HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

νεώτερονTexte grec :

[7,3] (1) Κολοφώνιοι δὲ τὸ μὲν ἱερὸν τὸ ἐν Κλάρῳ καὶ τὸ μαντεῖον ἐκ παλαιοτάτου γενέσθαι νομίζουσιν· ἐχόντων δὲ ἔτι τὴν γῆν Καρῶν ἀφικέσθαι φασὶν ἐς αὐτὴν πρώτους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κρῆτας, Ῥάκιον καὶ ὅσον εἵπετο ἄλλο τῷ Ῥακίῳ {καὶ ὅσον ἔτι} πλῆθος, ἔχον τὰ ἐπὶ θαλάσσῃ καὶ ναυσὶν ἰσχῦον· τῆς δὲ χώρας τὴν πολλὴν ἐνέμοντο ἔτι οἱ Κᾶρες. Θερσάνδρου δὲ τοῦ Πολυνείκους καὶ Ἀργείων ἑλόντων Θήβας {καὶ} ἄλλοι τε αἰχμάλωτοι καὶ ἡ Μαντὼ τῷ Ἀπόλλωνι ἐκομίσθησαν ἐς Δελφούς· Τειρεσίαν δὲ κατὰ τὴν πορείαν τὸ χρεὼν ἐπέλαβεν ἐν τῇ Ἁλιαρτίᾳ. (2) ἐκπέμψαντος δὲ σφᾶς ἐς ἀποικίαν τοῦ θεοῦ, περαιοῦνται ναυσὶν ἐς τὴν Ἀσίαν, καὶ ὡς κατὰ τὴν Κλάρον ἐγένοντο, ἐπεξίασιν αὐτοῖς οἱ Κρῆτες μετὰ ὅπλων καὶ ἀνάγουσιν ὡς τὸν Ῥάκιον· ὁ δὲ - μανθάνει γὰρ παρὰ τῆς Μαντοῦς οἵτινές τε ἀνθρώπων ὄντες καὶ κατὰ αἰτίαν ἥντινα ἥκουσι - λαμβάνει μὲν γυναῖκα τὴν Μαντώ, ποιεῖται δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῇ συνοίκους. Μόψος δὲ ὁ Ῥακίου καὶ Μαντοῦς καὶ τὸ παράπαν τοὺς Κᾶρας ἐξέβαλεν ἐκ τῆς γῆς. (3) Ἴωνες δὲ ὅρκους ποιησάμενοι πρὸς τοὺς ἐν Κολοφῶνι Ἕλληνας συνεπολιτεύοντο, οὐδὲν ἔχοντες πλέον· βασιλείαν δὲ Ἰώνων ἡγεμόνες Δαμασίχθων λαμβάνει καὶ Πρόμηθος Κόδρου παῖδες. Πρόμηθος δὲ ὕστερον τὸν ἀδελφὸν Δαμασίχθονα ἀποκτείνας ἔφυγεν ἐς Νάξον, καὶ ἀπέθανε μὲν αὐτόθι ἐν τῇ Νάξῳ, τὸν νεκρὸν δὲ οἴκαδε ἀπαχθέντα κατεδέξαντο οἱ Δαμασίχθονος παῖδες· καὶ ἔνθα ὁ τοῦ Προμήθου τάφος, Πολυτειχίδες ὄνομά ἐστι τῷ χωρίῳ. (4) Κολοφωνίοις δὲ ὅπως μὲν τὴν πόλιν συνέπεσεν ἐρημωθῆναι, προεδήλωσέ μοι τοῦ λόγου τὰ ἐς Λυσίμαχον· ἐμαχέσαντο δὲ Λυσιμάχῳ καὶ Μακεδόσι Κολοφώνιοι τῶν ἀνοικισθέντων ἐς Ἔφεσον μόνοι, τοῖς δὲ ἀποθανοῦσιν ἐν τῇ μάχῃ Κολοφωνίων τε αὐτῶν καὶ Σμυρναίων ἐστὶν ὁ τάφος ἰόντι ἐς Κλάρον ἐν ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ. (5) Λεβεδίοις δὲ ἐποίησε μὲν Λυσίμαχος ἀνάστατον τὴν πόλιν, ἵνα δὴ συντέλεια ἐς μέγεθος τῇ Ἐφέσῳ γένοιτο· χώρα δέ σφισιν ἔς τε τὰ λοιπά ἐστιν εὐδαίμων καὶ λουτρὰ παρέχεται θερμὰ πλεῖστα τῶν ἐπὶ θαλάσσῃ καὶ ἥδιστα. τὸ δὲ ἐξ ἀρχῆς καὶ τὴν Λέβεδον ἐνέμοντο οἱ Κᾶρες, ἐς ὃ Ἀνδραίμων σφᾶς ὁ Κόδρου καὶ Ἴωνες ἐλαύνουσι. τῷ δὲ Ἀνδραίμονι ὁ τάφος ἐκ Κολοφῶνος ἰόντι ἐστὶν ἐν ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ, διαβάντι τὸν Καλάοντα ποταμόν. (6) Τέων δὲ ᾤκουν μὲν Ὀρχομένιοι Μινύαι σὺν Ἀθάμαντι ἐς αὐτὴν ἐλθόντες· λέγεται δὲ ὁ Ἀθάμας οὗτος ἀπόγονος Ἀθάμαντος εἶναι τοῦ Αἰόλου. ἀναμεμιγμένοι μὲν τῷ Ἑλληνικῷ καὶ ἐνταῦθα ἦσαν οἱ Κᾶρες· ἐσήγαγε δὲ Ἴωνας ἐς τὴν Τέων Ἄποικος ἀπόγονος Μελάνθου τέταρτος, ὃς τοῖς Ὀρχομενίοις οὐδὲ τοῖς Τηίοις νεώτερον ἐβούλευσεν οὐδέν. ἔτεσι δὲ οὐ πολλοῖς ὕστερον ἔκ τε Ἀθηναίων καὶ ἐκ Βοιωτίας ἀφίκοντο ἄνδρες· ἡγοῦντο δὲ τοῦ μὲν Ἀττικοῦ Δάμασος καὶ Νάοκλος Κόδρου παῖδες, τῶν δὲ Βοιωτῶν Γέρης Βοιωτός· καὶ σφᾶς συναμφοτέρους ὅ τε Ἄποικος καὶ οἱ Τήιοι συνοίκους ἐδέξαντο. (7) Ἐρυθραῖοι δὲ τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἀφικέσθαι σὺν Ἐρύθρῳ τῷ Ῥαδαμάνθυός φασιν ἐκ Κρήτης καὶ οἰκιστὴν τῇ πόλει γενέσθαι τὸν Ἔρυθρον· ἐχόντων δὲ αὐτὴν ὁμοῦ τοῖς Κρησὶ Λυκίων καὶ Καρῶν τε καὶ Παμφύλων, Λυκίων μὲν κατὰ συγγένειαν τὴν Κρητῶν - καὶ γὰρ οἱ Λύκιοι τὸ ἀρχαῖόν εἰσιν ἐκ Κρήτης, οἳ Σαρπηδόνι ὁμοῦ ἔφυγον - , Καρῶν δὲ κατὰ φιλίαν ἐκ παλαιοῦ πρὸς Μίνω, Παμφύλων δὲ ὅτι γένους μέτεστιν Ἑλληνικοῦ καὶ τούτοις - εἰσὶ γὰρ δὴ καὶ οἱ Πάμφυλοι τῶν μετὰ ἅλωσιν Ἰλίου πλανηθέντων σὺν Κάλχαντι - , τούτων τῶν κατειλεγμένων ἐχόντων Ἐρυθράς, Κλέοπος ὁ Κόδρου συλλέξας ἐξ ἁπασῶν τῶν ἐν Ἰωνίᾳ πόλεων ὅσους δὴ παρὰ ἑκάστων ἐπεισήγαγεν Ἐρυθραίοις συνοίκους. (8) Κλαζομενίοις δὲ καὶ Φωκαεῦσι, πρὶν μὲν ἢ Ἴωνας ἐς τὴν Ἀσίαν ἐλθεῖν, οὐκ ᾠκοῦντο αἱ πόλεις· Ἰώνων δὲ ἀφικομένων μοῖρα ἐξ αὐτῶν πλανωμένη μετεπέμψατο ἡγεμόνα παρὰ Κολοφωνίων Πάρφορον, καὶ πόλιν κτίσαντες ὑπὸ τῇ Ἴδῃ τὴν μὲν οὐ μετὰ πολὺ ἐκλείπουσιν, ἐπανιόντες δὲ ἐς Ἰωνίαν Σκύππιον τῆς Κολοφωνίας ἔκτισαν. (9) ἀπελθόντες δὲ ἑκουσίως καὶ ἐκ τῆς Κολοφωνίας, οὕτω γῆν τε ἔσχον, ἣν καὶ νῦν ἔτι ἔχουσι, καὶ κατεσκευάσαντο ἐν τῇ ἠπείρῳ Κλαζομενὰς πόλιν· ἐς δὲ τὴν νῆσον διέβησαν δὴ κατὰ τὸ Περσῶν δέος. Ἀλέξανδρος δὲ ἀνὰ χρόνον ἔμελλεν ὁ Φιλίππου χερρόνησον Κλαζομενὰς ἐργάσεσθαι χώματι ἐς τὴν νῆσον ἐκ τῆς ἠπείρου. τούτων τῶν Κλαζομενίων τὸ πολὺ οὐκ Ἴωνες, Κλεωναῖοι δὲ ἦσαν καὶ ἐκ Φλιοῦντος, ὅσοι Δωριέων ἐς Πελοπόννησον κατελθόντων ἐξέλιπον τὰς πόλεις· (10) οἱ δὲ Φωκαεῖς γένος μὲν τὸ ἀνέκαθέν εἰσιν ἐκ τῆς ὑπὸ τῷ Παρνασσῷ καλουμένης καὶ ἐς ἡμᾶς ἔτι Φωκίδος, οἳ Φιλογένει καὶ Δάμωνι ὁμοῦ τοῖς Ἀθηναίοις διέβησαν ἐς τὴν Ἀσίαν. τὴν χώραν δὲ οὐ πολέμῳ, κατὰ δὲ ὁμολογίαν λαμβάνουσι παρὰ Κυμαίων· Ἰώνων δὲ οὐ δεχομένων σφᾶς ἐς Πανιώνιον πρὶν ἢ τοῦ γένους βασιλέας τοῦ Κοδριδῶν λάβωσιν, οὕτω παρὰ Ἐρυθραίων καὶ ἐκ Τέω Δεοίτην καὶ Πέρικλον λαμβάνουσι καὶ Ἄβαρτον.

Traduction française :

[7,3] (1) Les Colophoniens ont à Claros un temple et un oracle d'Apollon qu'ils disent être d'une grande antiquité. Voici, selon eux, les révolutions qu'ils ont souffertes. Dans le temps que les Cariens possédaient ce canton, les premiers Grecs qui y abordèrent furent des Crétois. Ils avaient pour chefs Rhakios qui avec la nombreuse troupe qu'il avait débarquée se rendit maître de la côte et s'y établit. Quelque temps après, Thersandros fils de Polynice et les Argiens prirent Thèbes. Ils y firent beaucoup de prisonniers qu'ils envoyèrent à l'oracle de Delphes. Parmi eux était Mantô qui venait de perdre Tirésias son père, mort en allant à Haliarte. (2) La réponse de l'oracle fut que ces prisonniers eussent à chercher des terres étrangères. Aussitôt ils équipent une flotte, passent en Asie et vont descendre à Claros. Les Crétois voyant débarquer ces étrangers prennent les armes, marchent à eux, les enveloppent et les mènent à Rhakios. Celui-ci ayant su de la jeune Mantô quels étaient ses compagnons et ce qui les amenait en Asie, il les associe aux Crétois, les reçoit dans sa ville, et pour Mantô, il l'épouse. De ce mariage naquit Mopsos qui dans la suite chassa les Cariens de toute cette côte. (3) Cependant les Ioniens firent alliance avec les Grecs qui s'étaient rendus maîtres de Colophon, et ces deux peuples fondus, s'il faut ainsi dire, en un, furent assujettis au même gouvernement et aux mêmes lois. Damasichton et Promèthos tous deux fils de Codros, de chefs de la colonie étaient devenus rois des Ioniens. Mais bientôt la mésintelligence se mit entre ces deux frères; Promèthos tua Damasichton et s'enfuit à Naxos où il mourut. On rapporta son corps dans ses états, où les fils de Damasichton le reçurent et l'inhumèrent; sa sépulture se voit encore dans un lieu nommé Polyteichidès. (4) En parlant de Lysimaque j'ai déjà dit qu'il détruisit la ville de Colophon; la raison pourquoi il la traita ainsi, c'est que de tous les Grecs qui avaient débarqué à Éphèse, les Colophoniens furent les seuls qui prirent les armes contre lui et contre les Macédoniens. Ceux de Smyrne se joignirent à eux. Plusieurs des uns et des autres périrent dans le combat; leur sépulture est à gauche du chemin qui mène à Claros. (5) Pour la ville de Lébédos, Lysimaque la ruina uniquement afin d'en transférer les habitants à Éphèse, et de repeupler cette grande ville. Le terroir de Lébédos est très fertile, quoique sur le bord de la mer il abonde en sources d'eau douce, et ces mêmes eaux sont fort salutaires. Ce canton était anciennement occupé par les Cariens; Andraimon fils de Codros et chef d'une colonie ionienne les en chassa. Quand on est sorti de Colophon et que l'on a passé le fleuve Calaous, on trouve le tombeau d'Andraimon à la gauche du chemin. (6) Les Orchoméniens Minyens de leur côté s'établirent à Téos sous la conduite d'Athamas petit-fils, à ce que l'on dit, de cet Athamas qui eut Éole pour père. Téos fut une des villes où les Grecs et les Cariens surent vivre ensemble. Apoicos arrière-petit-fils de Mélanthos y amena aussi des Ioniens qui ne troublèrent en rien ni les Orchoméniens, ni les naturels du pays; et quelques années ensuite il y vint encore un essaim d'Athéniens et de Béotiens. Les premiers étaient commandés par Damasos et par Naoclos, tous deux fils de Codros, les seconds par Gérès qui était aussi de Béotie: ces nouveaux venus furent reçus avec amitié par Apoicos. (7) Quant aux Érythréens, suivant leur tradition ils vinrent autrefois de Crète avec Érythros fils de Rhadamanthe, lequel Érythros donna son nom à la ville qu'ils habitent aujourd'hui. Mais ils n'étaient pas les seuls habitants. Il se mêla parmi eux des Lyciens, des Cariens, et des Pamphyliens; des Lyciens à cause de leur ancienne consanguinité avec les Crétois, car ils étaient originaires de Crète, et descendaient de ces anciens Crétois qui quittèrent le pays avec Sarpédon; des Cariens, comme ayant été autrefois liés d'amitié avec Minos; des Pamphyliens enfin comme sortis aussi de race grecque; je veux dire de ces Grecs qui après la prise de Troie furent longtemps errants avec Calchas. À ces peuples se joignit encore un certain nombre d'hommes, que Cléopos autre fils de Codros tira de chaque ville d'Ionie, et qu'il fit entrer dans Érythrées. (8) Pour les Clazoméniens et les Phocéens, ils n'avaient aucune ville en Asie avant l'arrivée des Ioniens. En effet quelques-uns de ces Ioniens, après avoir longtemps erré de côté et d'autre s'avisèrent de venir demander un chef aux Colophoniens, qui leur donnèrent Parphoros. Sous les auspices de ce chef ils bâtirent une ville au pied du mont Ida; mais bientôt après ils l'abandonnèrent, et s'en étant retournés dans la nouvelle Ionie ils fondèrent Skyppiom vers les confins de la Colophonie. (9) Ils s'en dégoûtèrent encore, et en étant sortis ils se fixèrent enfin dans le pays où ils sont aujourd'hui et bâtirent la ville de Clazomènes en terre ferme; la peur qu'ils eurent des Perses fit même qu'ils passèrent dans l'île qui est située vis-à-vis. Ensuite Alexandre voulut joindre l'île à la ville par le moyen d'une chaussée, ce qui en aurait fait une péninsule. Clazomènes ne fut pas seulement habitée par des Ioniens, il y vint aussi des gens de Cléonées, de Phlionthe, et plusieurs autres qui après le retour des Doriens dans le Péloponnèse, furent obligés de quitter leur première demeure, les uns par une raison, les autres par une autre. (10) À l'égard des Phocéens d'Asie, ils descendent originairement de ceux qui occupent encore de nos jours la Phocide auprès du mont Parnasse. Ils passèrent en Asie sous le commandement de Philogénès et de Damon Athéniens, et s'établirent dans le lieu où ils sont, non par voie de conquête, mais du consentement des Cuméens. Les Ioniens ne voulurent ni faire alliance avec eux, ni les admettre dans l'assemblée des états, qu'à condition qu'ils obéiraient à des rois du sang de Codros. C'est pourquoi ils prirent chez les Érythréens et chez ceux de Téos trois princes de cette maison, savoir Déoitès, Périclos et Abartos.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007