HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

κατεῖρξανTexte grec :

[7,16] (1) Μόμμιος δὲ Ὀρέστην ἅμα ἀγόμενος, τὸν πρότερον ἐπὶ τῇ Λακεδαιμονίων διαφορᾷ καὶ Ἀχαιῶν ἐλθόντα, ἀφίκετο μὲν περὶ ὄρθρον ἐς τὸ τῶν Ῥωμαίων στράτευμα, ἀποπέμψας δὲ ἐς Μακεδονίαν Μέτελλον καὶ ὅσον εἵπετο ἐκείνῳ, ἀνέμενεν αὐτὸς ἐν τῷ ἰσθμῷ τὴν πᾶσαν ἀθροισθῆναι παρασκευήν. ἀφίκετο δὲ ἱππικὸν μὲν πεντακόσιοί τε καὶ τρισχίλιοι, τοῦ πεζοῦ δὲ ἀριθμὸς ἐγένετο ἐς μυριάδας δύο προσόντων καὶ τούτοις τρισχιλίων· ἐπῆλθον δὲ καὶ τοξόται Κρῆτες καὶ ἐκ Περγάμου τῆς ὑπὲρ Καΐκου Φιλοποίμην στρατιώτας ἄγων παρὰ Ἀττάλου. (2) Μόμμιος μὲν δὴ τῶν τε ἐξ Ἰταλίας τινὰς καὶ τὰ ἐπικουρικὰ ἀπωτέρω δύο τε καὶ δέκα ἔταξε σταδίοις, πρὸ τοῦ παντὸς εἶναι στρατεύματος φυλακήν· Ἀχαιοὶ δέ, ἐχόντων ἀφυλακτότερον ὑπὸ φρονήματος τῶν Ῥωμαίων, ἐπιτίθενται {τοῖς} ἐπὶ φυλακῆς αὐτοῖς τῆς πρώτης, καὶ τοὺς μὲν φονεύουσι, πλείονας δὲ ἔτι ἐς τὸ στρατόπεδον κατεῖρξαν, καὶ ἀσπίδας ὅσον τε πεντακοσίας εἷλον. ἀπὸ τούτου δὲ τοῦ ἔργου καὶ ἐπήρθησαν οἱ Ἀχαιοὶ ποιήσασθαι τὴν ἔξοδον πρότερον πρὶν ἢ Ῥωμαίους ἄρχειν μάχης· (3) ὡς δὲ ἀντεπῆγε καὶ ὁ Μόμμιος, οἱ μὲν ἐς τὸ ἱππικὸν τῶν Ἀχαιῶν ταχθέντες αὐτίκα ᾤχοντο φεύγοντες, τῆς Ῥωμαίων ἵππου μηδὲ τὴν πρώτην ἔφοδον ὑπομείναντες· ὁ δὲ πεζὸς στρατὸς ἀθύμως μὲν εἶχεν ἐπὶ τῶν ἱππέων τῇ τροπῇ, δεξάμενοι δὲ τὴν ἐμβολὴν τοῦ ὁπλιτικοῦ τοῦ Ῥωμαίων βιαζόμενοί τε τῷ πλήθει καὶ ἀπαγορεύοντες τοῖς τραύμασιν ὅμως ἀντεῖχον ὑπὸ τοῦ θυμοῦ, πρίν γε δὴ Ῥωμαίων λογάδες χίλιοι προσπεσόντες κατὰ τὰ πλάγια ἐς τελέαν τοὺς Ἀχαιοὺς φυγὴν κατέστησαν. (4) εἰ δὲ ἐτόλμησεν ἐσδραμεῖν μετὰ τὴν μάχην Δίαιος ἐς Κόρινθον καὶ ὑποδέξασθαι τῷ τείχει τοὺς διαπίπτοντας ἐκ τῆς φυγῆς, κἂν εὕρασθαί τι παρὰ Μομμίου οἱ Ἀχαιοὶ φιλάνθρωπον ἐδυνήθησαν, ἐς πολιορκίαν καὶ τριβὴν πολέμου καταστάντες· νῦν δὲ ἀρχομένων ἔτι ἐνδιδόναι τῶν Ἀχαιῶν εὐθὺ Μεγάλης πόλεως ἔφευγεν ὁ Δίαιος, οὐδέν τι γενόμενος ἐς Ἀχαιοὺς ὅμοιος ἢ καὶ Καλλίστρατος ὁ Ἐμπέδου πρὸς Ἀθηναίους. (5) τούτῳ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἱππαρχήσαντι ἐν Σικελίᾳ, ὅτε Ἀθηναῖοι καὶ ὅσοι ἄλλοι τοῦ στόλου μετεσχήκεσαν ἀπώλλυντο πρὸς τῷ ποταμῷ {τότε} τῷ Ἀσινάρῳ, τούτῳ τότε τῷ Καλλιστράτῳ παρέστη τόλμα διεκπαῖσαι διὰ τῶν πολεμίων ἄγοντι τοὺς ἱππέας· ὡς δὲ τὸ πολὺ ἀπέσωσεν αὐτῶν ἐς Κατάνην, ἀνέστρεφεν ὀπίσω τὴν αὐτὴν αὖθις ὁδὸν ἐς Συρακούσας, διαρπάζοντας δὲ ἔτι εὑρὼν τὸ Ἀθηναίων στρατόπεδον καταβάλλει τε ὅσον πέντε ἐξ αὐτῶν, καὶ τραύματα ἐπίκαιρα αὐτὸς καὶ ὁ ἵππος λαβόντες ἀφιᾶσι τὴν ψυχήν. (6) οὗτος μὲν δὴ ἀγαθὴν δόξαν Ἀθηναίοις καὶ αὑτῷ κτώμενος περιεποίησέ τε ὧν ἦρχε καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς ἑκουσίως· Δίαιος δὲ Ἀχαιοὺς ἀπολωλεκὼς Μεγαλοπολίταις κακῶν τῶν ἐφεστηκότων ἧκεν ἄγγελος, ἀποκτείνας δὲ αὐτοχειρὶ τὴν γυναῖκα, ἵνα δὴ μὴ γένοιτο αἰχμάλωτος, τελευτᾷ πιὼν φάρμακον, ἐοικυῖαν μὲν παρασχόμενος Μεναλκίδᾳ τὴν ἐς χρήματα πλεονεξίαν, ἐοικυῖαν δὲ καὶ τὴν ἐς τὸν θάνατον δειλίαν. (7) Ἀχαιῶν δὲ οἱ ἐς Κόρινθον ἀποσωθέντες μετὰ τὴν μάχην ἀπεδίδρασκον ὑπὸ νύκτα εὐθύς· ἀπεδίδρασκον δὲ καὶ αὐτῶν Κορινθίων οἱ πολλοί. Μόμμιος δὲ τὸ μὲν παραυτίκα, ἀναπεπταμένων ὅμως τῶν πυλῶν, ἐπεῖχεν ἐς τὴν Κόρινθον παρελθεῖν, ὑποκαθῆσθαί τινα ἐντὸς τοῦ τείχους ὑποπτεύων ἐνέδραν· τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ᾕρει τε κατὰ κράτος καὶ ἔκαιε Κόρινθον. (8) τῶν δὲ ἐγκαταληφθέντων τὸ μὲν πολὺ οἱ Ῥωμαῖοι φονεύουσι, γυναῖκας δὲ καὶ παῖδας ἀπέδοτο Μόμμιος· ἀπέδοτο δὲ καὶ οἰκέτας, ὅσοι τῶν ἐς ἐλευθερίαν ἀφεθέντων καὶ μαχεσαμένων μετὰ Ἀχαιῶν μὴ εὐθὺς ὑπὸ τοῦ πολέμου τὸ ἔργον ἐτεθνήκεσαν. ἀναθημάτων δὲ καὶ τοῦ ἄλλου κόσμου τὰ μὲν μάλιστα ἀνήκοντα ἐς θαῦμα ἀνήγετο, τὰ δὲ ἐκείνοις οὐχ ὁμοίου λόγου Φιλοποίμενι ὁ Μόμμιος τῷ παρ´ Ἀττάλου στρατηγῷ δίδωσι· καὶ ἦν Περγαμηνοῖς καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι λάφυρα Κορίνθια. (9) πόλεων δέ, ὅσαι Ῥωμαίων ἐναντία ἐπολέμησαν, τείχη μὲν ὁ Μόμμιος κατέλυε καὶ ὅπλα ἀφῃρεῖτο πρὶν ἢ καὶ συμβούλους ἀποσταλῆναι παρὰ Ῥωμαίων· ὡς δὲ ἀφίκοντο οἱ σὺν αὐτῷ βουλευσόμενοι, ἐνταῦθα δημοκρατίας μὲν κατέπαυε, καθίστα δὲ ἀπὸ τιμημάτων τὰς ἀρχάς· καὶ φόρος τε ἐτάχθη τῇ Ἑλλάδι καὶ οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες ἐκωλύοντο ἐν τῇ ὑπερορίᾳ κτᾶσθαι· συνέδριά τε κατὰ ἔθνος τὰ ἑκάστων, Ἀχαιῶν καὶ τὸ ἐν Φωκεῦσιν ἢ Βοιωτοῖς ἢ ἑτέρωθί που τῆς Ἑλλάδος, κατελέλυτο ὁμοίως πάντα. (10) ἔτεσι δὲ οὐ πολλοῖς ὕστερον ἐτράποντο ἐς ἔλεον Ῥωμαῖοι τῆς Ἑλλάδος, καὶ συνέδριά τε κατὰ ἔθνος ἀποδιδόασιν ἑκάστοις τὰ ἀρχαῖα καὶ τὸ ἐν τῇ ὑπερορίᾳ κτᾶσθαι, ἀφῆκαν δὲ καὶ ὅσοις ἐπιβεβλήκει Μόμμιος ζημίαν· Βοιωτούς τε γὰρ Ἡρακλεώταις καὶ Εὐβοεῦσι τάλαντα ἑκατὸν καὶ Ἀχαιοὺς Λακεδαιμονίοις διακόσια ἐκέλευσεν ἐκτῖσαι. τούτων μὲν δὴ ἄφεσιν παρὰ Ῥωμαίων εὕροντο Ἕλληνες, ἡγεμὼν δὲ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἀπεστέλλετο· καλοῦσι δὲ οὐχ Ἑλλάδος, ἀλλὰ Ἀχαΐας ἡγεμόνα οἱ Ῥωμαῖοι, διότι ἐχειρώσαντο Ἕλληνας δι´ Ἀχαιῶν τότε τοῦ Ἑλληνικοῦ προεστηκότων. ὁ δὲ πόλεμος ἔσχεν οὗτος τέλος Ἀντιθέου μὲν Ἀθήνῃσιν ἄρχοντος, ὀλυμπιάδι δὲ ἑξηκοστῇ πρὸς ταῖς ἑκατόν, ἣν ἐνίκα Διόδωρος Σικυώνιος.

Traduction française :

[7,16] (1) Cependant arrive Mummius; il amenait avec lui Orestès que le Sénat avait ci-devant nommé arbitre entre les Lacédémoniens et les Achéens. La première chose que fit le nouveau général, ce fut de renvoyer Métellus en Macédoine avec ses troupes. Pour lui, il se tint dans l'isthme, jusqu'à ce qu'il eût rassemblé toutes ses troupes. Son armée était composée de vingt-trois mille hommes d'infanterie et de trois mille cinq cents chevaux, sans compter quelques archers crétois qui l'étaient venus joindre, et un corps de troupe qu'Attalus lui envoyait de Pergame sur le Caïque, et qui était conduit par Philopoimen. (2) À douze stades de là il avait encore un corps de troupes auxiliaires tirées de toutes )es villes d'Italie, et qui servaient comme de gardes avancées pour la sûreté du camp: mais ces troupes par trop de confiance faisant fort mal la garde, les Achéens tombèrent dessus brusquement, en tuèrent bon nombre, et poussèrent les autres jusqu'au camp; ils prirent en cette occasion près de cinq cents boucliers. Fiers de ce succès ils n'avaient qu'un cri pour le combat. Cependant Mummius rangeait son armée en bataille. (3) Sitôt qu'il eut donné le signal, la cavalerie romaine attaqua celle des ennemis, et la mit en fuite. Leur infanterie quoiqu'un peu découragée par cet exemple, ne laissa pas de faire une fort belle résistance. Accablée par le nombre et percée de coups elle se défendait toujours, jusqu'à ce qu'enfin se voyant prise en flanc par une troupe de mille hommes choisis que Mummius avait détachés du corps de bataille, elle lâcha pied, et s'enfuit en déroute. (4) Si Diaios se fût retiré à Corinthe, et que là il eût recueilli les débris de son armée, peut-être que le général romain pour éviter les longueurs d'un siège, lui eût fait bonne composition: mais dès qu'il vit les siens plier, il ne songea plus qu'à lui, et gagna Mégalèpolis le plus vite qu'il put; bien différent de Callistratos l'illustre fils d'Empédos, qui en pareille occasion eut le courage de se sacrifier pour sauver les Athéniens qu'il avait l'honneur de commander. (5) Car ce brave homme à la tête d'une troupe de cavalerie athénienne, et de quelques volontaires, ayant été battu près du fleuve Asinaros en Sicile, forma un escadron de ce qui lui restait de monde, se fit jour à travers les ennemis, et arriva à Catane avec sa troupe; ensuite prenant la résolution de rebrousser chemin par Syracuse, il alla fondre sur ceux qui pillaient le camp des Athéniens, en fit un grand carnage, tua cinq hommes de sa main; enfin criblé de coups, et ayant eu son cheval tué sous lui, il mourut glorieusement après avoir donné aux siens le moyen d'échapper et de s'en retourner chez eux, comblés de gloire. (6) Diaios vaincu, au lieu de suivre un si bel exemple, porta aux Mégalèpolitains la première nouvelle du malheur qui les menaçait; et de peur que sa femme ne tombât en la puissance de l'ennemi, il la tua de sa propre main, et s'empoisonna lui-même ensuite, imitateur de Ménalkidas par la circonstance de sa fin, comme il l'avait été par son insatiable avarice. (7) Les Achéens qui après le combat s'étaient retirés à Corinthe, en sortirent à la faveur de la nuit, et la plupart des habitants avec eux. Mummius ayant trouvé les portes ouvertes, ne se pressa pas pour cela d'y entrer; il craignait quelque embûche: mais au troisième jour il prit la ville et la brûla. (8) Tout ce qui s'y trouva d'hommes fut passé au fil de l'épée; les femmes et les enfants furent vendus à l'encan; les esclaves à qui les Achéens avaient donné la liberté pour les enrôler dans leurs troupes, et que la guerre avait épargnés, eurent le même sort. Mummius dépouilla les places publiques et les temples des dieux de leurs ornements les plus considérables, pour les envoyer à Rome; ce qui était d'un moindre prix, il le donna à Philopoimen qui commandait les troupes du roi Attale; et lorsque j'étais à Pergame, on y voyait encore ces riches dépouilles des Corinthiens. (9) Ensuite il démantela toutes les villes qui avaient fait la guerre aux Romains, et il désarma les habitants: voilà ce qu'il fit de son autorité avant que les Romains lui eussent composé un conseil; mais lorsque les sénateurs qui devaient l'assister de leurs lumières furent arrivés, il abolit tout gouvernement républicain, et confia l'administration des affaires aux principaux citoyens dans chaque ville. Il imposa un tribut à la Grèce, il défendit aux riches de s'agrandir en acquérant des terres, et il interdit toute assemblée d'états aux peuples de l'Achaïe, de la Béotie, et de la Phocide. (10) Quelques années après, les Romains eurent pitié des Grecs. Ils permirent aux différents peuples qui composent cette nation, de s'assembler en corps comme auparavant, et rendirent aux particuliers la liberté de faire des acquisitions dans l'étendue de leur pays. Mummius avait condamné quelques villes à de grosses amendes; ainsi les Béotiens et les Eubéens devaient payer cent talents à ceux d'Héraclée, et les Achéens deux cents aux Lacédémoniens; toutes ces sommes furent remises aux débiteurs. Mais la Grèce fut réduite en province dépendante de l'empire romain, et l'on y envoie de Rome encore tous les ans un préteur que l'on nomme le préteur d'Achaïe et non de Grèce, parce que les Grecs furent subjugués dans le temps que les Achéens l'emportaient sur tous les autres en autorité et en puissance. La guerre d'Achaïe fut terminée sous la magistrature d'Antithéos à Athènes, en la cent soixantième olympiade qui fut remarquable par la victoire de Diodore de Sicyone aux jeux olympiques.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007