HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

πρέσβεσιν



Texte grec :

[7,15] (1) Ῥωμαῖοι δὲ παρά τε τῶν ἀνδρῶν διδαχθέντες οὓς ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπέστειλαν καὶ ἐκ τῶν γραμμάτων ἃ Μέτελλος ἐπέστελλεν, ἀδικεῖν Ἀχαιῶν κατέγνωσαν· καὶ ἦν γὰρ Μόμμιός σφισιν ὕπατος τότε ᾑρημένος, τοῦτον ναῦς τε καὶ στρατιὰν πεζὴν ἐκέλευον ἐπ´ Ἀχαιοὺς ἄγειν. Μέτελλος δὲ παραυτίκα ἐπέπυστο ὡς Μόμμιος καὶ ὁ σὺν αὐτῷ στρατὸς ἐπὶ Ἀχαιοὺς ἀφίκοιτο· καὶ ἐποιεῖτο σπουδήν, εἰ ἐπιθεὶς αὐτὸς πέρας τῷ πολέμῳ φανῇ πρὶν ἢ Μόμμιον ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀφῖχθαι. (2) ἀγγέλους οὖν παρὰ τοὺς Ἀχαιοὺς ἀπέστελλεν, ἀφιέναι κελεύων σφᾶς συντελείας Λακεδαιμονίους καὶ πόλεις ἄλλας ὁπόσας εἴρητο ὑπὸ Ῥωμαίων, τῆς τε ἐκ τοῦ χρόνου τοῦ προτέρου σφίσιν ἀπειθείας οὐδεμίαν παρὰ Ῥωμαίων ὑπισχνεῖτο ὀργὴν γενήσεσθαι. ἅμα τε δὴ ταῦτα ἐπεκηρυκεύετο καὶ ἤλαυνεν ἐκ Μακεδονίας τὸν στρατόν, διὰ Θεσσαλίας τὴν πορείαν καὶ παρὰ τὸν Λαμιακὸν ποιούμενος κόλπον. Κριτόλαος δὲ καὶ Ἀχαιοὶ λόγον μὲν φέροντα ἐς σύμβασιν προσίεντο οὐδένα, Ἡράκλειαν δὲ προσεκάθηντο πολιορκοῦντες οὐ βουλομένους ἐς τὸ Ἀχαϊκὸν συντελεῖν. (3) τότε δὲ ὡς παρὰ τῶν κατασκόπων ἐπυνθάνετο ὁ Κριτόλαος Μέτελλον καὶ Ῥωμαίους διαβεβηκέναι τὸν Σπερχειόν, ἀπέφευγεν ἐς Σκάρφειαν τὴν Λοκρῶν, οὐδὲ κατὰ τὸ στενὸν τὸ Ἡρακλείας τε μεταξὺ καὶ Θερμοπυλῶν τοὺς Ἀχαιοὺς τάξας ἐτόλμησεν ὑπομεῖναι Μέτελλον· ἀλλὰ ἐς τοσοῦτο ἀφίκετο δείματος ὡς μηδὲ αὐτὸ ποιήσασθαι τὸ χωρίον πρὸς ἀμείνονος ἐλπίδος, ἔνθα ἦν μὲν Λακεδαιμονίοις ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων τὰ ἐς Μήδους, ἦν δὲ καὶ Ἀθηναίοις τὰ ἐς Γαλάτας οὐδὲν ἀφανέστερα ἐκείνων τολμήματα. (4) ὑποφεύγοντας δὲ Κριτόλαον καὶ Ἀχαιοὺς αἱροῦσιν ὀλίγον πρὸ τῆς Σκαρφείας οἱ ὁμοῦ τῷ Μετέλλῳ, καὶ ἀπέκτεινάν τε πλήθει πολλοὺς καὶ ἔλαβον ζῶντας ὅσον χιλίους. Κριτόλαος δὲ οὔτε ὤφθη ζῶν μετὰ τὴν μάχην οὔτε ἐν τοῖς νεκροῖς εὑρέθη· εἰ δὲ ἐτόλμησε τῆς πρὸς τῇ Οἴτῃ θαλάσσης ἐς ταύτης καταδῦναι τὸ τέλμα, παντάπασιν ἔμελλεν ἄγνωστός τε καὶ ἄπυστος οἰχήσεσθαι κατὰ τοῦ βυθοῦ. (5) ἐς μὲν οὖν τὴν Κριτολάου τελευτὴν καὶ ἄλλα πάρεστιν εἰκάζειν· Ἀρκάδων δὲ ἐξεστρατευμένοι λογάδες χίλιοι, οἳ Κριτολάῳ τοῦ ἔργου μετέσχον, προῆλθον μὲν ἄχρι Ἐλατείας τῆς Φωκέων καὶ ἐς τὴν πόλιν ὑπ´ αὐτῶν κατὰ συγγένειαν δή τινα παλαιὰν ἐδέχθησαν· ὡς δὲ τοῖς Φωκεῦσιν ἡ Κριτολάου συμφορὰ καὶ Ἀχαιῶν ἀπηγγέλλετο, ἀπελθεῖν ἐκ τῆς Ἐλατείας κελεύουσι τοὺς Ἀρκάδας. (6) ἀπιοῦσι δὲ ὀπίσω σφίσιν ἐς τὴν Πελοπόννησον Μέτελλος καὶ Ῥωμαῖοι περὶ Χαιρώνειαν ἐπιφαίνονται· ἔνθα δὴ ἐπελάμβανε τοὺς Ἀρκάδας ἐκ θεῶν δίκη τῶν Ἑλληνικῶν, οἳ ἐν Χαιρωνείᾳ Φιλίππου καὶ Μακεδόνων ἐναντία ἀγωνιζομένους ἐγκαταλιπόντες Ἕλληνας τότε ἐν χωρίῳ τῷ αὐτῷ ἐκτείνοντο ὑπὸ Ῥωμαίων. (7) Ἀχαιοῖς δὲ αὖθις ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ στρατεύματος παρῄει Δίαιος· καὶ δούλους τε ἐς ἐλευθερίαν ἠφίει, τὸ Μιλτιάδου καὶ Ἀθηναίων βούλευμα τὸ πρὸ τοῦ ἔργου τοῦ ἐν Μαραθῶνι μιμούμενος, καὶ Ἀχαιῶν συνέλεγε καὶ Ἀρκάδων ἀπὸ τῶν πόλεων τοὺς ἐν ἡλικίᾳ· ἐγένετο δέ, ἀναμεμιγμένων ὁμοῦ καὶ οἰκετῶν, τὸ ἀθροισθὲν ἐς ἑξακοσίους μὲν μάλιστα ἀριθμὸν ἱππεῖς, τὸ δὲ ὁπλιτεῦον τετρακισχίλιοί τε καὶ μύριοι. (8) ἐνταῦθα ὁ Δίαιος ἐς ἅπαν ἀφίκετο ἀνοίας, ὃς Κριτόλαον καὶ πᾶσαν τὴν Ἀχαιῶν ἐπιστάμενος παρασκευὴν κακῶς οὕτως ἀγωνισαμένην πρὸς Μέτελλον ἀπέλεξεν αὐτὸς ὅσον τετρακισχιλίους· καὶ ἄρχοντα ἐπ´ αὐτοῖς ἔταξεν Ἀλκαμένην. ἀπεστέλλοντο δὲ ἐς Μέγαρα φρουρά τε εἶναι Μεγαρεῦσι τοῦ ἄστεως καί, ἢν Μέτελλος ἐπίῃ καὶ οἱ Ῥωμαῖοι, τοῦ πρόσω σφᾶς κωλύειν. Μέτελλος δὲ ὡς οἱ περὶ Χαιρώνειαν λογάδες κατέστρωντο οἱ Ἀρκάδων, ἀναστήσας τὸ στράτευμα ἤλαυνεν ἐπὶ τὰς Θήβας· Ἡράκλειάν τε γὰρ ἐπολιόρκησαν οἱ Θηβαῖοι μετὰ Ἀχαιῶν καὶ ἀγῶνος τοῦ πρὸς Σκάρφειαν μετεσχήκεσαν. τότε δὲ αὐτοί τε καὶ γυναῖκες ἐκλελοιπότες πᾶσα ἡλικία τὴν πόλιν ἐπλανῶντο ἀνὰ τὴν Βοιωτίαν καὶ ἐς τῶν ὀρῶν τὰ ἄκρα ἀνέφευγον. (10) Μέτελλος δὲ οὔτε ἱερὰ ἐμπιπράναι θεῶν οὔτε οἰκοδομήματα καθαιρεῖν εἴα, Θηβαίων τε τῶν ἄλλων μήτε ἀποκτεῖναι μηδένα μήτε αἱρεῖν φεύγοντα ἀπηγόρευε· Πυθέαν δὲ ἢν ἕλωσιν, ἀνάγειν ἐκέλευσεν ὡς αὐτόν· ἐξεύρητό τε δὴ αὐτίκα ὁ Πυθέας καὶ ἀναχθεὶς δίκην εἶχεν. ὡς δὲ πλησίον Μεγάρων ἐγίνετο ὁ στρατός, οὔτε ὑπέμειναν οἱ περὶ τὸν Ἀλκαμένην καὶ αὐτίκα ἐς Κόρινθον παρὰ τὸ στρατόπεδον τὸ Ἀχαιῶν ᾤχοντο φεύγοντες. (11) καὶ Μεγαρεῖς μὲν παραδιδόασιν ἀμαχεὶ Ῥωμαίοις τὴν πόλιν, Μέτελλος δὲ ὡς ἀφίκετο παρὰ τὸν ἰσθμόν, ἐπεκηρυκεύετο καὶ τότε Ἀχαιοῖς ἐς εἰρήνην καὶ ὁμολογίας προκαλούμενος· ἰσχυρὸς γάρ τις ἐνέκειτο αὐτῷ πόθος τὰ ἐν Μακεδονίᾳ τε ὁμοῦ καὶ τὰ Ἀχαιῶν κατεργασθῆναι δι´ αὐτοῦ. τούτῳ μὲν ταῦτα ἐσπευκότι Δίαιος ἠναντιοῦτο ὑπὸ ἀγνωμοσύνης·

Traduction française :

[7,15] (1) Cependant les Romains informés de la conduite des Achéens par les lettres de Métellus et par leurs députés, résolurent de ne pas laisser tant d'injures impunies; Mummius venait d'être fait consul: on lui donne une flotte avec des troupes, et on le charge du soin d'aller faire la guerre en Achaïe. D'un autre côté Métellus apprenant que Mummius venait avec une armée, n'oublia rien pour avoir l'honneur de finir lui-même cette guerre avant que son successeur fût arrivé. (2) Il dépêche donc aux Achéens, pour leur dire qu'ils eussent à rétablir les Lacédémoniens dans leurs droits, et toutes les villes qui s'étaient mises sous la protection du peuple romain; qu'à cette condition tout le passé leur serait pardonné. En même temps qu'il envoyait ces ordres, lui-même se mit à la tête des troupes qu'il avait en Macédoine, et prit son chemin par la Thessalie le long du golfe Maliaque: mais Critolaos bien loin d'écouter aucune proposition de paix, voyant qu'Héraclée s'était soulevée contre les Achéens, il alla l'assiéger, et s'en rendit maître. (3) Cependant ayant appris par ses coureurs que Métellus avait déjà passé le Sperchéios, il songea à se retirer à Scarphée ville des Locriens. Les défilés qui sont entre Héraclée et les Thermopyles, ces lieux si célèbres par les prodiges de valeur que les Lacédémoniens et les Athéniens y firent autrefois, les uns contre les Perses, les autres contre les Gaulois; (4) ces lieux, dis-je, ne furent pas capables de rassurer le général achéen; il voulut pousser jusqu'à Scarphée; mais Métellus l'ayant joint avant qu'il y pût entrer, il le tailla en pièces, et fit plus de mille prisonniers. Après le combat Critolaos ne fut trouvé ni parmi les vivants, ni parmi les morts; on n'a jamais su ce qu'il était devenu; s'il prit la fuite par ces marais que les eaux de la mer forment sous le mont Oeta, on ne doit pas s'étonner qu'il y soit péri. (5) Cependant sa mort a donné lieu à d'autres conjectures. Quoi qu'il en soit, une troupe d'élite de mille Arcadiens s'étant sauvée de la déroute, gagna Élatée dans la Phocide, et y fut reçue en considération de l'ancienne confraternité qu'il y avait entre ces peuples; mais depuis, les Phocéens ayant appris la défaite de Critolaos et des Achéens, ils ne jugèrent pas à propos de se compromettre en gardant chez eux des gens qui avaient pris les armes contre les Romains. (6) Ces fugitifs, contraints de se retirer par le Péloponnèse, ne purent éviter de rencontrer Métellus auprès de Chéronée; l'armée romaine fit main-basse sur eux, et aucun n'échappa; ainsi le ciel permit que les Arcadiens fussent punis par les Romains dans le lieu même où ils avaient lâchement abandonné les Grecs, lorsqu'ils combattaient contre Philippe roi de Macédoine. (7) Critolaos étant mort, Diaios reprit les fonctions de général, et crut remédier à tout en faisant ce que Miltiade et les Athéniens avaient fait dans la conjoncture du combat de Marathon. Il donna la liberté aux esclaves, en enrôla la plus grande partie, fit prendre les armes à tout ce qu'il y avait de gens capables de les porter, soit en Achaïe, soit en Arcadie, et mit sur pied une armée de vingt mille hommes, parmi lesquels on comptait plus de six mille chevaux. (8) Mais il manqua de prudence en tout le reste: car bien qu'il eût devant les yeux le malheur de Critolaos, qui avec toutes ses forces n'avait pu résister aux Romains, il affaiblit son armée par un détachement de quatre mille hommes qu'il envoya à Mégare sous la conduite d'Alcaménès, avec ordre de défendre cette ville, et de s'opposer à Métellus, s'il tentait l'entrée du Péloponnèse par ce côté-là. (9) Mais le général romain après avoir défait le corps d'Arcadiens dont j'ai parlé, marcha droit à Thèbes. Les Thébains avaient fait le siège d'Héraclée conjointement avec les Achéens, et s'étaient trouvés au combat de Scarphée; ils avaient perdu beaucoup de monde en ces deux occasions, de sorte qu'à l'approche de Métellus presque tous prirent la fuite, hommes et femmes; aimant mieux être errants dans les plaines de Béotie, ou sur les montagnes, que de s'exposer à la fureur des Romains en soutenant un siège. (10) Métellus entré dans Thèbes eut soin de contenir le soldat, et d'empêcher qu'on ne brûlât les temples, qu'on n'abattît les maisons, et qu'on ne maltraitât aucun Thébain, ni de ceux qui étaient restés dans la ville, ni des autres. Il ordonna seulement que si l'on prenait Pythéas, on le lui amenât: on le prit en effet, et il fut condamné à perdre la vie. L'armée romaine s'étant ensuite approchée de Mégare, Alcaménès en sortit avec son détachement, et se retira au camp des Achéens sous Corinthe. (11) Les Mégaréens se rendirent aussitôt. Métellus ayant pénétré dans l'isthme, envoya encore offrir la paix aux Achéens; il brûlait d'envie de terminer deux grandes guerres comme celle d'Achaïe et celle de Macédoine, mais Diaios fut assez perdu de sens pour y mettre obstacle en rejetant ses propositions.





Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007