HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

ἔσταιTexte grec :

[506] δίειμι (506a) μὲν οὖν τῷ λόγῳ ἐγὼ ὡς ἄν μοι δοκῇ ἔχειν· ἐὰν δέ τῳ ὑμῶν μὴ
τὰ ὄντα δοκῶ ὁμολογεῖν ἐμαυτῷ, χρὴ ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ ἐλέγχειν. οὐδὲ γάρ
τοι ἔγωγε εἰδὼς λέγω ἃ λέγω, ἀλλὰ ζητῶ κοινῇ μεθ' ὑμῶν, ὥστε, ἂν τὶ φαίνηται
λέγων ὁ ἀμφισβητῶν ἐμοί, ἐγὼ πρῶτος συγχωρήσομαι. λέγω μέντοι ταῦτα, εἰ
δοκεῖ χρῆναι διαπερανθῆναι τὸν λόγον· εἰ δὲ μὴ βούλεσθε, ἐῶμεν ἤδη χαίρειν καὶ
ἀπίωμεν.
(Γοργίας)
ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, χρῆναί πω (506b) ἀπιέναι, ἀλλὰ διεξελθεῖν
σε τὸν λόγον· φαίνεται δέ μοι καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι γὰρ ἔγωγε καὶ
αὐτὸς ἀκοῦσαί σου αὐτοῦ διιόντος τὰ ἐπίλοιπα.
(Σωκράτης)
ἀλλὰ μὲν δή, ὦ Γοργία, καὶ αὐτὸς ἡδέως μὲν ἂν Καλλικλεῖ τούτῳ ἔτι διελεγόμην,
ἕως αὐτῷ τὴν τοῦ Ἀμφίονος ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήθου· ἐπειδὴ δὲ σύ, ὦ
Καλλίκλεις, οὐκ ἐθέλεις συνδιαπερᾶναι τὸν λόγον, ἀλλ' οὖν ἐμοῦ γε ἀκούων
ἐπιλαμβάνου, ἐάν τί σοι δοκῶ μὴ (506c) καλῶς λέγειν. καί με ἐὰν ἐξελέγχῃς, οὐκ
ἀχθεσθήσομαί σοι ὥσπερ σὺ ἐμοί, ἀλλὰ μέγιστος εὐεργέτης παρ' ἐμοὶ
ἀναγεγράψῃ.
(Καλλίκλης) λέγε, ὠγαθέ, αὐτὸς καὶ πέραινε.
(Σωκράτης)
ἄκουε δὴ ἐξ ἀρχῆς ἐμοῦ ἀναλαβόντος τὸν λόγον. ἆρα τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἀγαθὸν τὸ
αὐτό ἐστιν; οὐ ταὐτόν, ὡς ἐγὼ καὶ Καλλικλῆς ὡμολογήσαμεν.
πότερον δὲ τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ πρακτέον, ἢ τὸ ἀγαθὸν ἕνεκα τοῦ ἡδέος;
τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ.
ἡδὺ δέ ἐστιν τοῦτο οὗ (506d) παραγενομένου ἡδόμεθα, ἀγαθὸν δὲ οὗ παρόντος
ἀγαθοί ἐσμεν;
πάνυ γε.
ἀλλὰ μὴν ἀγαθοί γέ ἐσμεν καὶ ἡμεῖς καὶ τἆλλα πάντα ὅσ' ἀγαθά ἐστιν, ἀρετῆς
τινος παραγενομένης;
ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, ὦ Καλλίκλεις.
ἀλλὰ μὲν δὴ ἥ γε ἀρετὴ ἑκάστου, καὶ σκεύους καὶ σώματος καὶ ψυχῆς αὖ καὶ
ζῴου παντός, οὐ τῷ εἰκῇ κάλλιστα παραγίγνεται, ἀλλὰ τάξει καὶ ὀρθότητι καὶ
τέχνῃ, ἥτις ἑκάστῳ ἀποδέδοται αὐτῶν· ἆρα ἔστιν ταῦτα;
ἐγὼ μὲν γάρ φημι.
(506e) τάξει ἆρα τεταγμένον καὶ κεκοσμημένον ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἑκάστου;
φαίην ἂν ἔγωγε.
κόσμος τις ἄρα ἐγγενόμενος ἐν ἑκάστῳ ὁ ἑκάστου οἰκεῖος ἀγαθὸν παρέχει
ἕκαστον τῶν ὄντων;
ἔμοιγε δοκεῖ.
καὶ ψυχὴ ἄρα κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς ἀμείνων τῆς ἀκοσμήτου;
ἀνάγκη.
ἀλλὰ μὴν ἥ γε κόσμον ἔχουσα κοσμία;
πῶς γὰρ οὐ μέλλει;

Traduction française :

[506] Ainsi je vais exposer ce que je pense là-dessus. Si quelqu'un de vous trouve que je reconnaisse pour vraies des choses qui ne le sont pas, qu'il ne manque point de m'arrêter et de me réfuter. Aussi bien je ne parle pas comme un homme sûr de ce qu'il dit : mais je cherche en commun avec vous. Si donc celui qui me contestera une chose me paraît avoir raison, je serai le premier à en tomber d'accord. Au reste je ne vous propose ceci qu'autant que vous jugerez qu'il faut achever cette discussion : si vous n'en êtes pas d'avis, laissons-la pour ce qu'elle est, et allons-nous-en. - GORGIAS. Pour moi, Socrate, mon avis n'est pas que nous nous retirions, mais que tu achèves ce discours; et il me paraît que les autres pensent de même. Je serai charmé de t'entendre exposer ce qui te reste à dire. - SOCRATE. Et moi, Gorgias, je reprendrais volontiers la conversation avec Calliclés, jusqu'à ce que je lui eusse rendu le morceau d'Amphion pour celui de Zéthus. Mais puisque tu ne veux pas, Calliclès, achever cette dispute avec moi, écoute-moi du moins, et lorsqu'il m'échappera quelque chose qui ne te paraîtra pas bien dit, arrête-moi : si tu me prouves que j'ai tort, je ne me fâcherai pas contre toi, comme tu fais contre moi; au contraire, je te tiendrai pour mon plus grand bienfaiteur. - CALLICLÈS. Parle, mon cher, et achève. LXII. - SOCRATE. Écoute-moi donc : je vais reprendre notre dispute dès le commencement. L'agréable et le bon sont-ils la même chose? Non, comme nous en sommes convenus, Calliclès et moi. Faut-il faire l'agréable en vue du bon, ou le bon en vue de l'agréable? Il faut faire l'agréable en vue du bon. L'agréable n'est-ce point ce qui cause en nous un sentiment de plaisir, lorsque nous en jouissons? et le bon ce qui nous rend bons par sa présence? Sans contredit. Or, sommes-nous bons, nous et toutes les autres choses qui sont bonnes, par l'effet de quelque vertu qui se rencontre en nous? Cela me parait incontestable, Calliclés. Mais la vertu d'une chose quelconque, meuble, corps, âme, animal, ne se rencontre pas ainsi en elle à l'aventure de la manière la plus parfaite ; elle doit sa naissance à l'arrangement, à la rectitude et à l'art qui a été attribué à chacune de ces choses. Cela est-il vrai? Pour moi, je dis que oui. C'est donc l'ordre qui règle et embellit la vertu de chaque chose? J'en conviendrais. Ainsi un certain ordre naturel et propre à chaque chose est ce qui la rend bonne entre toutes? Il me le semble. Par conséquent l'âme en qui se trouve l'ordre qui lui convient, est meilleure que celle où il n'y a aucun ordre? Nécessairement. Mais l'âme en qui l'ordre règne est réglée ? Comment ne le serait-elle pas?

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005