HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Gorgias

πάνταςTexte grec :

[474] (474a) γέλωτα παρεῖχον καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν.
μὴ οὖν μηδὲ νῦν με κέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας, ἀλλ' εἰ μὴ
ἔχεις τούτων βελτίω ἔλεγχον, ὅπερ νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, ἐμοὶ ἐν τῷ μέρει παράδος,
καὶ πείρασαι τοῦ ἐλέγχου οἷον ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ ὧν ἂν λέγω ἕνα μὲν
παρασχέσθαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, αὐτὸν πρὸς ὃν ἄν μοι ὁ λόγος ᾖ, τοὺς δὲ
πολλοὺς ἐῶ χαίρειν, καὶ ἕνα ἐπιψηφίζειν ἐπίσταμαι, τοῖς δὲ (474b) πολλοῖς οὐδὲ
διαλέγομαι. ὅρα οὖν εἰ ἐθελήσεις ἐν τῷ μέρει διδόναι ἔλεγχον ἀποκρινόμενος τὰ
ἐρωτώμενα. ἐγὼ γὰρ δὴ οἶμαι καὶ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τὸ
ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον ἡγεῖσθαι καὶ τὸ μὴ διδόναι δίκην τοῦ διδόναι.
(Πῶλος)
ἐγὼ δέ γε οὔτ' ἐμὲ οὔτ' ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα. ἐπεὶ σὺ δέξαι' ἂν μᾶλλον
ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν;
(Σωκράτης) καὶ σύ γ' ἂν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες.
(Πῶλος) πολλοῦ γε δεῖ, ἀλλ' οὔτ' ἐγὼ οὔτε σὺ οὔτ' ἄλλος οὐδείς.
(474c) (Σωκράτης) οὔκουν ἀποκρινῇ;
(Πῶλος)
πάνυ μὲν οὖν· καὶ γὰρ ἐπιθυμῶ εἰδέναι ὅτι ποτ' ἐρεῖς.
(Σωκράτης)
λέγε δή μοι, ἵν' εἰδῇς, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς σε ἠρώτων· πότερον δοκεῖ σοι, ὦ
Πῶλε, κάκιον εἶναι, τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι;
(Πῶλος) τὸ ἀδικεῖσθαι ἔμοιγε.
(Σωκράτης)
τί δὲ δή; αἴσχιον πότερον τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι; ἀποκρίνου.
(Πῶλος) τὸ ἀδικεῖν.
(Σωκράτης) οὐκοῦν καὶ κάκιον, εἴπερ αἴσχιον.
(Πῶλος) ἥκιστά γε.
(Σωκράτης)
μανθάνω· οὐ (474d) ταὐτὸν ἡγῇ σύ, ὡς ἔοικας, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν
καὶ αἰσχρόν.
(Πῶλος) οὐ δῆτα.
(Σωκράτης)
τί δὲ τόδε; τὰ καλὰ πάντα, οἷον καὶ σώματα καὶ χρώματα καὶ σχήματα καὶ φωνὰς
καὶ ἐπιτηδεύματα, εἰς οὐδὲν ἀποβλέπων καλεῖς ἑκάστοτε καλά; οἷον πρῶτον τὰ
σώματα τὰ καλὰ οὐχὶ ἤτοι κατὰ τὴν χρείαν λέγεις καλὰ εἶναι, πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον
χρήσιμον ᾖ, πρὸς τοῦτο, ἢ κατὰ ἡδονήν τινα, ἐὰν ἐν τῷ θεωρεῖσθαι χαίρειν ποιῇ
τοὺς θεωροῦντας; ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν περὶ σώματος κάλλους;
(474e) (Πῶλος) οὐκ ἔχω.
(Σωκράτης)
οὐκοῦν καὶ τἆλλα πάντα οὕτω καὶ σχήματα καὶ χρώματα ἢ διὰ ἡδονήν τινα ἢ διὰ
ὠφελίαν ἢ δι' ἀμφότερα καλὰ προσαγορεύεις;
(Πῶλος) ἔγωγε.
(Σωκράτης)
οὐ καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὰ κατὰ τὴν μουσικὴν πάντα ὡσαύτως;
(Πῶλος) ναί.
(Σωκράτης)
καὶ μὴν τά γε κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα οὐ δήπου ἐκτὸς τούτων
ἐστίν, τὰ καλά, τοῦ ἢ ὠφέλιμα εἶναι ἢ ἡδέα ἢ ἀμφότερα.

Traduction française :

[474] je me rendis ridicule, parce que je ne savais comment m'y prendre. Ne me parle donc point de recueillir les suffrages des assistants, et si, comme je l'ai déjà dit, tu n'as point de meilleurs arguments à m'opposer , laisse-moi t'interroger à mon tour, et faire l'essai de ma façon de réfuter, que je crois être la bonne. Je ne sais produire qu'un seul témoin en faveur de ce que je dis ; c'est celui-là même avec qui je converse; et je ne tiens nul compte de la multitude. Je ne recueille d'autre suffrage que le sien; pour la foule, je ne lui adresse pas même la partite. Vois donc si tu veux souffrir à ton tour que je te réfute, en t'engageant à répondre à mes questions. Car je suis convaincu que toi et moi, et les autres hommes, nous pensons tous que c'est un plus, grand mal de commettre l'injustice que de la souffrir, et de n'étre point puni de ses crimes que d'en être puni. - POLUS. Je soutiens, au contraire, que ce n'est ni mon sentiment, ni celui d'aucun autre, Toi-même, aimerais-tu mieux qu'on te fît une injustice que de faire une injustice à un autre? - SOCRATE. Oui, et toi aussi, et tout le monde. - POLUS. Il s'en faut bien; ni toi, ni moi, ni qui que ce soit n'est dans cette disposition. - SOCRATE. Eh bien, répondras-tu? - POLUS. J'y consens; car je suis extrêmement curieux de savoir ce que tu diras. - SOCRATE. Afin de l'apprendre, réponds-moi, Polus, comme si je commençais pour la première fois à t'interroger. Quel est le plus grand mal, à ton avis, de faire une injustice, ou de la recevoir? - POLUS. De la recevoir, selon moi. - SOCRATE. Et quel est le plus laid de faire une injustice, ou de la recevoir? Réponds. - POLUS. De la faire. XXX. - SOCRATE. Si cela est plus laid, c'est donc aussi un plus grand mal? - POLUS. Point du tout - SOCRATE. J'entends. Tu ne crois pas, à ce qu'il paraît, que le beau et le bon, le laid et le mauvais soient la même chose? - POLUS. Non, certes. - SOCRATE. Et que dis-tu de ceci ? toutes les belles choses en fait de corps, de couleurs, de figures, de sons, de professions, les appelles-tu belles sans avoir rien en vue? Et, pour commencer, par les beaux corps, quand tu dis qu'ils sont beaux, n'est-ce point ou par rapport à leur usage, à cause de l'utilité qu'on peut tirer de chacun d'eux ; ou en vue d'un certain plaisir, lorsque leur aspect fait naître un sentiment de joie dans l'âme de ceux qui les regardent? Est-il hors de là quelque autre raison qui te fasse dire qu'un corps est beau? - POLUS. Je n'en connais point. - SOCRATE. N'appelles-tu pas belles de même toutes les autres choses, figures, couleurs, à raison du plaisir ou de l'utilité qui en revient, ou de l'un et de l'autre à la fois? - POLUS. Oui. - SOCRATE. N'en est-il pas ainsi des sons, et de tout ce qui appartient à la musique? - POLUS. Oui. - SOCRATE. Ce qui est beau pareillement en fait de lois et de genres de vie ne l'est pas sans doute pour une autre raison, que parce qu'il est ou utile ou agréable, ou bien l'un et l'autre ? -

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/11/2005