HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

πολλῆςTexte grec :

[7,23] (1) μετὰ δὲ τὸν Χάραδρον ἐρείπια οὐκ ἐπιφανῆ πόλεώς ἐστιν Ἀργυρᾶς, καὶ πηγή τε Ἀργυρᾶ ἐν δεξιᾷ τῆς λεωφόρου καὶ Σέλεμνος ποταμὸς κατιὼν ἐς θάλασσαν. λόγος δὲ τῶν ἐπιχωρίων ἐς αὐτόν ἐστι, Σέλεμνον μειράκιον ὡραῖον ποιμαίνειν ἐνταῦθα, Ἀργυρᾶν δὲ εἶναι μὲν τῶν ἐν θαλάσσῃ νυμφῶν, ἐρασθεῖσαν δὲ αὐτὴν Σελέμνου φοιτᾶν τε ὡς αὐτόν φασιν ἐκ θαλάσσης ἀνιοῦσαν, καὶ καθεύδειν παρ´ αὐτῷ· (2) μετὰ δὲ οὐ πολὺν χρόνον οὔτε ὡραῖος ἔτι ἐφαίνετο Σέλεμνος οὔτε ὡς αὐτὸν φοιτήσειν ἔμελλεν ἡ νύμφη, Σέλεμνον δὲ μονωθέντα Ἀργυρᾶς καὶ τελευτήσαντα ὑπὸ τοῦ ἔρωτος ἐποίησεν Ἀφροδίτη ποταμόν. λέγω δὲ τὰ ὑπὸ Πατρέων λεγόμενα. καὶ - ἤρα γὰρ καὶ ὕδωρ γενόμενος Ἀργυρᾶς, καθότι ἔχει καὶ ἐπὶ τῷ Ἀλφειῷ λόγος Ἀρεθούσης ἔτι ἐρᾶν αὐτόν - δωρεῖται καὶ τῷδε Ἀφροδίτη Σέλεμνον· ἐς λήθην ἄγει τὸν ποταμὸν Ἀργυρᾶς. (3) ἤκουσα δὲ καὶ ἄλλον ἐπ´ αὐτῷ λόγον, τὸ ὕδωρ τοῦ Σελέμνου σύμφορον καὶ ἀνδράσιν εἶναι καὶ γυναιξὶν ἐς ἔρωτος ἴαμα, λουομένοις ἐν τῷ ποταμῷ λήθην ἔρωτος γίνεσθαι. εἰ δὲ μέτεστιν ἀληθείας τῷ λόγῳ, τιμιώτερον χρημάτων πολλῶν ἐστιν ἀνθρώποις τὸ ὕδωρ τοῦ Σελέμνου. (4) ἀπωτέρω δὲ Ἀργυρᾶς ποταμός ἐστιν ὀνομαζόμενος Βολιναῖος, καὶ πόλις ποτὲ ᾠκεῖτο πρὸς αὐτῷ Βολίνα. παρθένου δὲ ἐρασθῆναι Βολίνης Ἀπόλλωνα, τὴν δὲ φεύγουσαν ἐς τὴν ταύτῃ φασὶν ἀφεῖναι θάλασσαν αὑτήν, καὶ ἀθάνατον γενέσθαι χάριτι τοῦ Ἀπόλλωνος. ἐφεξῆς δὲ ἄκρα τε ἐς τὴν θάλασσαν ἔχει, καὶ ἐπ´ αὐτῇ λέγεται λόγος ὡς Κρόνος τῆς θαλάσσης ἐνταῦθα ἔρριψε τὸ δρέπανον, ᾧ τὸν πατέρα Οὐρανὸν ἐλυμήνατο· ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ τὴν ἄκραν Δρέπανον ὀνομάζουσιν. ὀλίγον δὲ ὑπὲρ τὴν λεωφόρον Ῥυπῶν ἐστι τὰ ἐρείπια· σταδίους δὲ Αἴγιον περὶ τοὺς τριάκοντα ἀπέχει Ῥυπῶν. (5) Αἰγίου δὲ τὴν χώραν διέξεισι μὲν ποταμὸς Φοῖνιξ, διέξεισι δὲ καὶ ἕτερος Μειγανίτας, ἐς θάλασσαν ῥέοντες. στοὰ δὲ τῆς πόλεως πλησίον ἐποιήθη Στράτωνι ἀθλητῇ, Ὀλυμπίασιν ἐπὶ ἡμέρας τῆς αὐτῆς παγκρατίου καὶ πάλης ἀνελομένῳ νίκας. αὕτη μὲν ἐγγυμνάζεσθαι τούτῳ τῷ ἀνδρὶ ἐποιήθη· Αἰγιεῦσι δὲ Εἰλειθυίας ἱερόν ἐστιν ἀρχαῖον, καὶ ἡ Εἰλείθυια ἐς ἄκρους ἐκ κεφαλῆς τοὺς πόδας ὑφάσματι κεκάλυπται λεπτῷ, ξόανον πλὴν προσώπου τε καὶ χειρῶν ἄκρων καὶ ποδῶν, ταῦτα δὲ τοῦ Πεντελησίου λίθου πεποίηται· (6) καὶ ταῖς χερσὶ τῇ μὲν ἐς εὐθὺ ἐκτέταται, τῇ δὲ ἀνέχει δᾷδα. Εἰλειθυίᾳ δὲ εἰκάσαι τις ἂν εἶναι δᾷδας, ὅτι γυναιξὶν ἐν ἴσῳ καὶ πῦρ εἰσιν αἱ ὠδῖνες· ἔχοιεν δ´ ἂν λόγον καὶ ἐπὶ τοιῷδε αἱ δᾷδες, ὅτι Εἰλείθυιά ἐστιν ἡ ἐς φῶς ἄγουσα τοὺς παῖδας. ἔργον δὲ τοῦ Μεσσηνίου Δαμοφῶντός ἐστι τὸ ἄγαλμα. (7) τῆς δὲ Εἰλειθυίας οὐ μακρὰν Ἀσκληπιοῦ τέ ἐστι τέμενος καὶ ἀγάλματα Ὑγείας καὶ Ἀσκληπιοῦ· ἰαμβεῖον δὲ ἐπὶ τῷ βάθρῳ τὸν Μεσσήνιον Δαμοφῶντα εἶναι τὸν εἰργασμένον φησίν. ἐν τούτῳ τοῦ Ἀσκληπιοῦ τῷ ἱερῷ ἐς ἀντιλογίαν ἀφίκετο ἀνήρ μοι Σιδόνιος, ὃς ἐγνωκέναι τὰ ἐς τὸ θεῖον ἔφασκε Φοίνικας {καὶ} τά τε ἄλλα Ἑλλήνων βέλτιον καὶ δὴ καὶ Ἀσκληπιῷ πατέρα μὲν σφᾶς Ἀπόλλωνα ἐπιφημίζειν, θνητὴν δὲ γυναῖκα οὐδεμίαν μητέρα· (8) Ἀσκληπιὸν μὲν γὰρ ἀέρα γένει τε ἀνθρώπων εἶναι καὶ πᾶσιν ὁμοίως ζῴοις ἐπιτήδειον πρὸς ὑγίειαν, Ἀπόλλωνα δὲ ἥλιον, καὶ αὐτὸν ὀρθότατα Ἀσκληπιῷ πατέρα ἐπονομάζεσθαι, ὅτι ἐς τὸ ἁρμόζον ταῖς ὥραις ποιούμενος ὁ ἥλιος τὸν δρόμον μεταδίδωσι καὶ τῷ ἀέρι ὑγιείας. ἐγὼ δὲ ἀποδέχεσθαι μὲν τὰ εἰρημένα, οὐδὲν δέ τι Φοινίκων μᾶλλον ἢ καὶ Ἑλλήνων ἔφην τὸν λόγον, ἐπεὶ καὶ ἐν Τιτάνῃ τῆς Σικυωνίων τὸ αὐτὸ ἄγαλμα Ὑγείαν τε ὀνομάζεσθαι καὶ † παιδὶ ἦν δῆλα ὡς τὸν ἡλιακὸν δρόμον ἐπὶ γῆς ὑγίειαν ποιοῦντα ἀνθρώποις. (9) Αἰγιεῦσι δὲ Ἀθηνᾶς τε ναὸς καὶ Ἥρας ἐστὶν ἄλσος. Ἀθηνᾶς μὲν δὴ δύο ἀγάλματα λευκοῦ λίθου· τῆς δὲ Ἥρας τὸ ἄγαλμα ὅτι μὴ γυναιξίν, ἣ ἂν τὴν ἱερωσύνην ἔχῃ, ἄλλῳ γε δὴ οὐδενὶ ἔστι θεάσασθαι. Διονύσου δὲ πρὸς τῷ θεάτρῳ πεποίηταί σφισιν ἱερὸν καὶ ἄγαλμα, οὐκ ἔχων πω γένεια. ἔστι δὲ καὶ Διὸς ἐπίκλησιν Σωτῆρος ἐν τῇ ἀγορᾷ τέμενος καὶ ἀγάλματα ἐσελθόντων ἐν ἀριστερᾷ, χαλκοῦ μὲν ἀμφότερα, τὸ δὲ οὐκ ἔχον πω γένεια ἐφαίνετο ἀρχαιότερον εἶναί μοι. (10) ἐν δὲ οἰκήματι κατευθὺ τῆς ὁδοῦ, χαλκοῦ καὶ ταῦτα, ἔστι μὲν Ποσειδῶν καὶ Ἡρακλῆς, ἐστι δὲ Ζεύς τε καὶ Ἀθηνᾶ· θεοὺς δὲ σφᾶς καλοῦσιν ἐξ Ἄργους, ὡς μὲν ὁ Ἀργείων ἔχει λόγος, ὅτι ἐποιήθησαν ἐν τῇ πόλει τῇ Ἀργείων, ὡς δὲ αὐτοὶ λέγουσιν οἱ Αἰγιεῖς, παρακαταθήκη σφίσιν ὑπὸ Ἀργείων ἐδόθη τὰ ἀγάλματα. (11) καὶ αὐτοῖς καὶ τάδε ἔτι προσταχθῆναί φασιν, ἑκάστῃ τοῖς ἀγάλμασιν ἡμέρᾳ θύειν· αὐτοὶ δὲ σόφισμα εὑρόντες θύειν μὲν πλεῖστα ὅσα, κατευωχουμένοις δὲ τὰ ἱερεῖα ἐν κοινῷ ἀνάλωμα οὐδὲν ἐς αὐτὰ γίνεσθαι· τέλος δὲ ἀπαιτεῖσθαι ὑπὸ τῶν Ἀργείων καὶ αὐτοὺς τὰ ἐς τὰς θυσίας ἀναλούμενα ἀπαιτεῖν· τοὺς δὲ - οὐ γὰρ ἔχειν ἐκτῖσαι - καταλιπεῖν σφισιν αὐτοὺς τὰ ἀγάλματα.

Traduction française :

[7,23] (1) Quand on a passé le Charadros on aperçoit quelques ruines de l'ancienne ville d'Argyra, et à main droite du grand chemin on trouve une fontaine qui porte encore ce nom. Le fleuve Sélemnos a son embouchure auprès; ce qui a donné lieu à un conte que font les gens du pays et que je vais rapporter. Selon eux Sélemnos fut autrefois un beau jeune berger qui plut tant à la nymphe Argyra, que tous les jours elle sortait de la mer pour le venir trouver. (2) Cette passion ne dura pas longtemps; il semblait à la nymphe que le berger devenait moins beau, elle se dégoûta de lui, et Sélemnos en fut si touché qu'il mourut de déplaisir. Vénus le métamorphosa en fleuve; mais tout fleuve qu'il était il aimait encore Argyra, comme on dit qu'Alphée, pour être devenu fleuve, ne cessa pas d'aimer Aréthuse; la déesse ayant donc pitié de lui encore une fois lui fit perdre entièrement le souvenir de la nymphe. (3) Aussi croit-on dans le pays que les hommes et les femmes pour oublier leurs amours n'ont qu'à se baigner dans le Sélemnos, ce qui en rendrait l'eau d'un prix inestimable, si l'on pouvait s'y fier. (4) Le fleuve Bolinaios est à une médiocre distance des ruines d'Argyra, et sur sa rive était autrefois la ville de Bolina. On dit qu'une jeune fille de ce nom voyant Apollon amoureux d'elle se jeta dans la mer pour éviter ses poursuites, et que le dieu touché de son malheur la rappela à la vie et la rendit immortelle. Vous trouverez ensuite un promontoire qui avance dans cette mer. C'est là, dit-on, que Saturne jeta la faux avec laquelle il avait mutilé le Ciel son père; c'est pourquoi on a donné le nom de Drépanon à ce promontoire. Un peu au-dessus du grand chemin vous verrez les ruines de Rhypes, et vous n'aurez pas fait trente stades que vous serez à Aigion. (5) Ce pays est arrosé de deux fleuves, le Phoinix et le Meiganitas qui tous deux vont tomber dans la mer au-dessous d'Aigion. Près de la ville on voit un portique bâti pour Straton, fameux athlète qui en un même jour remporta le prix du pancrace et de la lutte à Olympie; on bâtit ce portique afin que ce fût pour lui un lieu d'exercice. Entre les diverses curiosités de la ville d'Aigion il y a premièrement un vieux temple de Lucine; la déesse est ouverte d'un voile fort fin depuis la tête jusqu'aux pieds. Sa statue est de bois à la réserve du visage, des mains et des pieds, qui sont de beau marbre du mont Pentélique. (6) Elle a une main étendue, et de l'autre elle tient un flambeau, apparemment pour signifier ou que les douleurs de l'enfantement sont cuisantes comme le feu, ou que c'est la déesse elle-même qui fait jouir les enfants de la lumière du jour; cette statue est un ouvrage de Damophon Messénien. (7) Près du temple de Lucine est un lieu consacré à Esculape, où vous voyez une statue d'Hygie et une autre d'Esculape même; des vers ïambes gravés sur le piédestal vous apprennent que ces statues sont encore de la main de Damophon. Je me souviens que dans ce temple j'eus une dispute avec un homme de Sidon, qui prétendait que les Phéniciens l'emportaient de beaucoup sur les Grecs dans la connaissance des choses divines et humaines; et pour preuve de cela, disait-il, les Phéniciens font Esculape fils d'Apollon, mais ils se gardent bien de lui donner pour mère une mortelle comme les Grecs, (8) parce qu'ils savent qu'Esculape n'est autre chose que la bonne température de l'air, principe de la santé soit pour l'homme, soit pour les animaux. À l'égard d'Apollon qui est le soleil même, il est dit à bon droit le père d'Esculape; parce qu'en fournissant sa course tous les ans il règle les saisons, et donne à l'air ce juste tempérament qui en fait la salubrité. Je lui répondais qu'il avait raison, mais que là-dessus les Grecs pensaient tout comme les Phéniciens, et la preuve que je lui en donnais c'est qu'à Titané en Sicyonie une même statue représente Esculape et la Santé. Et que le soleil soit le père de la vie, c'est une chose, lui disais-je, qui est connue de tout le monde, même des enfants. (9) En second lieu vous verrez à Aigion un temple de Minerve, et un bois consacré à Junon. Minerve a deux statues de marbre blanc; pour la statue de Junon, personne ne la voit, qu'une femme qui exerce le sacerdoce de la déesse. Bacchus a son temple près du théâtre; il est représenté sans barbe. Dans la place publique il y a un temple et tout un canton dédiés à Jupiter sauveur; en entrant vous trouvez à gauche deux statues de bronze; l'une représente le dieu sans barbe, et celle-là m'a paru la plus ancienne. (10) Si vous allez tout droit, vous trouverez une chapelle où il y a un Neptune, un Hercule, un Jupiter et une Minerve de bronze; on appelle ces dieux, les dieux d'Argos, soit parce qu'ils ont été fabriqués à Argos, comme le disent les Argiens eux-mêmes, soit parce qu'ils ne sont à Aigion qu'à titre de dépôt comme les habitants le prétendent. (11) Car ils racontent que les Argiens déposèrent ces divinités chez eux, exigeant en même temps qu'ils leur fissent des sacrifices tous les jours. Comme cela aurait été d'une trop grande dépense, ceux d'Aigion s'avisèrent d'immoler plusieurs victimes à la fois, et d'en faire ensuite des repas publics; ainsi il n'y avait rien de perdu et ces sacrifices ne coûtaient pas beaucoup. Dans la suite les Argiens redemandèrent leur dépôt; ceux d'Aigion dirent qu'ils étaient tout prêts à le rendre, mais qu'ils voulaient être payés de leurs frais; la somme qu'ils demandaient étant exorbitante, on aima mieux leur laisser les statues.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007