HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

μέθηνTexte grec :

[242] τοῦτο (242a) πείσεται· κἀγὼ τὸν ποταμὸν τοῦτον διαβὰς ἀπέρχομαι πρὶν
ὑπὸ σοῦ τι μεῖζον ἀναγκασθῆναι.
(Φαῖδρος)
μήπω γε, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἂν τὸ καῦμα παρέλθῃ. ἢ οὐχ ὁρᾷς ὡς σχεδὸν ἤδη
μεσημβρία ἵσταται ἡ δὴ καλουμένη σταθερά; ἀλλὰ περιμείναντες καὶ ἅμα περὶ
τῶν εἰρημένων διαλεχθέντες, τάχα ἐπειδὰν ἀποψυχῇ ἴμεν.
(Σωκράτης)
θεῖός γ᾽ εἶ περὶ τοὺς λόγους, ὦ Φαῖδρε, καὶ ἀτεχνῶς θαυμάσιος. οἶμαι γὰρ ἐγὼ
τῶν ἐπὶ τοῦ σοῦ βίου γεγονότων (242b) λόγων μηδένα πλείους ἢ σὲ πεποιηκέναι
γεγενῆσθαι ἤτοι αὐτὸν λέγοντα ἢ ἄλλους ἑνί γέ τῳ τρόπῳ προσαναγκάζοντα —
Σιμμίαν Θηβαῖον ἐξαιρῶ λόγου· τῶν δὲ ἄλλων πάμπολυ κρατεῖς — καὶ νῦν αὖ
δοκεῖς αἴτιός μοι γεγενῆσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι.
(Φαῖδρος) οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις. ἀλλὰ πῶς δὴ καὶ τίνι τούτῳ;
(Σωκράτης)
ἡνίκ᾽ ἔμελλον, ὠγαθέ, τὸν ποταμὸν διαβαίνειν, τὸ δαιμόνιόν τε καὶ τὸ εἰωθὸς
σημεῖόν μοι γίγνεσθαι ἐγένετο (242c) — ἀεὶ δέ με ἐπίσχει ὃ ἂν μέλλω πράττειν —
καί τινα φωνὴν ἔδοξα αὐτόθεν ἀκοῦσαι, ἥ με οὐκ ἐᾷ ἀπιέναι πρὶν ἂν
ἀφοσιώσωμαι, ὡς δή τι ἡμαρτηκότα εἰς τὸ θεῖον. εἰμὶ δὴ οὖν μάντις μέν, οὐ πάνυ
δὲ σπουδαῖος, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ τὰ γράμματα φαῦλοι, ὅσον μὲν ἐμαυτῷ μόνον
ἱκανός· σαφῶς οὖν ἤδη μανθάνω τὸ ἁμάρτημα. ὡς δή τοι, ὦ ἑταῖρε, μαντικόν γέ
τι καὶ ἡ ψυχή· ἐμὲ γὰρ ἔθραξε μέν τι καὶ πάλαι λέγοντα τὸν λόγον, καί πως
ἐδυσωπούμην κατ᾽ Ἴβυκον, μή τι παρὰ θεοῖς
(242d) ἀμβλακὼν τιμὰν πρὸς ἀνθρώπων ἀμείψω·
νῦν δ᾽ ᾔσθημαι τὸ ἁμάρτημα.
(Φαῖδρος) λέγεις δὲ δὴ τί;
(Σωκράτης)
δεινόν, ὦ Φαῖδρε, δεινὸν λόγον αὐτός τε ἐκόμισας ἐμέ τε ἠνάγκασας εἰπεῖν.
(Φαῖδρος) πῶς δή;
(Σωκράτης) εὐήθη καὶ ὑπό τι ἀσεβῆ· οὗ τίς ἂν εἴη δεινότερος;
(Φαῖδρος) οὐδείς, εἴ γε σὺ ἀληθῆ λέγεις.
(Σωκράτης) τί οὖν; τὸν ἔρωτα οὐκ Ἀφροδίτης καὶ θεόν τινα ἡγῇ;
(Φαῖδρος) λέγεταί γε δή.
(Σωκράτης)
οὔ τι ὑπό γε Λυσίου, οὐδὲ ὑπὸ τοῦ σοῦ λόγου, ὃς (242e) διὰ τοῦ ἐμοῦ στόματος
καταφαρμακευθέντος ὑπὸ σοῦ ἐλέχθη. εἰ δ᾽ ἔστιν, ὥσπερ οὖν ἔστι, θεὸς ἤ τι
θεῖον ὁ Ἔρως, οὐδὲν ἂν κακὸν εἴη, τὼ δὲ λόγω τὼ νυνδὴ περὶ αὐτοῦ εἰπέτην ὡς
τοιούτου ὄντος· ταύτῃ τε οὖν ἡμαρτανέτην περὶ τὸν ἔρωτα, ἔτι τε ἡ εὐήθεια
αὐτοῖν πάνυ ἀστεία,

Traduction française :

[242] que ce sort soit le sien! (242a) Quant à moi, je passe cette rivière et je m'en vais avant que, par toi, pire contrainte ne me soit imposée! - (PHÈDRE) : Ah! Socrate, pas encore! Pas avant que soit passée la brûlante chaleur! Ne vois-tu pas que nous sommes déjà presque à midi, à l'heure qui plombe, comme on dit? Au contraire, attendons ici tout en nous entretenant de ce qui s'est dit, et, sitôt qu'il fera plus frais, alors nous partons! - (SOCRATE) : Ah! Phèdre, en matière de discours tu es un être divin et, bel et bien, prodigieux! M'est avis en effet: que, (b) des discours qui ont vu le jour durant ton existence, il n'y a personne pour avoir donné le jour à un plus grand nombre, personne comme toi, soit que tu les aies prononcés toi-même, soit que, en recourant à un procédé quelconque, tu les aies fait prononcer par d'autres! Je mets hors de question Simmias de Thèbes; quant aux autres, tu l'emportes sur eux, et de beaucoup! Et à présent encore, voilà, si je ne me trompe, que tu es cause que j'aurai prononcé un discours ! - (PHÈDRE) : Au moins ce n'est pas une guerre que tu nous annonces! Mais comment donc en suis-je cause et qu'est-ce que ce discours? DEUXIÈME PARTIE. - (SOCRATE) : Au moment, mon bon, où je me disposais à passer la rivière, ce signal divin, ce signal dont la production m'est habituelle, justement s'est produit. (c) Or il ne fait jamais que m'arrêter, quand il arrive que je me dispose à agir; et j'ai cru entendre, venant de là, une voix qui ne me permettait pas de m'en aller avant de m'être acquitté d'une expiation, comme si envers la Divinité j'avais commis quelque faute. En fait, tu le vois, je suis devin, un devin sans doute qui n'a pas grande valeur, mais à la façon des gens qui ne savent pas bien lire et écrire, juste autant qu'il m'en faut, pour moi seulement. En conséquence, déjà, je comprends clairement l'existence de la faute, attendu qu'en vérité, camarade, l'âme est bien aussi quelque chose de divinatoire : effectivement, et depuis longtemps, quelque chose m'a troublé pendant que je prononçais mon discours, et j'étais comme décontenancé par la peur, selon le mot d'Ibycos, que, (d) ayant failli auprès des Dieux, je n'en dusse recevoir, en échange, de l'honneur devant les hommes! Or, à présent, je me suis rendu compte de ma faute... - (PHÈDRE) : Mais ne vas-tu donc pas me dire quelle est cette faute? - (SOCRATE) : Terrible, Phèdre, oui, terrible est ce discours, aussi bien celui que tu as apporté avec toi que celui que tu m'as forcé de prononcer! - (PHÈDRE) : Et en quoi donc? - (SOCRATE) : C'était un sot discours et bien près d'être impie : se pourrait-il qu'il y en eût de plus terrible? - (PHÈDRE) : Aucun, supposé au moins que tu dises vrai! - (SOCRATE) : Mais quoi? ne tiens-tu pas Amour pour le fils d'Aphrodite et pour un Dieu? - (PHÈDRE) : C'est bien au moins ce qu'on dit. - (SOCRATE) : En tout cas, ce n'est guère ce que dit le discours de Lysias, ni non plus le tien : (e) celui que, ensorcelée par toi, ma bouche a prononcé! Mais si Amour est, ainsi qu'il est en fait, un Dieu, ou quelque chose de divin, il ne saurait être une chose mauvaise. Or c'est en un tel sens qu'en ont parlé les deux discours qui ont été prononcés à son sujet. En cela donc ils ont, contre Amour, commis tous deux une faute. En outre, la sottise de tous deux est tout à fait délicieuse, en ce que,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007