HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

οὐρανοῦTexte grec :

[7,4] (1) αἱ δὲ ἐν ταῖς νήσοις εἰσὶν Ἰώνων πόλεις Σάμος ἡ ὑπὲρ Μυκάλης καὶ Χίος ἡ ἀπαντικρὺ τοῦ Μίμαντος. Ἄσιος δὲ ὁ Ἀμφιπτολέμου Σάμιος ἐποίησεν ἐν τοῖς ἔπεσιν ὡς Φοίνικι ἐκ Περιμήδης τῆς Οἰνέως γένοιτο Ἀστυπάλαια καὶ Εὐρώπη, Ποσειδῶνος δὲ καὶ Ἀστυπαλαίας εἶναι παῖδα Ἀγκαῖον, βασιλεύειν δὲ αὐτὸν τῶν καλουμένων Λελέγων· Ἀγκαίῳ δὲ τὴν θυγατέρα τοῦ ποταμοῦ λαβόντι τοῦ Μαιάνδρου Σαμίαν γενέσθαι Περίλαον καὶ Ἔνουδον καὶ Σάμον καὶ Ἀλιθέρσην καὶ θυγατέρα ἐπ´ αὐτῷ Παρθενόπην, Παρθενόπης δὲ τῆς Ἀγκαίου καὶ Ἀπόλλωνος Λυκομήδην γενέσθαι. (2) Ἄσιος μὲν ἐς τοσοῦτο ἐν τοῖς ἔπεσιν ἐδήλωσε· τότε δὲ οἱ τὴν νῆσον οἰκοῦντες ἀνάγκῃ πλέον ἐδέξαντο ἢ εὐνοίᾳ συνοίκους Ἴωνας. ἡγεμὼν δὲ ἦν τοῖς Ἴωσι Προκλῆς ὁ Πιτυρέως, αὐτός τε Ἐπιδαύριος καὶ Ἐπιδαυρίους {ἦν} τὸ πολὺ ἄγων, οἳ ὑπὸ Δηιφόντου καὶ Ἀργείων ἐκ τῆς Ἐπιδαυρίας ἐξεπεπτώκεσαν· τούτῳ τῷ Προκλεῖ γένος ἦν ἀπὸ Ἴωνος τοῦ Ξούθου. Ἄνδροκλος δὲ καὶ Ἐφέσιοι στρατεύουσιν ἐπὶ Λεώγορον τὸν Προκλέους, βασιλεύοντα μετὰ τὸν πατέρα ἐν Σάμῳ, καὶ μάχῃ νικήσαντες ἐξελαύνουσιν ἐκ τῆς νήσου Σαμίους· αἰτίαν δὲ ἐπέφερον μετὰ Καρῶν σφᾶς ἐπιβουλεύειν Ἴωσι. (3) Σαμίων δὲ τῶν φευγόντων οἱ μὲν ἐπὶ τῇ Θρᾴκῃ νῆσον ᾤκησαν, καὶ ἀπὸ τούτων τῆς ἐνοικήσεως Σαμοθρᾴκην τὴν νῆσον καλοῦσιν ἀντὶ Δαρδανίας· οἱ δὲ ὁμοῦ Λεωγόρῳ περὶ Ἀναίαν τὴν ἐν τῇ ἠπείρῳ τῇ πέραν βαλόμενοι τεῖχος, δέκα ἔτεσιν ὕστερον διαβάντες ἐν τῇ Σάμῳ τούς τε Ἐφεσίους ἐκβάλλουσι καὶ ἀνεσώσαντο τὴν νῆσον. (4) τὸ δὲ ἱερὸν τὸ ἐν Σάμῳ τῆς Ἥρας εἰσὶν οἳ ἱδρύσασθαί φασι τοὺς ἐν τῇ Ἀργοῖ πλέοντας, ἐπάγεσθαι δὲ αὐτοὺς τὸ ἄγαλμα ἐξ Ἄργους· Σάμιοι δὲ αὐτοὶ τεχθῆναι νομίζουσιν ἐν τῇ νήσῳ τὴν θεὸν παρὰ τῷ Ἰμβράσῳ ποταμῷ καὶ ὑπὸ τῇ λύγῳ τῇ ἐν τῷ Ἡραίῳ κατ´ ἐμὲ ἔτι πεφυκυίᾳ. εἶναι δ´ οὖν τὸ ἱερὸν τοῦτο ἐν τοῖς μάλιστα ἀρχαῖον {ὃ} οὐχ ἥκιστα ἄν τις καὶ ἐπὶ τῷ ἀγάλματι τεκμαίροιτο· ἔστι γὰρ δὴ ἀνδρὸς ἔργον Αἰγινήτου Σμίλιδος τοῦ Εὐκλείδου. οὗτος ὁ Σμῖλίς ἐστιν ἡλικίαν κατὰ Δαίδαλον, δόξης δὲ οὐκ ἐς τὸ ἴσον ἀφίκετο· (5) Δαιδάλῳ μὲν γὰρ γένους τε Ἀθήνῃσιν ὑπῆρχεν εἶναι τοῦ βασιλικοῦ τῶν καλουμένων Μητιονιδῶν καὶ ὁμοῦ τῇ τέχνῃ τῆς πλάνης τε ἕνεκα καὶ ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς ἐπιφανέστερος ἐγένετο ἐς ἅπαντας ἀνθρώπους. ἀποκτείνας μὲν ἀδελφῆς παῖδα καὶ ἐπιστάμενος τὰ οἴκοι νόμιμα ἑκουσίως παρὰ Μίνω ἔφυγεν ἐς Κρήτην, καὶ αὐτῷ τε ἀγάλματα Μίνῳ καὶ τοῦ Μίνω ταῖς θυγατράσιν ἐποίησε, καθότι καὶ Ὅμηρος ἐν Ἰλιάδι ἐδήλωσε· (6) καταγνωσθεὶς δὲ ἀδικεῖν ὑπὸ τοῦ Μίνω καὶ ἐς δεσμωτήριον ὁμοῦ τῷ παιδὶ ἐμβληθεὶς ἐκδιδράσκει τε ἐκ Κρήτης καὶ ἐς Ἴνυκον Σικελῶν πόλιν ἀφικνεῖται παρὰ Κώκαλον, καὶ πολέμου παρέσχε τοῖς Σικελοῖς αἰτίαν πρὸς τοὺς Κρῆτας, ὅτι ἐξαιτοῦντος Μίνω μὴ πρόοιτο αὐτὸν ὁ Κώκαλος· καὶ ἐς τοσοῦτο ὑπὸ τοῦ Κωκάλου τῶν θυγατέρων ἐσπουδάσθη κατὰ τὴν τέχνην, ὡς καὶ θάνατον τῷ Μίνῳ βουλεῦσαι τὰς γυναῖκας ἐς χάριν Δαιδάλου. (7) δῆλά τε ὡς ἀνὰ πᾶσαν μὲν τὴν Σικελίαν, ἐπὶ πλεῖστον δὲ καὶ Ἰταλίας ἀφίκετο τοῦ Δαιδάλου τὸ ὄνομα. ὁ δὲ Σμῖλις, ὅτι μὴ παρὰ Σαμίους καὶ ἐς τὴν Ἠλείαν, παρ´ ἄλλους γε οὐδένας φανερός ἐστιν ἀποδημήσας· ἐς τούτους δὲ ἀφίκετο, καὶ τὸ ἄγαλμα ἐν Σάμῳ τῆς Ἥρας ὁ ποιήσας ἐστὶν οὗτος. (8) - - - Ἴωνι δὲ τῷ ποιήσαντι τραγῳδίαν ἐστὶν ἐν τῇ συγγραφῇ τοιάδε εἰρημένα, Ποσειδῶνα ἐς τὴν νῆσον ἔρημον οὖσαν ἀφικέσθαι καὶ νύμφῃ τε ἐνταῦθα συγγενέσθαι καὶ ὑπὸ τὰς ὠδῖνας τῆς νύμφης χιόνα ἐξ οὐρανοῦ πεσεῖν ἐς τὴν γῆν, καὶ ἀπὸ τούτου Ποσειδῶνα τῷ παιδὶ ὄνομα θέσθαι Χίον· συγγενέσθαι δὲ αὐτὸν καὶ ἑτέρᾳ νύμφῃ, καὶ γενέσθαι οἱ παῖδας Ἄγελόν τε καὶ Μέλανα· ἀνὰ χρόνον δὲ καὶ Οἰνοπίωνα ἐς τὴν Χίον κατᾶραι ναυσὶν ἐκ Κρήτης, ἕπεσθαι δέ οἱ καὶ τοὺς παῖδας Τάλον καὶ Εὐάνθην καὶ Μέλανα καὶ Σάλαγόν τε καὶ Ἀθάμαντα. ἀφίκοντο δὲ καὶ Κᾶρες ἐς τὴν νῆσον ἐπὶ τῆς Οἰνοπίωνος βασιλείας καὶ Ἄβαντες ἐξ Εὐβοίας. Οἰνοπίωνος δὲ καὶ τῶν παίδων ἔλαβεν ὕστερον Ἄμφικλος τὴν ἀρχήν· (9) ἀφίκετο δὲ ἐξ Ἱστιαίας ὁ Ἄμφικλος τῆς ἐν Εὐβοίᾳ κατὰ μάντευμα ἐκ Δελφῶν. Ἕκτωρ δὲ ἀπὸ Ἀμφίκλου τετάρτῃ γενεᾷ - βασιλείαν γὰρ ἔσχε καὶ οὗτος - ἐπολέμησεν Ἀβάντων καὶ Καρῶν τοῖς οἰκοῦσιν ἐν τῇ νήσῳ, καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτεινεν ἐν ταῖς μάχαις, τοὺς δὲ ἀπελθεῖν ἠνάγκασεν ὑποσπόνδους. (10) γενομένης δὲ ἀπαλλαγῆς πολέμου Χίοις, ἀφικέσθαι τηνικαῦτα ἐς μνήμην Ἕκτορι ὡς σφᾶς καὶ Ἴωσι δέοι συνθύειν ἐς Πανιώνιον· τρίποδα δὲ ἆθλον λαβεῖν αὐτὸν ἐπὶ ἀνδραγαθίᾳ παρὰ τοῦ κοινοῦ φησι τοῦ Ἰώνων. τοσαῦτα εἰρηκότα ἐς Χίους Ἴωνα εὕρισκον· οὐ μέντοι ἐκεῖνό γε εἴρηκε, καθ´ ἥντινα αἰτίαν Χῖοι τελοῦσιν ἐς Ἴωνας.

Traduction française :

[7,4] (1) Les Ioniens possèdent plusieurs autres villes dans les îles. Ils ont Samos au-dessus de Mycale, et Chios vis-à-vis du mont Mimas. Si nous en croyons le poète Asios de Samos fils d'Amphiptolémos, Phénix épousa Périmèdé fille d'Oineus, et en eut deux filles, Astypalaia et Europe. Astypalaia fut aimée de Neptune; et de ce commerce naquit Ancaios, qui régna sur ces peuples que l'on nommait Lélèges. Ancaios épousa Samia fille du Méandre; il en eut quatre fils, Périlaos, Énoudos, Samos, Alithersès, et une fille qui eut nom Parthénopé: cette fille plut à Apollon et lui donna un fils qui s'appela Lycomède: voilà ce qu'Asios dit dans ses poésies. (2) Ce fut en ce temps-là que les Ioniens entrèrent dans Samos, et ils y furent reçus moins par amitié que par force. Ils avaient à leur tête Proclès fils de Pityreus; c'était un Épidaurien qui menait avec lui bon nombre de ses compatriotes que Dèïphontès et les Argiens avaient chassés de l'Épidaurie. Ce Proclès descendait d'Ion fils de Xouthos; il eut un fils nommé Léôgoros qui fut roi des Samiens après son père. Les Éphésiens sous la conduite d'Androclos lui firent la guerre, et l'ayant vaincu ils le chassèrent de son île, lui et les Samiens, sous prétexte qu'ils avaient voulu se liguer avec les Cariens contre les Ioniens. (3) Une partie de ces fugitifs alla s'établir dans cette île de la Thrace que l'on appelait autrefois Dardania, et qui depuis fut appelée de leur nom Samothrace, les autres suivirent Léôgoros, passèrent dans le continent qui est au-delà de Samos et y bâtirent une forteresse auprès d'Anaia, d'où onze ans après étant venus assiéger Samos, ils la reprirent et en chassèrent les Éphésiens à leur tour. (4) Quelques-fins disent que le temple de Junon qui est à Samos a été bâti par les Argonautes, et que ce sont eux qui y ont transféré d'Argos la statue de la déesse. L'opinion des Samiens est que Junon naquit dans leur île sur les bords du fleuve Imbrasus, et sous un saule qu'ils montrent encore aujourd'hui dans l'enceinte consacrée à la déesse. Son temple est fort ancien, à en juger surtout par sa statue qui est un ouvrage de Smilis d'Égine fils d'Eucleidès; car ce statuaire vivait du temps de Dédale, mais il était beaucoup moins illustre. (5) Pour Dédale, outre qu'il était né à Athènes, de race royale et de la famille des Mètionides, son art, sa fuite, ses voyages, ses malheurs mêmes, tout contribuait à le rendre célèbre. Coupable du meurtre de son propre neveu fils de sa soeur, et n'ignorant pas les lois de son pays sur l'homicide, il se réfugia en Crète auprès de Minos. Là il fit des ouvrages merveilleux pour Minos et pour ses filles, comme Homère nous l'apprend dans l'Iliade. (6) Mais convaincu d'un nouveau crime il fut mis avec son fils dans une étroite prison, d'où ayant trouvé le moyen de se sauver, il passa à Inycos ville de Sicile et alla implorer la protection du roi Côcalos. Minos le redemandant, et Côcalos ne voulant pas le livrer, il causa la guerre entre les deux Rois. Enfin les filles de Côcalos conçurent tant d'estime pour lui, et furent si charmées de la beauté de ses ouvrages, que pour conserver cet excellent homme, elles jurèrent la mort de Minos. (7) En un mot dans la Sicile et dans toute l'Italie rien n'était alors si fameux que le nom de Dédale, au lieu que Smilis n'était guère connu que des Samiens et des Éléens. Mais du moins passe-t-il pour constant chez ces peuples que la statue de Junon à Samos est de lui. (8) Quant à l'île de Chios, voici ce que nous apprend Ion poète tragique et historien. Neptune selon lui vint dans une île déserte, il y trouva une nymphe dont il devint amoureux. Il en eut un fils, et le jour que la nymphe le mit au monde, il tomba une si grande quantité de neige que le nom lui en demeura; il fut appelé Chios, parce que Chion en grec signifie de la neige. Neptune eut encore d'une autre nymphe deux fils, Agélos et Mélas; ce furent là les premiers habitants de l'île. Ensuite Oinopion y vint de Crète avec ses fils, Talos, Euanthès, Mélas, Salagos et Athamas; il y régna et ses enfants après lui. (9) De son temps les Cariens et les Abantes de l'île d'Eubée s'établirent aussi à Chios. Aux enfants d'Oinopion succéda Amphiclos; c'était un étranger d'Histiaia en Eubée, qui sur la foi de l'oracle de Delphes était venu chercher fortune à Chios. Hector un des descendants étant parvenu à la couronne fit la guerre aux Abantes et aux Cariens établis dans l'île. Une partie fut taillée en pièces, l'autre se rendit à discrétion et fut obligée d'évacuer le pays. (10) Hector après avoir pacifié l'île se souvint qu'il devait célébrer une fête et un sacrifice dans l'assemblée générale des Ioniens; il s'en acquitta, et ce fut dans cette assemblée que pour honorer sa valeur on lui décerna un trépied. Je sais que le poète Ion rapporte tous ces faits; mais il ne nous dit point pourquoi les habitants de Chios furent compris dans le dénombrement des Ioniens.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007