HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ΔυμαίοιςTexte grec :

[7,17] (1) ἐς ἅπαν δὲ ἀσθενείας τότε μάλιστα κατῆλθεν ἡ Ἑλλάς, λυμανθεῖσα κατὰ μέρη καὶ διαπορθηθεῖσα ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ δαίμονος. Ἄργος μέν, ἐς πλεῖστον ἀφικομένην δυνάμεως πόλιν ἐπὶ τῶν καλουμένων ἡρώων, ὁμοῦ τῇ μεταβολῇ τῇ ἐς Δωριέας ἐπέλιπε τὸ ἐκ τῆς τύχης εὐμενές· (2) τὸ δὲ ἔθνος τὸ Ἀττικόν, ἀπὸ τοῦ Πελοποννησίων πολέμου καὶ νόσου τῆς λοιμώδους ἀνενεγκόν τε καὶ αὖθις ἀνανηξάμενον, ἔτεσιν ἔμελλεν οὐ πολλοῖς ὕστερον ἡ Μακεδόνων ἀκμὴ καθαιρήσειν· κατέσκηψε δὲ ἐκ Μακεδονίας καὶ ἐς τὰς Βοιωτίας Θήβας τὸ Ἀλεξάνδρου μήνιμα. Λακεδαιμονίοις δὲ Ἐπαμινώνδας ὁ Θηβαῖος καὶ αὖθις ὁ Ἀχαιῶν πόλεμος ἐγένετο· ὅτε δὲ καὶ μόγις, ἅτε ἐκ δένδρου λελωβημένου καὶ αὔου τὰ πλείονα, ἀνεβλάστησεν ἐκ τῆς Ἑλλάδος τὸ Ἀχαϊκόν, καὶ αὐτὸ ἡ κακία τῶν στρατηγησάντων ἐκόλουσεν ἔτι αὐξανόμενον. (3) χρόνῳ δὲ ὕστερον ἐς Νέρωνα ἡ βασιλεία περιῆλθεν ἡ Ῥωμαίων, καὶ ἐλεύθερον ὁ Νέρων ἀφίησιν ἁπάντων, ἀλλαγὴν πρὸς δῆμον ποιησάμενος τὸν Ῥωμαίων· Σαρδὼ γὰρ τὴν νῆσον ἐς τὰ μάλιστα εὐδαίμονα ἀντὶ Ἑλλάδος σφίσιν ἀντέδωκεν. ἀπιδόντι οὖν ἐς τοῦτό μοι τοῦ Νέρωνος τὸ ἔργον ὀρθότατα εἰρηκέναι Πλάτων ἐφαίνετο ὁ Ἀρίστωνος, ὁπόσα ἀδικήματα μεγέθει καὶ τολμήματί ἐστιν ὑπερηρκότα, οὐ τῶν ἐπιτυχόντων εἶναι ταῦτα ἀνθρώπων, ψυχῆς δὲ γενναίας ὑπὸ ἀτόπου παιδείας διεφθαρμένης. (4) οὐ μὴν Ἕλλησί γε ἐξεγένετο ὄνασθαι τοῦ δώρου· Οὐεσπασιανοῦ γὰρ μετὰ Νέρωνα ἄρξαντος ἐς ἐμφύλιον στάσιν προήχθησαν, καὶ σφᾶς ὑποτελεῖς τε αὖθις ὁ Οὐεσπασιανὸς εἶναι φόρων καὶ ἀκούειν ἐκέλευσεν ἡγεμόνος, ἀπομεμαθηκέναι φήσας τὴν ἐλευθερίαν τὸ Ἑλληνικόν. (5) τάδε μὲν οὕτω συμβάντα εὕρισκον· Ἀχαιοῖς δὲ ὅροι καὶ Ἠλείοις τῆς χώρας ποταμός τε Λάρισος καὶ Ἀθηνᾶς ἐπὶ τῷ ποταμῷ ναός ἐστι Λαρισαίας, καὶ Ἀχαιῶν πόλις Δύμη σταδίους ὅσον τε τριάκοντα ἀπέχει τοῦ Λαρίσου. ταύτην Φίλιππος ὁ Δημητρίου πολεμῶν μόνην τῶν Ἀχαϊκῶν ἔσχεν ὑπήκοον, καὶ ἐπὶ τῇ αἰτίᾳ ταύτῃ Σουλπίκιος, ἡγεμὼν καὶ οὗτος Ῥωμαίων, ἐπέτρεψε τῇ στρατιᾷ διαρπάσαι τὴν Δύμην· Αὔγουστος δὲ ὕστερον καὶ προσένειμεν αὐτὴν Πατρεῦσιν. (6) ἐκαλεῖτο δὲ τὰ μὲν ἀρχαιότερα Πάλεια· ἐχόντων δὲ ἔτι Ἰώνων ὄνομά οἱ μετέθεντο τὸ ἐφ´ ἡμῶν, σαφῶς δὲ οὐκ οἶδα εἴτε ἀπὸ γυναικὸς ἐπιχωρίας Δύμης εἴτε ἀπὸ Δύμαντος τοῦ Αἰγιμίου. ὑπὸ δὲ τοῦ ἐλεγείου τοῦ Ὀλυμπίασιν ἐπὶ τῇ εἰκόνι τῇ Οἰβώτα οὐ προαχθείη ἄν τις ἐς ἀλογίαν. Οἰβώτᾳ γὰρ ἀνδρὶ Δυμαίῳ, σταδίου μὲν ἀνελομένῳ νίκην ὀλυμπιάδι ἕκτῃ, εἰκόνος δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ περὶ τὴν ὀγδοηκοστὴν ὀλυμπιάδα κατὰ μάντευμα ἐκ Δελφῶν ἀξιωθέντι, ἐπίγραμμά ἐστιν ἐπ´ αὐτῷ λέγον· (7) "Οἰνία Οἰβώτας στάδιον νικῶν ὅδ´ Ἁχαιὸς / πατρίδα Πάλειαν θῆκ´ ὀνομαστοτέραν." τοῦτο οὖν οὐκ ἄν τινι ἀλογίαν παραστήσειεν, εἰ Πάλειαν ἀλλὰ μὴ Δύμην τὸ ἐπίγραμμα καλεῖ τὴν πόλιν· τὰ γὰρ ἀρχαιότερα ὀνόματα ἐς ποίησιν ἐπάγεσθαι τῶν ὑστέρων καθεστηκός ἐστιν Ἕλλησι, καὶ Ἀμφιάραόν τε καὶ Ἄδραστον Φορωνείδας καὶ Ἐρεχθείδην ἐπονομάζουσι τὸν Θησέα. (8) ὀλίγον δὲ πρὸ τοῦ ἄστεώς ἐστι τοῦ Δυμαίων ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ τάφος Σωστράτου· μειράκιον δὲ ἦν τῶν ἐπιχωρίων, γενέσθαι δὲ Ἡρακλέους ἐρώμενόν φασιν αὐτόν, καὶ - ἀποθανεῖν γὰρ τὸν Σώστρατον Ἡρακλέους ἔτι ὄντος μετὰ ἀνθρώπων - οὕτως οἱ τὸν Ἡρακλέα τό τε μνῆμα αὐτὸν εἶναι τὸν ποιήσαντα καὶ ἀπαρχὰς ἀπὸ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν δοῦναι. ἐπίθημα δὲ καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι στήλη τε ἦν ἐπὶ τοῦ χώματος καὶ Ἡρακλῆς ἐπειργασμένος· ἐλέγετο δὲ ὡς οἱ ἐπιχώριοι καὶ ἐναγίζουσι τῷ Σωστράτῳ. (9) Δυμαίοις δὲ ἔστι μὲν Ἀθηνᾶς ναὸς καὶ ἄγαλμα ἐς τὰ μάλιστα ἀρχαῖον, ἔστι δὲ καὶ ἄλλο ἱερόν σφισι Δινδυμήνῃ μητρὶ καὶ Ἄττῃ πεποιημένον. Ἄττης δὲ ὅστις ἦν, οὐδὲν οἷός τε ἦν ἀπόρρητον ἐς αὐτὸν ἐξευρεῖν, ἀλλὰ Ἑρμησιάνακτι μὲν τῷ τὰ ἐλεγεῖα γράψαντι πεποιημένα ἐστὶν ὡς υἱός τε ἦν Καλαοῦ Φρυγὸς καὶ ὡς οὐ τεκνοποιὸς ὑπὸ τῆς μητρὸς τεχθείη· ἐπεὶ δὲ ηὔξητο, μετῴκησεν ἐς Λυδίαν τῷ Ἑρμησιάνακτος λόγῳ καὶ Λυδοῖς ὄργια ἐτέλει Μητρός, ἐς τοσοῦτο ἥκων παρ´ αὐτῇ τιμῆς ὡς Δία αὐτῇ νεμεσήσαντα ὗν ἐπὶ τὰ ἔργα ἐπιπέμψαι τῶν Λυδῶν. (10) ἐνταῦθα ἄλλοι τε τῶν Λυδῶν καὶ αὐτὸς Ἄττης ἀπέθανεν ὑπὸ τοῦ ὑός· καί τι ἑπόμενον τούτοις Γαλατῶν δρῶσιν οἱ Πεσσινοῦντα ἔχοντες, ὑῶν οὐχ ἁπτόμενοι. νομίζουσί γε μὴν οὐχ οὕτω τὰ ἐς τὸν Ἄττην, ἀλλὰ ἐπιχώριός ἐστιν ἄλλος σφίσιν ἐς αὐτὸν λόγος, Δία ὑπνωμένον ἀφεῖναι σπέρμα ἐς γῆν, τὴν δὲ ἀνὰ χρόνον ἀνεῖναι δαίμονα διπλᾶ ἔχοντα αἰδοῖα, τὰ μὲν ἀνδρός, τὰ δὲ αὐτῶν γυναικός· ὄνομα δὲ Ἄγδιστιν αὐτῷ τίθενται. θεοὶ δὲ Ἄγδιστιν δείσαντες τὰ αἰδοῖά οἱ τὰ ἀνδρὸς ἀποκόπτουσιν. (11) ὡς δὲ ἀπ´ αὐτῶν ἀναφῦσα ἀμυγδαλῆ εἶχεν ὡραῖον τὸν καρπόν, θυγατέρα τοῦ Σαγγαρίου ποταμοῦ λαβεῖν φασι τοῦ καρποῦ· ἐσθεμένης δὲ ἐς τὸν κόλπον καρπὸς μὲν ἐκεῖνος ἦν αὐτίκα ἀφανής, αὐτὴ δὲ ἐκύει· τεκούσης δὲ τράγος περιεῖπε τὸν παῖδα ἐκκείμενον. ὡς δὲ αὐξανομένῳ κάλλους οἱ μετῆν πλέον ἢ κατὰ εἶδος ἀνθρώπου, ἐνταῦθα τοῦ παιδὸς ἔρως ἔσχεν Ἄγδιστιν. αὐξηθέντα δὲ Ἄττην ἀποστέλλουσιν ἐς Πεσσινοῦντα οἱ προσήκοντες συνοικήσοντα τοῦ βασιλέως θυγατρί· (12) ὑμέναιος δὲ ᾔδετο καὶ Ἄγδιστις ἐφίσταται καὶ τὰ αἰδοῖα ἀπέκοψε μανεὶς ὁ Ἄττης, ἀπέκοψε δὲ καὶ ὁ τὴν θυγατέρα αὐτῷ διδούς· Ἄγδιστιν δὲ μετάνοια ἔσχεν οἷα Ἄττην ἔδρασε, καί οἱ παρὰ Διὸς εὕρετο μήτε σήπεσθαί τι Ἄττῃ τοῦ σώματος μήτε τήκεσθαι. (13) τάδε μὲν ἐς Ἄττην τὰ γνωριμώτατα· ἐν δὲ τῇ χώρᾳ τῇ Δυμαίᾳ καὶ τοῦ δρομέως Οἰβώτα τάφος ἐστί· τούτῳ τῷ Οἰβώτα νικήσαντι Ὀλύμπια Ἀχαιῶν πρώτῳ γέρας οὐδὲν ἐξαίρετον παρ´ αὐτῶν ἐγένετο εὕρασθαι· καὶ ἐπὶ τούτῳ κατάρας ὁ Οἰβώτας ἐποιήσατο μηδενὶ Ὀλυμπικὴν νίκην ἔτι Ἀχαιῶν γενέσθαι. καὶ - ἦν γάρ τις θεῶν ᾧ τοῦ Οἰβώτα τελεῖσθαι τὰς κατάρας οὐκ ἀμελὲς ἦν - διδάσκονταί ποτε οἱ Ἀχαιοὶ καθ´ ἥντινα αἰτίαν στεφάνου τοῦ Ὀλυμπίασιν ἡμάρτανον, διδάσκονται δὲ ἀποστείλαντες ἐς Δελφούς· (14) οὕτω καὶ ἄλλα ἐς τιμήν σφισι τοῦ Οἰβώτα ποιήσασι καὶ τὴν εἰκόνα ἀναθεῖσιν ἐς Ὀλυμπίαν Σώστρατος Πελληνεὺς σταδίου νίκην ἔσχεν ἐν παισί. διαμένει δὲ ἐς ἐμὲ ἔτι Ἀχαιῶν τοῖς ἀγωνίζεσθαι μέλλουσι τὰ Ὀλύμπια ἐναγίζειν τῷ Οἰβώτᾳ, καὶ ἢν κρατήσωσιν, ἐν Ὀλυμπίᾳ στεφανοῦν τοῦ Οἰβώτα τὴν εἰκόνα.

Traduction française :

[7,17] (1) Ainsi la Grèce gangrénée, pour ainsi dire, dans toutes ses parties, et conduite depuis longtemps à sa perte par son mauvais génie, se trouva pour lors si faible, qu'il fallut succomber. Car premièrement Argos qui avait été si florissante et si renommée dans les temps héroïques, en passant sous la domination des Doriens perdit sa fortune et son lustre. (2) Athènes épuisée par la guerre du Péloponnèse et par les ravages de la peste, respirait à peine, que peu d'années après elle se vit opprimée par la puissance des Macédoniens. La colère d'Alexandre vint fondre aussi du fond de la Macédoine sur Thèbes dans la Béotie. Épaminondas Thébain porta à Sparte un coup dont elle ne put jamais se relever. Enfin la nation achéenne, comme un rejeton qu'un reste de sève pousse d'un tronc déjà affecté, semblait croître et fleurir, lorsque tout d'un coup la malice et l'incapacité de ses chefs ruinèrent ses espérances. (3) Plusieurs siècles ensuite Néron rendit à la Grèce sa première indépendance; et pour dédommager les Romains de ce démembrement, il leur assujettit en même temps la Sardaigne. Certes quand je considère cette action dans un si méchant empereur, je trouve que Platon a eu raison de dire que les grands forfaits ne se commettent point par des hommes médiocres, mais qu'ils partent d'une âme forte et généreuse, quoique corrompue par une mauvaise éducation. (4) Mais les Grecs ne surent pas mettre à profit le bienfait de Néron. Vespasien parvenu à l'empire fut encore obligé de les punir de leurs divisions domestiques; c'était en eux comme un vice de tempérament. Il les fit donc encore une fois tributaires des Romains, et leur donna un préteur pour les gouverner, disant que les Grecs avaient désappris à user de la liberté. Telle fut la destinée des Achéens. (5) Ces peuples sont séparés des Éléens par le fleuve Larisos, sur le bord duquel on voit un temple de Minerve dite Larisaia. À quatre cent stades plus loin est Dymé, de toutes les villes qui obéissaient aux Achéens la seule qui suivit le parti de Philippe fils de Démétrios dans la guerre qu'il eut avec ces peuples. Ce fut pour cela que Sulpicius l'ayant prise, il l'abandonna au pillage. Auguste la réunit depuis au domaine de Patras. (6) Dymé s'appelait anciennement Paléia; elle changea de nom dès le temps qu'elle était sous la domination des Ioniens: je ne sais pas bien si celui qu'elle prit vient, comme on dit, d'une femme du pays nommée Dymé, ou de Dymas fils d'Aigimios. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se laisser tromper par les vers qui sont au bas de la statue d'Oibôtas à Olympie. Cet Oibôtas remporta le prix du stade en la septième olympiade, et n'eut une statue qu'en la quatre-vingtième après un certain oracle rendu à Delphes: voici ce que porte l'inscription: (7) "À la course Oibôtas remporta la victoire, / Et l'antique Paléia en vit croître sa gloire". Sur la foi de ces vers on pourrait croire que Dymé s'appelait alors Paléia; mais on se tromperait: car il faut savoir que les anciens noms sont ordinairement plus propres en poésie, et que par cette raison les poètes grecs s'en servent plus volontiers. C'est ainsi qu'ils donnent à Amphiaraos et à Adraste le nom de Phoronéides, et qu'au lieu de dire Thésée, ils disent l'Érechthéide. (8) Avant que d'arriver à la ville, on trouve sur sa droite le tombeau de Sostrate. C'était un jeune homme du pays, que l'on dit avoir été aimé d'Hercule. Après sa mort Hercule qui vivait encore, lui fit élever un tombeau, et se coupa les cheveux sur sa sépulture. De mon temps on voyait sur une petite hauteur un cippe avec une statue d'Hercule adossée contre, et j'appris que les gens du lieu rendaient tous les ans des honneurs à Sôstratos comme à un héros. (9) On voit à Dymé un temple et une statue de Minerve, qui sont l'un et l'autre d'une grande antiquité: on y voit aussi un temple consacré à la Mère Dindymèné et à Attès; ce que c'était qu'Attès, c'est un mystère que l'on tient si secret, que je n'en ai pu rien apprendre; mais voici ce qu'Hermèsianax poète élégiaque en a écrit. Selon lui, Attès était fils d'un Phrygien nommé Calaos, et naquit impuissant. Quand il fut grand, il alla en Lydie, et il y enseigna le culte et les cérémonies de la mère des dieux; ce qui le rendit si cher à cette déesse, que Jupiter en fut indigné, et qu'il suscita un sanglier qui ravagea les terres des Lydiens, tua une infinité de personnes et Attès même. (10) Les Galates qui habitent Pessinonte, semblent confirmer cette tradition, en ce que dans leurs sacrifices ils n'immolent jamais ni porc, ni sanglier. Mais du reste la fable qu'ils débitent sur Attès est bien différente de ce qu'en dit le poète Hermèsianax. Si on les en croit, Jupiter eut un songe impur; la terre mouillée du sang de ce dieu devint féconde et produisit un génie de figure humaine, qui avait les deux sexes. On le nomma Agdistis. Les dieux épouvantés de ce monstre ne lui laissèrent que le sexe féminin, et du retranchement de l'autre naquit l'amandier. (11) Cet arbre ayant porté du fruit dans la saison, une nymphe fille du fleuve Sangarios voulut en manger; elle cueillit des amandes et les mit dans son sein; aussitôt les amandes disparurent et la nymphe se sentit grosse; elle accoucha d'un fils que l'on exposa dans les bois et qui fut nourri par une chèvre. Il eut nom Attès; cet enfant prit croissance et parut d'une beauté plus qu'humaine; Agdistis l'ayant vu, conçut une violente passion pour lui. Dans la suite les parents d'Attès l'envoyèrent à Pessinonte pour lui faire épouser la fille du Roi. (12) Déjà l'on chantait l'hyménée lorsqu'arrive Agdistis, qui par ses enchantements troubla tellement l'esprit d'Attès et du roi son beau-père, que tournant l'un et l'autre leurs mains contre eux-mêmes ils se rendirent eunuques. Agdistis au désespoir d'un événement si malheureux obtint de Jupiter que nulle autre partie du corps d'Attès ne pût jamais se corrompre ni se flétrir. Telle est la fable que l'on débite à Pessinonte. (13) Aux environs de Dymé on voit une statue d'Oibôtas. Ce fut le premier Achéen qui se distingua à Olympie. On dit que ses compatriotes n'ayant honoré sa victoire d'aucun monument public, il en fut si indigné qu'il fit des imprécations contre tous ceux qui disputeraient le prix après lui, et l'on prétend qu'un dieu l'exauça. Les Achéens s'en aperçurent enfin, lorsque surpris de ce qu'aucun d'eux n'était jamais couronné aux jeux olympiques, ils envoyèrent consulter l'oracle de Delphes pour en apprendre la raison. (14) Alors ils firent ériger une statue à Oibôtas dans Olympie, et lui décernèrent plusieurs autres marques d'honneur. Immédiatement après Sôstratos de Pellène fut proclamé vainqueur dans la classe de la jeunesse. Les Achéens qui veulent se signaler aux jeux olympiques observent encore aujourd'hui cette coutume, de commencer par honorer Oibôtas sur son tombeau, et de couronner ensuite sa statue lorsqu'ils sont victorieux.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007