HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

πεδῆσαιTexte grec :

[7,21] (1) καὶ Διονύσου κατὰ τοῦτο τῆς πόλεώς ἐστιν ἱερὸν ἐπίκλησιν Καλυδωνίου· μετεκομίσθη γὰρ καὶ τοῦ Διονύσου τὸ ἄγαλμα ἐκ Καλυδῶνος. ὅτε δὲ ᾠκεῖτο ἔτι Καλυδών, ἄλλοι τε Καλυδωνίων ἐγένοντο ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ δὴ καὶ Κόρεσος, ὃν ἀνθρώπων μάλιστα ἐπέλαβεν ἄδικα ἐξ ἔρωτος παθεῖν. ἤρα μὲν Καλλιρόης παρθένου· ὁπόσον δὲ ἐς Καλλιρόην ἔρωτος Κορέσῳ μετῆν, τοσοῦτο εἶχεν ἀπεχθείας ἐς αὐτὸν ἡ παρθένος. (2) ὡς δὲ τοῦ Κορέσου δεήσεις τε ποιουμένου πάσας καὶ δώρων ὑποσχέσεις παντοίας οὐκ ἐνετρέπετο ἡ γνώμη τῆς παρθένου, ἐκομίζετο ἱκέτης ἤδη παρὰ τοῦ Διονύσου τὸ ἄγαλμα. ὁ δὲ ἤκουσέ τε εὐχομένου τοῦ ἱερέως καὶ οἱ Καλυδώνιοι τὸ παραυτίκα ὥσπερ ὑπὸ μέθης ἐγίνοντο ἔκφρονες καὶ ἡ τελευτὴ σφᾶς παραπλῆγας ἐπελάμβανε. καταφεύγουσιν οὖν ἐπὶ τὸ χρηστήριον τὸ ἐν Δωδώνῃ· τοῖς γὰρ τὴν ἤπειρον ταύτην οἰκοῦσι, τοῖς τε Αἰτωλοῖς καὶ τοῖς προσχώροις αὐτῶν Ἀκαρνᾶσι καὶ Ἠπειρώταις, αἱ πέλειαι καὶ τὰ ἐκ τῆς δρυὸς μαντεύματα μετέχειν μάλιστα ἐφαίνετο ἀληθείας. (3) τότε δὲ τὰ χρησθέντα ἐκ Δωδώνης Διονύσου μὲν ἔλεγεν εἶναι τὸ μήνιμα, ἔσεσθαι δὲ οὐ πρότερον λύσιν πρὶν ἢ θύσῃ τῷ Διονύσῳ Κόρεσος ἢ αὐτὴν Καλλιρόην ἢ τὸν ἀποθανεῖν ἀντ´ ἐκείνης τολμήσαντα. ὡς δὲ οὐδὲν ἐς σωτηρίαν εὑρίσκετο ἡ παρθένος, δεύτερα ἐπὶ τοὺς θρεψαμένους καταφεύγει· ἁμαρτάνουσα δὲ καὶ τούτων, ἐλείπετο οὐδὲν ἔτι ἢ αὐτὴν φονεύεσθαι. (4) προεξεργασθέντων δὲ ὁπόσα ἐς τὴν θυσίαν ἄλλα ἐκ Δωδώνης μεμαντευμένα ἦν, ἡ μὲν ἱερείου τρόπον ἦκτο ἐπὶ τὸν βωμόν, Κόρεσος δὲ ἐφειστήκει μὲν τῇ θυσίᾳ, τῷ δὲ ἔρωτι εἴξας καὶ οὐ τῷ θυμῷ ἑαυτὸν ἀντὶ Καλλιρόης διεργάζεται. ὁ μὲν δὴ ἀπέδειξεν ἔργον ἀνθρώπων ὧν ἴσμεν διατεθεὶς ἐς ἔρωτα ἀπλαστότατα· (5) Καλλιρόη τε ὡς Κόρεσον τεθνεῶτα εἶδεν, μετέπεσε τῇ παιδὶ ἡ γνώμη, καὶ - ἐσῄει γὰρ αὐτὴν Κορέσου τε ἔλεος καὶ ὅσα ἐς αὐτὸν εἴργασται αἰδώς - ἀπέσφαξέ τε αὑτὴν ἐς τὴν πηγήν, {τοῦ λιμένος} ἣ ἐν Καλυδῶνί ἐστιν οὐ πόρρω τοῦ λιμένος, καὶ ἀπ´ ἐκείνης οἱ ἔπειτα ἄνθρωποι Καλλιρόην τὴν πηγὴν καλοῦσι. (6) τοῦ θεάτρου δὲ ἐγγὺς πεποίηται Πατρεῦσι γυναικὸς ἐπιχωρίας τέμενος. Διονύσου δέ ἐστιν ἐνταῦθα ἀγάλματα, ἴσοι τε τοῖς ἀρχαίοις πολίσμασι καὶ ὁμώνυμοι· Μεσατεὺς γὰρ καὶ Ἀνθεύς τε καὶ Ἀροεύς ἐστιν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα. ταῦτα τὰ ἀγάλματα ἐν τῇ Διονύσου {τῇ} ἑορτῇ κομίζουσιν ἐς τὸ ἱερὸν τοῦ Αἰσυμνήτου· τὸ δὲ ἱερὸν τοῦτο ἐς τὰ ἐπὶ θαλάσσῃ τῆς πόλεως ἐρχομένοις ἔστιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ. (7) ἀπὸ δὲ τοῦ Αἰσυμνήτου κατωτέρω ἰόντι ἄλλο ἱερὸν καὶ ἄγαλμα λίθου· καλεῖται μὲν Σωτηρίας, ἱδρύσασθαι δὲ αὐτὸ ἐξ ἀρχῆς ἀποφυγόντα φασὶ τὴν μανίαν Εὐρύπυλον. πρὸς δὲ τῷ λιμένι Ποσειδῶνός τε ναὸς καὶ ἄγαλμά ἐστιν ὀρθὸν λίθου. Ποσειδῶνι δὲ παρὲξ ἢ ὁπόσα ὀνόματα ποιηταῖς πεποιημένα ἐστὶν ἐς ἐπῶν κόσμον καὶ ἰδίᾳ σφίσιν ἐπιχώρια ὄντα ἕκαστοι τίθενται, τοσαίδε ἐς ἅπαντας γεγόνασιν ἐπικλήσεις αὐτῷ, Πελαγαῖος καὶ Ἀσφάλιός τε καὶ Ἵππιος. (8) ὠνομάσθαι δὲ Ἵππιον τὸν θεὸν πείθοιτο μὲν ἄν τις καὶ ἐπ´ αἰτίαις ἄλλαις· ἐγὼ δὲ εὑρετὴν ἱππικῆς ὄντα ἀπὸ τούτου σχεῖν καὶ τὸ ὄνομα εἰκάζω. Ὅμηρος μέν γε ἐν ἵππων ἄθλοις Μενελάῳ κατὰ τοῦ θεοῦ τούτου πρόκλησιν περιέθηκεν ὅρκου· " ἵππων ἁψάμενος, γαιήοχον ἐννοσίγαιον / ὄμνυθι μηδὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι". (9) Πάμφως δέ, ὃς Ἀθηναίοις τοὺς ἀρχαιοτάτους τῶν ὕμνων ἐποίησεν, εἶναί φησι τὸν Ποσειδῶνα "ἵππων τε δωτῆρα νεῶν τ´ ἰθυκρηδέμνων". οὕτω διὰ τὴν ἱππικὴν καὶ οὐκ ἀπὸ ἑτέρας προφάσεως τὸ ὄνομα ἔσχηκεν. (10) ἐν Πάτραις δὲ οὐ πολὺ ἀπωτέρω τοῦ Ποσειδῶνος ἱερά ἐστιν Ἀφροδίτης· τὸ δὲ ἕτερον τῶν ἀγαλμάτων γενεᾷ πρότερον ἢ κατ´ ἐμὲ ἁλιεῖς ἄνδρες ἀνείλκυσαν ἐν δικτύῳ. ἔστι δὲ καὶ ἀγάλματα τοῦ λιμένος ἐγγυτάτω χαλκοῦ πεποιημένα Ἄρεως, τὸ δὲ Ἀπόλλωνος· καὶ Ἀφροδίτης, ἧς καὶ πρὸς τῷ λιμένι {δὲ} ἐστὶ τέμενος, λίθου μὲν πρόσωπον καὶ ἄκραι χεῖρες καὶ πόδες, ξύλου δὲ τὰ λοιπὰ εἴργασται. (11) ἔστι δέ σφισι καὶ ἄλσος ἐπὶ θαλάσσῃ, δρόμους τε ἐπιτηδειοτάτους καὶ ἐς τἄλλα δίαιταν ἡδεῖαν ὥρᾳ παρεχόμενον θερινῇ. ἐν τούτῳ τῷ ἄλσει καὶ ναοὶ θεῶν, Ἀπόλλωνος, ὁ δὲ Ἀφροδίτης· πεποίηται λίθου καὶ τούτοις τὰ ἀγάλματα. τοῦ δὲ ἄλσους ἱερὸν ἔχεται Δήμητρος· αὕτη μὲν καὶ ἡ παῖς ἑστᾶσι, τὸ δὲ ἄγαλμα τῆς Γῆς ἐστι καθήμενον. (12) πρὸ δὲ τοῦ ἱεροῦ τῆς Δήμητρός ἐστι πηγή· ταύτης τὰ μὲν πρὸς τοῦ ναοῦ λίθων ἀνέστηκεν αἱμασιά, κατὰ δὲ τὸ ἐκτὸς κάθοδος ἐς αὐτὴν πεποίηται. μαντεῖον δὲ ἐνταῦθά ἐστιν ἀψευδές, οὐ μὲν ἐπὶ παντί γε πράγματι, ἀλλὰ ἐπὶ τῶν καμνόντων. κάτοπτρον καλῳδίῳ τῶν λεπτῶν δήσαντες καθιᾶσι, σταθμώμενοι μὴ πρόσω καθικέσθαι τῆς πηγῆς, ἀλλ´ ὅσον ἐπιψαῦσαι τοῦ ὕδατος τῷ κύκλῳ τοῦ κατόπτρου. τὸ δὲ ἐντεῦθεν εὐξάμενοι τῇ θεῷ καὶ θυμιάσαντες ἐς τὸ κάτοπτρον βλέπουσι· τὸ δέ σφισι τὸν νοσοῦντα ἤτοι ζῶντα ἢ καὶ τεθνεῶτα ἐπιδείκνυσι. (13) τούτῳ μὲν τῷ ὕδατι ἐς τοσοῦτο μέτεστιν ἀληθείας, Κυανεῶν δὲ τῶν πρὸς Λυκίᾳ πλησιαίτατα χρηστήριον Ἀπόλλωνός ἐστι Θυρξέως· παρέχεται δὲ ὕδωρ τὸ πρὸς ταῖς Κυανέαις ἔσω ἐνιδόντα τινὰ ἐς τὴν πηγὴν ὁμοίως πάντα ὁπόσα θέλει θεάσασθαι. ἐν Πάτραις δὲ πρὸς τῷ ἄλσει καὶ ἱερὰ δύο ἐστὶ Σαράπιδος· ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ πεποίηται μνῆμα Αἰγύπτου τοῦ Βήλου. φυγεῖν δὲ ἐς τὴν Ἀρόην οἱ Πατρεῖς φασιν αὐτὸν τοῖς τε ἐς τοὺς παῖδας παθήμασι καὶ τὸ ὄνομα αὐτὸ πεφρικότα τοῦ Ἄργους καὶ ἐς πλέον τοῦ Δαναοῦ δείματι. (14) ἔστι δὲ καὶ ἱερὸν Πατρεῦσιν Ἀσκληπιοῦ· τοῦτο τὸ ἱερὸν ὑπὲρ τὴν ἀκρόπολιν τῶν πυλῶν ἐστιν ἐγγὺς αἳ ἐπὶ Μεσάτιν ἄγουσιν. αἱ δὲ γυναῖκές εἰσιν ἐν ταῖς Πάτραις ἀριθμὸν μὲν καὶ ἐς δὶς τῶν ἀνδρῶν· Ἀφροδίτης δέ, εἴπερ ἄλλαις γυναιξί, μέτεστι καὶ ταύταις. βίος δὲ αὐτῶν ταῖς πολλαῖς ἐστιν ἀπὸ τῆς βύσσου τῆς ἐν τῇ Ἤλιδι φυομένης· κεκρυφάλους τε γὰρ ἀπ´ αὐτῆς καὶ ἐσθῆτα ὑφαίνουσι τὴν ἄλλην.

Traduction française :

[7,21] (1) Dans le même quartier vous verrez encore le temple de Bacchus surnommé Calydonien, parce que la statue du dieu a été apportée de Calydon. Du temps que cette ville subsistait, entre les prêtres de Bacchus il y en avait un appelé Corèsos, que l'amour rendit le plus malheureux de tous les hommes. Il aimait une jeune fille nommée Callirhoé: mais plus sa passion augmentait pour elle, plus il en était rebuté. (2) Après avoir mis en oeuvre tout ce que l'amour suggère aux amants, soins, prières, supplications, voyant que tout était inutile, enfin il eut recours à Bacchus, et embrassant sa statue, il le pria de lui être favorable. Le dieu exauça son ministre: aussitôt les Calydoniens furent frappés d'une espèce d'ivresse qui les mettait hors d'eux-mêmes, et qui en faisait mourir plusieurs. Ils envoyèrent consulter l'oracle de Dodone; car en ce temps-là tous les peuples de cette contrée, je veux dire les Étoliens, leurs voisins les Acarnaniens, et les Épirotes avaient grande foi aux réponses qui sortaient du creux d'un certain chêne, ou que rendaient quelques colombes de la forêt de Dodone. (3) L'oracle consulté répondit que le malheur des Calydoniens venait de la colère de Bacchus, et que pour la faire cesser il fallait que Corèsos immolât à son autel Callirhoé, ou quelqu'un qui voudrait mourir pour elle. Cette jeune personne n'ayant trouvé ni parent, ni ami qui l'aimât assez pour vouloir lui conserver la vie aux dépens de la sienne propre, se voyait condamnée à mourir. (4) Déjà on la conduisait à l'autel, et tout était prêt pour la sacrifier; Corèsos attendait de pied ferme sa victime. Mais il ne la vit pas plutôt, qu'oubliant son ressentiment et n'écoutant plus que son amour, il s'immola lui-même et mourut pour elle, laissant aux hommes un exemple mémorable de l'amour le plus constant et le plus infortuné que l'on eût encore vu parmi eux. (5) Callirhoé au désespoir de la mort de Corèsos, et honteuse d'avoir si mal payé tant d'amour, alla se tuer sur le bord d'une fontaine qui n'est pas loin du port de Calydon, et que l'on appelle encore aujourd'hui la fontaine Callirhoé. (6) Je ne dois pas oublier qu'à Patras près du théâtre il y a un lieu sacré qui appartenait autrefois à une femme de la ville, et où l'on garde à présent plusieurs statues de Bacchus, qui tirent leurs noms des différentes villes d'Achaïe. Ainsi vous y voyez un Bacchus Mésateus, un Bacchus Antheus, un Bacchus Aroeus; et le jour de la fête du dieu on porte toutes ces statues dans le temple de Bacchus Aisymnètès, qui est à l'extrémité de la ville sur le bord de la mer, et à la droite du chemin par où l'on vient de la place. (7) Au sortir de ce temple vous en trouvez un autre dédié à la déesse Salus qui a une statue de marbre. On croit que ce fut Eurypyle qui bâtit ce dernier, lorsqu'il eut recouvré son bon sens. Le temple de Neptune est tout contre le port; la statue du dieu est de marbre et toute droite. Outre les divers surnoms que les poètes donnent à Neptune sans autre vue que de rendre leurs vers plus harmonieux et plus beaux, il en a encore plusieurs autres tirés de la dénomination même de chaque pays où il est honoré. Mais on le surnomme plus généralement Pélagaios, Asphalios, et Hippios. (8) Quant à cette dernière appellation, quoique l'on en puisse rendre plus d'une raison, je la crois particulièrement fondée sur ce que Neptune est le premier qui a trouvé l'art de dompter un cheval. C'est pourquoi Homère, dans la description d'une course de chevaux, nous représente Ménélas exigeant de son adversaire que, la main sur ses chevaux, il jure par Neptune qu'il n'a usé d'aucune supercherie pour embarrasser son char. (9) Et Pamphos qui a fait pour les Athéniens des hymnes très anciens appelle Neptune, le dieu qui a donné aux hommes des chevaux et des navires. Je suis donc persuadé que c'est pour cette raison que Neptune est surnommé Hippios, comme qui dirait le Cavalier. (10) Près du temple de ce dieu, Vénus a le sien où l'on voit entre autres une statue de la déesse, qui vingt-cinq ou trente ans avant mon voyage fut trouvée dans la mer par des pêcheurs. Mars et Apollon sont en bronze immédiatement devant le port, et sur le port même on voit un temple de Vénus avec une statue dont le visage, les pieds et les mains sont de marbre, et le reste est de bois. (11) Il y a sur le bord de la mer un bois où l'on s'exerce à la course, et qui durant l'été fournit des promenades délicieuses; ce bois est orné de deux temples consacrés à Apollon et à Vénus, où ces deux divinités sont en marbre. Le temple de Cérès n'en est pas loin. Cérès et Proserpine y sont debout, mais la Terre est assise. (12) Devant ce temple il y a une fontaine qui du côté du temple même est fermée par un mur de pierres sèches; en dehors on a pratiqué un chemin qui y descend. On prétend que cette fontaine rend des oracles qui ne trompent jamais; elle est consultée non sur toutes sortes d'affaires, mais seulement sur l'état des malades. On attache un miroir au bout d'une ficelle, et on le tient suspendu au-dessus de la fontaine, en sorte qu'il n'y ait que l'extrémité qui touche à l'eau. Ensuite on fait des prières à la déesse, on brûle des parfums en son honneur, et aussitôt en regardant dans le miroir on voit si le malade retrouvera la santé ou s'il mourra; cette espèce de divination ne s'étend pas plus loin. (13) Mais à Cyanées en Lycie il y a un oracle d'Apollon Thyrxeus qui est plus universel; car en regardant dans une fontaine consacrée à ce dieu on y voit représenté tout ce que l'on a envie de savoir. Vous verrez encore à Patras près du même bois deux temples de Sérapis; dans l'un est le tombeau d'Aigyptos fils de Bèlos. Car ces peuples prétendent qu'Aigyptos se réfugia à Arroé, inconsolable de la mort de ses fils et ne pouvant plus souffrir le séjour, ni même le nom d'Argos, où il avait tout à craindre de Danaos. (14) Enfin Esculape a aussi son temple dans la ville un peu au-dessus de la citadelle et près de la porte par où l'on sort pour aller à Mésatis. Il y a deux fois plus de femmes que d'hommes à Patras, et les femmes y sont plus enclines à l'amour qu'en aucun lieu du monde. La plupart gagnent leur vie à faire des résilles, et d'autres étoffes avec cette espèce de soie que j'ai dit qui croît en Élide.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007