HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

εὐνούστατονTexte grec :

[7,20] (1) τῷ θεῷ δὲ τῷ ἐντὸς τῆς λάρνακος ἐπίκλησις μέν ἐστιν Αἰσυμνήτης, οἱ δὲ αὐτὸν ἐς τὰ μάλιστα θεραπεύοντες ἐννέα τέ εἰσιν ἄνδρες, οὓς ἂν ἐκ πάντων ὁ δῆμος προέληται κατ´ ἀξίωμα, καὶ ἴσαι γυναῖκες τοῖς ἀνδράσι. μιᾷ δὲ ἐν τῇ ἑορτῇ νυκτὶ ἐς τὸ ἐκτὸς φέρει τὴν λάρνακα ὁ ἱερεύς. αὕτη μὲν δὴ ἡ νὺξ γέρας τοῦτο εἴληφε, καταβαίνουσι δὲ καὶ ὁπόσοι δὴ τῶν ἐπιχωρίων παῖδες ἐπὶ τὸν Μείλιχον ἀστάχυσιν ἐστεφανωμένοι τὰς κεφαλάς· ἐκόσμουν δὲ οὕτω καὶ τὸ ἀρχαῖον οὓς ἄγοιεν τῇ Ἀρτέμιδι θύσοντες. (2) τὰ δὲ ἐφ´ ἡμῶν στεφάνους μὲν τῶν ἀσταχύων ἀποτίθενται παρὰ τῇ θεῷ, λουσάμενοι δὲ τῷ ποταμῷ καὶ αὖθις στεφάνους ἐπιθέμενοι κισσοῦ πρὸς τὸ ἱερὸν ἴασι τοῦ Αἰσυμνήτου. ταῦτα μέν σφισιν οὕτω δρᾶν καθέστηκε, τοῦ περιβόλου δέ ἐστιν ἐντὸς τῆς Λαφρίας καὶ Ἀθηνᾶς ναὸς ἐπίκλησιν Παναχαΐδος· ἐλέφαντος τὸ ἄγαλμα καὶ χρυσοῦ. (3) ἐρχομένῳ δὲ ἐς τὴν κάτω πόλιν Μητρὸς Δινδυμήνης ἐστὶν ἱερόν, ἐν δὲ αὐτῷ καὶ Ἄττης ἔχει τιμάς. τούτου μὲν δὴ {τὸ} ἄγαλμα οὐδὲν ἀποφαίνουσι· τὸ δὲ τῆς Μητρὸς λίθου πεποίηται. ἔστι δὲ ἐν τῇ ἀγορᾷ Διὸς ναὸς Ὀλυμπίου, αὐτός τε ἐπὶ θρόνου καὶ ἑστῶσα Ἀθηνᾶ παρὰ τὸν θρόνον, τῆς τε Ἥρας ἄγαλμα τοῦ Ὀλυμπίου πέραν ἱερόν τε Ἀπόλλωνος πεποίηται καὶ Ἀπόλλων χαλκοῦς, γυμνὸς ἐσθῆτος· ὑποδήματα δὲ ὑπὸ τοῖς ποσίν ἐστιν αὐτῷ, καὶ τῷ ἑτέρῳ ποδὶ ἐπὶ κρανίου βέβηκε βοός. (4) βουσὶ γὰρ χαίρειν μάλιστα Ἀπόλλωνα Ἀλκαῖός τε ἐδήλωσεν ἐν ὕμνῳ τῷ ἐς Ἑρμῆν, γράψας ὡς ὁ Ἑρμῆς βοῦς ὑφέλοιτο τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ ἔτι πρότερον ἢ Ἀλκαῖον γενέσθαι πεποιημένα ἦν Ὁμήρῳ βοῦς Ἀπόλλωνα Λαομέδοντος ἐπὶ μισθῷ νέμειν· Ποσειδῶνι περιέθηκεν ἐν Ἰλιάδι τὰ ἔπη, (5) "ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα, / εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν´ ἄρρηκτος πόλις εἴη· / Φοῖβε, σὺ δ´ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες". τὰ μὲν δὴ ἐς τὸ κρανίον τοῦ βοὸς ἐπὶ τοιῷδε ἄν τις εἰκάσειε πεποιῆσθαι· ἔστι δὲ ἐν ὑπαίθρῳ τῆς ἀγορᾶς ἄγαλμά τε Ἀθηνᾶς καὶ πρὸ αὐτοῦ Πατρέως τάφος. (6) ἔχεται δὲ τῆς ἀγορᾶς τὸ Ὠιδεῖον, καὶ Ἀπόλλων ἐνταῦθα ἀνάκειται θέας ἄξιος· ἐποιήθη δὲ ἀπὸ λαφύρων, ἡνίκα ἐπὶ τὸν στρατὸν τῶν Γαλατῶν οἱ Πατρεῖς ἤμυναν Αἰτωλοῖς Ἀχαιῶν μόνοι. κεκόσμηται δὲ καὶ ἐς ἄλλα τὸ Ὠιδεῖον ἀξιολογώτατα τῶν ἐν Ἕλλησι, πλήν γε δὴ τοῦ Ἀθήνῃσι· τοῦτο γὰρ μεγέθει τε καὶ ἐς τὴν πᾶσαν ὑπερῆρκε κατασκευήν, ἀνὴρ δὲ Ἀθηναῖος ἐποίησεν Ἡρώδης ἐς μνήμην ἀποθανούσης γυναικός. ἐμοὶ δὲ ἐν τῇ Ἀτθίδι συγγραφῇ τὸ ἐς τοῦτο παρείθη τὸ Ὠιδεῖον, ὅτι πρότερον ἔτι ἐξείργαστό μοι τὰ ἐς Ἀθηναίους ἢ ὑπῆρκτο Ἡρώδης τοῦ οἰκοδομήματος. (7) ἐν Πάτραις δὲ ἰόντι ἐκ τῆς ἀγορᾶς, ᾗ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, πύλη κατὰ τὴν ἔξοδόν ἐστι ταύτην, καὶ ἐπιθήματα ἐπὶ τῆς πύλης ἀνδριάντες εἰσὶν ἐπίχρυσοι, Πατρεύς τε καὶ Πρευγένης καὶ Ἀθερίων, οἳ Πατρέως ἡλικίαν παιδὸς ἔχοντος καὶ αὐτοὶ παῖδές εἰσι. τῆς δὲ ἀγορᾶς ἄντικρυς κατὰ ταύτην τὴν διέξοδον τέμενός ἐστιν Ἀρτέμιδος καὶ ναὸς Λιμνάτιδος. (8) ἐχόντων δὲ ἤδη Λακεδαίμονα καὶ Ἄργος Δωριέων, ὑφελέσθαι Πρευγένην τῆς Λιμνάτιδος τὸ ἄγαλμα κατὰ ὄψιν ὀνείρατος λέγουσιν ἐκ Σπάρτης, κοινωνῆσαι δὲ αὐτῷ τοῦ ἐγχειρήματος τῶν δούλων τὸν εὐνούστατον. τὸ δὲ ἄγαλμα τὸ ἐκ τῆς Λακεδαίμονος τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἔχουσιν ἐν Μεσόᾳ, ὅτι καὶ ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ Πρευγένους ἐς τοῦτο ἐκομίσθη τὸ χωρίον· ἐπειδὰν δὲ τῇ Λιμνάτιδι τὴν ἑορτὴν ἄγωσι, τῆς θεοῦ τις τῶν οἰκετῶν ἐκ Μεσόας ἔρχεται τὸ ξόανον κομίζων τὸ ἀρχαῖον ἐς τὸ τέμενος τὸ ἐν τῇ πόλει. (9) τούτου δὲ τοῦ τεμένους ἐστὶ καὶ ἄλλα τοῖς Πατρεῦσιν ἱερά· πεποίηται δὲ ταῦτα οὐκ ἐν ὑπαίθρῳ, ἀλλὰ ἔσοδος ἐς αὐτὰ διὰ τῶν στοῶν ἐστι. τὸ μὲν δὴ ἄγαλμα τοῦ Ἀσκληπιοῦ, πλὴν ἐσθῆτος, λίθου τὰ ἄλλα· Ἀθηνᾶ δὲ ἐλέφαντος εἴργασται καὶ χρυσοῦ. πρὸ δὲ τῆς Ἀθηνᾶς τοῦ ἱεροῦ Πρευγένους μνῆμά ἐστιν· ἐναγίζουσι δὲ καὶ τῷ Πρευγένει κατὰ ἔτος, ὡσαύτως δὲ καὶ Πατρεῖ, τὴν ἑορτὴν τῇ Λιμνάτιδι ἄγοντες. τοῦ θεάτρου δὲ οὐ πόρρω Νεμέσεως ναὸς καὶ ἕτερός ἐστιν Ἀφροδίτης· μεγέθει μεγάλα λίθου λευκοῦ τὰ ἀγάλματα.

Traduction française :

[7,20] (1) Le dieu que l'on garde dans ce coffre est surnommé Aisymnètès. Le peuple choisit parmi les plus honnêtes gens de la ville neuf hommes et autant de femmes pour être les ministres de son culte. Sa fête se célèbre tous les ans, et la nuit qui la précède le prêtre du dieu apporte ce coffre et en tire la statue. Voici la cérémonie qui se pratique ensuite: tous les enfants du pays se rendent sur le bord du fleuve Meilichos couronnés d'épis de blé, et dans l'appareil de ces victimes que l'on immolait à Diane. (2) Mais aujourd'hui ils déposent seulement leurs couronnes aux pieds de la déesse, ensuite ils se lavent dans l'eau du fleuve, reprennent des couronnes de lierre, et s'en vont au temple de Bacchus Aisymnètès. Dans l'enceinte du temple de Diane Laphria il y a une chapelle de Minerve surnommée Panachéenne, dont la statue est d'or et d'ivoire. (3) En descendant à la ville basse on trouvé le temple de la Mère Dindymèné où Attès est honoré, quoiqu'il n'ait point de statue; du moins il n'en paraît aucune. Pour la déesse Dindymèné, sa statue est de marbre. Dans la place publique on voit un temple de Jupiter Olympien; le dieu est sur un trône, ayant Minerve à côté de lui. Près de ce temple est celui de Junon. Apollon a aussi le sien; le dieu est représenté nu, à l'exception des pieds qui sont chaussés, et dont il tient l'un sur le crâne d'une génisse, (4) pour marquer que cet animal lui était agréable comme vous le témoigne Alcée dans un hymne qu'il a fait sur Mercure, et où il raconte comment Mercure déroba des vaches à Apollon. Mais avant Alcée Homère nous avait appris qu'Apollon sur l'espoir d'une certaine récompense voulut bien garder les troupeaux du roi Laomédon; car voici les paroles que le poète met dans la bouche de Neptune: (5) "De la superbe Troie, architecte nouveau, / Prenant moi-même en main l'équerre et le cordeau, / Je bâtissais les murs, j'élevais les défenses. / Apollon cependant de plaisirs et de danses / Follement occupé, conduisait des troupeaux". Il y a bien de l'apparence que l'ouvrier avait vu ces témoignages des poètes, lorsqu'il a présenté ainsi Apollon, tenant un pied sur le crâne d'une génisse. Vous verrez encore dans la place publique une statue de Minerve, qui est sans abri. Tout devant est le tombeau de Patreus. (6) Le lieu destiné à la musique tient à la place; on y voit une statue d'Apollon d'une grande beauté, et qui fut faite des dépouilles remportées sur l'ennemi, après que ceux de Patras, seuls entre les Achéens, eurent marché au secours des Étoliens, qui étaient attaqués par les Gaulois. Cette espèce de salon destiné à la musique est le plus riche et le plus beau qu'il y ait dans toute la Grèce, après celui d'Athènes qu'Hérode Atticus a fait construire en l'honneur de sa femme et qui surpasse de beaucoup tous les autres en grandeur et en magnificence. Je n'en ai rien dit dans ma description de l'Attique, parce que ce superbe ouvrage n'était pas encore achevé. (7) En sortant de la place par le côté où est le temple d'Apollon vous trouvez une porte de la ville, et sur cette porte des statues dorées qui représentent Patreus, Preugénès et Athérion. Vis-à-vis de la place et du même côté, vous avez le temple de Diane Limnatis, avec un grand espace consacré à cette déesse. (8) On dit que les Doriens s'étant rendus maîtres d'Argos et de Lacédémone, Preugénès fut averti en songe d'enlever de Sparte la statue de Diane Limnatis, et qu'il en vint à bout par le moyen d'un esclave dont il avait éprouvé la fidélité. On garde cette statue à Mésoa, parce que ce fut-là que Preugénès jugea à propos de la déposer. Mais tous les ans le jour de la fête de Diane un des ministres de la déesse a soin d'apporter sa statue à Patras, et de la remporter ensuite. (9) Sur le terrain qui est consacré à Diane il y a plusieurs chapelles où l'on va par dessous une galerie; dans l'une on voit une statue d'Esculape qui est de marbre, à l'exception de l'habit; dans une autre on voit une Minerve d'or et d'ivoire. Devant cette chapelle de Minerve est la sépulture de Preugénès, où l'on rend tous les ans des honneurs à ce héros dans le temps de la fête de Diane Limnatis. Près du théâtre sont deux autres chapelles dédiées l'une à Némésis, l'autre à Vénus avec des statues de marbre blanc plus grandes que nature.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007