HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ΣύθαςTexte grec :

[7,27] (1) Πελληνεῦσι δὲ ἡ πόλις ἐστὶν ἐπὶ λόφου κατὰ ἄκραν τὴν κορυφὴν ἐς ὀξὺ ἀνεστηκότος. τοῦτο μὲν δὴ ἀπότομον καὶ δι´ αὐτό ἐστιν ἀοίκητον· τῷ δὲ χθαμαλωτέρῳ πεπόλισταί σφισιν οὐ συνεχὴς ἡ πόλις, ἐς δὲ μοίρας νενεμημένη δύο ὑπὸ τῆς ἄκρας μεταξὺ ἀνεχούσης. ἰόντων δὲ ἐς Πελλήνην ἄγαλμά ἐστιν Ἑρμοῦ κατὰ τὴν ὁδόν, ἐπίκλησιν μὲν Δόλιος, εὐχὰς δὲ ἀνθρώπων ἕτοιμος τελέσαι· σχῆμα δὲ αὐτῷ τετράγωνον, γένειά τε ἔχει καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ πῖλον εἰργασμένον. (2) κατὰ δὲ τὴν ὁδὸν ἐς αὐτὴν τὴν πόλιν ἐστὶν Ἀθηνᾶς λίθου μὲν ἐπιχωρίου ναός, ἐλέφαντος δὲ τὸ ἄγαλμα καὶ χρυσοῦ· Φειδίαν δὲ εἶναι τὸν εἰργασμένον φασὶ πρότερον ἔτι ἢ ἐν τῇ ἀκροπόλει τε αὐτὸν τῇ Ἀθηναίων καὶ ἐν Πλαταιαῖς ποιῆσαι τῆς Ἀθηνᾶς τὰ ἀγάλματα. λέγουσι δὲ οἱ Πελληνεῖς καὶ ἄδυτον τῆς Ἀθηνᾶς καθήκειν ἐς βάθος τῆς γῆς, εἶναι δὲ τὸ ἄδυτον τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἀγάλματος τῷ βάθρῳ, καὶ τὸν ἀέρα ἐκ τοῦ ἀδύτου νότιόν τε εἶναι καὶ δι´ αὐτὸ τῷ ἐλέφαντι ἐπιτήδειον. (3) ὑπὲρ δὲ τὸν ναὸν τῆς Ἀθηνᾶς ἐστιν ἄλσος περιῳκοδομημένον τείχει Σωτείρας ἐπίκλησιν Ἀρτέμιδος, καὶ ὀμνύουσιν ἐπὶ μεγίστοις αὐτήν· ἔσοδός τε πλὴν τοῖς ἱερεῦσιν ἄλλῳ γε οὐδενὶ ἔστιν ἀνθρώπων. ἱερεῖς δὲ ἄνδρες τῶν ἐπιχωρίων εἰσὶ κατὰ δόξαν γένους μάλιστα αἱρούμενοι. τοῦ δὲ ἄλσους τῆς Σωτείρας ἱερὸν ἀπαντικρὺ Διονύσου Λαμπτῆρός ἐστιν ἐπίκλησιν· τούτῳ καὶ Λαμπτήρια ἑορτὴν ἄγουσι, καὶ δᾷδάς τε ἐς τὸ ἱερὸν κομίζουσιν ἐν νυκτὶ καὶ οἴνου κρατῆρας ἱστᾶσιν ἀνὰ τὴν πόλιν πᾶσαν. (4) ἔστι καὶ Ἀπόλλωνος Θεοξενίου Πελληνεῦσιν ἱερόν, τὸ δὲ ἄγαλμα χαλκοῦ πεποίηται· καὶ ἀγῶνα ἐπιτελοῦσι Θεοξένια τῷ Ἀπόλλωνι, τιθέντες ἀργύριον ἆθλα τῆς νίκης, καὶ ἄνδρες ἀγωνίζονται τῶν ἐπιχωρίων. πλησίον δὲ τοῦ Ἀπόλλωνος ναός ἐστιν Ἀρτέμιδος· τοξευούσης δὲ ἡ θεὸς παρέχεται σχῆμα. ᾠκοδόμηται δὲ καὶ ἔλυτρον κρήνης ἐν τῇ ἀγορᾷ, καὶ λουτρά ἐστιν αὐτοῖς τὸ ὕδωρ τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἐπεί τοι πίνειν πηγαί σφισιν ὑπὸ τὴν πόλιν εἰσὶν οὐ πολλαί· τὸ δὲ χωρίον, ἔνθα αἱ πηγαί, Γλυκείας ὀνομάζουσι. (5) γυμνάσιον δὲ ἀρχαῖον ἐς ἐφήβων μάλιστα ἀνεῖται μελέτην· οὐδὲ ἐς τὴν πολιτείαν ἐγγραφῆναι πρότερον καθέστηκεν οὐδενὶ πρὶν ἂν ἐφηβεύσωσιν. ἐνταῦθα ἀνὴρ Πελληνεὺς ἕστηκε Πρόμαχος ὁ Δρύωνος, ἀνελόμενος παγκρατίου νίκας, τὴν μὲν Ὀλυμπίασι, τρεῖς δ´ Ἰσθμίων καὶ Νεμέᾳ δύο· καὶ αὐτοῦ καὶ εἰκόνας ποιήσαντες οἱ Πελληνεῖς τὴν μὲν ἐς Ὀλυμπίαν ἀνέθεσαν, τὴν δὲ ἐν τῷ γυμνασίῳ, λίθου ταύτην καὶ οὐ χαλκοῦ. (6) λέγεται δὲ καὶ ὡς Κορινθίου συνεστῶτος πολέμου Πελληνεῦσιν ἀποκτείνειεν ὁ Πρόμαχος πλείστους τῶν ἀντιτεταγμένων. λέγεται δὲ καὶ ὡς Πουλυδάμαντος τοῦ Σκοτουσσαίου κρατήσειεν ἐν Ὀλυμπίᾳ· τὸν δὲ Πουλυδάμαντα δεύτερα τότε ἐς τὸν ἀγῶνα ἀφῖχθαι τὸν Ὀλυμπικὸν παρὰ βασιλέως τοῦ Περσῶν ἀνασωθέντα οἴκαδε. Θεσσαλοὶ δὲ ἡσσηθῆναι Πουλυδάμαντα οὐχ ὁμολογοῦντες παρέχονται καὶ ἄλλα ἐς πίστιν καὶ ἐλεγεῖον ἐπὶ τῷ Πουλυδάμαντι· "ὦ τροφὲ Πουλυδάμαντος ἀνικάτου Σκοτόεσσα". (7) Πελληνεῖς δ´ οὖν Πρόμαχον τὰ μάλιστα ἄγουσιν ἐν τιμῇ. Χαίρωνα δὲ δύο ἀνελόμενον πάλης νίκας Ἰσθμικὰς καὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ τέσσαρας οὐδὲ ἀρχὴν ἐθέλουσιν ὀνομάζειν, ὅτι κατέλυσε πολιτείαν ἐμοὶ δοκεῖν τὴν ἐν Πελλήνῃ, δῶρον τὸ ἐπιφθονώτατον παρὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου λαβών, τύραννος πατρίδος τῆς αὑτοῦ καταστῆναι. (8) ἔστι δὲ καὶ Εἰλειθυίας Πελληνεῦσιν ἱερόν· τοῦτο ἐν μοίρᾳ τῆς πόλεως τῇ ἐλάσσονί ἐστιν ἱδρυμένον. τὸ δὲ ὀνομαζόμενον Ποσείδιον τὰ μὲν ἀρχαιότερα ἦν δῆμος, ἔρημον δὲ ἐφ´ ἡμῶν. ἔστι μὲν δὴ τὸ Ποσείδιον τοῦτο ὑπὸ τὸ γυμνάσιον, διαμεμένηκε δὲ καὶ ἐς τόδε ἔτι αὐτῷ Ποσειδῶνος ἱερὸν νομίζεσθαι. (9) Πελλήνης δὲ ὅσον στάδια ἑξήκοντα ἀπέχει τὸ Μύσαιον, ἱερὸν Δήμητρος Μυσίας· ἱδρύσασθαι δὲ αὐτὸ Μύσιόν φασιν ἄνδρα Ἀργεῖον, ἐδέξατο δὲ οἴκῳ Δήμητρα καὶ ὁ Μύσιος λόγῳ τῷ Ἀργείων. ἔστι δὲ ἄλσος ἐν τῷ Μυσαίῳ, δένδρα ὁμοίως τὰ πάντα, καὶ ὕδωρ ἄφθονον ἄνεισιν ἐκ πηγῶν. ἄγουσι δὲ καὶ ἑορτὴν τῇ Δήμητρι ἐνταῦθα ἡμερῶν ἑπτά·(10) τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς ὑπεξίασιν οἱ ἄνδρες ἐκ τοῦ ἱεροῦ, καταλειπόμεναι δὲ αἱ γυναῖκες δρῶσιν ἐν τῇ νυκτὶ ὁπόσα νόμος ἐστὶν αὐταῖς· ἀπελαύνονται δὲ οὐχ οἱ ἄνδρες μόνον ἀλλὰ καὶ τῶν κυνῶν τὸ ἄρρεν. ἐς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἀφικομένων ἐς τὸ ἱερὸν τῶν ἀνδρῶν, αἱ γυναῖκές τε ἐς αὐτοὺς καὶ ἀνὰ μέρος ἐς τὰς γυναῖκας οἱ ἄνδρες γέλωτί τε ἐς ἀλλήλους χρῶνται καὶ σκώμμασιν. (11) ἀπωτέρω δὲ οὐ πολὺ ἀπὸ τοῦ Μυσαίου ἱερόν ἐστιν Ἀσκληπιοῦ καλούμενον Κῦρος, καὶ ἰάματα ἀνθρώποις παρὰ τοῦ θεοῦ γίνεται. ὕδωρ δὲ καὶ ἐνταῦθα ἀνέδην ἐστί, καὶ ἐπὶ τῇ μεγίστῃ τῶν πηγῶν τοῦ Ἀσκληπιοῦ τὸ ἄγαλμα ἵδρυται. ποταμοὶ δὲ ἐκ τῶν ὀρῶν κατέρχονται τῶν ὑπὲρ τὴν Πελλήνην, πρὸς μὲν Αἰγείρας καλούμενος Κριός· ἔχειν δὲ αὐτὸν τὸ ὄνομα ἀπὸ Τιτᾶνος Κριοῦ· (12) Κριὸς δὲ καὶ ἄλλος ὠνόμασται ποταμός, ὃς ἀρχόμενος ἐκ Σιπύλου τοῦ ὄρους ἐς τὸν Ἕρμον κάτεισι. καθότι δὲ Πελληνεῦσιν ὅροι τῆς χώρας πρὸς Σικυωνίους εἰσί, κατὰ τοῦτο ποταμός σφισι Σύθας, ἔσχατος ποταμῶν τῶν Ἀχαϊκῶν, ἐς τὴν Σικυωνίαν ἐκδίδωσι θάλασσαν.

Traduction française :

[7,27] (1) Pe1lène est sur une montagne qui s'élève en pointe, et dont le sommet ne saurait être habité; ainsi les maisons au lieu d'être continues suivent la disposition du terrain, et sont bâties des deux côtés sur le penchant de la colline. En allant à Pellène on trouve un Mercure qui le surnom de Dolios, et l'opinion est que ce dieu exauce toutes les prières qu'on lui fait; il est de figure carrée avec une grande barbe, et une espèce de chapeau sur la tête. (2) Sur le même chemin est un temple de Minerve, bâti de pierres du pays; la statue de la déesse est d'or et d'ivoire; on croit que c'est un ouvrage de Phidias, et qu'il fit cette Minerve avant celle qui est dans la citadelle d'Athènes, et celle qui est à Platées. Les gens de Pellène disent que sous le piédestal de la statue il y a une fosse fort profonde, d'où s'élèvent sans cesse des vapeurs qui ne contribuent pas peu à conserver l'ivoire. (3) Au-dessus du temple de Minerve est un bois consacré à Diane Sôteira, et fermé de murailles: on jure dans le pays par cette divinité aux grandes occasions; nul ne peut entrer dans ce bois que les prêtres de la déesse, et ce sacerdoce n'est confié qu'à des gens du pays, et à des personnes de la plus illustre naissance. Vis-à-vis du bois sacré c'est le temple de Bacchus, qui à cause des illuminations que l'on fait à sa fête est surnommé Lampter, et l'on appelle cette fête Lamptèria; en effet on allume durant la nuit un grand nombre de flambeaux, et le vin coule dans toutes les rues. (4) On voit aussi à Pellène un temple d'Apollon surnommé Théoxénios, où le dieu est en bronze; il se célèbre des jeux en son honneur, le prix est une somme d'agent, et il n'y a que les citoyens de Pellène qui soient reçus à concourir: ces jeux se nomment Théoxénia. Près du temple d'Apollon est celui de Diane; la déesse est représentée en chasseresse qui tire de l'arc. Dans la place publique il y a un réservoir où l'eau vient par un aqueduc: on ne se sert que de l'eau du ciel pour les bains publics, parce que les fontaines d'eau douce sont en petit nombre, et au bas de la ville; le lieu où elles sont s'appelle Glykéiai. (5) Là vous verrez un ancien gymnase où les jeunes gens apprennent leurs exercices, et l'on n'admet personne au gouvernement de la république, qu'il n'ait fait ses exercices dans sa jeunesse. Promachos de Pellène, fils de Dryon, a dans ce lieu une belle statue; c'était un célèbre athlète qui remporta le prix du pancrace trois fois aux jeux Isthmiques, deux fois aux Néméens, et une fois aux Olympiques: ses concitoyens pour honorer sa mémoire lui érigèrent une statue de bronze à Olympie, et une de marbre dans le gymnase dont j'ai parlé. (6) On dit que ce Promachos, à un combat qui se donna entre Pellène et Corinthe, tua de sa main nombre d'ennemis: on dit aussi qu'il remporta la victoire sur Poulydamas, lorsque celui-ci renvoyé par le roi de Perse dans sa patrie voulut combattre une seconde fois aux jeux Olympiques; mais les Thessaliens nient que Poulydamas ait jamais eu le dessous dans aucun combat; ils en apportent plusieurs preuves, et entre autres cette inscription en vers qui est au bas de sa statue: "L'heureux Poulydamas eut toujours la victoire; / Scotoussa, tu lui dois ta fortune et ta gloire". (7) Quoi qu'il en soit, les gens de Pellène ont un grand respect pour la mémoire de Promachos. À l'égard de Chairon qui se rendit célèbre aussi par plusieurs victoires qu'il remporta aux jeux Olympiques, ils ne prononcent pas son nom volontiers, sans doute parce qu'il abolit chez eux le gouvernement républicain; car il se laissa corrompre par Alexandre fils de Philippe qui lui offrit le pouvoir souverain dans sa patrie, et il en devint le tyran. (8) Ces peuples ont encore un temple de Lucine, bâti dans le quartier de la ville le moins considérable. Le temple de Neptune, ou le Poséidion, comme ils le nomment, est après le gymnase; c'était autrefois une bourgade, et même le siège d'une tribu, mais aujourd'hui c'est un endroit désert qui passe pourtant toujours pour être consacré à Neptune. (9) À soixante stades de Pellène vous trouvez le Mysaion, qui est un temple de Cérès Mysienne, bâti, à ce que l'on croit, par Mysios d'Argos, que les Argiens disent avoir eu l'honneur de loger Cérès chez lui. Près du temple est un bois sacré, planté de toute sorte d'arbres, et arrosé de plusieurs ruisseaux. (10) La fête qui est instituée en l'honneur de Cérès, dure sept jours; au troisième jour tous les hommes sortent du temple; les femmes restées seules sacrifient durant la nuit, et observent toutes les cérémonies prescrites par la loi; elles chassent non seulement les hommes, mais même les chiens: le lendemain les hommes reviennent voir les femmes dans le temple, ce qui donne lieu à beaucoup de plaisanteries de part et d'autre. (11) Le temple d'Esculape n'est pas loin du Mysaion; ils le nomment le Kyros; là il se fait beaucoup de guérisons: c'est un lieu plein de fontaines, dont la principale est ornée de la statue du dieu. Il sort plusieurs fleuves des montagnes qui sont au-dessus du Pellène, entre autres le Crios qui prend son cours du côté d'Aigeira; on croit que ce fleuve est ainsi appelé du nom de Crios l'un des Titans, (12) de même qu'un autre fleuve de même nom, qui sort du mont Sypile, et va se jeter dans l'Hermos. Du côté que les Pelléniens confinent aux Sicyoniens, ils ont encore un fleuve qui va tomber dans la mer de Sicyone; c'est le dernier des fleuves de l'Achaïe.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007