HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Les lois, livre XII

δίκαιTexte grec :

[12,947] ζῶσι μὲν οὖν τούτοις τοῖς παρὰ πάσης τῆς πόλεως ἀριστείων ἠξιωμένοις (947a) προεδρίαι τ' ἐν ταῖς πανηγύρεσι πάσαις ἔστωσαν, ἔτι δὲ τῶν εἰς τοὺς Ἕλληνας κοινῇ θυσιῶν καὶ θεωριῶν καὶ ὅσων ἂν ἑτέρων κοινωνῶσιν ἱερῶν, ἐκ τούτων τοὺς ἄρχοντας τῆς θεωρίας ἑκάστης ἐκπέμπειν, καὶ τούτους μόνους δάφνης στεφάνῳ τῶν ἐν τῇ πόλει κεκοσμημένους εἶναι, καὶ ἱερέας μὲν πάντας τοῦ Ἀπόλλωνός τε καὶ Ἡλίου, ἀρχιέρεων δὲ ἕνα κατ' ἐνιαυτὸν τὸν πρῶτον κριθέντα τῶν γενομένων ἐκείνῳ τῷ (947b) ἐνιαυτῷ τῶν ἱερέων, καὶ τοὔνομα ἀναγράφειν τούτου κατ' ἐνιαυτόν, ὅπως ἂν γίγνηται μέτρον ἀριθμοῦ τοῦ χρόνου, ἕως ἂν ἡ πόλις οἰκῆται. τελευτήσασι δὲ προθέσεις καὶ ἐκφορὰς καὶ θήκας διαφόρους εἶναι τῶν ἄλλων πολιτῶν· λευκὴν μὲν τὴν στολὴν ἔχειν πᾶσαν, θρήνων δὲ καὶ ὀδυρμῶν χωρὶς γίγνεσθαι, κορῶν δὲ χορὸν πεντεκαίδεκα καὶ ἀρρένων ἕτερον περιισταμένους τῇ κλίνῃ ἑκατέρους οἷον ὕμνον πεποιημένον (947c) ἔπαινον εἰς τοὺς ἱερέας ἐν μέρει ἑκατέρους ᾄδειν, εὐδαιμονίζοντας ᾠδῇ διὰ πάσης τῆς ἡμέρας· ἕωθεν δ' εἰς τὴν θήκην φέρειν αὐτὴν μὲν τὴν κλίνην ἑκατὸν τῶν νέων τῶν ἐν τοῖς γυμνασίοις, οὓς ἂν οἱ προσήκοντες τοῦ τελευτήσαντος ἐπιόψωνται, πρώτους δὲ προϊέναι τοὺς ἠιθέους τὴν πολεμικὴν σκευὴν ἐνδεδυκότας ἑκάστους, σὺν τοῖς ἵπποισι μὲν ἱππέας, σὺν δὲ ὅπλοις ὁπλίτας, καὶ τοὺς ἄλλους ὡσαύτως, παῖδας δὲ περὶ αὐτὴν τὴν κλίνην ἔμπροσθεν τὸ πάτριον μέλος ἐφυμνεῖν, (947d) καὶ κόρας ἑπομένας ἐξόπισθεν ὅσαι τ' ἂν γυναῖκες τῆς παιδοποιήσεως ἀπηλλαγμέναι τυγχάνωσιν, μετὰ δὲ ταῦτα ἱερέας τε καὶ ἱερείας ὡς καθαρεύοντι τῷ τάφῳ ἕπεσθαι, ἐὰν ἄρα καὶ τῶν ἄλλων εἴργωνται τάφων, ἐὰν καὶ τὸ τῆς Πυθίας οὕτω τε καὶ ταύτῃ σύμψηφον ᾖ. θήκην δὲ ὑπὸ γῆς αὐτοῖς εἰργασμένην εἶναι ψαλίδα προμήκη λίθων ποτίμων καὶ ἀγήρων εἰς δύναμιν, ἔχουσαν κλίνας παρ' ἀλλήλας λιθίνας (947e) κειμένας, οὗ δὴ τὸν μακάριον γεγονότα θέντες, κύκλῳ χώσαντες, πέριξ δένδρων ἄλσος περιφυτεύσουσι πλὴν κώλου ἑνός, ὅπως ἂν αὔξην ὁ τάφος ἔχῃ ταύτην τὴν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἐπιδεῆ χώματος τοῖς τιθεμένοις· κατ' ἐνιαυτὸν δὲ ἀγῶνα μουσικῆς αὐτοῖς καὶ γυμνικὸν ἱππικόν τε θήσουσιν. τὰ μὲν δὴ γέρα ταῦτα τοῖς τὰς εὐθύνας διαφυγοῦσιν· ἂν δέ τις τούτων, πιστεύων τῷ κεκρίσθαι, τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἐπιδείξῃ κακὸς γενόμενος ὕστερον τῆς κρίσεως, γράφεσθαι μὲν τὸν βουλόμενον αὐτὸν ὁ νόμος προσταττέτω,

Traduction française :

[12,947] De leur vivant, ces hommes que la cité a jugés dignes du prix de vertu, auront la première place dans toutes les assemblées solennelles. De plus, dans les sacrifices communs à toute la Grèce, dans les députations aux fêtes religieuses et dans toutes les cérémonies qui se feront de concert avec un autre État, c'est parmi eux qu'on choisira les chefs de chaque députation qu'on enverra ; seuls, entre tous les citoyens, ils seront parés d'une couronne de laurier. Ils seront tous prêtres d'Apollon et du Soleil, et chaque année on choisira pour grand prêtre celui qui aura été jugé le plus digne des prêtres de l'année précédente. On inscrira son nom dans les fastes, pour qu'il serve à compter le nombre des années, tant que l'État subsistera. Après leur mort, l'exposition de leurs corps, leur convoi funèbre, leur sépulture se feront autrement que pour les autres citoyens. On les vêtira entièrement de blanc ; on ne les pleurera pas, on ne gémira point sur eux. Un choeur de quinze jeunes filles et un autre de quinze jeunes garçons, rangés de chaque côté du lit funèbre, chanteront tour à tour un hymne composé à la louange des prêtres, et les béniront dans leurs chants durant tout le jour. Le lendemain matin, le lit sera porté au tombeau par cent jeunes gens, de ceux qui fréquentent le gymnase, choisis par la famille du mort. En tête s'avanceront les jeunes célibataires, revêtus de leur équipement de guerre, les cavaliers montés sur leurs chevaux, les hoplites avec leurs armes, et les autres corps de même. En avant du lit, les jeunes garçons s'avanceront en chantant le chant traditionnel, et derrière viendront les jeunes filles et les femmes qui ont passé l'âge d'avoir des enfants. A leur suite marcheront les prêtres et les prêtresses, qui, bien qu'exclus des autres funérailles, assisteront à celles-ci parce que tout y est pur, mais à supposer que la Pythie en juge ainsi et y donne son suffrage. Le monument, construit sous terre, sera en forme de voûte oblongue et faite de pierres spongieuses aussi durables que possible, et il y aura de chaque côté des niches placées les unes à côté des autres. On y déposera le corps de cet heureux mortel, et, après avoir élevé un tertre circulaire, on plantera autour un bois sacré, à la réserve d'un côté, afin que les sépultures puissent s'étendre par là pour tout le temps à venir, sans qu'on ait besoin de nouveaux tertres pour y déposer d'autres corps. Chaque année on célébrera en leur honneur des concours musicaux, gymniques et équestres. Telles seront les récompenses des censeurs dont les comptes rendus auront été approuvés. Mais si l'un deux, s'en fiant au choix dont il a été l'objet, laisse voir qu'il est homme et devient méchant après son élection, la loi ordonne à chaque citoyen de l'accuser.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 24/05/2007