HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἐθέλουσανTexte grec :

[7,19] (1) ἔστι δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ ναοῦ τε τῆς Λαφρίας καὶ τοῦ βωμοῦ πεποιημένον μνῆμα Εὐρυπύλου. τὰ δὲ ὅστις τε ὢν καὶ καθ´ ἥντινα αἰτίαν ἀφίκετο ἐς τὴν γῆν ταύτην, δηλώσει μοι καὶ ταῦτα ὁ λόγος προδιηγησαμένῳ πρότερον ὁποῖα ὑπὸ τοῦ Εὐρυπύλου τὴν ἐπιδημίαν τοῖς ἐνταῦθα ἦν τὰ παρόντα {τοῖς} ἀνθρώποις. Ἰώνων τοῖς Ἀρόην καὶ Ἄνθειαν καὶ Μεσάτιν οἰκοῦσιν ἦν ἐν κοινῷ τέμενος καὶ ναὸς Ἀρτέμιδος Τρικλαρίας ἐπίκλησιν, καὶ ἑορτὴν οἱ Ἴωνες αὐτῇ καὶ παννυχίδα ἦγον ἀνὰ πᾶν ἔτος. ἱερωσύνην δὲ εἶχε τῆς θεοῦ παρθένος, ἐς ὃ ἀποστέλλεσθαι παρὰ ἄνδρα ἔμελλε. (2) λέγουσιν οὖν συμβῆναί ποτε ὡς ἱερᾶσθαι μὲν τῆς θεοῦ Κομαιθὼ τὸ εἶδος καλλίστην παρθένον, τυγχάνειν δὲ αὐτῆς ἐρῶντα Μελάνιππον, τά τε ἄλλα τοὺς ἡλικιώτας καὶ ὄψεως εὐπρεπείᾳ μάλιστα ὑπερηρκότα. ὡς δὲ ὁ Μελάνιππος ἐς τὸ ἴσον τοῦ ἔρωτος ὑπηγάγετο τὴν παρθένον, ἐμνᾶτο αὐτὴν παρὰ τοῦ πατρός. ἕπεται δέ πως τῷ γήρᾳ τά τε ἄλλα ὡς τὸ πολὺ ἐναντιοῦσθαι νέοις καὶ οὐχ ἥκιστα ἐς τοὺς ἐρῶντας τὸ ἀνάλγητον, ὅπου καὶ Μελανίππῳ τότε ἐθέλοντι ἐθέλουσαν ἄγεσθαι Κομαιθὼ οὔτε παρὰ τῶν ἑαυτοῦ γονέων οὔτε παρὰ τῶν Κομαιθοῦς ἥμερον ἀπήντησεν οὐδέν. (3) ἐπέδειξε δὲ ἐπὶ πολλῶν τε δὴ ἄλλων καὶ ἐν τοῖς Μελανίππου παθήμασιν, ὡς μέτεστιν ἔρωτι καὶ ἀνθρώπων συγχέαι νόμιμα καὶ ἀνατρέψαι θεῶν τιμάς, ὅπου καὶ τότε ἐν τῷ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῷ Κομαιθὼ καὶ Μελάνιππος {καὶ} ἐξέπλησαν τοῦ ἔρωτος τὴν ὁρμήν. καὶ οἱ μὲν ἔμελλον τῷ ἱερῷ καὶ ἐς τὸ ἔπειτα ἴσα καὶ θαλάμῳ χρήσεσθαι· τοὺς δὲ ἀνθρώπους αὐτίκα ἐξ Ἀρτέμιδος μήνιμα ἔφθειρε, τῆς τε γῆς καρπὸν οὐδένα ἀποδιδούσης καὶ νόσοι σφίσιν οὐ κατὰ τὰ εἰωθότα καὶ ἀπ´ αὐτῶν θάνατοι πλείονες ἢ τὰ πρότερα ἐγίνοντο. (4) καταφυγόντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ χρηστήριον τὸ ἐν Δελφοῖς, ἤλεγχεν ἡ Πυθία Μελάνιππον καὶ Κομαιθώ· καὶ ἐκείνους τε αὐτοὺς μάντευμα ἀφίκετο θῦσαι τῇ Ἀρτέμιδι καὶ ἀνὰ πᾶν ἔτος παρθένον καὶ παῖδα οἳ τὸ εἶδος εἶεν κάλλιστοι τῇ θεῷ θύειν. ταύτης μὲν δὴ τῆς θυσίας ἕνεκα ὁ ποταμὸς ὁ πρὸς τῷ ἱερῷ τῆς Τρικλαρίας Ἀμείλιχος ἐκλήθη· τέως δὲ ὄνομα εἶχεν οὐδέν. (5) παίδων δὲ καὶ παρθένων ὁπόσοι μὲν ἐς τὴν θεὸν οὐδὲν εἰργασμένοι Μελανίππου καὶ Κομαιθοῦς ἕνεκα ἀπώλλυντο, αὐτοί τε οἰκτρότατα καὶ οἱ προσήκοντές σφισιν ἔπασχον, Μελάνιππον δὲ καὶ Κομαιθὼ συμφορᾶς ἐκτὸς γενέσθαι τίθεμαι· μόνον γὰρ δὴ ἀνθρώπῳ ψυχῆς ἐστιν ἀντάξιον κατορθῶσαί τινα ἐρασθέντα. (6) παύσασθαι δὲ οὕτω λέγονται θύοντες τῇ Ἀρτέμιδι ἀνθρώπους. ἐκέχρητο {δὲ} αὐτοῖς πρότερον ἔτι ἐκ Δελφῶν ὡς βασιλεὺς ξένος παραγενόμενός σφισιν ἐπὶ τὴν γῆν, ξενικὸν ἅμα ἀγόμενος δαίμονα, τὰ ἐς τὴν θυσίαν τῆς Τρικλαρίας παύσει. Ἰλίου δὲ ἁλούσης καὶ νεμομένων τὰ λάφυρα τῶν Ἑλλήνων, Εὐρύπυλος ὁ Εὐαίμονος λαμβάνει λάρνακα· Διονύσου δὲ ἄγαλμα ἦν ἐν τῇ λάρνακι, ἔργον μὲν ὥς φασιν Ἡφαίστου, δῶρον δὲ ὑπὸ Διὸς ἐδόθη Δαρδάνῳ. (7) λέγονται δὲ καὶ ἄλλοι λόγοι δύο ἐς αὐτήν, ὡς ὅτε ἔφυγεν Αἰνείας, ἀπολίποι ταύτην τὴν λάρνακα· οἱ δὲ ῥιφῆναί φασιν αὐτὴν ὑπὸ Κασσάνδρας συμφορὰν τῷ εὑρόντι Ἑλλήνων. ἤνοιξε δ´ οὖν ὁ Εὐρύπυλος τὴν λάρνακα καὶ εἶδε τὸ ἄγαλμα καὶ αὐτίκα ἦν ἔκφρων μετὰ τὴν θέαν· τὰ μὲν δὴ πλείονα ἐμαίνετο, ὀλιγάκις δὲ ἐγίνετο ἐν ἑαυτῷ. ἅτε δὲ οὕτω διακείμενος οὐκ ἐς τὴν Θεσσαλίαν τὸν πλοῦν ἐποιεῖτο, ἀλλ´ ἐπί τε Κίρραν καὶ ἐς τὸν ταύτῃ κόλπον· ἀναβὰς δὲ ἐς Δελφοὺς ἐχρᾶτο ὑπὲρ τῆς νόσου. (8) καὶ αὐτῷ γενέσθαι λέγουσι μάντευμα, ἔνθα ἂν ἐπιτύχῃ θύουσιν ἀνθρώποις θυσίαν ξένην, ἐνταῦθα ἱδρύσασθαί τε τὴν λάρνακα καὶ αὐτὸν οἰκῆσαι. ὁ μὲν δὴ ἄνεμος τὰς ναῦς τοῦ Εὐρυπύλου κατήνεγκεν ἐπὶ τὴν πρὸς τῇ Ἀρόῃ θάλασσαν· ἐκβὰς δὲ ἐς τὴν γῆν καταλαμβάνει παῖδα καὶ παρθένον ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς Τρικλαρίας ἠγμένους. καὶ ὁ μὲν ἔμελλεν οὐ χαλεπῶς συνήσειν τὰ ἐς τὴν θυσίαν· ἀφίκοντο δὲ ἐς μνήμην καὶ οἱ ἐπιχώριοι τοῦ χρησμοῦ, βασιλέα τε ἰδόντες ὃν οὔπω πρότερον ἑωράκεσαν καὶ ἐς τὴν λάρνακα ὑπενόησαν ὡς εἴη τις ἐν αὐτῇ θεός. (9) καὶ οὕτω τῷ Εὐρυπύλῳ τε ἡ νόσος καὶ τοῖς ἐνταῦθα ἀνθρώποις τὰ ἐς τὴν θυσίαν ἐπαύσθη, τό τε ὄνομα ἐτέθη τὸ νῦν τῷ ποταμῷ Μείλιχος. ἔγραψαν δὲ ἤδη τινὲς οὐ τῷ Θεσσαλῷ συμβάντα Εὐρυπύλῳ τὰ εἰρημένα, ἀλλὰ Εὐρύπυλον Δεξαμενοῦ παῖδα τοῦ ἐν Ὠλένῳ βασιλεύσαντος ἐθέλουσιν ἅμα Ἡρακλεῖ στρατεύσαντα ἐς Ἴλιον λαβεῖν παρὰ τοῦ Ἡρακλέους τὴν λάρνακα· τὰ δὲ ἄλλα κατὰ τὰ αὐτὰ εἰρήκασι καὶ οὗτοι. (10) ἐγὼ δὲ οὔτε Ἡρακλέα ἀγνοῆσαι τὰ ἐς τὴν λάρνακα εἰ δὴ τοιαῦτα ἦν πείθομαι οὔτε τὰ ἐς αὐτὴν ἐπιστάμενος δοκεῖ μοί ποτε ἂν δοῦναι δῶρον συμμαχήσαντι ἀνδρί· οὔτε μὴν οἱ Πατρεῖς ἄλλον τινὰ ἢ τὸν Εὐαίμονος ἔχουσιν Εὐρύπυλον ἐν μνήμῃ, καί οἱ καὶ ἐναγίζουσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος, ἐπειδὰν τῷ Διονύσῳ τὴν ἑορτὴν ἄγωσι.

Traduction française :

[7,19] (1) Entre le temple de Diane Laphria et l'autel dont je viens de parler on voit le tombeau d'Eurypyle. Je dirai qui était Eurypyle et par quelle aventure il vint à Patras; mais auparavant il est bon d'exposer en quel état se trouvaient les habitants du pays lorsqu'il y arriva. Les Ioniens étaient encore maîtres d'Aroé, d'Anthéia et de Mésatis; ces trois villes possédaient en commun un certain canton avec un temple consacré à Diane, et par cette raison la déesse était surnommée Triclaria. Là ces peuples célébraient tous les ans une fête en l'honneur de Diane, et la nuit qui précédait cette fête passait en dévotion. La prêtresse de Diane était toujours une vierge, qui était obligée de garder la chasteté jusqu'à ce qu'elle se mariât, et pour lors le sacerdoce passait à une autre. (2) Or il arriva qu'une jeune fille d'une grande beauté nommée Comaithô étant revêtue du sacerdoce, Mélanippe le jeune homme de son temps le mieux fait et le plus accompli devint amoureux d'elle. Voyant qu'il en était aimé réciproquement, il la demanda en mariage à son père. Le naturel des vieillards est de s'opposer toujours à ce que souhaitent les jeunes gens, et d'être surtout fort peu touchés de leurs amours. Par cette raison Mélanippe ne put obtenir de réponse favorable ni des parents de la fille, ni des siens propres. (3) On vit en cette occasion comme en bien d'autres, que quand une fois l'amour nous possède, toutes les lois divines et humaines ne nous sont plus de rien. Mélanippe et Comaithô satisfirent leur passion dans le temple même de Diane, et ce saint lieu allait être pour eux comme un lit nuptial, si la déesse n'avait bientôt donné des marques terribles de sa colère; car la profanation de son temple fut suivie d'une stérilité générale, en sorte que la terre ne produisait aucun fruit, et ensuite des maladies se déclenchèrent, d'un caractère inhabituel, qui emportaient une infinité de monde. (4) Ces peuples ayant eu recours à l'oracle de Delphes, la Pythie leur apprit que l'impiété de Mélanippe et de Comaithô était la cause de tous leurs maux, et que le seul moyen d'apaiser la déesse était de lui sacrifier à l'avenir tous les ans un jeune garçon et une jeune fille qui excellassent en beauté sur tous les autres. De ce barbare sacrifice le fleuve qui passe auprès du temple de Diane Triclaria fut nommé Ameilichos, car jusque-là il était demeuré sans nom. (5) Ainsi pour le crime de ces deux amants on voyait périr des jeunes filles et des jeunes hommes qui en étaient très innocents; leur sort et celui de leurs proches était bien cruel, tandis que Mélanippe et Comaithô, les seuls coupables, paraissaient moins malheureux; car du moins avaient-ils contenté leurs désirs, et les amants se trouvent heureux de pouvoir se satisfaire même aux dépens de leur vie. (6) Voici maintenant comme on raconte que cessa cette barbare coutume de sacrifier des hommes à Diane Triclaria. Les habitants d'Aroé en consultant l'oracle d'Apollon, avaient appris qu'un prince étranger leur apporterait un jour une divinité étrangère, et qu'aussitôt on cesserait de répandre le sang humain à l'autel de Diane. Après la prise de Troie, dans le partage qui fut fait du butin, il échut à Eurypyle fils d'Évaimon un coffre où l'on avait renfermé une statue de Bacchus, faite à ce que l'on croyait par Vulcain, et dont Jupiter avait fait présent à Dardanos. (7) Les uns disent qu'Énée prit la fuite si précipitamment qu'il laissa ce coffre, et d'autres assurent que Cassandre le cacha exprès, sachant bien que quelque Grec l'emporterait et qu'il s'en trouverait mal. En effet Eurypyle ne l'eut pas plutôt ouvert qu'à la vue du simulacre de Bacchus, son esprit s'aliéna de sorte que la raison ne lui revenait que par intervalles. Dans cet état, au lieu de faire voile en Thessalie, il prit la route de Kirrha par le golfe de ce nom, et alla droit à Delphes pour savoir de l'oracle par quel moyen il pourrait guérir d'une maladie si fâcheuse. (8) La réponse fut qu'à l'endroit où il trouverait des hommes occupés d'un sacrifice qui lui paraîtrait étrange, il eût à déposer le coffre fatal qu'il avait enlevé, et à y fixer sa demeure. Les vents ayant porté sa flotte jusques dans la rade d'Aroé, il y débarqua, et en mettant pied à terre il vit un jeune homme et une jeune fille que l'on conduisait à l'autel de Diane. Le seul appareil lui fit juger que c'étaient deux victimes que l'on allait immoler. Les habitants de leur côté voyant un prince qu'ils n'avaient jamais vu se souvinrent de la prédiction qui leur avait été faite, et lorsqu'ils aperçurent un grand coffre, ils jugèrent qu'il pouvait bien renfermer cette divinité étrangère qui devait mettre fini leurs maux; c'était en effet l'accomplissement de l'oracle. (9) Eurypyle recouvra son bon sens, on cessa d'égorger des hommes à l'autel de la déesse, et le fleuve changeant de nom suivant l'événement s'appela Meilichos, et non plus Ameilichos. Quelques auteurs attribuent cette aventure non à Eurypyle le Thessalien, mais à un autre Eurypyle fils de Dexaménos, qui fut roi d'Olénos, et qui ayant accompagné Hercule dans son expédition de Troie reçut de lui ce coffre pour présent; pour le reste ils adoptent l'histoire avec toutes ces circonstances. (10) Pour moi, j'ai peine à croire qu'Hercule pût ignorer ce qu'il y avait dans ce coffre, et qu'en ayant connaissance il eût fait un si funeste présent à un prince à qui il avait obligation. Quoi qu'il en soit, ceux de Patras ne connaissent point d'autre Eurypyle que le fils d'Évaimon, et ils l'honorent encore tous les ans sur son tombeau immédiatement après la fête de Bacchus.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007