα ὅτι ὁ Θρασύμαχός τε καὶ ὃς ἂν ἄλλος σπουδῇ τέχνην ῥητορικὴν διδῷ,
πρῶτον πάσῃ ἀκριβείᾳ γράψει τε καὶ ποιήσει ψυχὴν ἰδεῖν, πότερον ἓν καὶ ὅμοιον
πέφυκεν ἢ κατὰ σώματος μορφὴν πολυειδές· τοῦτο γάρ φαμεν φύσιν εἶναι
δεικνύναι.
(Φαῖδρος) παντάπασι μὲν οὖν.
(Σωκράτης) δεύτερον δέ γε, ὅτῳ τί ποιεῖν ἢ παθεῖν ὑπὸ τοῦ πέφυκεν.
(Φαῖδρος) τί μήν;
(271b) (Σωκράτης)
τρίτον δὲ δὴ διαταξάμενος τὰ λόγων τε καὶ ψυχῆς γένη καὶ τὰ τούτων παθήματα
δίεισι πάσας αἰτίας, προσαρμόττων ἕκαστον ἑκάστῳ καὶ διδάσκων οἵα οὖσα ὑφ᾽
οἵων λόγων δι᾽ ἣν αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἡ μὲν πείθεται, ἡ δὲ ἀπειθεῖ.
(Φαῖδρος) κάλλιστα γοῦν ἄν, ὡς ἔοικ᾽, ἔχοι οὕτως.
(Σωκράτης)
οὔτοι μὲν οὖν, ὦ φίλε, ἄλλως ἐνδεικνύμενον ἢ λεγόμενον τέχνῃ ποτὲ λεχθήσεται
ἢ γραφήσεται οὔτε τι (271c) ἄλλο οὔτε τοῦτο. ἀλλ᾽ οἱ νῦν γράφοντες, ὧν σὺ
ἀκήκοας, τέχνας λόγων πανοῦργοί εἰσιν καὶ ἀποκρύπτονται, εἰδότες ψυχῆς πέρι
παγκάλως· πρὶν ἂν οὖν τὸν τρόπον τοῦτον λέγωσί τε καὶ γράφωσι, μὴ
πειθώμεθα αὐτοῖς τέχνῃ γράφειν.
(Φαῖδρος) τίνα τοῦτον;
(Σωκράτης)
αὐτὰ μὲν τὰ ῥήματα εἰπεῖν οὐκ εὐπετές· ὡς δὲ δεῖ γράφειν, εἰ μέλλει τεχνικῶς
ἔχειν καθ᾽ ὅσον ἐνδέχεται, λέγειν ἐθέλω.
(Φαῖδρος) λέγε δή.
(Σωκράτης)
ἐπειδὴ λόγου δύναμις τυγχάνει ψυχαγωγία οὖσα, (271d) τὸν μέλλοντα ῥητορικὸν
ἔσεσθαι ἀνάγκη εἰδέναι ψυχὴ ὅσα εἴδη ἔχει. ἔστιν οὖν τόσα καὶ τόσα, καὶ τοῖα καὶ
τοῖα, ὅθεν οἱ μὲν τοιοίδε, οἱ δὲ τοιοίδε γίγνονται· τούτων δὲ δὴ οὕτω διῃρημένων,
λόγων αὖ τόσα καὶ τόσα ἔστιν εἴδη, τοιόνδε ἕκαστον. οἱ μὲν οὖν τοιοίδε ὑπὸ τῶν
τοιῶνδε λόγων διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν ἐς τὰ τοιάδε εὐπειθεῖς, οἱ δὲ τοιοίδε διὰ τάδε
δυσπειθεῖς· δεῖ δὴ ταῦτα ἱκανῶς νοήσαντα, μετὰ ταῦτα θεώμενον αὐτὰ ἐν ταῖς
πράξεσιν ὄντα τε καὶ πραττόμενα, (271e) ὀξέως τῇ αἰσθήσει δύνασθαι
ἐπακολουθεῖν, ἢ μηδὲν εἶναί πω πλέον αὐτῷ ὧν τότε ἤκουεν λόγων συνών. ὅταν
δὲ εἰπεῖν τε ἱκανῶς ἔχῃ οἷος ὑφ᾽ οἵων πείθεται, παραγιγνόμενόν τε δυνατὸς ᾖ
διαισθανόμενος ἑαυτῷ ἐνδείκνυσθαι

Traduction française :

[271] (a) -(SOCRATE) : Aussi bien est-ce vers cet objet qu'est, tout entier, tendu son effort, car la persuasion, c'est en lui qu'il s'efforce de la produire, n'est-ce pas? - (PHÈDRE): Oui. - (SOCRATE) : Par conséquent, il est clair que Thrasymaque, aussi bien que tout autre qui voudra sérieusement doter autrui de l'art de parler, devra premièrement, peindre l'âme avec une entière exactitude, devra faire voir si c'est sa nature d'être une chose une et sans diversité, ou bien si, comme on le voit pour le corps, elle comporte une pluralité de formes. Car voilà ce que nous appelons mettre en évidence une nature. - (PHÈDRE) : Hé! oui, parfaitement! - (SOCRATE) : Deuxièmement, il devra faire voir alors par laquelle de ces formes elle est faite pour produire un effet, et lequel? ou bien de pâtir, et sous l'action de quoi? - (PHÈDRE) : Incontestablement! (b) - (SOCRATE) : Troisièmement, enfin, après avoir fait une classification des espèces de discours aussi bien que des espèces d'âmes et de leurs caractéristiques respectives, il fera une revue des actions causales, adaptant chaque espèce de discours à chaque espèce d'âme et enseignant en vertu de quelle cause une âme qui est de telle sorte est forcément persuadée par des discours qui sont de telle sorte, tandis qu'une autre ne se laisse pas persuader. - (PHÈDRE) : En tout cas, s'il en était ainsi, le résultat serait, semble-t-il bien, tout ce qu'il y a de plus beau! - (SOCRATE) : Dis plutôt, mon cher, que sans cela, jamais, bien certainement, on ne prononcera ou n'écrira techniquement un exposé ou un discours, ni dans un autre domaine, ni dans celui-ci. (c) Mais les gens qui écrivent de nos jours des traités de l'art oratoire, et que tu as entendu parler, sont des malins qui, possédant sur l'âme humaine des connaissances magnifiques, les tiennent secrètes! Aussi, jusqu'à ce qu'ils parlent, jusqu'à ce qu'ils écrivent de la façon que je vais dire, ne nous laissons pas persuader que les traités écrits par eux aient une valeur technique. - (PHÈDRE) : Quelle est cette façon de procéder. - (SOCRATE) : Dire les phrases mêmes n'est pas bien aisé! Mais s'il s'agit de dire comment on doit écrire pour que ce soit, dans la plus large mesure possible, de façon technique, cela, j'accepte de l'expliquer. - (PHÈDRE) : Allons! explique. - (SOCRATE) : Puisque la parole a précisément pour fonction de mener les âmes, d'être une psychagogie, (d) celui qui veut être un jour habile à parler doit nécessairement savoir combien d'espèces comporte l'âme : il y en a tant et tant, dira-t-il donc, et de telle et telle sorte, ce qui rend ceux-ci de telle sorte, ceux-là d'une autre sorte. Puis, une fois ces distinctions ainsi faites, il passera aux discours : il y en a, dira-t-il, tant et tant d'espèces, et chacune est de telle sorte. Cela étant, les hommes qui sont de telle sorte, sous l'action de discours qui sont de telle sorte, se laissent, pour la raison que voici, facilement persuader de se conduire de telle façon; tandis que ceux qui sont de telle sorte, pour les raisons que voici, se laissent difficilement persuader. Après quoi, et quand on a suffisamment réfléchi là-dessus, alors, ayant considéré tout cela dans les actions (e) qui en sont la réalisation par l'activité, il faut être capable de l'atteindre par une vive intuition. Autrement, on n'aura, en savoir, fait encore aucun progrès sur ce qu'on apprenait, en écoutant parler les maîtres, du temps qu'on fréquentait chez eux. Mais, lorsqu'on est en état d'expliquer comme il faut de quelle sorte est un homme pour qu'il soit convaincu par un langage de telle sorte; lorsqu'on est capable, lui présent, en l'observant bien distinctement, de se démontrer ceci à soi-même :

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007