HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

πέμματαTexte grec :

[7,24] (1) Αἰγιεῦσι δὲ ἔστι μὲν πρὸς τῇ ἀγορᾷ ναὸς Ἀπόλλωνι καὶ Ἀρτέμιδι ἐν κοινῷ, ἔστι δὲ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἱερὸν Ἀρτέμιδος, τοξευούσῃ δὲ εἴκασται, καὶ Ταλθυβίου τοῦ κήρυκος τάφος· κέχωσται δὲ τῷ Ταλθυβίῳ καὶ ἄλλο μνῆμα ἐν Σπάρτῃ, καὶ αὐτῷ αἱ πόλεις ἐναγίζουσιν ἀμφότεραι. (2) πρὸς θαλάσσῃ δὲ Ἀφροδίτης ἱερὸν ἐν Αἰγίῳ καὶ μετ´ αὐτὸ Ποσειδῶνος, Κόρης τε πεποίηται τῆς Δήμητρος καὶ τέταρτον Ὁμαγυρίῳ Διί. ἐνταῦθα Διὸς καὶ Ἀφροδίτης ἐστὶ καὶ Ἀθηνᾶς ἀγάλματα· Ὁμαγύριος δὲ ἐγένετο τῷ Διὶ ἐπίκλησις, ὅτι Ἀγαμέμνων ἤθροισεν ἐς τοῦτο τὸ χωρίον τοὺς λόγου μάλιστα ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀξίους, μεθέξοντας ἐν κοινῷ βουλῆς καθ´ ὅντινα χρὴ τρόπον ἐπὶ ἀρχὴν τὴν Πριάμου στρατεύεσθαι. Ἀγαμέμνονι δὲ καὶ ἄλλα ἐστὶν ἐς ἔπαινον καὶ ὅτι τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἀκολουθήσασι καὶ οὐδεμιᾶς ἐπελθούσης ὕστερον στρατιᾶς τήν τε Ἴλιον ἐπόρθησε καὶ ὅσαι περίοικοι πόλεις ἦσαν. (3) ἐφεξῆς δὲ τῷ Ὁμαγυρίῳ Διὶ Παναχαιᾶς ἐστι Δήμητρος. παρέχεται δὲ ὁ αἰγιαλός, ἐν ᾧ καὶ τὰ ἱερὰ Αἰγιεῦσίν ἐστι τὰ εἰρημένα, ὕδωρ ἄφθονον θεάσασθαί τε καὶ πιεῖν ἐκ πηγῆς ἡδύ. ἔστι δέ σφισι καὶ Σωτηρίας ἱερόν. ἰδεῖν μὲν δὴ τὸ ἄγαλμα οὐδενὶ πλὴν τῶν ἱερωμένων ἔστι, δρῶσι δὲ ἄλλα τοιαῦτα· λαμβάνοντες παρὰ τῆς θεοῦ πέμματα ἐπιχώρια ἀφιᾶσιν ἐς θάλασσαν, πέμπειν δὲ τῇ ἐν Συρακούσαις Ἀρεθούσῃ φασὶν αὐτά. (4) ἔστι δὲ καὶ ἄλλα Αἰγιεῦσιν ἀγάλματα χαλκοῦ πεποιημένα, Ζεύς τε ἡλικίαν παῖς καὶ Ἡρακλῆς, οὐδὲ οὗτος ἔχων πω γένεια, Ἀγελάδα τέχνη τοῦ Ἀργείου. τούτοις κατὰ ἔτος ἱερεῖς αἱρετοὶ γίνονται, καὶ ἑκάτερα τῶν ἀγαλμάτων ἐπὶ ταῖς οἰκίαις μένει τοῦ ἱερωμένου. τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα προεκέκριτο ἐκ τῶν παίδων ἱερᾶσθαι τῷ Διὶ ὁ νικῶν κάλλει· ἀρχομένων δὲ αὐτῷ γενείων ἐς ἄλλον παῖδα ἡ ἐπὶ τῷ κάλλει μετῄει τιμή. ταῦτα μὲν οὕτως ἐνομίζετο· ἐς δὲ Αἴγιον καὶ ἐφ´ ἡμῶν ἔτι συνέδριον τὸ Ἀχαιῶν ἀθροίζεται, καθότι ἐς Θερμοπύλας τε καὶ ἐς Δελφοὺς οἱ Ἀμφικτύονες. (5) ἰόντι δὲ ἐς τὸ πρόσω Σελινοῦς τε ποταμὸς καὶ ἀπωτέρω τεσσαράκοντα Αἰγίου σταδίοις ἐπὶ θαλάσσῃ χωρίον ἐστὶν Ἑλίκη. ἐνταῦθα ᾤκητο Ἑλίκη πόλις καὶ Ἴωσιν ἱερὸν ἁγιώτατον Ποσειδῶνος ἦν Ἑλικωνίου. διαμεμένηκε δέ σφισι, καὶ ὡς ὑπὸ Ἀχαιῶν ἐκπεσόντες ἐς Ἀθήνας καὶ ὕστερον ἐξ Ἀθηνῶν ἐς τὰ παραθαλάσσια ἀφίκοντο τῆς Ἀσίας, σέβεσθαι Ποσειδῶνα Ἑλικώνιον· καὶ Μιλησίοις τε ἰόντι ἐπὶ τὴν πηγὴν τὴν Βιβλίδα Ποσειδῶνος πρὸ τῆς πόλεώς ἐστιν Ἑλικωνίου βωμὸς καὶ ὡσαύτως ἐν Τέῳ περίβολός τε καὶ βωμός ἐστι τῷ Ἑλικωνίῳ θέας ἄξιος. (6) ἔστι δὲ καὶ Ὁμήρῳ πεποιημένα ἐς Ἑλίκην καὶ τὸν Ἑλικώνιον Ποσειδῶνα. χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἀχαιοῖς τοῖς ἐνταῦθα, ἱκέτας ἄνδρας ἀποστήσασιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἀποκτείνασιν, οὐκ ἐμέλλησε τὸ μήνιμα ἐκ τοῦ Ποσειδῶνος, ἀλλὰ σεισμὸς ἐς τὴν χώραν σφίσιν αὐτίκα κατασκήψας τῶν τε οἰκοδομημάτων τὴν κατασκευὴν καὶ ὁμοῦ τῇ κατασκευῇ καὶ αὐτὸ τῆς πόλεως τὸ ἔδαφος ἀφανὲς ἐς τοὺς ἔπειτα ἐποίησε. (7) τὰ μὲν οὖν ἄλλα ἐπὶ τοῖς σεισμοῖς, ὅσοι μεγέθει τε ὑπερήρκασι καὶ ἐπὶ μήκιστον διικνοῦνται τῆς γῆς, προσημαίνειν ὁ θεὸς κατὰ τὰ αὐτὰ ὡς τὸ ἐπίπαν εἴωθεν - ἢ γὰρ ἐπομβρίαι συνεχεῖς ἢ αὐχμοὶ πρὸ τῶν σεισμῶν συμβαίνουσιν ἐπὶ χρόνον πλείονα, καὶ ὁ ἀὴρ παρὰ τὴν ἑκάστοτε τοῦ ἔτους ὥραν χειμῶνός τε γίνεται καυματωδέστερος καὶ ἐν θέρει μετὰ ἀχλύος μᾶλλον ὁ κύκλος παρέχεται τοῦ ἡλίου τὴν χρόαν παρὰ τὸ εἰωθὸς ἤτοι ἐς τὸ ἐρυθρότερον ἢ καὶ ἡσυχῇ ῥέπουσαν ἐς τὸ μελάντερον· (8) τῶν τε ὑδάτων ὡς τὸ πολὺ ἐπιλείπουσιν αἱ πηγαί, καὶ ἀνέμων ἔστιν οἷς ἐνέπεσον ἐς τὴν χώραν ἐμβολαὶ περιτρέπουσαι τὰ δένδρα, καί που καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ διαδρομαὶ σὺν πολλῇ τῇ φλογί, τὰ δὲ καὶ ἀστέρων ὤφθη σχήματα οὔτε ἐγνωσμένα ὑπὸ τῶν πρότερον καὶ μεγάλην τοῖς ὁρῶσιν ἐμποιοῦντα ἔκπληξιν, ἔτι δὲ καὶ τῆς γῆς κάτω πνευμάτων ὑπήχησις ἰσχυρά, ἄλλα τε πολλὰ ὁ θεὸς ἐπὶ τοῖς βιαίοις τῶν σεισμῶν ἐθέλει προενδείκνυσθαι·(9) - τῆς δὲ κινήσεως αὐτῆς καθέστηκεν οὐχ εἷς τρόπος, ἀλλ´ οἱ φροντίσαντες τὰ τοιαῦτα ἐξ ἀρχῆς καὶ οἱ παρ´ ἐκείνων διδαχθέντες ἰδέας καταμαθεῖν ἐδυνήθησαν τοσάσδε ἐπὶ τοῖς σεισμοῖς. ἠπιώτατος μέν ἐστιν αὐτῶν, ἢν δὴ ἐν κακῷ γε τοσούτῳ ῥᾳστώνην ἐνεῖναί τινα ἡγησώμεθα, ἐπειδὰν ὁμοῦ τῇ κινήσει τῇ ἀρξαμένῃ τὸ πρῶτον καὶ τῇ ἐς τὸ ἔδαφος τροπῇ τῶν οἰκοδομημάτων ἀντιστᾶσα ἐναντία κίνησις ἐξεγείρῃ τὰ ἤδη τραπέντα, - (10) καὶ ἐν τῇ τοιᾷδε ἰδέᾳ τοῦ σεισμοῦ κίονας ὁρᾶν ἔστιν ἀνορθουμένους οἳ ὀλίγου ἐδέησαν ἐς ἅπαν ἐκριφῆναι, καὶ ὁπόσα διέστη τοίχων συνερχόμενα ἐς τὸ ἐξ ἀρχῆς· δοκοὶ δέ, ὅσας ἐκτὸς ὀλισθεῖν ἐποίησεν ἡ κίνησις, ἐπανίασιν αὖθις ἐς τὰς ἕδρας· ὡσαύτως δὲ καὶ ὀχετῶν κατασκευῆς καὶ εἰ δή τι ἄλλο ἐπὶ ὕδατος ῥοαῖς προάγει, καὶ τούτων συνδεῖ τὰ διεσπασμένα μᾶλλον ἢ ἀνθρώπων τεκτόνων· - ὁ δὲ δὴ δεύτερος τῶν σεισμῶν ἀπώλειάν τε τῶν ἑτοιμοτέρων φέρει καί, ἐφ´ ὅ τι ἂν βάλῃ τὴν ὁρμήν, ἀνέκλινεν αὐτίκα τοῖς ἐς πολιορκίαν μηχανήμασιν ὁμοίως. (11) τὸν δὲ αὐτῶν ὀλεθριώτατον τοιῷδέ τινι ἐθέλουσιν εἰκάζειν, τὸ ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου πνεῦμα εἰ συνεχεῖ πυρετῷ πυκνότερόν τε καὶ ὑπὸ πολλῆς ἄνω τῆς βίας ὠθοῖτο· τοῦτο δὲ ἀλλαχοῦ τε τοῦ σώματος ἐπισημαίνει καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὑπὸ ἑκάτερον μάλιστα τὸν καρπόν. κατὰ ταὐτὰ οὖν καὶ τὸν σεισμὸν {εἴτ´} εὐθὺ ὑποδύεσθαι τῶν οἰκοδομημάτων καὶ θεμέλια ἀναπάλλειν φασὶν αὐτόν, καθότι καὶ τὰ ἔργα τῶν σφαλάκων ἐκ μυχοῦ τῆς γῆς ἀναπέμπεται· μόνη τε ἡ τοιαύτη κίνησις οὐδὲ τοῦ οἰκισθῆναί ποτε ὑπολείπει σημεῖα ἐν τῇ γῇ. (12) τότε δὲ ἰδέαν μὲν ταύτην ἐπὶ τῇ Ἑλίκῃ τοῦ σεισμοῦ τὴν ἐς τὸ ἔδαφος ἀνακινοῦσαν, σὺν δὲ αὐτῇ καὶ ἄλλο πῆμα τοιόνδε οἱ ἐπιγενέσθαι φασὶν ὥρᾳ χειμῶνος. ἐπῆλθε γάρ σφισιν ἐπὶ πολὺ τῆς χώρας ἡ θάλασσα καὶ τὴν Ἑλίκην περιέλαβεν ἐν κύκλῳ πᾶσαν· καὶ δὴ καὶ τὸ ἄλσος τοῦ Ποσειδῶνος ἐπὶ τοσοῦτον ἐπέσχεν ὁ κλύδων ὡς τὰ ἄκρα τῶν δένδρων σύνοπτα εἶναι μόνον. σείσαντος δὲ ἐξαίφνης τοῦ θεοῦ καὶ ὁμοῦ τῷ σεισμῷ τῆς θαλάσσης ἀναδραμούσης, καθείλκυσεν αὔτανδρον τὸ κῦμα τὴν Ἑλίκην. (13) τοιοῦτό γε δὴ κατέλαβεν, {καὶ} ἕτερον τὴν ἰδέαν, ἐν Σιπύλῳ πόλιν ἐς χάσμα ἀφανισθῆναι· ἐξ ὅτου δὲ {ἡ ἰδέα} κατεάγη τοῦ ὄρους, ὕδωρ αὐτόθεν ἐρρύη, καὶ λίμνη τε ὀνομαζομένη Σαλόη τὸ χάσμα ἐγένετο καὶ ἐρείπια πόλεως δῆλα ἦν ἐν τῇ λίμνῃ, πρὶν ἢ τὸ ὕδωρ ἀπέκρυψεν αὐτὰ τοῦ χειμάρρου. σύνοπτα δὲ καὶ Ἑλίκης ἐστὶ τὰ ἐρείπια, οὐ μὴν ἔτι γε ὁμοίως, ἅτε ὑπὸ τῆς ἅλμης λελυμασμένα.

Traduction française :

[7,24] (1) Près de la place Apollon et Diane ont un temple en commun, et dans la place même Diane a le sien en particulier, où la déesse est représentée tirant de l'arc. On y voit aussi le tombeau du héraut Talthybios, ce qui n'empêche pas que les Spartiates ne se vantent de l'avoir chez eux sur une petite éminence; l'une et l'autre ville lui rendent des honneurs funèbres tous les ans. (2) Du côté de la mer il y a quatre temples consacrés, l'un à Vénus, l'autre à Neptune, le troisième à Proserpine, et le quatrième à Jupiter dit Homagyrios; dans ce dernier Jupiter, Vénus et Minerve ont des statues. Le surnom d'Homagyrios vient de ce qu'Agamemnon assembla dans ce lieu-là les troupes dont il avait besoin pour son expédition de Troie; et une des choses qui ont fait le plus d'honneur à ce prince, c'est qu'il prit si bien ses mesures, que l'armée qu'il mit alors sur pied lui suffit pour prendre Troie et toutes les villes voisines, sans qu'il fût obligé de faire de nouvelles levées en Grèce. (3) Après le temple de Jupiter Homagyrios est celui de Cérès Panachéenne. Sur le même rivage de la mer vous verrez une source abondante dont l'eau est douce et fort bonne à boire. Près de là est le temple de la déesse Salus dont la statue n'est vue que de ses prêtres; dans les sacrifices qu'ils font à la déesse ils observent entre autres cérémonies de jeter dans la mer un morceau de pâte qu'ils envoient, disent-ils, à Aréthuse en Sicile. (4) On voit à Aigion plusieurs autres statues de bronze, comme un Jupiter enfant, et un jeune Hercule qui n'a point encore de barbe; ce sont des ouvrages d'Agéladas d'Argos. Tous les ans on nomme à ces divinités des prêtres qui ont soin de garder leurs statues chez eux; autrefois on élisait le plus bel enfant de tout le pays pour prêtre de Jupiter, et quand il avait atteint l'âge de puberté on lui donnait un successeur. Tel était l'ancien usage de ces peuples. Les états-généraux d'Achaïe se tiennent encore aujourd'hui à Aigion, comme le conseil des Amphictyons se tenait aux Thermopyles ou à Delphes. (5) En avançant plus loin vous trouvez le fleuve Sélinous, et à quarante stades d'Aigion est le bourg d'Héliké sur le bord de la mer. C'était autrefois une ville où les Ioniens avaient un temple célèbre dédié à Neptune Hélicônios. Ils disent que le culte de ce dieu s'est perpétué chez eux, depuis que chassés par les Achéens ils se retirèrent à Athènes, et qu'ensuite ils allèrent chercher fortune vers les côtes d'Asie. En effet aux environs de Milet, sur le chemin de la fontaine de Biblis tout devant la ville, on voit un autel de Neptune Hélicônios, et à Téos on en voit un autre fermé par une balustrade et d'un ouvrage exquis. (6) Il est même parlé dans Homère et d'Héliké et de Neptune Hélicônios. Après un long espace de temps il arriva que les Achéens qui habitaient Héliké manquant de parole à de pauvres suppliants qui s'étaient réfugiés dans le temple de Neptune, les égorgèrent; la colère du dieu ne tarda pas à éclater sur eux par un tremblement de terre qui non seulement renversa leurs maisons, mais anéantit leur ville au point qu'il n'en resta pas le moindre vestige. (7) Pour l'ordinaire ces tremblements de terre qui bouleversent de temps en temps certaines contrées sont annoncés par des pronostics qui les précèdent, comme sont des pluies continuelles, ou de longues sécheresses, ou un dérèglement de saisons qui fait sentir le chaud en hiver, ou le disque du soleil qui tantôt s'obscurcit et tantôt paraît tout en feu, (8) ou le dessèchement subit des fontaines, ou des tourbillons de vent qui déracinent les plus gros arbres, ou des feux célestes qui parcourent le vaste espace des airs, laissant après eux une longue traînée de lumière, ou de nouveaux astres qui paraissent tout à coup et nous remplissent d'effroi, ou des vapeurs pestilentielles qui sortent du sein de la terre; tels sont les signes dont le ciel se sert pour avertir les hommes. (9) Quant aux tremblements mêmes, ceux qui ont étudié la nature en distinguent de plusieurs sortes. Le plus léger de tous, s'il y a rien de léger dans un si grand mal, est celui où lorsqu'un édifice par une première secousse vient à pencher, une secousse contraire le redresse et le rétablit. (10) Dans cette espèce d'ébranlement on voit des colonnes prêtes à tomber se remettre comme d'elles-mêmes sur leur base, des murs s'entrouvrir et se rejoindre, des poutres se déplacer et rentrer dans leur assiette naturelle, des gouttières et des tuyaux qui servent à la conduite des eaux, après avoir été dérangés, reprendre leur place et s'y ajuster comme si la main de l'ouvrier y avait passé. La seconde sorte est celle où les secousses sont si continuelles et si violentes que les plus solides édifices s'écroulent et tombent, comme s'ils étaient battus par des machines de guerre. (11) Le plus dangereux de tous est comparé à ce feu intérieur qui agite quelquefois le corps humain; car comme la fièvre se manifeste par plusieurs symptômes et surtout par le battement de l'artère du bras, de même des vents ou des feux souterrains venant à se combattre dans le sein de la terre, poussent vers sa superficie tout ce qui leur fait obstacle, à peu près comme ces taupes, qui en travaillant sous la terre l'élèvent et la font boursoufler. C'est alors que la terre ébranlée jusques dans ses fondements et s'ouvrant tout à coup, on voit tout ce qui est bâti dessus, fondre et s'abîmer, sans qu'il en demeure aucun vestige. (12) Et ce fut ainsi que périt Héliké. Au tremblement de terre on dit qu'il se joignit un autre malheur causé par la saison, un débordement de la mer qui inonda la ville et tout le pays d'alentour; le bois sacré de Neptune fut tellement submergé qu'à peine voyait-on la cime des arbres; de sorte que le courroux du dieu, armant pour ainsi dire ces deux éléments tout à la fois contre cette misérable ville, elle fut engloutie avec tous ses habitants. (13) Un pareil accident fit disparaître autrefois la ville de Sipyle dans une faille; et quand la montagne fut rompue, de l'eau s'en écoula et la faille devint un lac appelé Saloé. On voyait les ruines d'une ville au milieu de ce lac, avant que l'eau les eut couvertes de limon; et les ruines d'Héliké paraissent encore aujourd'hui, quoiqu'à demi rongées par les eaux de la mer.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007