HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἀπέχουσαTexte grec :

[7,22] (1) Φαραὶ δέ, Ἀχαιῶν πόλις, τελοῦσι μὲν ἐς Πάτρας δόντος Αὐγούστου, ὁδὸς δὲ ἐς Φαρὰς Πατρέων μὲν ἐκ τοῦ ἄστεως στάδιοι πεντήκοντά εἰσι καὶ ἑκατόν, ἀπὸ θαλάσσης δὲ ἄνω πρὸς ἤπειρον περὶ ἑβδομήκοντα. ποταμὸς δὲ ῥεῖ πλησίον Φαρῶν Πίερος, ὁ αὐτὸς ἐμοὶ δοκεῖν ὃς καὶ τὰ Ὠλένου παρέξεισιν ἐρείπια, ὑπὸ ἀνθρώπων τῶν πρὸς θαλάσσῃ καλούμενος Πεῖρος. πρὸς δὲ τῷ ποταμῷ πλατάνων ἐστὶν ἄλσος, κοῖλαί τε ὑπὸ παλαιότητος αἱ πολλαὶ καὶ ἥκουσαι μεγέθους ἐς τοσοῦτο ὥστε καὶ ἑστιῶνται τῶν χηραμῶν ἐντός, καὶ ὁπόσοις ἂν κατὰ γνώμην ᾖ, καὶ ἐγκαθεύδουσι. (2) περίβολος δὲ ἀγορᾶς μέγας κατὰ τρόπον τὸν ἀρχαιότερόν ἐστιν ἐν Φαραῖς, Ἑρμοῦ δὲ ἐν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ λίθου πεποιημένον ἄγαλμα ἔχον καὶ γένεια· ἑστηκὼς δὲ πρὸς αὐτῇ τῇ γῇ παρέχεται μὲν τὸ τετράγωνον σχῆμα, μεγέθει δέ ἐστιν οὐ μέγας. καὶ αὐτῷ καὶ ἐπίγραμμα ἔπεστιν, ἀναθεῖναι αὐτὸ Μεσσήνιον Σιμύλον· καλεῖται μὲν δὴ Ἀγοραῖος, παρὰ δὲ αὐτῷ καὶ χρηστήριον καθέστηκε. κεῖται δὲ πρὸ τοῦ ἀγάλματος ἑστία, λίθου καὶ αὐτή, μολίβδῳ δὲ πρὸς τὴν ἑστίαν προσέχονται λύχνοι χαλκοῖ. (3) ἀφικόμενος οὖν περὶ ἑσπέραν ὁ τῷ θεῷ χρώμενος λιβανωτόν τε ἐπὶ τῆς ἑστίας θυμιᾷ καὶ ἐμπλήσας τοὺς λύχνους ἐλαίου καὶ ἐξάψας τίθησιν ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ ἀγάλματος ἐν δεξιᾷ νόμισμα ἐπιχώριον - καλεῖται δὲ χαλκοῦς τὸ νόμισμα - καὶ ἐρωτᾷ πρὸς τὸ οὖς τὸν θεὸν ὁποῖόν τι καὶ ἑκάστῳ τὸ ἐρώτημά ἐστι. τὸ ἀπὸ τούτου δὲ ἄπεισιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἐπιφραξάμενος τὰ ὦτα· προελθὼν δὲ ἐς τὸ ἐκτὸς τὰς χεῖρας ἀπέσχεν ἀπὸ τῶν ὤτων, καὶ ἧστινος ἂν ἐπακούσῃ φωνῆς, μάντευμα ἡγεῖται. (4) τοιαύτη καὶ Αἰγυπτίοις ἑτέρα περὶ τοῦ Ἄπιδος τὸ ἱερὸν μαντεία καθέστηκεν· ἐν Φαραῖς δὲ καὶ ὕδωρ ἱερόν ἐστι τοῦ Ἑρμοῦ· Ἑρμοῦ νᾶμα μὲν τῇ πηγῇ τὸ ὄνομα, τοὺς δὲ ἰχθῦς οὐχ αἱροῦσιν ἐξ αὐτῆς, ἀνάθημα εἶναι τοῦ θεοῦ νομίζοντες. ἑστήκασι δὲ ἐγγύτατα τοῦ ἀγάλματος τετράγωνοι λίθοι τριάκοντα μάλιστα ἀριθμόν· τούτους σέβουσιν οἱ Φαρεῖς, ἑκάστῳ θεοῦ τινὸς ὄνομα ἐπιλέγοντες. τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα καὶ τοῖς πᾶσιν Ἕλλησι τιμὰς θεῶν ἀντὶ ἀγαλμάτων εἶχον ἀργοὶ λίθοι. (5) Φαρεῦσι δὲ ὅσον πέντε σταδίους καὶ δέκα ἀπωτέρω τῆς πόλεώς ἐστιν ἄλσος Διοσκούρων. δάφναι μάλιστα ἐν αὐτῷ πεφύκασι, ναὸς δὲ οὐκ ἦν ἐν αὐτῷ οὐδὲ ἀγάλματα· κομισθῆναι δὲ οἱ ἐπιχώριοί φασιν ἐς Ῥώμην τὰ ἀγάλματα. ἐν Φαραῖς δὲ ἐν τῷ ἄλσει βωμὸς λίθων λογάδων ἐστί. πυθέσθαι δὲ οὐκ εἶχον εἰ {ὁ} Φάρης ὁ Φυλοδαμείας τῆς Δαναοῦ σφισιν ἢ ὁμώνυμος ἐκείνῳ τις ἐγένετο οἰκιστής. (6) Τρίτεια δέ, Ἀχαιῶν καὶ αὕτη πόλις, ἐν μεσογαίῳ μὲν ᾤκισται, τελοῦσι δὲ ἐς Πάτρας καὶ αὐτοὶ βασιλέως δόντος· στάδιοι δὲ ἐς Τρίτειαν εἴκοσί τε καὶ ἑκατόν εἰσιν ἐκ Φαρῶν. πρὶν δὲ ἢ ἐς τὴν πόλιν ἐσελθεῖν, μνῆμά ἐστι λευκοῦ λίθου, θέας καὶ ἐς τὰ ἄλλα ἄξιον καὶ οὐχ ἥκιστα ἐπὶ ταῖς γραφαῖς αἵ εἰσιν ἐπὶ τοῦ τάφου, τέχνη Νικίου· θρόνος τε ἐλέφαντος καὶ γυνὴ νέα καὶ εἴδους εὖ ἔχουσα ἐπὶ τῷ θρόνῳ, θεράπαινα δὲ αὐτῇ προσέστηκε σκιάδιον φέρουσα· (7) καὶ νεανίσκος ὀρθὸς οὐκ ἔχων πω γένειά ἐστι χιτῶνα ἐνδεδυκὼς καὶ χλαμύδα ἐπὶ τῷ χιτῶνι φοινικῆν· παρὰ δὲ αὐτὸν οἰκέτης ἀκόντια ἔχων ἐστὶ καὶ ἄγει κύνας ἐπιτηδείας θηρεύουσιν ἀνθρώποις. πυθέσθαι μὲν δὴ τὰ ὀνόματα αὐτῶν οὐκ εἴχομεν· ταφῆναι δὲ ἄνδρα καὶ γυναῖκα ἐν κοινῷ παρίστατο ἅπασιν εἰκάζειν. (8) Τριτείας δὲ οἰκιστὴν οἱ μὲν Κελβίδαν γενέσθαι λέγουσιν, ἀφικόμενον {δὲ} ἐκ Κύμης τῆς ἐν Ὀπικοῖς· οἱ δὲ ὡς Ἄρης συγγένοιτο Τριτείᾳ θυγατρὶ Τρίτωνος, ἱερᾶσθαι δὲ τῆς Ἀθηνᾶς τὴν παρθένον, Μελάνιππον δὲ παῖδα Ἄρεως καὶ Τριτείας οἰκίσαι τε ὡς ηὐξήθη τὴν πόλιν καὶ θέσθαι τὸ ὄνομα ἀπὸ τῆς μητρός. (9) ἐν Τριτείᾳ δὲ ἔστι μὲν ἱερὸν καλουμένων Μεγίστων θεῶν, ἀγάλματα δέ σφισι πηλοῦ πεποιημένα· τούτοις κατὰ ἔτος ἑορτὴν ἄγουσιν, οὐδέν τι ἀλλοίως ἢ καὶ τῷ Διονύσῳ δρῶσιν Ἕλληνες. ἔστι δὲ καὶ Ἀθηνᾶς ναός, τὸ δὲ ἄγαλμα λίθου τὸ ἐφ´ ἡμῶν· τὸ δὲ ἀρχαῖον ἐς Ῥώμην, καθὰ οἱ Τριταιεῖς λέγουσιν, ἐκομίσθη. θύειν δὲ οἱ ἐνταῦθα καὶ Ἄρει καὶ τῇ Τριτείᾳ νομίζουσιν. (10) αἵδε μὲν οὖν θαλάσσης τέ εἰσιν ἀπωτέρω πόλεις καὶ ἠπειρώτιδες βεβαίως· πλέοντι δὲ ἐς Αἴγιον ἐκ Πατρῶν ἄκρα πρῶτόν ἐστιν ὀνομαζομένη Ῥίον, σταδίους {δὲ} Πατρῶν πεντήκοντα ἀπέχουσα, λιμὴν δὲ ὁ Πάνορμος σταδίοις πέντε καὶ δέκα ἀπωτέρω τῆς ἄκρας. τοσούτους δὲ ἀφέστηκεν ἑτέρους ἀπὸ Πανόρμου τὸ Ἀθηνᾶς καλούμενον τεῖχος. ἐς δὲ λιμένα Ἐρινεὸν ἐξ Ἀθηνᾶς τείχους παράπλους ἐνενήκοντά εἰσι στάδιοι, ἑξήκοντα δὲ ἐς Αἴγιον ἀπὸ τοῦ Ἐρινεοῦ· ὁδὸς δὲ ἡ πεζὴ σταδίους τεσσαράκοντα μάλιστα ἐς τὸν ἀριθμὸν ἀποδεῖ τὸν εἰρημένον. (11) οὐ πόρρω δὲ τοῦ Πατρέων ἄστεως ποταμός τε ὁ Μείλιχος καὶ τὸ ἱερὸν τῆς Τρικλαρίας {ἐν ὧ} ἐστίν, ἄγαλμα οὐδὲν ἔτι ἔχον. τοῦτο μὲν δή ἐστιν ἐν δεξιᾷ, προελθόντι δὲ ἀπὸ τοῦ Μειλίχου ποταμός ἐστιν ἄλλος· ὄνομα μὲν τῷ ποταμῷ Χάραδρος, ὥρᾳ δὲ ἦρος πίνοντα ἐξ αὐτοῦ τὰ βοσκήματα ὀφείλει τίκτειν ἄρρενα ὡς τὰ πλείω συμβαίνει, καὶ τοῦδε ἕνεκα οἱ νομεῖς ἑτέρωσε αὐτὰ τῆς χώρας μεθιστᾶσι πλήν γε δὴ τὰς βοῦς· ταύτας δὲ αὐτοῦ καταλείπουσιν ἐπὶ τῷ ποταμῷ, διότι καὶ πρὸς θυσίας οἱ ταῦροί σφισι καὶ ἐς τὰ ἔργα ἐπιτηδειότεροι θηλειῶν βοῶν εἰσιν, ἐπὶ δὲ τοῖς ἄλλοις κτήνεσι τὸ θῆλυ ἐπὶ πλέον τετίμηται.

Traduction française :

[7,22] (1) Pharai est une autre ville d'Achaïe qu'Auguste a réunie au domaine de Patras. On compte de l'une à l'autre cent cinquante stades, et de la mer au continent on en compte environ soixante et dix. Le fleuve Piéros passe fort près des murs de Pharai; c'est le même, à ce que je crois, qui baigne les ruines d'Olénos, et qui est appelé Peiros du côté de la mer. On voit sur ses rives comme une forêt de platanes; ces arbres sont si vieux, que vous les trouvez creux pour la plupart, et ils sont en même temps d'une si prodigieuse grosseur que plusieurs personnes y peuvent manger et dormir comme dans un antre. (2) La place publique de Pharai est bâtie à l'antique et son circuit est fort grand. Au milieu vous voyez un Mercure de marbre, qui a une grande barbe; c'est une statue de médiocre grandeur, de figure carrée, qui est debout à terre sans piédestal. L'inscription porte que cette statue a été posée là par Simylos Messénien, et que c'est Mercure Agoraios ou le dieu du marché. On dit que ce dieu rend là des oracles. Immédiatement devant sa statue il y a une Vesta qui est aussi de marbre. La déesse est environnée de lampes de bronze attachées les unes aux autres et soudées avec du plomb. (3) Celui qui veut consulter l'oracle fait premièrement sa prière à Vesta, il l'encense, il verse de l'huile dans toutes les lampes et les allume; puis s'avançant vers l'autel il met dans la main droite de la statue une petite pièce de cuivre, c'est la monnaie du pays; ensuite il s'approche du dieu, et lui fait à l'oreille telle question qu'il lui plaît. Après toutes ces cérémonies il sort de la place en se bouchant les oreilles avec les mains dès qu'il est dehors il écoute les passants, et la première parole qu'il entend lui tient lieu d'oracle. (4) La même chose se pratique chez les Égyptiens dans le temple d'Apis. Une autre curiosité de la ville de Pharai, c'est un vivier que l'on nomme Hermès et qui est consacré à Mercure avec tous les poissons qui sont dedans; c'est pourquoi on ne le pêche jamais. Près de la statue du dieu il y a une trentaine de grosses pierres carrées, dont chacune est honorée par les habitants sous le nom de quelque divinité; ce qui n'est pas fort surprenant; car anciennement les Grecs rendaient à des pierres toutes brutes les mêmes honneurs qu'ils ont rendus depuis aux statues des dieux. (5) À quinze stades de la ville les Dioscures ont un bois sacré tout planté de lauriers; on n'y voit ni temple, ni statue; mais si l'on en croit les habitants, il y a eu autrefois dans ce lieu nombre de statues qui ont été transportées à Rome; présentement il n'y reste qu'un autel qui est bâti de très belles pierres. Au reste je n'ai pu savoir si c'est Pharès fils de Phylodameia et petit-fils de Danaos qui a bâti la ville de Pharai, ou si c'en est un autre. (6) Tritaia autre ville d'Achaïe en terre ferme est encore de la dépendance de Patras; Auguste l'a voulu ainsi. De Pharai à Tritaia il n'y a guère que six-vingt stades. Avant d'entrer dans la ville on voit un magnifique tombeau de marbre blanc, plus précieux encore par les peintures de Nicias, que par les ouvrages de sculpture dont il est orné. Une jeune personne d'une grande beauté est représentée assise dans une chaise d'ivoire; à côté d'elle est une de ses femmes qui lui tient une espèce de parasol sur la tête. (7) De l'autre côté c'est un jeune garçon qui n'a point encore de barbe; il est vêtu d'une tunique et d'un manteau de pourpre par-dessus; près de lui est un esclave qui d'une main tient des javelots, et de l'autre des chiens de chasse qu'il mène en laisse. On ne put pas me dire les noms de ces figures, mais je compris sans peine que c'était le tombeau d'un mari et d'une femme. (8) Quant à la ville de Tritaia, les uns lui donnent pour fondateur Kelbidas originaire de Kymé, dans le pays des Opiques. D'autres disent que Tritaia fille du fleuve Triton après avoir été prêtresse de Minerve fut aimée du dieu Mars, et que de ce commerce naquit Mélanippe qui bâtit une ville, et du nom de sa mère l'appela Tritaia. (9) Quoi qu'il en soit, vous verrez dans cette ville un temple que les gens du pays nomment le temple des plus grands dieux; leurs statues ne sont que de terre; on célèbre leur fête tous les ans avec toutes les mêmes cérémonies que les Grecs ont coutume de pratiquer à la fête de Bacchus. Minerve y a aussi un temple avec une statue de marbre; mais cette statue est d'un goût moderne; les habitants prétendent qu'anciennement il y en avait une autre qui a été portée à Rome. Ces peuples observent religieusement de sacrifier tous les ans au dieu Mars et à Tritaia. Voilà toutes les villes d'Achaïe que l'on trouve en terre ferme. (10) Si vous allez de Patras à Aigion par mer, à la hauteur de cinquante stades vous trouverez le cap Rhion. Quinze stades au-delà c'est le port Panormos, et quinze autres stades plus loin c'est ce que l'on appelle les murs de Minerve. De ces murs à Érinéos qui est un port de mer on compte quatre-vingt-dix stades, et de ce port à Aigion on en compte soixante; par terre le chemin est plus court d'environ quarante stades. (11) À quelque distance de Patras vous avez le fleuve Meilichos et le temple de Diane Triclaria, où il n'est resté aucune statue; ce temple est sur le chemin à droite. Un peu plus loin c'est un ruisseau que l'on nomme Charadros. On a remarqué que les animaux qui au printemps boivent de l'eau de ce ruisseau engendrent pour l'ordinaire des mâles. C'est pourquoi ceux qui gardent les troupeaux ont soin de les faire boire ailleurs, excepté les vaches; parce que le mâle de cette espèce est plus propre pour la culture des terres et pour les sacrifices. Mais en toute autre espèce de bétail la femelle est plus estimée.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007