HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἀποκαλέσαιςTexte grec :

[513] ἆρα ἐξομοιῶν (513a) αὑτὸν τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ ἐν ᾗ ἂν οἰκῇ,
καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ σὲ ὡς ὁμοιότατον γίγνεσθαι τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων, εἰ
μέλλεις τούτῳ προσφιλὴς εἶναι καὶ μέγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει· τοῦθ' ὅρα εἰ σοὶ
λυσιτελεῖ καὶ ἐμοί, ὅπως μή, ὦ δαιμόνιε, πεισόμεθα ὅπερ φασὶ τὰς τὴν σελήνην
καθαιρούσας, τὰς Θετταλίδας· σὺν τοῖς φιλτάτοις ἡ αἵρεσις ἡμῖν ἔσται ταύτης
τῆς δυνάμεως τῆς ἐν τῇ πόλει. εἰ δέ σοι οἴει ὁντινοῦν ἀνθρώπων παραδώσειν
τέχνην τινὰ τοιαύτην, ἥτις (513b) σε ποιήσει μέγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει τῇδε
ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ εἴτ' ἐπὶ τὸ βέλτιον εἴτ' ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ
ὀρθῶς βουλεύῃ, ὦ Καλλίκλεις· οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶναι ἀλλ' αὐτοφυῶς ὅμοιον
τούτοις, εἰ μέλλεις τι γνήσιον ἀπεργάζεσθαι εἰς φιλίαν τῷ Ἀθηναίων δήμῳ καὶ
ναὶ μὰ Δία τῷ Πυριλάμπους γε πρός. ὅστις οὖν σε τούτοις ὁμοιότατον
ἀπεργάσεται, οὗτός σε ποιήσει, ὡς ἐπιθυμεῖς πολιτικὸς εἶναι, πολιτικὸν καὶ
ῥητορικόν· τῷ αὑτῶν γὰρ (513c) ἤθει λεγομένων τῶν λόγων ἕκαστοι χαίρουσι, τῷ
δὲ ἀλλοτρίῳ ἄχθονται, εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις, ὦ φίλη κεφαλή. λέγομέν τι πρὸς
ταῦτα, ὦ Καλλίκλεις;
(Καλλίκλης)
οὐκ οἶδ' ὅντινά μοι τρόπον δοκεῖς εὖ λέγειν, ὦ Σώκρατες, πέπονθα δὲ τὸ τῶν
πολλῶν πάθος· οὐ πάνυ σοι πείθομαι.
(Σωκράτης)
ὁ δήμου γὰρ ἔρως, ὦ Καλλίκλεις, ἐνὼν ἐν τῇ ψυχῇ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μοι· ἀλλ' ἐὰν
πολλάκις (ἴσως καὶ) βέλτιον (513d) ταὐτὰ ταῦτα διασκοπώμεθα, πεισθήσῃ.
ἀναμνήσθητι δ' οὖν ὅτι δύ' ἔφαμεν εἶναι τὰς παρασκευὰς ἐπὶ τὸ ἕκαστον
θεραπεύειν, καὶ σῶμα καὶ ψυχήν, μίαν μὲν πρὸς ἡδονὴν ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ
πρὸς τὸ βέλτιστον, μὴ καταχαριζόμενον ἀλλὰ διαμαχόμενον. οὐ ταῦτα ἦν ἃ τότε
ὡριζόμεθα;
(Καλλίκλης) πάνυ γε.
(Σωκράτης)
οὐκοῦν ἡ μὲν ἑτέρα, ἡ πρὸς ἡδονήν, ἀγεννὴς καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ κολακεία
τυγχάνει οὖσα· ἦ γάρ;
(513e) (Καλλίκλης) ἔστω, εἰ βούλει, σοὶ οὕτως.
(Σωκράτης)
ἡ δέ γε ἑτέρα, ὅπως ὡς βέλτιστον ἔσται τοῦτο, εἴτε σῶμα τυγχάνει ὂν εἴτε ψυχή, ὃ
θεραπεύομεν;
(Καλλίκλης) πάνυ γε.
(Σωκράτης)
ἆρ' οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστιν τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις θεραπεύειν, ὡς
βελτίστους αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποιοῦντας; ἄνευ γὰρ δὴ τούτου, ὡς ἐν τοῖς
ἔμπροσθεν ηὑρίσκομεν,

Traduction française :

[513] Est-ce en se conformant aux moeurs du gouvernement sous lequel on se trouve? Et dès lors faut-il que tu t'efforces de ressembler le plus qu'il se peut au peuple d'Athènes, si tu veux lui être cher et avoir un grand crédit dans cette ville? Vois si c'est là ton avantage et le mien. Mais il est à craindre, mon ami, qu'il ne nous arrives la même chose qu'aux femmes de Thessalie, lorsque, dit-on, elles attirent la lune, et que nous ne puissions attirer à nous une telle puissance dans Athènes, qu'aux dépens de ce que nous avons de plus cher. Et si tu crois que quelqu'un au monde t'apprendra le secret de devenir puissant dans cette ville sans ressembler à son gouvernement, soit en mieux, soit en pis, je crois que tu te trompes, Calliclés. Car il ne suffit pas de contrefaire les Athéniens; il faut être né avec un caractère tel que le leur, pour contracter une amitié réelle avec ce peuple, comme avec le fils de Pyrilampe. Ainsi, quiconque te donnera une parfaite conformité avec eux, fera de toi un politique et un orateur, tel que tu désires de l'être. Les hommes en effet se plaisent aux discours qui se rapportent à leur caractères; tout ce qui est étranger les offense. Mais peut-être, mon cher ami, es-tu d'un autre avis. Avons-nous quelque chose à opposer à cela, Calliclés? LXIX. - CALLICLÈS. Je ne sais comment il se fait, Socrate, qu'il me paraît que tu as raison; mais avec tout cela je suis dans le même cas que ceux qui t'écoutent : tes paroles ne me persuadent pas entièrement. - SOCRATE. C'est que le double amour enraciné dans ton âme, Calliclés, combat mes raisons. Mais si nous réfléchissons ensemble à plusieurs reprises et plus à fond sur les mêmes objets, peut-être te rendras-tu. Rappelle-toi donc ce que nous avons dit, qu'il y a deux manières de cultiver le corps et l'âme ; l'une qui a pour but le plaisir ; l'autre qui se propose ce qu'il y a de meil- leur, et qui, loin de chercher à les flatter, combat au contraire leurs inclinations. N'est-ce pas là ce que nous avons alors établi d'une manière distincte ? - CALLICLÈS. Parfaitement. - SOCRATE. Celle qui ne vise qu'au plaisir est basse, et n'est autre chose qu'une flatterie : n'est-ce pas? - CALLICLÈS. A la bonne heure, puisque tu le veux. - SOCRATE. Au lieu que l'autre ne pense qu'à rendre meilleur l'objet de nos soins, le corps ou l'âme. CALLICLÈS. Sans doute. - SOCRATE. N'est-ce pas ainsi que nous devons entreprendre de servir l'État et les citoyens, en les rendant aussi bons que possible? puisque sans cela, comme nous l'avons va plus haut,

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005