HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

δαπάναιςTexte grec :

[7,8] (1) τότε δὲ ἥκων ὁ Φλαμίνιος Ἐρέτριάν τε διήρπασε, τοὺς φρουροῦντας Μακεδόνων μάχῃ νικήσας, καὶ αὖθις ἐλάσας ἐπὶ Κόρινθον κατεχομένην ὑπὸ Φιλίππου φρουρᾷ αὐτός τε προσεκάθητο πολιορκῶν καὶ παρὰ Ἀχαιοὺς ἅμα ἀποστέλλων ἐπήγγελλέ σφισιν ἀφικνεῖσθαι πρὸς Κόρινθον στρατιᾷ, συμμάχους τε ἀξιωθησομένους καλεῖσθαι Ῥωμαίων καὶ ἅμα εὐνοίᾳ τῇ ἐς τὸ Ἑλληνικόν. (2) Ἀχαιοὶ δὲ ἐποιοῦντο μὲν μεγάλως καὶ αὐτὸν ἐν αἰτίᾳ Φλαμίνιον καὶ ἔτι πρότερον Ὀτίλιον, οἳ μετεχειρίσαντο ὠμῶς οὕτω πόλεις Ἑλληνίδας καὶ ἀρχαίας, ἀναμαρτήτους τε οὔσας πρὸς Ῥωμαίους καὶ οὐ κατὰ γνώμην ὑπὸ Μακεδόνων ἀρχομένας· προεωρῶντο δὲ καὶ ὡς ἀντὶ Φιλίππου καὶ Μακεδόνων Ῥωμαῖοι σφίσι τε ἥκοιεν καὶ τῷ Ἑλληνικῷ δεσπόται προστάττειν. ῥηθέντων δὲ ἐν τῷ συνεδρίῳ πολλῶν καὶ ἐναντίων ἀλλήλοις, τέλος οἱ εὖνοι Ῥωμαίοις ἐνίκησαν καὶ Ἀχαιοὶ Φλαμινίῳ Κόρινθον συνεπολιόρκησαν. (3) Κορίνθιοι δὲ ἀπὸ Μακεδόνων ἐλευθερωθέντες μετέσχον αὐτίκα συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν, μετασχόντες καὶ πρότερον, ὅτε Ἄρατος καὶ Σικυώνιοι φρουρὰν ἐκ τοῦ Ἀκροκορίνθου τὴν πᾶσαν ἐξήλασαν καὶ ἀπέκτειναν Περσαῖον ὑπὸ Ἀντιγόνου ταχθέντα ἐπὶ τῇ φρουρᾷ. Ἀχαιοὶ δὲ τὸ ἀπὸ τούτου σύμμαχοί τε ὠνομάζοντο Ῥωμαίων καὶ ἐς τὰ πάντα ἦσαν πρόθυμοι· καί σφισιν εἵποντο μὲν ἐς Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ Φίλιππον, μετέσχον δὲ καὶ στρατείας ἐς Αἰτωλούς, τρίτα δὲ ὁμοῦ Ῥωμαίοις ἐμαχέσαντο ἐναντία Ἀντιόχου καὶ Σύρων. (4) ὅσα μὲν δὴ Ἀχαιοὶ Μακεδόσιν ἢ στρατιᾷ τῇ Σύρων ἐναντία ἐτάξαντο, φιλίᾳ τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἔπραξαν· ἐς δὲ Αἰτωλοὺς ἐκ παλαιοῦ σφισιν ἦν οἰκεῖα ἐγκλήματα. ἐπεὶ δὲ ἡ Νάβιδος ἐν Σπάρτῃ τυραννὶς κατελέλυτο, ἐς πλείστην ὠμότητα ἀνδρὸς ἀφικομένου, τὰ ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους αὐτίκα ἐνεπεπτώκει· (5) καὶ σφᾶς ὑπὸ τὸν χρόνον οἱ Ἀχαιοὶ τοῦτον ἐς σύλλογον ὑπάγονται τὸν Ἀχαϊκὸν καὶ δίκας τε ἐδίκαζόν σφισιν ἐς τὸ ἀκριβέστατον καὶ τὰ τείχη τῆς Σπάρτης καταβάλλουσιν ἐς ἔδαφος, οἰκοδομηθέντα μὲν καὶ πρότερον ἔτι αὐτοσχεδίως {καὶ} ἐπί τε τῆς Δημητρίου καὶ ὕστερον τῆς Πύρρου καὶ Ἠπειρωτῶν στρατείας, ἐπὶ δὲ τῆς τυραννίδος τῆς Νάβιδος καὶ ἐς τὸ ἀσφαλέστατον ὀχυρωθέντα. τά τε οὖν τείχη τῆς Σπάρτης οἱ Ἀχαιοὶ καθεῖλον καὶ τὰ ἐς μελέτην τοῖς ἐφήβοις ἐκ τῶν Λυκούργου νόμων καταλύσαντες ἐπέταξαν τοῖς Ἀχαιῶν ἐφήβοις τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν. (6) ταῦτα μὲν δὴ καὶ ἐς πλέον ἐπέξεισιν αὖθίς μοι τὰ ἐς Ἀρκάδας· Λακεδαιμόνιοι δὲ ἅτε μεγάλως τοῖς ἐπιτάγμασιν ἀχθόμενοι τοῖς Ἀχαιῶν καταφεύγουσιν ἐπὶ Μέτελλον καὶ ὅσοι σὺν Μετέλλῳ κατὰ πρεσβείαν ἧκον ἐκ Ῥώμης. ἀφίκοντο δὲ οὗτοι Φιλίππῳ καὶ Μακεδόσι πόλεμον μὲν οὐδένα ἐπάξοντες ἅτε εἰρήνης πρότερον ἔτι Φιλίππῳ καὶ Ῥωμαίοις ὀμωμοσμένης, ὁπόσα δὲ ἢ Θεσσαλοῖς ἢ τῶν ἐξ Ἠπείρου τισὶν ἐγκλήματα ἦν ἐς Φίλιππον, ταῦτα ἧκον οἱ ὁμοῦ Μετέλλῳ κρινοῦντες. (7) ἔργῳ μὲν δὴ Φίλιππός τε αὐτὸς καὶ ἡ Μακεδόνων ἀκμὴ καθῄρητο ὑπὸ Ῥωμαίων - μαχεσάμενος γὰρ Φλαμινίου καὶ Ῥωμαίων ἐναντία Φίλιππος ἐν Κυνὸς καλουμέναις κεφαλαῖς {ἐν λόγοις} τὸ ἧττον ἠνέγκατο, ἀλλ´ ἅτε δὴ κατὰ δύναμιν ἀγωνισάμενος αὐτὸς οὗτος ὁ Φίλιππος τοσοῦτον ἐκρατήθη τῇ συμβολῇ, ὡς στρατιᾶς τε ἣν ἦγεν ἀποβαλεῖν τὸ πολὺ καὶ ἐκ τῶν πόλεων, ὅσας εἷλεν ἐν τῇ Ἑλλάδι πολέμῳ παραστησάμενος, ἐξήγαγεν ἐξ ἁπασῶν τὰς φρουρὰς κατὰ ὁμολογίαν πρὸς Ῥωμαίους - , (8) κατὰ μέντοι τοῦ λόγου τὸ εὐπρεπὲς παρὰ Ῥωμαίων εὕρητο εἰρήνην δεήσεσί τε παντοίαις καὶ δαπάναις χρημάτων μεγάλαις. τὰ δὲ ἐς Μακεδόνας δύναμίν τε, ἣν ἐπὶ Φιλίππου περιεβάλοντο τοῦ Ἀμύντου, καὶ ὡς ἐπὶ Φιλίππου τοῦ ὑστέρου τὰ πράγματά σφισιν ἐφθάρη, Σίβυλλα οὐκ ἄνευ θεοῦ προεθέσπισεν· ἔχει δὲ οὕτω τὰ χρησθέντα· (9) "αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακεδόνες Ἀργεάδῃσιν, / ὑμῖν κοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος. / ἤτοι ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖσί τ´ ἄνακτας / θήσει· ὁ δ´ ὁπλότερος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει, / δμηθεὶς ἑσπερίοισιν ὑπ´ ἀνδράσιν ἠῴοις τε". Ῥωμαῖοί τε δὴ τὰ πρὸς ἑσπέραν νεμόμενοι τῆς Εὐρώπης καθεῖλον τὴν Μακεδόνων ἀρχὴν καὶ τῶν ἐς τὸ συμμαχικὸν ταχθέντων Ἄτταλος τῆς ἐκ Περγάμου συλλεχθείσης ἡγεμὼν καὶ ἔτι ἐκ Μυσίας στρατιᾶς· πρὸς δὲ ἀνίσχοντα ἥλιον μᾶλλόν τι ἡ Μυσία τέτραπται.

Traduction française :

[7,8] (1) Ce nouveau général ne fut pas plutôt arrivé que passant sur le ventre à un corps de Macédoniens qui couvrait Érétrie, il prit cette place et l'abandonna au pillage. Ensuite il alla mettre le siège devant Corinthe où il y avait garnison macédonienne, et en même temps il députa aux Achéens pour les prier de venir joindre leurs forces avec les siennes, suivant les engagements qu'ils avaient pris avec les Romains, et la bonne volonté des Romains pour les Grecs. (2) Mais les Achéens ne se pressèrent pas; ils ne pouvaient pardonner à Flaminius, ni à son prédécesseur, d'avoir détruit d'anciennes villes grecques qui n'avaient manqué en rien aux Romains et dont tout le crime était d'avoir cédé à la nécessité en recevant la loi du vainqueur. D'ailleurs ils prévoyaient que les Romains après avoir chassé Philippe et les Macédoniens prendraient leur place, et assujettiraient à leur tour l'Achaïe et toute la Grèce. Ces raisons furent agitées avec beaucoup de chaleur dans le conseil des Achéens; mais les partisans des Romains l'emportèrent, et il fut arrêté que les Achéens aideraient Flaminius de toutes leurs forces; de sorte que Corinthe fut bientôt obligée de se rendre. (3) Les Corinthiens se voyant délivrés du joug des Macédoniens se liguèrent aussitôt avec les Achéens, comme ils avaient déjà fait, lorsque Aratos général des Sicyoniens avait chassé de la citadelle de Corinthe la garnison qu'Antigone y avait mise, et tué Persée qui en était le commandant. Depuis la prise de Corinthe les Achéens furent regardés comme les bons et fidèles alliés des Romains, et en effet durant un temps ils se montrèrent tout dévoués à leurs volontés; car ils allèrent avec eux en Macédoine faire la guerre à Philippe, ensuite ils les accompagnèrent dans leur expédition contre les Étoliens, et enfin ils marchèrent en Syrie sous leurs enseignes pour combattre Antiochos et les Syriens. (4) Dans la guerre qu'ils firent aux Macédoniens et aux Syriens ils ne suivirent que l'inclination qu'ils avaient pour les Romains. Mais dans la suite ils se déclarèrent contre les Lacédémoniens, et en cela ils satisfirent leur ressentiment particulier; car depuis longtemps ils avaient plus d'un grief contre eux. C'est pourquoi après que le tyran Nabis homme cruel et sanguinaire eut été tué, ils songèrent aussitôt à se venger d'eux, (5) ils les assujettirent aux résolutions du conseil d'Achaïe, leur firent rendre un compte sévère de toutes leurs injustices, et enfin rasèrent les murs de Sparte. Ces murs avaient été faits assez à la hâte pour défendre la ville contre l'armée de Démétrios et ensuite contre celle de Pyrrhos qui en formèrent le siège. Depuis, Nabis les rebâtit et il n'épargna rien pour les rendre d'une bonne défense. Les Achéens les démolirent, et abolissant la discipline de la jeunesse lacédémonienne, contenue dans les lois de Lycurgue ils y accoutumèrent leur propre jeunesse. (6) Mais je traiterai tout cela plus au long, lorsque j'en serai aux affaires d'Arcadie. Cependant les Lacédémoniens lassés d'un joug aussi pesant que celui des Achéens eurent recours à Métellus et à ses collègues qui étaient venus de Rome. On les envoyait non pour déclarer la guerre à Philippe, avec qui au contraire les Romains avaient fait la paix, mais pour connaître des plaintes que les Thessaliens et les Épirotes faisaient de ce prince. (7) Il était extrêmement affaibli de ses pertes, car après avoir eu le dessous dans plusieurs escarmouches il voulut donner bataille à Flaminius auprès de Cynoscéphales, et taillé en pièces, non seulement il perdit la meilleure partie de son armée, mais il n'obtint la paix qu'à condition qu'il évacuerait toutes les places qu'il occupait dans la Grèce. (8) Encore cette paix qui lui coûta bien cher ne fut-elle qu'un vain nom, puisqu'au fond il se mit pour ainsi dire les fers aux pieds et devint comme l'esclave des Romains. Ainsi l'on vit arriver ce que la Sybile, sans doute inspirée d'en haut, avait prédit longtemps auparavant, que l'empire de Macédoine après être parvenu à un haut point de gloire sous Philippe fils d'Amyntas tomberait en décadence et en ruine sous un autre Philippe. Car l'oracle qu'elle rendit était conçu en ces termes: (9) "Macédoniens qui vous vantez d'obéir à des rois issus des anciens rois d'Argos, apprenez que deux Philippes feront tout votre bonheur et votre malheur. Le premier donnera des maîtres à de grandes villes et à des nations; le second vaincu par des peuples sortis de l'Occident et de l'Orient vous perdra sans ressource et vous couvrira d'une honte éternelle". En effet les Romains par qui le royaume de Macédoine fut renversé étaient au couchant de l'Europe, et ils furent secondés par Attale roi de Mysie et par les Mysiens qui étaient à l'orient.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007