HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

φαρμάκοιςTexte grec :

[7,26] (1) ἐς δὲ τὸ ἐπίνειον τὸ Αἰγειρατῶν - ὄνομα τὸ αὐτὸ ἥ τε πόλις καὶ τὸ ἐπίνειον ἔχει - , ἐς οὖν τὸ ἐπίνειον Αἰγειρατῶν δύο καὶ ἑβδομήκοντα ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν Βουραϊκήν εἰσιν Ἡρακλέους στάδιοι. ἐπὶ θαλάσσῃ μὲν δὴ Αἰγειράταις οὐδέν ἐστιν ἐς μνήμην, ὁδὸς δὲ ἐκ τοῦ ἐπινείου δύο σταδίων καὶ δέκα ἐς τὴν ἄνω πόλιν. (2) Ὁμήρου δὲ ἐν τοῖς ἔπεσιν Ὑπερησία ὠνόμασται· τὸ δὲ ὄνομα τὸ νῦν ἐγένετο Ἰώνων ἐποικούντων, ἐγένετο δὲ ἐπ´ αἰτίᾳ τοιᾷδε. Σικυωνίων ἀφίξεσθαι στρατὸς ἔμελλεν αὐτοῖς πολέμιος ἐς τὴν γῆν· οἱ δὲ - οὐ γὰρ ἐδόκουν ἀξιόμαχοι τοῖς Σικυωνίοις εἶναι - ἀθροίζουσιν αἶγας, ὁπόσαι σφίσιν ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ, συλλέξαντες δὲ ἔδησαν πρὸς τοῖς κέρασιν αὐτῶν δᾷδας, καὶ ὡς πρόσω νυκτὸς ἦν, ἐξάπτουσι τὰς δᾷδας. (3) Σικυώνιοι δὲ - ἰέναι γὰρ συμμάχους τοῖς Ὑπερησιεῦσιν ἤλπιζον καὶ εἶναι τὴν φλόγα {καὶ} ἐκ τοῦ ἐπικουρικοῦ πυρός - οἱ μὲν οἴκαδε ἐπανήρχοντο, Ὑπερησιεῖς δὲ τῇ τε πόλει τὸ ὄνομα τὸ νῦν μετέθεντο ἀπὸ τῶν αἰγῶν, καὶ καθότι αὐτῶν ἡ καλλίστη καὶ ἡγουμένη τῶν ἄλλων ὤκλασεν, Ἀρτέμιδος Ἀγροτέρας ἐποιήσαντο ἱερόν, τὸ σόφισμα ἐς τοὺς Σικυωνίους οὐκ ἄνευ τῆς Ἀρτέμιδός σφισιν ἐπελθεῖν νομίζοντες. (4) οὐ μὴν καὶ αὐτίκα γε ἐξενίκησεν Αἴγειραν ἀντὶ Ὑπερησίας καλεῖσθαι, ἐπεὶ κατ´ ἐμὲ ἦσαν ἔτι οἳ Ὠρεὸν τὴν ἐν Εὐβοίᾳ τῷ ὀνόματι Ἑστίαιαν ἐκάλουν τῷ ἀρχαίῳ. παρείχετο δὲ ἡ Αἴγειρα ἐς συγγραφὴν ἱερὸν Διὸς καὶ ἄγαλμα καθήμενον λίθου τοῦ Πεντελησίου, Ἀθηναίου δὲ ἔργον Εὐκλείδου. ἐν τούτῳ τῷ ἱερῷ καὶ Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἕστηκε· πρόσωπόν τε καὶ ἄκραι χεῖρες ἐλέφαντος καὶ οἱ πόδες, τὸ δὲ ἄλλο ξόανον χρυσῷ τε ἐπιπολῆς διηνθισμένον ἐστὶ καὶ φαρμάκοις. (5) Ἀρτέμιδός τε ναὸς καὶ ἄγαλμα τέχνης τῆς ἐφ´ ἡμῶν· ἱερᾶται δὲ παρθένος, ἔστ´ ἂν ἐς ὥραν ἀφίκηται γάμου. ἕστηκε δὲ καὶ ἄγαλμα ἐνταῦθα ἀρχαῖον, Ἰφιγένεια ἡ Ἀγαμέμνονος, ὡς οἱ Αἰγειρᾶταί φασιν· εἰ δὲ ἀληθῆ λέγουσιν οὗτοι, δῆλός ἐστιν ἐξ ἀρχῆς Ἰφιγενείᾳ ποιηθεὶς ὁ ναός. (6) ἔστι καὶ Ἀπόλλωνος ἱερὸν ἐς τὰ μάλιστα ἀρχαῖον τό τε ἱερὸν αὐτὸ καὶ ὁπόσα ἐν τοῖς ἀετοῖς, ἀρχαῖον δὲ καὶ τοῦ θεοῦ τὸ ξόανον, γυμνός, μεγέθει μέγας· τὸν ποιήσαντα δὲ εἶχεν οὐδεὶς τῶν ἐπιχωρίων εἰπεῖν· ὅστις δὲ ἤδη τὸν Ἡρακλέα τὸν ἐν Σικυῶνι ἐθεάσατο, τεκμαίροιτο ἂν καὶ ἐν Αἰγείρᾳ τὸν Ἀπόλλωνα ἔργον εἶναι τοῦ αὐτοῦ Φλιασίου Λαφάους. (7) Ἀσκληπιοῦ δὲ ἀγάλματα ὀρθά ἐστιν ἐν ναῷ καὶ Σαράπιδος ἑτέρωθι καὶ Ἴσιδος, λίθου καὶ ταῦτα Πεντελησίου. τὴν δὲ Οὐρανίαν σέβουσι μὲν τὰ μάλιστα, ἐσελθεῖν δὲ ἐς τὸ ἱερὸν οὐκ ἔστιν ἀνθρώποις. θεοῦ δὲ ἣν Συρίαν ἐπονομάζουσιν, ἐς ταύτης τὸ ἱερὸν ἐσίασιν ἐν ἡμέραις ῥηταῖς, ἄλλα τε ὅσα νομίζουσι προκαθαριεύσαντες καὶ ἐς τὴν δίαιταν. οἶδα καὶ οἴκημα ἐν Αἰγείρᾳ θεασάμενος· (8) ἄγαλμα ἦν ἐν τῷ οἰκήματι Τύχης, τὸ κέρας φέρουσα τὸ Ἀμαλθείας· παρὰ δὲ αὐτὴν Ἔρως πτερὰ ἔχων ἐστίν, ἐθέλει δὲ σημαίνειν ὅτι ἀνθρώποις καὶ τὰ ἐς ἔρωτα τύχῃ μᾶλλον ἢ ὑπὸ κάλλους κατορθοῦται. ἐγὼ μὲν οὖν Πινδάρου τά τε ἄλλα πείθομαι τῇ ᾠδῇ καὶ Μοιρῶν τε εἶναι μίαν τὴν Τύχην καὶ ὑπὲρ τὰς ἀδελφάς τι ἰσχύειν· (9) ἐν Αἰγείρᾳ δὲ ἐν τούτῳ τῷ οἰκήματι ἀνήρ τε ἤδη γέρων ἴσα καὶ ὀδυρόμενος καὶ γυναῖκες {αἱ} τρεῖς ἀφαιρούμεναι ψέλιά εἰσι καὶ ἴσοι νεανίσκοι ταῖς γυναιξί, {καὶ ὁ} ἐνδεδυκὼς δὲ θώρακα εἷς. τοῦτόν φασιν Ἀχαιοῖς γενομένου πολέμου μαχεσάμενον ἀνδρειότατα Αἰγειρατῶν τελευτῆσαι, καὶ αὐτοῦ τὸν θάνατον οἱ λοιποὶ τῶν ἀδελφῶν οἴκαδε ἀπήγγειλαν· καὶ τοῦδε ἕνεκα αἵ τε ἀδελφαὶ διὰ τὸ ἐπ´ αὐτῷ πένθος ἀποκοσμοῦνται καὶ τὸν πατέρα ἐπονομάζουσιν οἱ ἐπιχώριοι Συμπαθῆ, ἅτε ἐλεεινὸν καὶ ἐν τῇ εἰκόνι. (10) ὁδὸς δὲ ἐξ Αἰγείρας εὐθεῖα ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διὸς διά τε ὀρῶν καὶ ἀνάντης ἐστί· μῆκος μὲν οὖν τῆς ὁδοῦ τεσσαράκοντά εἰσι στάδιοι, ἄγει δὲ ἐς Φελλόην, πόλισμα οὐκ ἐπιφανές, οὐδὲ ὡς ἀεὶ ᾠκεῖτο καὶ Ἰώνων ἔτι ἐχόντων τὴν γῆν. τὰ δὲ περὶ τὴν Φελλόην ἐς φυτείαν ἀμπέλων ἐστὶν ἐπιτήδεια· καὶ ὅσα πετρώδη τῆς χώρας, δρῦς τέ εἰσι καὶ θηρία, ἔλαφοι καὶ ὗς ἄγριοι· (11) εἰ δέ τινα τῶν ἐν Ἕλλησι πολισματίων ἀφθόνῳ καταρρεῖται τῷ ὕδατι, ἀριθμεῖν καὶ τὴν Φελλόην ἔστιν ἐν τούτοις. θεῶν δὲ ἱερὰ Διονύσου καὶ Ἀρτέμιδός ἐστιν· ἡ μὲν χαλκοῦ πεποίηται, βέλος δὲ ἐκ φαρέτρας λαμβάνουσα· τῷ Διονύσῳ δὲ ὑπὸ κινναβάρεως τὸ ἄγαλμά ἐστιν ἐπηνθισμένον. ἐς δὲ τὸ ἐπίνειον καταβᾶσιν ἐξ Αἰγείρας καὶ αὖθις ἐς τὰ πρόσω βαδίζουσιν ἔστιν ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ τὸ ἱερὸν τῆς Ἀγροτέρας, ἔνθα τὴν αἶγα ὀκλάσαι λέγουσιν. (12) τῆς δὲ Αἰγειρατῶν ἔχονται Πελληνεῖς· πρὸς Σικυῶνος δὲ οὗτοι καὶ μοίρας τῆς Ἀργολίδος Ἀχαιῶν οἰκοῦσιν ἔσχατοι. τὸ δὲ ὄνομα ἐγένετο τῇ πόλει λόγῳ μὲν τῷ Πελληνέων ἀπὸ Πάλλαντος, τῶν Τιτάνων δὲ καὶ Πάλλαντα εἶναι λέγουσι, δόξῃ δὲ τῇ Ἀργείων ἀπὸ ἀνδρὸς Ἀργείου Πέλληνος· Φόρβαντος δὲ εἶναι τοῦ Τριόπα παῖδα αὐτὸν λέγουσιν. (13) Αἰγείρας δὲ ἐν τῷ μεταξὺ καὶ Πελλήνης πόλισμα ὑπήκοον Σικυωνίων Δονοῦσσα καλουμένη ἐγένετο μὲν ὑπὸ τῶν Σικυωνίων ἀνάστατος, μνημονεύειν δὲ καὶ Ὅμηρον ἐν καταλόγῳ τῶν σὺν Ἀγαμέμνονί φασιν αὐτῆς ποιήσαντα ἔπος "οἵ θ´ Ὑπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Δονόεσσαν"· Πεισίστρατον δέ, ἡνίκα ἔπη τὰ Ὁμήρου διεσπασμένα τε καὶ ἄλλα ἀλλαχοῦ μνημονευόμενα ἤθροιζε, τότε αὐτὸν Πεισίστρατον ἢ τῶν τινα ἑταίρων μεταποιῆσαι τὸ ὄνομα ὑπὸ ἀγνοίας. (14) ἔστι δὲ Ἀριστοναῦται Πελληνεῦσιν ἐπίνειον. ἐς τοῦτο ἐξ Αἰγείρας τῆς ἐπὶ θαλάσσῃ σταδίων ἐστὶν εἴκοσιν ὁδὸς καὶ ἑκατόν· ταύτης δὲ ἡμίσεια ἐς Πελλήνην ἀπὸ τοῦ ἐπινείου. ὄνομα δὲ Ἀριστοναύτας γενέσθαι τῷ ἐπινείῳ λέγουσιν, ὅτι καὶ ἐς τοῦτον τὸν λιμένα ὡρμίσαντο οἱ πλεύσαντες ἐπὶ τῆς Ἀργοῦς.

Traduction française :

[7,26] (1) De la grotte d'Hercule au port d'Aigeira on compte environ soixante-douze stades. La côte d'Aigeira n'a rien de remarquable. Le port de même nom que la ville en est éloigné de douze stades. (2) Cette ville est appelée par Homère Hypérèsia, et n'a pris le nom d'Aigeira que depuis que les Ioniens sont venus s'y établir: voici à quelle occasion elle changea de nom. Les Sicyoniens ayant mis une armée sur pied, entrèrent tout à coup dans le pays des Hypérèsiens; ceux-ci n'étant égaux ni en force, ni en nombre, s'avisèrent de rassembler toutes les chèvres du pays, et de leur attacher des fascines aux cornes; ensuite pendant une nuit fort obscure ils mirent le feu à ces fascines. (3) Les ennemis crurent que c'était du secours qui arrivait aux Hypérèsiens, et s'en retournèrent chez eux; depuis cette aventure la ville prit le nom d'Aigeira, d'un mot grec qui signifie des chèvres; et dans le lieu même où une belle chèvre qui conduisait le troupeau s'était couchée, les Hypérèsiens bâtirent un temple à Diane sous le titre de Diane Agrotéra, persuadés que le stratagème dont ils s'étaient servis pour tromper l'ennemi leur avait été inspiré par cette déesse. (4) Cependant le nom d'Hypérèsia subsista quelque temps, et c'est ainsi qu'Ôréos dans l'île d'Eubée s'appelle encore quelquefois Hestiaia, qui est son ancien nom. Les curiosités de la ville d'Aigeira consistent premièrement en un temple de Jupiter, où le dieu est représenté assis; c'est une statue de marbre du mont Pentélique, faite par Euclidès. On voit dans le même temple une Minerve en bois, dont le visage, les mains et les pieds sont d'ivoire; le reste de la statue est doré, et peint de diverses couleurs. (5) Secondement en un temple de Diane avec une statue de la déesse qui est d'un goût fort moderne; ce temple est desservi par une jeune fille qui exerce le sacerdoce jusqu'à ce qu'elle soit nubile. Vous y verrez une autre statue d'un goût très ancien, que les gens d'Aigeira disent être d'Iphigénie fille d'Agamemnon; si cela est, on peut croire que ce temple a d'abord été dédié à Iphigénie. (6) Celui d'Apollon est à voir pour son ancienneté qui paraît surtout aux ornements de la voûte; la statue du dieu est fort ancienne; c'est une statue de bois toute nue, et d'une grandeur prodigieuse: les gens du pays ne savent pas eux-mêmes qui en a été l'ouvrier; mais quiconque a vu l'Hercule de Sicyone jugera aisément que ces deux statues sont de la même main, et par conséquent de Laphaès célèbre sculpteur de Phlionte (7) Vous y verrez aussi d'un côté quelques statues d'Esculape qui sont toutes droites; de l'autre un Sérapis et une Isis, les unes et les autres de ce beau marbre du mont Pentélique. Vénus Ourania est en singulière vénération chez ces peuples; il n'est pas permis aux hommes d'entrer dans son temple; ils n'entrent même qu'à certains jours dans le temple de la déesse de Syrie; car ainsi l'appelle-t-on, et ce n'est qu'après s'être préparés par des purifications et par des jeûnes. (8) J'ai vu encore à Aigeira une petite chapelle où il y a une Fortune qui tient la corne d'Amalthée à la main, et auprès est l'Amour avec des ailes, apparemment pour donner à entendre qu'en amour la fortune fait plus que la beauté. Pour moi je n'ai pas de peine à croire ce que dit Pindare dans une de ses odes, que la Fortune est une des Parques, et celle de toutes qui a le plus de pouvoir. (9) Je remarquai dans la même chapelle un tableau qui représente un homme en cuirasse, déjà âgé, et qui jette les hauts cris; près de lui trois femmes qui ôtent leurs bracelets, et trois jeunes hommes qui paraissent fort affligés: quelques Achéens me dirent que c'était un citoyen d'Aigeira qui avait été tué à la guerre après avoir donné de grandes preuves de valeur; les trois jeunes hommes étaient ses frères qui vinrent apporter la nouvelle de sa mort à Aigeira, et les trois femmes étaient ses soeurs qui pour marquer leur douleur jetèrent aussitôt leurs ornements: les gens du pays n'appellent point autrement ce vieillard que le père pitoyable, parce qu'en effet la pitié est peinte sur son visage. (10) D'Aigeira, ou plutôt du temple de Jupiter à Phelloé, il y a quelque quarante stades, et vous avez un chemin qui vous y mène à travers les montagnes. Phelloé est une petite ville de peu de réputation, et qui n'a pas toujours été habitée, même du temps que les Ioniens étaient les maîtres du pays; le terroir d'alentour est un assez bon vignoble: la partie la plus montagneuse est couverte de bois, où vous trouvez beaucoup de bêtes fauves, comme des cerfs et des sangliers. (11) S'il y a dans la Grèce un lieu qui abonde en ruisseaux et en sources c'est Phelloé; Bacchus et Diane y ont chacun un temple: Diane est en bronze, tirant une flèche de son carquois; Bacchus a le visage peint de vermillon. Quand vous êtes descendus d'Aigeira au port, si vous avancez quelques pas, vous verrez le temple de Diane Agrotéra; c'est justement l'endroit où les habitants disent que la chèvre qui était à la tête des autres se reposa. (12) Les gens de Pellène sont limitrophes de ceux d'Aigeira; ils sont situés à l'extrémité de l'Achaïe entre Sycione et le pays d'Argos; si l'on s'en rapporte à eux, ils ont pris leur nom de Pallas qui était un des Titans; mais si l'on en croit les Argiens, leur fondateur a été Pellen d'Argos fils de Phorbas, et petit-fils de Triopas. (13) Entre Aigeira et Pellène vous avez la petite ville de Donoussa qui appartient aux Sicyoniens, et dont ils prétendent qu'Homère a voulu parler dans le dénombrement des vaisseaux, lorsqu'il a dit: "Sortis d'Hypérèsia, ou du roc de Donaessa". Pisistrate qui a recueilli les poésies d'Homère éparses de côté et d'autre, ou quiconque lui a aidé, a bien pu faire ce léger changement ou par mégarde, ou par ignorance. Le port de Pellène se nomme Aristonautai; il est à six-vingt stades de la partie maritime d'Aigeira, et l'on en compte soixante du port d'Aigeira à Pellène. (14) Le nom d'Aristonautai vient, à ce qu'ils disent, de ce que les Argonautes mouillèrent à ce port.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007