HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἀπαγγεῖλαιTexte grec :

[7,25] (1) τὸ δὲ τοῦ Ἱκεσίου μήνιμα πάρεστι μὲν τοῖς ἐς τὴν Ἑλίκην, πάρεστι δὲ καὶ ἄλλοις διδαχθῆναι πολλοῖς ὡς ἔστιν ἀπαραίτητον· φαίνεται δὲ καὶ ὁ θεὸς παραινῶν ὁ ἐν Δωδώνῃ νέμειν ἐς ἱκέτας αἰδῶ. Ἀθηναίοις γὰρ ἐπὶ ἡλικίας μάλιστα τῆς Ἀφείδαντος ἀφίκετο παρὰ τοῦ ἐν Δωδώνῃ Διὸς τὰ ἔπη τάδε· "φράζεο δ´ Ἄρειόν τε πάγον βωμούς τε θυώδεις / Εὐμενίδων, ὅθι χρὴ Λακεδαιμονίους ς´ ἱκετεῦσαι / δουρὶ πιεζομένους. τοὺς μὴ σὺ κτεῖνε σιδήρῳ, / μηδ´ ἱκέτας ἀδικεῖν· ἱκέται δ´ ἱεροί τε καὶ ἁγνοί". (2) ταῦτα Ἕλλησιν ἦλθεν ἐς μνήμην, ὅτε ἀφίκοντο ἐπὶ Ἀθήνας Πελοποννήσιοι, τότε Κόδρου τοῖς Ἀθηναίοις τοῦ Μελάνθου βασιλεύοντος. ὁ μὲν δὴ ἄλλος στρατὸς τῶν Πελοποννησίων ἀπεχώρησεν ἐκ τῆς Ἀττικῆς, ἐπειδὴ ἐπύθοντο τοῦ Κόδρου τὴν τελευτὴν καὶ ὅντινα ἐγένετο αὐτῷ τρόπον· οὐ γὰρ εἶναι νίκην ἔτι σφίσι κατὰ τὸ ἐκ Δελφῶν μάντευμα ἤλπιζον· Λακεδαιμονίων δὲ ἄνδρες γενόμενοι μὲν ἐντὸς τείχους λανθάνουσιν ἐν τῇ νυκτί, ἅμα δὲ ἡμέρᾳ τούς τε ἑαυτῶν ἀπεληλυθότας αἰσθάνονται καὶ ἀθροιζομένων ἐπ´ αὐτοὺς τῶν Ἀθηναίων καταφεύγουσιν ἐς τὸν Ἄρειον πάγον καὶ ἐπὶ τῶν θεῶν αἳ Σεμναὶ καλοῦνται τοὺς βωμούς. (3) Ἀθηναῖοι δὲ τότε μὲν διδόασι τοῖς ἱκέταις ἀπελθεῖν ἀζημίοις, χρόνῳ δὲ ὕστερον αὐτοὶ οἱ ἔχοντες τὰς ἀρχὰς διέφθειραν τῆς Ἀθηνᾶς ἱκέτας τῶν Κύλωνι ὁμοῦ τὴν ἀκρόπολιν κατειληφότων· καὶ αὐτοί τε οἱ ἀποκτείναντες ἐνομίσθησαν καὶ οἱ ἐξ ἐκείνων ἐναγεῖς τῆς θεοῦ. Λακεδαιμονίοις δέ, ἀποκτείνασι καὶ τούτοις ἄνδρας ἐς τὸ ἱερὸν καταπεφευγότας τὸ ἐπὶ Ταινάρῳ τοῦ Ποσειδῶνος, οὐ μετὰ πολὺ ἐσείσθη σφίσιν ἡ πόλις συνεχεῖ τε ὁμοῦ καὶ ἰσχυρῷ τῷ σεισμῷ, ὥστε οἰκίαν μηδεμίαν τῶν ἐν Λακεδαίμονι ἀντισχεῖν. (4) ἐγένετο δὲ τῆς Ἑλίκης ἀπώλεια Ἀστείου μὲν Ἀθήνῃσιν ἔτι ἄρχοντος, τετάρτῳ δὲ ἔτει τῆς πρώτης ὀλυμπιάδος ἐπὶ ταῖς ἑκατόν, ἣν Δάμων Θούριος ἐνίκα τὸ πρῶτον. Ἑλικαέων δὲ οὐκέτι ὄντων νέμονται τὴν χώραν οἱ Αἰγιεῖς. (5) μετὰ δὲ Ἑλίκην ἀποτραπήσῃ τε ἀπὸ θαλάσσης ἐς δεξιὰν καὶ ἥξεις ἐς πόλισμα Κερύνειαν· ᾤκισται δὲ ὑπὲρ τὴν λεωφόρον ἐν ὄρει, καί οἱ τὸ ὄνομα ἢ δυνάστης ἐπιχώριος ἢ ὁ Κερυνίτης ποταμὸς πεποίηκεν, ὃς ἐξ Ἀρκαδίας καὶ ὄρους Κερυνείας ῥέων Ἀχαιοὺς τοὺς ταύτῃ παρέξεισι. παρὰ τούτους σύνοικοι Μυκηναῖοι κατὰ συμφορὰν ἀφίκοντο ἐκ τῆς Ἀργολίδος. Μυκηναίοις {μὲν} γὰρ τὸ μὲν τεῖχος ἁλῶναι κατὰ τὸ ἰσχυρὸν οὐκ ἐδύνατο ὑπὸ Ἀργείων, (6) ἐτετείχιστο γὰρ κατὰ ταὐτὰ τῷ ἐν Τίρυνθι ὑπὸ τῶν Κυκλώπων καλουμένων, κατὰ ἀνάγκην δὲ ἐκλείπουσι Μυκηναῖοι τὴν πόλιν ἐπιλειπόντων σφᾶς τῶν σιτίων, καὶ ἄλλοι μέν τινες ἐς Κλεωνὰς ἀποχωροῦσιν ἐξ αὐτῶν, τοῦ δήμου δὲ πλέον μὲν ἥμισυ ἐς Μακεδονίαν καταφεύγουσι παρὰ Ἀλέξανδρον, ᾧ Μαρδόνιος ὁ Γωβρύου τὴν ἀγγελίαν ἐπίστευσεν ἐς Ἀθηναίους ἀπαγγεῖλαι· ὁ δὲ ἄλλος δῆμος ἀφίκοντο ἐς τὴν Κερύνειαν, καὶ δυνατωτέρα τε ἡ Κερύνεια οἰκητόρων πλήθει καὶ ἐς τὸ ἔπειτα ἐγένετο ἐπιφανεστέρα διὰ τὴν συνοίκησιν τῶν Μυκηναίων. (7) ἐν Κερυνείᾳ δὲ ἱερόν ἐστιν Εὐμενίδων· ἱδρύσασθαι δὲ αὐτὸ Ὀρέστην λέγουσιν. ὃς δ´ ἂν ἐνταῦθα ἢ αἵματι ἢ ἄλλῳ τῳ μιάσματι ἔνοχος ἢ καὶ ἀσεβὴς ἐσέλθῃ θέλων θεάσασθαι, αὐτίκα λέγεται δείμασιν ἐκτὸς τῶν φρενῶν γίνεσθαι· καὶ τοῦδε ἕνεκα οὐ τοῖς πᾶσιν ἡ ἔσοδος οὐδὲ ἐξ ἐπιδρομῆς ἐστι. τοῖς μὲν δὴ ἀγάλμασι ξύλων εἰργασμένοις - - - μέγεθός εἰσιν οὐ μεγάλοι, κατὰ δὲ τὴν ἔσοδον ἐς τὸ ἱερὸν γυναικῶν εἰκόνες λίθου τέ εἰσιν εἰργασμέναι καὶ ἔχουσαι τέχνης εὖ· ἐλέγοντο δὲ ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων ἱέρειαι ταῖς Εὐμενίσιν αἱ γυναῖκες γενέσθαι. (8) ἐκ Κερυνείας δὲ ἐπανελθόντι ἐς τὴν λεωφόρον καὶ ὁδεύσαντι οὐκ ἐπὶ πολὺ δεύτερα ἔστιν ἐς Βοῦραν ἀποτραπέσθαι· θαλάσσης δὲ ἐν δεξιᾷ {καὶ} ἡ Βοῦρα ἐν ὄρει κεῖται. τεθῆναι δέ φασι τῇ πόλει τὸ ὄνομα ἀπὸ γυναικὸς Βούρας, θυγατέρα δ´ αὐτὴν Ἴωνος τοῦ Ξούθου καὶ Ἑλίκης εἶναι. ὅτε δὲ Ἑλίκην ἐποίησεν ἄδηλον ἐξ ἀνθρώπων ὁ θεός, τότε καὶ τὴν Βοῦραν σεισμὸς ἐπέλαβεν ἰσχυρός, ὡς μηδὲ τὰ ἀγάλματα ἐν τοῖς ἱεροῖς ὑπολειφθῆναι τὰ ἀρχαῖα. (9) ὁπόσοι δὲ τηνικαῦτα ἀποδημοῦντες ἢ στρατείας ἕνεκα ἔτυχον ἢ κατὰ πρόφασιν ἀλλοίαν, μόνοι τε οὗτοι Βουρέων ἐλείφθησαν καὶ αὐτοὶ τῆς Βούρας ἐγένοντο οἰκισταί. ναὸς ἐνταῦθα Δήμητρος, ὁ δὲ Ἀφροδίτης Διονύσου τέ ἐστι, καὶ ἄλλος Εἰλειθυίας· λίθου τοῦ Πεντελησίου τὰ ἀγάλματα, Ἀθηναίου δὲ ἔργα Εὐκλείδου· καὶ τῇ Δήμητρί ἐστιν ἐσθής. πεποίηται δὲ καὶ Ἴσιδι ἱερόν. (10) καταβάντων δὲ ἐκ Βούρας ὡς ἐπὶ θάλασσαν ποταμός τε Βουραϊκὸς ὀνομαζόμενος καὶ Ἡρακλῆς οὐ μέγας ἐστὶν ἐν σπηλαίῳ· ἐπίκλησις μὲν καὶ τούτου Βουραϊκός, μαντείας δὲ ἐπὶ πίνακί τε καὶ ἀστραγάλοις ἔστι λαβεῖν. εὔχεται μὲν γὰρ πρὸ τοῦ ἀγάλματος ὁ τῷ θεῷ χρώμενος, ἐπὶ δὲ τῇ εὐχῇ λαβὼν ἀστραγάλους - οἱ δὲ ἄφθονοι παρὰ τῷ Ἡρακλεῖ κεῖνται - τέσσαρας ἀφίησιν ἐπὶ τῆς τραπέζης· ἐπὶ δὲ παντὶ ἀστραγάλου σχήματι γεγραμμένα ἐν πίνακι ἐπίτηδες ἐξήγησιν ἔχει τοῦ σχήματος. (11) σταδίων ἐπὶ τὸν Ἡρακλέα ὡς τριάκοντα ἐξ Ἑλίκης ὁδὸς ἡ εὐθεῖά ἐστι. προελθόντι δὲ ἀπὸ τοῦ Ἡρακλέους ποταμὸς ἐς θάλασσαν ἐκδίδωσιν ἀέναος ἐξ ὄρους Ἀρκαδικοῦ κατερχόμενος, ὄνομα δὲ αὐτῷ τε {καὶ} τῷ ποταμῷ Κρᾶθις καὶ ἔνθα αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ τῷ ὄρει· ἀπὸ ταύτης τῆς Κράθιδος καὶ πρὸς Κρότωνι τῇ ἐν Ἰταλίᾳ ποταμὸς ὄνομα ἔσχηκε. (12) πρὸς δὲ τῇ Ἀχαϊκῇ Κράθιδι Ἀχαιῶν ποτε ᾠκεῖτο Αἰγαὶ πόλις· ἐκλειφθῆναι δὲ αὐτὴν ἀνὰ χρόνον ὑπὸ ἀσθενείας λέγουσι. τούτων δὲ καὶ Ὅμηρος τῶν Αἰγῶν ἐν Ἥρας λόγοις ἐποιήσατο μνήμην, "οἱ δέ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αἰγὰς δῶρ´ ἀνάγουσι", δῆλον ὡς γέρα τοῦ Ποσειδῶνος ἐπ´ ἴσης ἔν τε Ἑλίκῃ καὶ ἐν ταῖς Αἰγαῖς ἔχοντος. (13) οὐ πολὺ δὲ ἀπωτέρω Κράθιδος σῆμά τε ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ καὶ ἄνδρα εὑρήσεις ἐπὶ τῷ μνήματι ἵππῳ παρεστῶτα, ἀμυδρὰν γραφήν. ὁδὸς δὲ ἀπὸ τοῦ τάφου σταδίων ὅσον τριάκοντα ἐπὶ τὸν καλούμενον Γαῖον· Γῆς δὲ ἱερόν ἐστιν ὁ Γαῖος ἐπίκλησιν Εὐρυστέρνου, ξόανον δὲ τοῖς μάλιστα ὁμοίως ἐστὶν ἀρχαῖον. γυνὴ δὲ ἡ ἀεὶ τὴν ἱερωσύνην λαμβάνουσα ἁγιστεύει μὲν τὸ ἀπὸ τούτου, οὐ μὴν οὐδὲ τὰ πρότερα ἔσται πλέον ἢ ἑνὸς ἀνδρὸς ἐς πεῖραν ἀφιγμένη. πίνουσαι δὲ αἷμα ταύρου δοκιμάζονται· ἣ δ´ ἂν αὐτῶν τύχῃ μὴ ἀληθεύουσα, αὐτίκα ἐκ τούτου τὴν δίκην ἔσχεν. ἢν δὲ ὑπὲρ τῆς ἱερωσύνης ἀφίκωνται γυναῖκες ἐς ἀμφισβήτησιν πλέονες, ἡ τῷ κλήρῳ λαχοῦσα προτετίμηται.

Traduction française :

[7,25] (1) L'ire du Ciel a ainsi éclaté plusieurs fois contre ceux qui avaient manqué de foi et d'humanité vers les malheureux. Combien d'exemples en pourrais-je rapporter! On sait l'oracle que Jupiter de Dodone rendit aux Athéniens du temps d'Apheidas; par cet oracle ils étaient avertis de respecter toujours l'asile de l'aréopage et l'autel des Euménides; qu'un jour les Lacédémoniens vaincus s'y réfugieraient, et qu'ils se donnassent bien de garde de les maltraiter, parce que tout suppliant est sacré. (2) Les Grecs se souvinrent de cet avis, lorsque sous le règne de Codros fils de Mélanthos le Péloponnèse conjura contre Athènes. Car l'armée des Péloponnésiens ayant appris la mort de Codros et la manière dont il s'était dévoué pour sa patrie, ne songea qu'à se retirer à cause de l'oracle de Delphes qui ne lui permettait plus d'espérer la victoire; mais quelques Lacédémoniens qui étaient déjà entrés dans la ville se voyant abandonnés des leurs, furent très embarrassés; tout ce qu'ils purent faire fut de se cacher à la faveur des ténèbres de la nuit; et le jour venu, pour éviter de tomber entre les mains des Athéniens ils se sauvèrent dans l'aréopage aux pieds de ces déesses que l'on appelle les Vénérables. (3) Là ils furent respectés, et ils s'en retournèrent sains et saufs en leur pays. Quelques années ensuite les magistrats d'Athènes ayant massacré Cylon et ses complices dans le temple même de Minerve, attirèrent la colère de la déesse sur eux et sur toute leur postérité. Les Lacédémoniens coupables d'un pareil crime en reçurent aussi le châtiment; ils avaient fait mourir de pauvres suppliants qui s'étaient réfugiés dans un temple de Neptune bâti sur le promontoire de Ténare. Sparte fut affligée d'un tremblement de terre si violent, que pas une seule maison n'y demeura debout. (4) Quant à la ville d'Héliké, elle fut détruite pendant qu'Astéios était archonte à Athènes la quatrième année de la cent-unième olympiade en laquelle Damon de Thourioi fut proclamé vainqueur pour la première fois à Olympie. Tous les habitants ayant péri sous ses ruines, ceux d'Aigion s'emparèrent de tout le territoire des environs et le possèdent encore. (5) Après Héliké en quittant le rivage de la mer et en prenant à droite vous arrivez bientôt à Kérynéia, petite ville bâtie sur une montagne au-dessus du grand chemin. Elle a été ainsi appelée du nom ou de quelque petit souverain, ou du fleuve Kérynitès, qui tombe du mont Kérynéia en Arcadie et prend son cours par les terres d'Achaïe les plus voisines. Cette ville servit autrefois de retraite à ceux de Mycènes, dans la nécessité où ils furent d'abandonner le pays d'Argos. (6) Car les Argiens voulant prendre Mycènes, et n'en pouvant venir à bout à cause de la solidité de ses murs, qui aussi bien que ceux de Tirynthe avaient été bâtis par les Cyclopes, ils prirent le parti de l'affamer, ce qui obligea les habitants d'en sortir. Les uns se retirèrent à Cléonées, d'autres en plus grand nombre se réfugièrent en Macédoine auprès du roi Alexandre, celui-là même que Mardonios fils de Gobryas députa vers les Athéniens, et d'autres vinrent s'établir à Kérynéia, qui par cet accroissement de citoyens devint beaucoup plus riche et plus considérable qu'elle n'était. (7) On voit en cette ville un temple des Euménides que l'on croit avoir été fondé par Oreste, et l'on dit que si la curiosité y attirait quelqu'un qui eût commis un meurtre, ou qui fût coupable de quelqu'autre crime ou d'impiété, aussitôt la frayeur lui troublerait l'esprit; c'est pourquoi on n'y laisse pas entrer tout le monde indifféremment. Les statues de ces déesses sont de bois et d'une grandeur médiocre. Dans le parvis du temple vous voyez des statues de marbre d'un goût merveilleux; et si l'on en croit les habitants, ce sont des femmes qui ont été autrefois prêtresses des Euménides. (8) En revenant de Kérynéia si vous reprenez le grand chemin et que vous avanciez un peu, vous trouverez au second détour un sentier qui vous mènera droit à Boura, petite ville qui a la mer à droite et qui est bâtie sur la cime d'une montagne. On dit qu'elle a pris son nom d'une fille d'Ion, fils de Xouthos, et d'Héliké, qui s'appelait Boura. Le même tremblement de terre qui engloutit la ville d'Héliké se fit tellement sentir à celle-ci, que toutes les anciennes statues des dieux furent brisées dans les temples, (9) et qu'il n'y eut de citoyens sauvés que ceux qui étaient ou à l'armée, ou en voyage; et ce furent eux qui rebâtirent ensuite la ville. Cérès, Vénus, Bacchus et Lucine ont chacun un temple à Boura. Leurs statues sont de marbre du mont Pentélique et de la façon d'Euclidas Athénien; celle de Cérès est habillée. Isis y a aussi un temple. (10) Sur le chemin qui descend à la mer vous voyez le fleuve Buraicos, et dans une grotte voisine on vous montrera une petite statue d'Hercule surnommée aussi Bouraicos. Là il y a un oracle qui rend ses réponses avec des dés; celui qui le consulte fait premièrement sa prière au dieu devant sa statue, ensuite il prend quatre dés, car il y en a toujours là en quantité, et il les jette sur une table. Chaque dé est marqué de plusieurs façons, et chaque marque est expliquée sur la table. (11) D'Héliké à la grotte d'Hercule on compte environ trente stades. Un peu plus loin vous trouvez un beau fleuve dont le cours est toujours égal, et qui sorti d'une montagne d'Arcadie va tomber dans la mer. Le fleuve et la montagne se nomment Crathis, d'où le Crathis fleuve d'Italie a pris son nom. (12) Sur les bords du Crathis d'Achaïe était autrefois la ville d'Aigai, que ses habitants ont dans la suite été obligés d'abandonner, à cause, dit-on, de la faiblesse et de la misère où elle était réduite. Homère fait mention de cette ville dans le discours que Junon tient à Neptune. En effet Neptune était particulièrement honoré dans ces deux villes. (13) En nous éloignant un peu du fleuve et en prenant à droite vous trouverez un tombeau sur lequel est une figure équestre à demi effacée. Il n'y a que trente stades de là à Gaios, un sanctuaire de la Terre surnommée Eurysternos; sa statue est de bois et des plus anciennes. On nomme pour sa prêtresse une femme qui dès ce moment est obligée de garder toujours la chasteté; encore faut-il qu'auparavant elle n'ait été mariée qu'une fois, et pour être assuré de la vérité on lui fait subir une épreuve, qui est de boire du sang de taureau; si elle est coupable de parjure, ce sang devient pour elle un poison mortel. Lorsque plusieurs femmes demandent ce sacerdoce, alors c'est le sort qui en décide.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007