HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἐπιτυχεῖνTexte grec :

[7,5] (1) Σμύρναν δὲ ἐν ταῖς δώδεκα πόλεσιν οὖσαν Αἰολέων καὶ οἰκουμένην τῆς χώρας, καθ´ ἃ καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι πόλιν {ἣν} καλοῦσιν ἀρχαίαν, Ἴωνες ἐκ Κολοφῶνος ὁρμηθέντες ἀφελόμενοι τοὺς Αἰολεῖς ἔσχον· χρόνῳ δὲ ὕστερον καὶ Ἴωνες μετέδοσαν Σμυρναίοις τοῦ ἐν Πανιωνίῳ συλλόγου. Ἀλέξανδρος δὲ ὁ Φιλίππου τῆς ἐφ´ ἡμῶν πόλεως ἐγένετο οἰκιστὴς κατ´ ὄψιν ὀνείρατος· (2) Ἀλέξανδρον γὰρ θηρεύοντα ἐν τῷ ὄρει τῷ Πάγῳ, ὡς ἐγένετο ἀπὸ τῆς θήρας, ἀφικέσθαι πρὸς Νεμέσεων λέγουσιν ἱερόν, καὶ πηγῇ τε ἐπιτυχεῖν αὐτὸν καὶ πλατάνῳ πρὸ τοῦ ἱεροῦ, πεφυκυίᾳ δὲ ἐπὶ τοῦ ὕδατος. καὶ ὑπὸ τῇ πλατάνῳ καθεύδοντι κελεύειν φασὶν αὐτῷ τὰς Νεμέσεις ἐπιφανείσας πόλιν ἐνταῦθα οἰκίζειν καὶ ἄγειν ἐς αὐτὴν Σμυρναίους ἀναστήσαντα ἐκ τῆς προτέρας· (3) ἀποστέλλουσιν οὖν ἐς Κλάρον θεωροὺς οἱ Σμυρναῖοι περὶ τῶν παρόντων σφίσιν ἐρησομένους, καὶ αὐτοῖς ἔχρησεν ὁ θεός· "τρὶς μάκαρες κεῖνοι καὶ τετράκις ἄνδρες ἔσονται, / οἳ Πάγον οἰκήσουσι πέρην ἱεροῖο Μέλητος". οὕτω μετῳκίσαντο ἐθελονταὶ καὶ δύο Νεμέσεις νομίζουσιν ἀντὶ μιᾶς καὶ μητέρα αὐταῖς φασιν εἶναι Νύκτα, ἐπεὶ Ἀθηναῖοί γε τῇ ἐν Ῥαμνοῦντι θεῷ πατέρα λέγουσιν εἶναι Ὠκεανόν. (4) Ἴωσι δὲ ἔχει μὲν ἐπιτηδειότατα ὡρῶν κράσεως ἡ χώρα, ἔχει δὲ καὶ ἱερὰ οἷα οὐχ ἑτέρωθι, πρῶτον μὲν τὸ τῆς Ἐφεσίας μεγέθους τε ἕνεκα καὶ ἐπὶ τῷ ἄλλῳ πλούτῳ, δύο δὲ οὐκ ἐξειργασμένα Ἀπόλλωνος, τό τε ἐν Βραγχίδαις τῆς Μιλησίας καὶ ἐν Κλάρῳ τῇ Κολοφωνίων. δύο δὲ ἄλλους ἐν Ἰωνίᾳ ναοὺς ἐπέλαβεν ὑπὸ Περσῶν κατακαυθῆναι, τόν τε ἐν Σάμῳ τῆς Ἥρας καὶ ἐν Φωκαίᾳ τῆς Ἀθηνᾶς· θαῦμα δὲ ὅμως ἦσαν καὶ ὑπὸ τοῦ πυρὸς λελυμασμένοι. (5) ἡσθείης δ´ ἂν καὶ τῷ ἐν Ἐρυθραῖς Ἡρακλείῳ καὶ Ἀθηνᾶς τῷ ἐν Πριήνῃ ναῷ, τούτῳ μὲν τοῦ ἀγάλματος ἕνεκα, Ἡρακλείῳ δὲ τῷ ἐν Ἐρυθραῖς κατὰ ἀρχαιότητα· τὸ δὲ ἄγαλμα οὔτε τοῖς καλουμένοις Αἰγιναίοις οὔτε τῶν Ἀττικῶν τοῖς ἀρχαιοτάτοις ἐμφερές, εἰ δέ τι καὶ ἄλλο, ἀκριβῶς ἐστιν Αἰγύπτιον. σχεδία γὰρ ἦν ξύλων, καὶ ἐπ´ αὐτῇ ὁ θεὸς ἐκ Τύρου τῆς Φοινίκης ἐξέπλευσε· καθ´ ἥντινα δὲ αἰτίαν, οὐδὲ αὐτοὶ τοῦτο οἱ Ἐρυθραῖοι λέγουσιν. (6) ὡς δὲ ἐς τὴν θάλασσαν ἀφίκετο ἡ σχεδία τὴν Ἰώνων, φασὶν αὐτὴν ὁρμίσασθαι πρὸς ἄκρᾳ καλουμένῃ Μεσάτῃ· ἡ δὲ ἔστι μὲν τῆς ἠπείρου, τοῖς δὲ ἐκ τοῦ Ἐρυθραίων λιμένος ἐς νῆσον τὴν Χίων πλέουσι τοῦτό ἐστι μεσαίτατον. ἐπεὶ δὲ ἡ σχεδία κατὰ τὴν ἄκραν ἔσχεν, ἐνταῦθα πολὺν μὲν οἱ Ἐρυθραῖοι πόνον, οὐκ ἐλάσσονα δὲ ἔσχον οἱ Χῖοι ποιούμενοι σπουδὴν παρὰ σφᾶς καταγαγεῖν ἑκάτεροι τὸ ἄγαλμα· (7) τέλος δὲ Ἐρυθραῖος ἄνθρωπος, ᾧ βίος μὲν ἦν ἀπὸ θαλάσσης γεγονὼς καὶ ἄγρας ἰχθύων, διέφθαρτο δὲ ὑπὸ νόσου τοὺς ὀφθαλμούς, ὄνομα δέ οἱ Φορμίων ἦν, οὗτος ὁ ἁλιεὺς εἶδεν ὄψιν ὀνείρατος ὡς τὰς Ἐρυθραίων γυναῖκας ἀποκείρασθαι δέοι τὰς κόμας καὶ οὕτω τοὺς ἄνδρας πλεξαμένους κάλον ἐκ τῶν τριχῶν τὴν σχεδίαν παρὰ σφᾶς κατάξειν. αἱ μὲν δὴ ἀσταὶ τῶν γυναικῶν οὐδαμῶς ὑπακούειν τῷ ὀνείρατι ἐβούλοντο· (8) ὁπόσαι δὲ τοῦ Θρᾳκίου γένους ἐδούλευον καὶ οὔσαις σφίσιν ἐλευθέραις ἦν ἐνταῦθα βίος, ἀποκεῖραι παρέχουσιν αὑτάς· καὶ οὕτως οἱ Ἐρυθραῖοι τὴν σχεδίαν καθέλκουσιν. ἔσοδός τε δὴ ταῖς Θρᾴσσαις ἐς τὸ Ἡράκλειόν ἐστι γυναικῶν μόναις, καὶ τὸ καλῴδιον τὸ ἐκ τῶν τριχῶν καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι οἱ ἐπιχώριοι φυλάσσουσι· καὶ δὴ καὶ τὸν ἁλιέα οἱ αὐτοὶ οὗτοι ἀναβλέψαι τε καὶ ὁρᾶν τὸ λοιπὸν τοῦ βίου φασίν. (9) ἔστι δὲ ἐν Ἐρυθραῖς καὶ Ἀθηνᾶς Πολιάδος ναὸς καὶ ἄγαλμα ξύλου μεγέθει μέγα καθήμενόν τε ἐπὶ θρόνου καὶ ἠλακάτην ἐν ἑκατέρᾳ τῶν χειρῶν ἔχει καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πόλον· τοῦτο Ἐνδοίου τέχνην καὶ ἄλλοις ἐτεκμαιρόμεθα εἶναι καὶ ἐς τὴν ἐργασίαν ὁρῶντες ἔνδον τοῦ ἀγάλματος καὶ οὐχ ἥκιστα ἐπὶ ταῖς Χάρισί τε καὶ Ὥραις, αἳ πρὶν ἐσελθεῖν ἑστήκασιν ἐν ὑπαίθρῳ λίθου λευκοῦ. ἐποιήθη δὲ καὶ κατ´ ἐμὲ Σμυρναίοις ἱερὸν Ἀσκληπιοῦ μεταξὺ Κορυφῆς τε ὄρους καὶ θαλάσσης ἀμιγοῦς ὕδατι ἀλλοίῳ. (10) ἡ δὲ Ἰωνία παρὲξ τῶν τε ἱερῶν καὶ τῆς τοῦ ἀέρος κράσεως παρέχεται καὶ ἄλλα ἐς συγγραφήν, ἡ μέν γε Ἐφεσία χώρα τόν τε Κέγχριον ποταμὸν καὶ τοῦ Πίονος τοῦ ὄρους τὴν φύσιν καὶ πηγὴν τὴν Ἁλιταίαν· ἐν δὲ τῇ Μιλησίᾳ πηγή τέ ἐστι Βιβλὶς καὶ ὅσα ἐς τῆς Βιβλίδος τὸν ἔρωτα ᾄδουσιν· ἐν δὲ τῇ Κολοφωνίων ἄλσος τε τοῦ Ἀπόλλωνος, δένδρα μελίαι, καὶ οὐ πόρρω τοῦ ἄλσους Ἄλης ποταμὸς ψυχρότατος τῶν ἐν Ἰωνίᾳ. (11) Λεβεδίοις δὲ τὰ λουτρὰ ἐν τῇ γῇ θαῦμα ἀνθρώποις ὁμοῦ καὶ ὠφέλεια γίνεται· ἔστι δὲ καὶ Τηίοις ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ λουτρὰ τῇ Μακρίᾳ, τὰ μὲν ἐπὶ τῷ κλύδωνι ἐν πέτρας χηραμῷ, τὰ δὲ καὶ ἐς ἐπίδειξιν πλούτου πεποιημένα. Κλαζομενίοις δὲ λουτρά ἐστιν - ἐν δὲ αὐτοῖς Ἀγαμέμνων ἔχει τιμάς - καὶ ἄντρον μητρός σφισι Πύρρου καλούμενον, καὶ λόγον ἐπὶ τῷ Πύρρῳ λέγουσι τῷ ποιμένι· (12) Ἐρυθραίοις δὲ ἔστι μὲν χώρα Χαλκίς, ἀφ´ ἧς καὶ τῶν φυλῶν σφισιν ἡ τρίτη τὸ ὄνομα ἔσχηκεν, ἔστι δὲ τῆς Χαλκίδος κατατείνουσα ἐς τὸ πέλαγος ἄκρα καὶ ἐν αὐτῇ λουτρὰ θαλάσσια, μάλιστα τῶν ἐν Ἰωνίᾳ λουτρῶν ὠφέλιμα ἀνθρώποις. Σμυρναίοις δὲ ποταμὸς Μέλης ὕδωρ ἐστὶ κάλλιστον καὶ σπήλαιον ἐπὶ ταῖς πηγαῖς, ἔνθα Ὅμηρον ποιῆσαι τὰ ἔπη λέγουσι· (13) Χίοις δὲ ὁ τοῦ Οἰνοπίωνος τάφος θέαν τε παρέχεται καί τινας καὶ λόγους ἐς τοῦ Οἰνοπίωνος τὰ ἔργα· Σαμίοις δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐς τὸ Ἡραῖον τὸ Ῥαδίνης καὶ Λεοντίχου μνῆμά ἐστι, καὶ τοῖς ὑπὸ ἔρωτος ἀνιωμένοις εὔχεσθαι καθέστηκεν ἰοῦσιν ἐπὶ τὸ μνῆμα. τὰ μὲν δὴ ἐν Ἰωνίᾳ θαύματα πολλά τε καὶ οὐ πολλῷ τινι τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀποδέοντά ἐστιν·

Traduction française :

[7,5] (1) Smyrne était dès lors habitée comme elle l'est présentement. C'était une des douze villes appartenant aux Éoliens. Les Ioniens ayant assemblé un corps de troupes à Colophon, assiégèrent Smyrne et la conquirent sur les Éoliens. Dans la suite ils donnèrent aux habitants le droit d'envoyer des députés à l'assemblée des états-généraux d'Ionie. Mais tout cela doit s'entendre de l'ancienne Smyrne; car celle qui subsiste aujourd'hui, c'est Alexandre fils de Philippe qui l'a bâtie sur une apparition qu'il eut en songe. (2) On dit que ce prince en chassant sur le mont Pagos fut conduit par la chasse même près du temple des Némésis; fatigué qu'il était et trouvant un platane sur le bord d'une fontaine il se coucha auprès et s'endormit. Là durant son sommeil les Némésis lui apparurent; elles lui ordonnèrent de bâtir une ville dans ce lieu même, et d'y transférer les habitants de Smyrne. (3) Ces peuples en ayant été avertis envoyèrent aussitôt à Claros pour consulter l'oracle sur ce qu'ils avaient à faire; la réponse fut qu'ils seraient infiniment heureux s'ils allaient habiter le mont Pagos au- delà du Mélès; c'est pourquoi ils changèrent volontiers de demeure. J'ai dit des Némésis, parce que ces peuples en reconnaissent plusieurs qui ont eu, disent-ils, la Nuit pour mère; de la même manière que les Athéniens croient l'Océan père de celle qu'ils honorent à Rhamnonte. (4) L'Ionie en général jouit du plus beau ciel du monde. La température de l'air y est extrêmement douce et agréable. On ne voit nulle part ailleurs de si beaux temples; celui de Diane d'Éphèse est le plus considérable par sa grandeur et par sa richesse. Apollon en a un à Branchides dans le territoire de Milet, et un autre à Claros près de Colophon; ces deux-là ne sont pas achevés. Les Perses ont voulu brûler celui de Junon à Samos, et celui de Minerve à Phocée; quoiqu'endommagés par le feu l'un et l'autre, ils causent encore de l'admiration. (5) Le temple d'Hercule à Érythrées et celui de Minerve à Priène vous feront beaucoup de plaisir; celui- ci par la beauté dont est la statue de la déesse; celui-là par son antiquité. La statue d'Hercule n'est ni dans le goût de celles d'Égine, ni même dans le goût de l'ancienne école d'Athènes. Si elle ressemble à quelque chose, c'est aux statues égyptiennes travaillées avec art. Le dieu est sur une espèce de radeau, et les Érythréens disent qu'il fut apporté ainsi de Tyr en Phénicie par mer. (6) Ils ajoutent que le radeau entré dans la mer Ionienne s'arrêta au promontoire de Junon, autrement dit le cap Mésaté, parce qu'en allant d'Érythrées à Chios on le trouve à moitié chemin. D'aussi loin que ceux d'Érythrées et de Chios aperçurent la statue du dieu, tous voulurent avoir l'honneur de la tirer à bord, et s'y employèrent de toutes leurs forces. (7) Un Érythréen nommé Phormion pêcheur de son métier, et qui avait perdu la vue par une maladie, fut averti en songe que si les femmes d'Érythrées voulaient couper leurs cheveux et que l'on en fît une corde, on amènerait le radeau sans peine. Pas une Érythréenne ne se mettant en devoir de déférer à ce songe, (8) des femmes de Thrace qui bien que nées libres servaient à Érythrées, sacrifièrent leur chevelure; par ce moyen les Érythréens eurent la statue du dieu en leur possession, et pour récompenser le zèle de ces Thraciennes, ils ordonnèrent qu'elles seraient les seules femmes qui auraient la liberté d'entrer dans le temple d'Hercule. Ils montrent encore aujourd'hui cette corde faite de cheveux, et la conservent soigneusement. À l'égard du pêcheur, ils assurent qu'il recouvra la vue et qu'il jouit de ce bienfait le reste de ses jours. (9) Il y a encore à Érythrées un temple de Minerve Poliade. Sa statue est de bois, d'une grandeur extraordinaire, assise sur une espèce de trône, et tenant une quenouille des deux mains; la déesse a sur la tête une couronne surmontée de l'étoile polaire. Je crois cette statue d'Endoios; j'en juge par plusieurs indices, mais surtout par la manière dont tout l'ouvrage est façonné, et encore plus par les Heures et les Grâces de marbre blanc, qui étaient exposées à l'air peu avant que j'arrivasse à Érythrées. Le temple d'Esculape que l'on voit à Smyrne a été fait de mon temps; il est bâti entre une montagne fort haute et un bras de mer, qui a cela de particulier qu'il ne mêle ses eaux avec aucune autre. (10) Mais l'Ionie outre la beauté du climat et la magnificence de ses temples a bien d'autres choses qui méritent qu'on en parle. Dans le territoire d'Éphèse vous avez le fleuve Kenchrios, le mont Pion ainsi nommé à cause de la fertilité de son terroir, la fontaine Halitaia, et aux environs de Milet la fontaine Biblis si célèbre par l'aventure de la malheureuse Biblis. À Colophon le bois sacré d'Apollon, où il y a des frênes d'une grande beauté, et près de ce bois le fleuve Alès, de tous les fleuves de l'Ionie le plus renommé pour la fraîcheur de ses eaux. (11) Lébédos est à voir pour ses bains également salutaires et magnifiques. Il y en a aussi dans le voisinage de Téos sur le promontoire Macria, et plusieurs, les uns creusés naturellement dans le roc sur le bord de la mer, les autres faits de main d'homme et fort ornés. Les Clazoméniens ont aussi les leurs, où ils rendent une espèce de culte à Agamemnon. Auprès est un antre qu'ils disent être l'antre de la mère de Pyrrhos, et ils font je ne sais quel conte de Pyrrhos berger. (12) Les Érythréens ont le territoire de Chalcis qui a donné son nom à leur troisième tribu; de ce côté-là vous voyez un promontoire qui avance dans la mer, et d'où sort une source d'eau, la meilleure et la plus saine qu'il y ait dans toute l'Ionie. (13) Les Smyrnéens ont dans leur pays la rivière de Mélès qui est une très belle rivière; à sa source est une grotte où l'on dit qu'Homère composait ses poèmes. À Chios l'on voit le tombeau d'Oinopion, digne de curiosité par lui-même, et par les grandes choses que l'on raconte de ce héros. À Samos, sur le chemin qui mène au temple de Junon l'on vous montrera la sépulture de Rhadiné et de Léontichos; il est assez ordinaire aux amants malheureux d'aller faire des voeux sur ce tombeau. En un mot l'Ionie est pleine de curiosités qui ne le cèdent guère à pas une de celles que l'on trouve dans les autres endroits de la Grèce.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007