HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἡρώωνTexte grec :

[7,18] (1) σταδίους δὲ ὅσον τεσσαράκοντα προελθόντι ἐκ Δύμης ποταμὸς Πεῖρος ἐς θάλατταν κάτεισι, καὶ Ἀχαιῶν πόλις ποτὲ Ὤλενος ᾠκεῖτο παρὰ τῷ Πείρῳ. ὁπόσοι δὲ ἐς Ἡρακλέα καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ πεποιήκασιν, ἔστιν οὐκ ἐλάχιστά σφισι δείγματα τοῦ λόγου Δεξαμενὸς ὁ ἐν Ὠλένῳ βασιλεὺς καὶ ὁποίων Ἡρακλῆς παρ´ αὐτῷ ξενίων ἔτυχε. καὶ ὅτι μὲν ἦν πόλισμα ἐξ ἀρχῆς μικρὸν ἡ Ὤλενος, μαρτυρεῖ τῷ λόγῳ μου καὶ ἐλεγεῖον ἐς Εὐρυτίωνα Κένταυρον ὑπὸ Ἑρμησιάνακτος πεποιημένον· ἀνὰ χρόνον δὲ τοὺς οἰκήτορας ἐκλιπεῖν ὑπὸ ἀσθενείας φασὶ τὴν Ὤλενον καὶ ἐς Πειράς τε καὶ ἐς Εὐρυτειὰς ἀποχωρῆσαι. (2) τοῦ δὲ Πείρου ποταμοῦ περὶ τοὺς ὀγδοήκοντα ἀφέστηκε σταδίους Πατρέων ἡ πόλις· οὐ πόρρω δὲ αὐτῆς ποταμὸς Γλαῦκος ἐκδίδωσιν ἐς θάλασσαν. Πατρέων δὲ οἱ τὰ ἀρχαιότατα μνημονεύοντές φασιν Εὔμηλον αὐτόχθονα οἰκῆσαι πρῶτον ἐν τῇ χώρᾳ, βασιλεύοντα αὐτὸν ἀνθρώπων οὐ πολλῶν. Τριπτολέμου δὲ ἐκ τῆς Ἀττικῆς ἀφικομένου τόν τε καρπὸν λαμβάνει τὸν ἥμερον καὶ οἰκίσαι διδαχθεὶς πόλιν Ἀρόην ὠνόμασεν ἐπὶ τῇ ἐργασίᾳ τῆς γῆς. (3) ὡς δὲ πρὸς ὕπνον ἐτράπετο ὁ Τριπτόλεμος, ἐνταῦθα Ἀνθείαν παῖδα Εὐμήλου τοὺς δράκοντάς φασιν ὑπὸ τοῦ Τριπτολέμου τὸ ἅρμα ζεύξαντα ἐθελῆσαι καὶ αὐτὸν σπεῖραι· καὶ τὸν μὲν ἐπιλαμβάνει τὸ χρεὼν ἐκπεσόντα τοῦ ἅρματος, Τριπτόλεμος δὲ καὶ Εὔμηλος Ἄνθειαν πόλιν οἰκίζουσιν ἐν κοινῷ, τοῦ Εὐμήλου παιδὸς ἐπώνυμον. (4) ᾠκίσθη δὲ καὶ τρίτη μεταξὺ Ἀνθείας καὶ Ἀρόης Μεσάτις πόλις. ὁπόσα δὲ οἱ Πατρεῖς περὶ Διονύσου λέγουσι, τραφῆναί τε αὐτὸν ἐν τῇ Μεσάτει καὶ ἐνταῦθα ἐπιβουλευθέντα ὑπὸ Τιτάνων ἐς παντοῖον ἀφικέσθαι κίνδυνον, οὐκ ἐναντιούμενος τοῖς Πατρεῦσιν {τῆς Μεσάτεως τὸ ὄνομα} αὐτοῖς σφισιν ἐξηγεῖσθαι παρίημι. (5) Ἀχαιῶν δὲ ὕστερον ἐκβαλόντων Ἴωνας, Πατρεὺς ὁ Πρευγένους τοῦ Ἀγήνορος ἐς μὲν Ἄνθειαν καὶ ἐς Μεσάτιν μὴ ἐνοικίζεσθαι τοῖς Ἀχαιοῖς ἀπεῖπε, περίβολον δὲ τείχους πρὸς τῇ Ἀρόῃ βαλόμενος μείζονα, ἵνα ἐντός οἱ τοῦ περιβόλου καὶ ἡ Ἀρόη γένηται, ὄνομα ἔθετο ἀφ´ ἑαυτοῦ Πάτρας τῇ πόλει. Ἀγήνωρ δὲ ὁ πατὴρ τοῦ Πρευγένους Ἀρέως παῖς ἦν τοῦ Ἄμπυκος, ὁ δὲ Ἄμπυξ Πελίου τοῦ Αἰγινήτου τοῦ Δηρείτου τοῦ Ἁρπάλου τοῦ Ἀμύκλα τοῦ Λακεδαίμονος. (6) Πατρεῖ μὲν τοιαῦτα ἐς τοὺς προγόνους ὑπάρχοντα ἦν· ἰδίᾳ δὲ ἀνὰ χρόνον Πατρεῖς διέβησαν ἐς Αἰτωλίαν Ἀχαιῶν μόνοι κατὰ φιλίαν τὴν Αἰτωλῶν, τὸν πόλεμόν σφισι τὸν πρὸς Γαλάτας συνδιοίσοντες. προσπταίσαντες δ´ ἐν ταῖς μάχαις λόγου μειζόνως καὶ ὑπὸ πενίας ἅμα οἱ πολλοὶ πιεζόμενοι Πάτρας μὲν πλὴν ὀλίγων τινῶν ἐκλείπουσιν· οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ χώραν ὑπὸ φιλεργίας ἐσκεδάσθησαν καὶ πολίσματα παρὲξ αὐτὰς Πάτρας τοσάδε ἄλλα ᾤκησαν, Μεσάτιν καὶ Ἄνθειαν καὶ Βολίνην καὶ Ἀργυρᾶν τε καὶ Ἄρβαν. (7) Αὔγουστος δὲ ἢ τοῦ παράπλου νομίζων κεῖσθαι καλῶς τὰς Πάτρας ἢ κατ´ ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἐπανήγαγεν αὖθις ἐκ τῶν πολισμάτων τῶν ἄλλων τοὺς ἄνδρας ἐς τὰς Πάτρας, προσσυνῴκισε δέ σφισι καὶ Ἀχαιοὺς τοὺς ἐκ Ῥυπῶν, καταβαλὼν ἐς ἔδαφος Ῥύπας· καὶ ἔδωκε μὲν ἐλευθέροις Ἀχαιῶν μόνοις τοῖς Πατρεῦσιν εἶναι, ἔδωκε δὲ καὶ ἐς τὰ ἄλλα γέρα σφίσιν, ὁπόσα τοῖς ἀποίκοις νέμειν οἱ Ῥωμαῖοι νομίζουσι. (8) Πατρεῦσι δὲ ἐν ἄκρᾳ τῇ πόλει Λαφρίας ἱερόν ἐστιν Ἀρτέμιδος· ξενικὸν μὲν τῇ θεῷ τὸ ὄνομα, ἐσηγμένον δὲ ἑτέρωθεν καὶ τὸ ἄγαλμα. Καλυδῶνος γὰρ καὶ Αἰτωλίας τῆς ἄλλης ὑπὸ Αὐγούστου βασιλέως ἐρημωθείσης διὰ τὸ {τὴν} ἐς τὴν Νικόπολιν τὴν ὑπὲρ τοῦ Ἀκτίου συνοικίζεσθαι καὶ τὸ Αἰτωλικόν, οὕτω τὸ ἄγαλμα τῆς Λαφρίας οἱ Πατρεῖς ἔσχον. (9) ὡσαύτως δὲ καὶ ὅσα ἄλλα ἀγάλματα ἔκ τε Αἰτωλίας καὶ παρὰ Ἀκαρνάνων, τὰ μὲν πολλὰ ἐς τὴν Νικόπολιν κομισθῆναι, Πατρεῦσι δὲ ὁ Αὔγουστος ἄλλα τε τῶν ἐκ Καλυδῶνος λαφύρων καὶ δὴ καὶ τῆς Λαφρίας ἔδωκε τὸ ἄγαλμα, ὃ δὴ καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι ἐν τῇ ἀκροπόλει τῇ Πατρέων εἶχε τιμάς. γενέσθαι δὲ ἐπίκλησιν τῇ θεῷ Λαφρίαν ἀπὸ ἀνδρὸς Φωκέως φασί· Λάφριον γὰρ τὸν Κασταλίου τοῦ Δελφοῦ Καλυδωνίοις ἱδρύσασθαι τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀρτέμιδος τὸ ἀρχαῖον, (10) οἱ δὲ τῆς Ἀρτέμιδος τὸ μήνιμα τὸ ἐς Οἰνέα ἀνὰ χρόνον τοῖς Καλυδωνίοις ἐλαφρότερον γενέσθαι λέγουσι καὶ αἰτίαν τῇ θεῷ τῆς ἐπικλήσεως ἐθέλουσιν εἶναι ταύτην. τὸ μὲν σχῆμα τοῦ ἀγάλματος θηρεύουσά ἐστιν, ἐλέφαντος δὲ καὶ χρυσοῦ πεποίηται, Ναυπάκτιοι δὲ Μέναιχμος καὶ Σοΐδας εἰργάσαντο· τεκμαίρονται σφᾶς Κανάχου τοῦ Σικυωνίου καὶ τοῦ Αἰγινήτου Κάλλωνος οὐ πολλῷ γενέσθαι τινὶ ἡλικίαν ὑστέρους. (11) ἄγουσι δὲ καὶ Λάφρια ἑορτὴν τῇ Ἀρτέμιδι οἱ Πατρεῖς ἀνὰ πᾶν ἔτος, ἐν ᾗ τρόπος ἐπιχώριος θυσίας ἐστὶν αὐτοῖς. περὶ μὲν τὸν βωμὸν ἐν κύκλῳ ξύλα ἱστᾶσιν ἔτι χλωρὰ καὶ ἐς ἑκκαίδεκα ἕκαστον πήχεις· ἐντὸς δὲ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τὰ αὐότατά σφισι τῶν ξύλων κεῖται. μηχανῶνται δὲ ὑπὸ τὸν καιρὸν τῆς ἑορτῆς καὶ ἄνοδον ἐπὶ τὸν βωμὸν λειοτέραν, ἐπιφέροντες γῆν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τοὺς ἀναβασμούς. (12) πρῶτα μὲν δὴ πομπὴν μεγαλοπρεπεστάτην τῇ Ἀρτέμιδι πομπεύουσι, καὶ ἡ ἱερωμένη παρθένος ὀχεῖται τελευταία τῆς πομπῆς ἐπὶ ἐλάφων ὑπὸ τὸ ἅρμα ἐζευγμένων· ἐς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν τηνικαῦτα ἤδη δρᾶν τὰ ἐς τὴν θυσίαν νομίζουσι, δημοσίᾳ τε ἡ πόλις καὶ οὐχ ἧσσον ἐς τὴν ἑορτὴν οἱ ἰδιῶται φιλοτίμως ἔχουσιν. ἐσβάλλουσι γὰρ ζῶντας ἐς τὸν βωμὸν ὄρνιθάς τε τοὺς ἐδωδίμους καὶ ἱερεῖα ὁμοίως ἅπαντα, ἔτι δὲ ὗς ἀγρίους καὶ ἐλάφους τε καὶ δορκάδας, οἱ δὲ καὶ λύκων καὶ ἄρκτων σκύμνους, οἱ δὲ καὶ τὰ τέλεια τῶν θηρίων· κατατιθέασι δὲ ἐπὶ τὸν βωμὸν καὶ δένδρων καρπὸν τῶν ἡμέρων. (13) τὸ δὲ ἀπὸ τούτου πῦρ ἐνιᾶσιν ἐς τὰ ξύλα. ἐνταῦθά που καὶ ἄρκτον καὶ ἄλλο τι ἐθεασάμην τῶν ζῴων, τὰ μὲν ὑπὸ τὴν πρώτην ὁρμὴν τοῦ πυρὸς βιαζόμενα ἐς τὸ ἐκτός, τὰ δὲ καὶ ἐκφεύγοντα ὑπὸ ἰσχύος· ταῦτα οἱ ἐμβαλόντες ἐπανάγουσιν αὖθις ἐς τὴν πυράν. τρωθῆναι δὲ οὐδένα ὑπὸ τῶν θηρίων μνημονεύουσιν.

Traduction française :

[7,18] (1) À quarante stades au-delà de Dymé est l'embouchure du Peiros. Olénos ville d'Achaïe fut autrefois bâtie sur les bords de ce fleuve. Les poètes grecs qui ont écrit la vie d'Hercule en vers n'ont pas été peu embarrassés à rechercher qui était ce Dexaménos roi d'Olénos qui reçut Hercule chez lui, et quels étaient les présents dont il accompagna cet acte d'hospitalité. Ce qui est de certain, c'est qu'Hermèsianax dans une élégie sur le centaure Eurytion témoigne qu'Olénos n'était au commencement qu'une bicoque, et l'on assure que dans la suite ses habitants à cause de sa petitesse furent obligés de l'abandonner pour se retirer à Peirai et à Eurytéiai. (2) Du Peiros à Patras on compte environ quatre-vingt stades. Le Glaucos a son embouchure auprès. Suivant les historiens qui ont traité des antiquités de la ville de Patras, Eumèlos originaire du pays fut le premier qui s'y fit un établissement considérable, il régna même sur le peu d'habitants qui s'y trouvèrent. Triptolème venu d'Attique lui apprit à semer du blé et à bâtir des villes. La première qu'il bâtit fut appelée Aroé du nom même que les Grecs donnent à la culture des terres. (3) Anthéias fils d'Eumèlos pendant que Triptolème dormait s'avisa d'atteler des dragons à son char, et de courir le pays semant du blé. Mais le jeune homme tomba malheureusement et se tua. Eumèlos et Triptolème pour honorer sa mémoire bâtirent à frais communs une ville qu'ils nommèrent Anthéia. (4) Bientôt après ils en fondèrent une troisième entre Aroé et Anthéia, et cette dernière à cause de sa situation fut nommée Mésatis. Quant à ce que ceux de Patras racontent de Bacchus, qui fut élevé, disent-ils, dans la ville de Mésatis, et qui par les embûches des dieux Pans courut un danger manifeste, je ne m'amuse point à les contredire, et je les laisse exalter la gloire de leur ville comme il leur plaît. (5) Dans la suite des temps les Achéens ayant conquis le pays sur les Ioniens, Patreus fils de Preugénès et petit-fils d'Agènor, fit défense aux Achéens d'habiter Anthéia ni Mésatis; il agrandit Aroé, l'entoura d'un nouveau mur, et voulut que de son nom elle fût appelée Patras. Agènor père de Preugénès était fils d'Areus et petit-fils d'Ampyx, qui eut Pélias pour père. Pélias naquit d'Aiginètès, Aiginètès de Dèreitas, Dèreitas d'Harpalos, Harpalos d'Amyclas, et Amyclas de Lakédaimon: tels furent les ancêtres de Patreus. (6) Après un long espace de temps ceux de Patras, seuls entre les Achéens et de leur propre mouvement, s'embarquèrent pour aller secourir leurs anciens amis les Étoliens, qui étaient en guerre avec les Gaulois. Ils remportèrent d'abord quelque avantage; mais ensuite ils furent entièrement défaits et réduits à la dernière misère. C'est pourquoi ceux qui regagnèrent leur pays, au lieu de rentrer dans Patras, se dispersèrent pour la plupart dans la campagne afin de gagner leur vie, ou allèrent habiter les petites villes des environs, comme Anthéia, Mésatis, Boliné, Argyra et Arba. (7) Dans la suite Auguste, soit parce que Patras lui parut être un fort bon mouillage, soit pour quelqu'autre raison, voulut que toute cette multitude retournât en son ancienne demeure; il détruisit même une petite ville d'Achaïe nommée Rhypes, et en transplanta les habitants à Patras. Enfin il prit cette ville tellement en affection, que ce fut la seule de toute l'Achaïe qu'il laissa jouir de sa liberté, et il la distingua toujours comme une colonie du peuple romain. (8) Dans la citadelle de Patras, il y a un temple de Diane Laphria; ce surnom est étranger et la statue de la déesse est aussi étrangère. Car Auguste ayant dépeuplé Calydon et toute l'Étolie pour en transférer les habitants à Nicopolis qu'il avait bâtie sous le promontoire d'Actium, (9) il orna cette ville d'une infinité de statues qu'il avait enlevées aux Étoliens et aux Acarnaniens; en même temps il donna à ceux de Patras une partie des dépouilles de Calydon, et nommément la statue de Diane Laphria, que ces peuples gardent encore précieusement dans leur citadelle. Quant au surnom de la déesse, quelques-uns le tirent du nom d'un Phocéen; car ils prétendent que ce fut Laphrios, fils de Castalios, fils de Delphos, qui consacra à Diane cet ancien monument. (10) Mais d'autres veulent que Diane ait été surnommée Laphria, du mot grec "elaphros", qui signifie "doux, léger", parce que la colère qu'elle avait fait sentir à Oineus s'apaisa avec le temps, et que les Calydoniens lui devinrent moins odieux. Quoi qu'il en soit, cette statue est d'or et d'ivoire et représente la déesse en habit de chasse; c'est un ouvrage de deux fameux statuaires de Naupacte, Ménaichmos et Soïdas, que l'on ne croit guère moins anciens que Canachos de Sicyone et que Callon de l'île d'Égine. (11) Les habitants de Patras célèbrent tous les ans une fête en l'honneur de Diane, et ils observent religieusement les cérémonies qu'ils ont reçues de leurs pères. Ils arrangent en rond tout autour de l'autel des pièces de bois vert de la longueur de seize coudées, et au milieu de ce circuit ils mettent une pareille quantité de bois sec. La veille de la fête ils apportent de la terre molle, dont ils font des gradins afin de pouvoir monter à l'autel. (12) Ensuite la cérémonie commence par une procession où l'on porte la statue de la déesse avec toute la pompe imaginable; une vierge qui exerce le sacerdoce paraît la dernière, portée sur un char attelé de deux cerfs. Le lendemain on prépare le sacrifice, et tous y assistent avec autant de dévotion que d'allégresse. Entre la balustrade et l'autel il y a un grand espace où l'on jette toute sorte d'animaux tout en vie, premièrement des oiseaux bons à manger; en second lieu des victimes plus considérables, comme des sangliers, des cerfs, des chevreuils, des louveteaux, des ourseaux, même des loups et des ours; troisièmement des fruits de toute espèce. (13) Ensuite on met le feu au bûcher. Alors ces animaux qui sentent la chaleur de la flamme deviennent furieux, ainsi que j'en ai été témoin; quelques-uns même s'élancent par dessus la balustrade et cherchent à s'échapper; mais on les reprend et on les ramène à l'autel; ce qu'il y a de particulier, c'est qu'au rapport de ces peuples il n'en arrive point d'accident, et que jamais personne n'a été blessé en cette occasion.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007