HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἐπεξίασινTexte grec :

[7,2] (1) ἔτεσι δὲ οὐ πολλοῖς ὕστερον Μέδων καὶ Νειλεὺς πρεσβύτατοι τῶν Κόδρου παίδων ἐστασίασαν ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, καὶ οὐκ ἔφασκεν ὁ Νειλεὺς ἀνέξεσθαι βασιλευόμενος ὑπὸ τοῦ Μέδοντος, ὅτι ὁ Μέδων τὸν ἕτερον ἦν τῶν ποδῶν χωλός· δόξαν δέ σφισιν ἀνενεγκεῖν ἐς τὸ χρηστήριον τὸ ἐν Δελφοῖς, δίδωσι Μέδοντι ἡ Πυθία βασιλείαν τὴν Ἀθηναίων. οὕτω δὴ ὁ Νειλεὺς καὶ οἱ λοιποὶ τῶν Κόδρου παίδων ἐς ἀποικίαν ἀπεστάλησαν, ἀγαγόντες μὲν καὶ αὐτῶν Ἀθηναίων τὸν βουλόμενον, τὸ δὲ πλεῖστόν σφισιν ἦσαν τοῦ στρατεύματος οἱ Ἴωνες. (2) ἐκ δὲ τῆς Ἑλλάδος τρίτος δὴ οὗτος στόλος ὑπὸ βασιλεῦσιν ἀλλοίοις ὄχλοις τε ἀλλοίοις ἐστάλησαν. τὰ μὲν γὰρ ἀρχαιότατα Ἰόλαος Θηβαῖος, ἀδελφιδοῦς ὁ Ἡρακλέους, Ἀθηναίοις ἐς Σαρδὼ καὶ Θεσπιεῦσιν ἡγήσατο· γενεᾷ δὲ μιᾷ πρότερον ἢ ἐξέπλευσαν ἐξ Ἀθηνῶν Ἴωνες, Λακεδαιμονίους τε καὶ Μινύας τοὺς ἐκβληθέντας ὑπὸ Πελασγῶν ἐκ Λήμνου Θήρας ὁ Αὐτεσίωνος Θηβαῖος ἤγαγεν ἐς τὴν νῆσον τὴν νῦν μὲν ἀπὸ τοῦ Θήρα τούτου, πρότερον δὲ ὀνομαζομένην Καλλίστην. (3) τρίτον δὲ τότε οἱ Κόδρου παῖδες ἐπετάχθησαν Ἴωσιν ἄρχοντες, οὐδέν σφισι γένους τοῦ Ἴωνος μετόν, ἀλλὰ Μεσσήνιοι μὲν τῶν ἐκ Πύλου τὰ πρὸς Κόδρου καὶ Μελάνθου, Ἀθηναῖοι δὲ ὄντες τὰ πρὸς μητρός. Ἴωσι δὲ τοῦ στόλου μετασχόντες ἦσαν οἵδε Ἑλλήνων, Θηβαῖοί τε οἱ ὁμοῦ Φιλώτᾳ γεγονότι ἀπογόνῳ Πηνέλεω καὶ Ὀρχομένιοι Μινύαι συγγενείᾳ τῶν Κόδρου παίδων· (4) μετέσχον δὲ καὶ Φωκεῖς οἱ ἄλλοι πλὴν Δελφῶν καὶ Ἄβαντες ἐξ Εὐβοίας. τοῖς δὲ Φωκεῦσι Φιλογένης καὶ Δάμων οἱ Εὐκτήμονος Ἀθηναῖοι ναῦς τε διδόασιν ἐς τὸν πλοῦν καὶ αὐτοί σφισιν ἐς τὴν ἀποικίαν ἐγένοντο ἡγεμόνες· ὡς δὲ ταῖς ναυσὶν ἐς τὴν Ἀσίαν κατῆραν, ἐπ´ ἄλλην ἐτρέποντο ἄλλοι τῶν ἐπὶ θαλάσσῃ πόλεων, Νειλεὺς δὲ καὶ ἡ σὺν αὐτῷ μοῖρα ἐς Μίλητον. (5) Μιλήσιοι δὲ αὐτοὶ τοιάδε τὰ ἀρχαιότατά σφισιν εἶναι λέγουσιν· ἐπὶ γενεὰς μὲν δύο Ἀνακτορίαν καλεῖσθαι τὴν γῆν Ἄνακτός τε αὐτόχθονος καὶ Ἀστερίου βασιλεύοντος τοῦ Ἄνακτος, Μιλήτου δὲ κατάραντος στόλῳ Κρητῶν ἥ τε γῆ τὸ ὄνομα μετέβαλεν ἀπὸ τοῦ Μιλήτου καὶ ἡ πόλις. ἀφίκετο δὲ ἐκ Κρήτης ὁ Μίλητος καὶ ὁ σὺν αὐτῷ στρατὸς Μίνω τὸν Εὐρώπης φεύγοντες, οἱ δὲ Κᾶρες οἱ πρότερον νεμόμενοι τὴν χώραν σύνοικοι τοῖς Κρησὶν ἐγένοντο· (6) τότε δὲ ὡς ἐκράτησαν τῶν ἀρχαίων Μιλησίων οἱ Ἴωνες, τὸ μὲν γένος πᾶν τὸ ἄρσεν ἀπέκτειναν πλὴν ὅσοι τῆς πόλεως ἁλισκομένης ἐκδιδράσκουσι, γυναῖκας δὲ καὶ θυγατέρας τὰς ἐκείνων γαμοῦσι. τοῦ δὲ Νειλέως ὁ τάφος ἰόντων ἐς Διδύμους ἐστὶν οὐ πόρρω τῶν πυλῶν ἐν ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ· τὸ δὲ ἱερὸν τὸ ἐν Διδύμοις τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τὸ μαντεῖόν ἐστιν ἀρχαιότερον ἢ κατὰ τὴν Ἰώνων ἐσοίκησιν, πολλῷ δὲ πρεσβύτερα ἔτι ἢ κατὰ Ἴωνας τὰ ἐς τὴν Ἄρτεμιν τὴν Ἐφεσίαν ἐστίν. (7) οὐ μὴν πάντα γε τὰ ἐς τὴν θεὸν ἐπύθετο ἐμοὶ δοκεῖν Πίνδαρος, ὃς Ἀμαζόνας τὸ ἱερὸν ἔφη τοῦτο ἱδρύσασθαι στρατευομένας ἐπὶ Ἀθήνας τε καὶ Θησέα. αἱ δὲ ἀπὸ Θερμώδοντος γυναῖκες ἔθυσαν μὲν καὶ τότε τῇ Ἐφεσίᾳ θεῷ, ἅτε ἐπιστάμεναι {τε} ἐκ παλαιοῦ τὸ ἱερόν, καὶ ἡνίκα Ἡρακλέα ἔφυγον, αἱ δὲ καὶ Διόνυσον τὰ ἔτι ἀρχαιότερα, ἱκέτιδες ἐνταῦθα ἐλθοῦσαι· οὐ μὴν ὑπὸ Ἀμαζόνων γε ἱδρύθη, Κόρησος δὲ αὐτόχθων καὶ Ἔφεσος - Καΰστρου δὲ τοῦ ποταμοῦ τὸν Ἔφεσον παῖδα εἶναι νομίζουσιν - , οὗτοι τὸ ἱερόν εἰσιν οἱ ἱδρυσάμενοι, καὶ ἀπὸ τοῦ Ἐφέσου τὸ ὄνομά ἐστι τῇ πόλει. (8) Λέλεγες δὲ τοῦ Καρικοῦ μοῖρα καὶ Λυδῶν τὸ πολὺ οἱ νεμόμενοι τὴν χώραν ἦσαν· ᾤκουν δὲ καὶ περὶ τὸ ἱερὸν ἄλλοι τε ἱκεσίας ἕνεκα καὶ γυναῖκες τοῦ Ἀμαζόνων γένους. Ἄνδροκλος δὲ ὁ Κόδρου - οὗτος γὰρ δὴ ἀπεδέδεικτο Ἰώνων τῶν ἐς Ἔφεσον πλευσάντων βασιλεύς - Λέλεγας μὲν καὶ Λυδοὺς τὴν ἄνω πόλιν ἔχοντας ἐξέβαλεν ἐκ τῆς χώρας· τοῖς δὲ περὶ τὸ ἱερὸν οἰκοῦσι δεῖμα ἦν οὐδέν, ἀλλὰ Ἴωσιν ὅρκους δόντες καὶ ἀνὰ μέρος παρ´ αὐτῶν λαβόντες ἐκτὸς ἦσαν πολέμου. ἀφείλετο δὲ καὶ Σάμον Ἄνδροκλος Σαμίους, καὶ ἔσχον Ἐφέσιοι χρόνον τινὰ Σάμον καὶ τὰς προσεχεῖς νήσους· (9) Σαμίων δὲ ἤδη κατεληλυθότων ἐπὶ τὰ οἰκεῖα Πριηνεῦσιν ἤμυνεν ἐπὶ τοὺς Κᾶρας ὁ Ἄνδροκλος, καὶ νικῶντος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔπεσεν ἐν τῇ μάχῃ. Ἐφέσιοι δὲ ἀνελόμενοι τοῦ Ἀνδρόκλου τὸν νεκρὸν ἔθαψαν τῆς σφετέρας ἔνθα δείκνυται καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι τὸ μνῆμα κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ τοῦ ἱεροῦ παρὰ τὸ Ὀλυμπιεῖον καὶ ἐπὶ πύλας τὰς Μαγνήτιδας· ἐπίθημα δὲ τῷ μνήματι ἀνήρ ἐστιν ὡπλισμένος. (10) οἱ δὲ Ἴωνες οἱ Μυοῦντα ἐσοικισάμενοι καὶ Πριήνην, Κᾶρας μὲν καὶ οὗτοι τὰς πόλεις ἀφείλοντο· οἰκισταὶ δὲ Μυοῦντος μὲν Κυάρητος ἐγένετο ὁ Κόδρου, Πριηνεῖς δὲ Ἴωσιν ἀναμεμιγμένοι Θηβαῖοι Φιλώταν τε τὸν ἀπόγονον Πηνέλεω καὶ Αἴπυτον Νειλέως παῖδα ἔσχον οἰκιστάς. Πριηνεῖς μὲν δὴ ὑπὸ Ταβούτου τε τοῦ Πέρσου καὶ ὕστερον ὑπὸ Ἱέρωνος ἀνδρὸς ἐπιχωρίου κακωθέντες ἐς τὸ ἔσχατον ὅμως τελοῦσιν ἐς Ἴωνας· Μυοῦντος δὲ οἱ οἰκήτορες ἐπὶ τύχῃ τοιᾷδε ἐξέλιπον τὴν πόλιν. (11) κατὰ τὴν Μυουσίαν χώραν θαλάσσης κόλπος ἐσεῖχεν οὐ μέγας· τοῦτον λίμνην ὁ ποταμὸς ἐποίησεν ὁ Μαίανδρος, ἀποτεμόμενος τὸν ἔσπλουν τῇ ἰλύι· ὡς δὲ ἐνόστησε τὸ ὕδωρ καὶ οὐκέτι ἦν θάλασσα, οἱ κώνωπες ἄπειρον πλῆθος ἐγίνοντο ἐκ τῆς λίμνης, ἐς ὃ τοὺς ἀνθρώπους ἠνάγκασαν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν. ἀπεχώρησαν δὲ ἐς Μίλητον Μυούσιοι τά τε ἄλλα ἀγώγιμα καὶ τῶν θεῶν φερόμενοι τὰ ἀγάλματα, καὶ ἦν κατ´ ἐμὲ οὐδὲν ἐν Μυοῦντι ὅτι μὴ Διονύσου ναὸς λίθου λευκοῦ· Μυουσίοις δέ γε κατέλαβεν ἐοικότα καὶ Ἀταρνείτας παθεῖν τοὺς ὑπὸ Περγάμῳ.

Traduction française :

[7,2] (1) Quelques années après, la discorde se mit entre Médon et Neileus les deux aînés des fils de Codros. Chacun d'eux voulait régner. Neileus méprisait son frère parce qu'il était boiteux, et jurait qu'il ne lui obéirait jamais. L'affaire ayant été portée à l'oracle de Delphes, la Pythie prononça en faveur de Médon et lui adjugea le royaume d'Athènes. Neileus et les autres fils de Codros ne pouvant digérer cette préférence résolurent d'aller chercher fortune ailleurs. Ils furent suivis de quelques Athéniens de bonne volonté et de la plupart des Ioniens. (2) Ce fut la troisième colonie qui sortit de Grèce, composée d'une multitude étrangère et commandée par un chef étranger. Car longtemps auparavant Iolaos Thébain, neveu d'Hercule, avait mené une colonie d'Athéniens et de Thespiens en Sardaigne. Et environ un siècle avant que les Ioniens quittassent Athènes, Thèras autre Thébain fils d'Autésion, à la tête d'une troupe de Lacédémoniens et de Minyens que les Pélasges avaient chassés de Lemnos, alla s'établir dans cette île que l'on nommait alors Callisté, et qui depuis fut appelée l'île Théra. (3) La troisième peuplade fut donc celle de ces Ioniens que conduisirent les fils de Codros, et dont l'origine n'avait rien de commun avec la leur, puisque ces chefs du côté de leur père et de leur aïeul, Codros et Mélanthos, étaient Messéniens, originaires de Pylos, et Athéniens du côté de leur mère. Mais plusieurs autres Grecs se joignirent aux Ioniens. Premièrement il y eut des Thébains sous la conduite de Philôtas petit-fils de Pènéléôs. En second lieu des Orchoméniens Minyens, à cause de l'affinité qu'ils avaient avec les fils de Codros. (4) Troisièmement des Grecs de tous les endroits de la Phocide, excepté de Delphes. Quatrièmement des Abantes de l'île d'Eubée. Philogénès et Damon Athéniens, tous deux fils d'Euctèmon, donnèrent aux Phocéens des vaisseaux pour passer la mer, et en prirent eux-mêmes le commandement. Tous ces aventuriers firent voile en Asie, se répandirent sur la côte, et s'emparèrent les uns d'une ville, les autres d'une autre. Neileus avec sa troupe se rendit maître de Milet. (5) Si l'on veut savoir l'origine des Milésiens, voici ce qu'eux-mêmes en racontent. Le pays qu'ils occupent s'appelait Anactoria sous le règne d'Anax qui en était originaire, et sous celui de son fils Astérios. Des Crétois abordèrent à cette côte; ils avaient pour chef Milètos qui donna son nom à la ville et à tout le territoire qui en dépend; ce Milètos était sorti de Crète avec tous ceux de son parti, pour se dérober à la vengeance de Minos fils d'Europe. Cette partie de l'Asie était pour lors habitée par les Cariens, qui reçurent les Crétois dans leur ville et ne firent plus qu'un peuple avec eux. (6) Mais les Ioniens s'étant rendus maîtres de Milet, ils exterminèrent tout ce qu'il y avait d'hommes, à la réserve de ceux qui voyant la ville prise cherchèrent leur salut dans la fuite. Les femmes et les filles furent épargnées, et les Ioniens s'allièrent ensuite avec elles. Ce qui est de certain, c'est que l'on voit encore le tombeau de Neileus assez près de la porte, et à la gauche du chemin qui mène à Didymes. Le temple et l'oracle d'Apollon subsistaient à Didymes longtemps avant la transmigration des Ioniens. La Diane d'Éphèse est aussi beaucoup plus ancienne que cette époque. (7) Et Pindare semble n'avoir pas connu l'antiquité du temple de cette déesse, lorsqu'il a dit que les Amazones l'avaient bâti en allant faire la guerre aux Athéniens et à Thésée. Car ces Amazones vinrent des rives du Thermôdon pour sacrifier à Diane d'Éphèse dans son temple, dont elles avaient connaissance, parce que quelque temps auparavant défaites par Hercule, et précédemment encore par Bacchus, elles s'y étaient réfugiées comme dans un asile. Ce temple n'a donc point été bâti par les Amazones, mais par Corèsos et Éphésos. Corèsos était originaire du pays; Éphésos passait pour être fils du Caÿstre; et cet Éphésos donna son nom à la ville. (8) Le pays d'Éphèse était pour lors occupé par des Lélèges peuples de Carie, et encore plus par des Lydiens. Des fugitifs de tous pays, et surtout ces femmes que l'on nomme Amazones, vinrent habiter les environs du temple. Tel était l'état d'Éphèse lorsqu'Androclos fils de Codros y fit une descente avec les Ioniens qui suivaient ses enseignes. Il chassa d'abord les Lélèges et les Lydiens qui tenaient la ville haute. Ceux qui demeuraient autour du temple lui ayant prêté serment de fidélité ne furent troublés en aucune façon; ensuite il prit Samos et en chassa les habitants. Les Éphésiens, j'entends les Ioniens nouvellement établis à Éphèse, possédèrent quelque temps Samos avec toutes les îles voisines. (9) Après quelques années les Samiens étant rentrés dans leur ville, Androclos alla secourir ceux de Priène contre les Cariens. Les Grecs demeurèrent victorieux, mais Androclos fut tué dans le combat; les Éphésiens rapportèrent son corps à Éphèse où il fut inhumé. On voit encore aujourd'hui sa sépulture sur le chemin qui mène du temple de Diane au temple de Jupiter Olympien près de la porte de Magnésie; ce tombeau est remarquable par la figure d'un homme armé qui est dessus. (10) Les Ioniens s'établirent ensuite à Myonte et à Priène, et poussant leurs conquêtes ils dépouillent peu à peu les Cariens de toutes leurs villes. Kyarètos un des fils de Codros repeupla Myonte. À l'égard de Priène, comme parmi les Ioniens il y avait des Thébains, Philôtas petit-fils de Pèneléôs, et Aipytos fils de Neileus furent les chefs de la colonie qui y entra. Cette ville éprouva bien des malheurs, premièrement de la part du Perse Taboutos, et en second lieu de la part d'Hiéron un de ses propres citoyens; cependant elle subsiste encore et est de la dépendance des Ioniens. Pour Myonte, ses habitants ont été obligés de l'abandonner par l'accident que je vais dire. (11) Il y avait dans le voisinage de cette ville un petit golfe; le Méandre qui passe auprès, à force d'élargir son lit et de se répandre, jeta tant de limon dans ce golfe, que l'eau ne communiquant plus avec la mer et venant à croupir forma un marais dont les exhalaisons engendrèrent une si grande quantité de cousins et de moucherons qu'il fallut déserter. Les gens du pays se retirèrent à Milet en emportant avec eux tous leurs effets et jusqu'aux statues de leurs dieux. Aussi n'ai-je rien vu de beau à Myonte qu'un temple de Bacchus qui est de marbre blanc. La même chose arriva aux gens d'Atarnée qui sont au- dessous de Pergame.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007