HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἀπατώμενοιTexte grec :

[7,14] (1) ἀφίκοντο δὲ ἐς τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ἀποσταλέντες ἐκ Ῥώμης Λακεδαιμονίοις δικασταὶ καὶ Ἀχαιοῖς γενέσθαι, ἄλλοι τε καὶ Ὀρέστης· ὁ δὲ τούς τε ἐν ἑκάστῃ πόλει τῶν Ἀχαιῶν ἔχοντας τὰς ἀρχὰς καὶ Δίαιον ἐκάλει παρ´ αὑτόν. ἀφικομένοις δὲ ἔνθα ἔτυχεν αὐτὸς ἐσῳκισμένος, ἀπεγύμνου τὸν πάντα σφίσιν ἤδη λόγον, ὡς δίκαια ἡγοῖτο ἡ Ῥωμαίων βουλὴ μήτε Λακεδαιμονίους τελεῖν ἐς τὸ Ἀχαϊκὸν μήτε αὐτὴν Κόρινθον, ἀφεῖσθαι δὲ καὶ Ἄργος καὶ Ἡράκλειαν τὴν πρὸς Οἴτῃ καὶ Ὀρχομενίους Ἀρκάδας συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν· γένους τε γὰρ αὐτοῖς οὐδὲν τοῦ Ἀχαιῶν μετεῖναι καὶ ὕστερον τὰς πόλεις προσχωρῆσαι ταύτας πρὸς τὸ Ἀχαϊκόν. (2) ταῦτα Ὀρέστου λέγοντος οἱ ἄρχοντες τῶν Ἀχαιῶν οὐδὲ τὸν πάντα ὑπομείναντες ἀκοῦσαι λόγον ἔθεον ἐς τὸ ἐκτὸς τῆς οἰκίας καὶ ἐκάλουν Ἀχαιοὺς ἐς ἐκκλησίαν· οἱ δὲ ὡς τὰ ἐγνωσμένα ἐπύθοντο ὑπὸ Ῥωμαίων, αὐτίκα ἐτρέποντο ἐπὶ τοὺς Σπαρτιάτας οἳ Κορίνθῳ τότε ἔτυχον ἐπιδημοῦντες, συνήρπαζον δὲ πάντα τινὰ καὶ ὃν Λακεδαιμόνιον σαφῶς ὄντα ἠπίσταντο καὶ ὅτῳ κουρᾶς ἢ ὑποδημάτων ἕνεκα ἢ ἐπὶ τῇ ἐσθῆτι ἢ κατ´ ὄνομα προσγένοιτο ὑπόνοια· τοὺς δὲ αὐτῶν καὶ καταφυγεῖν ἔνθα Ὀρέστης ᾤκει φθάνοντας ὅμως καὶ ἐντεῦθεν ἐβιάζοντο ἕλκειν. (3) Ὀρέστης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τῆς τε τόλμης ἐπέχειν τοὺς Ἀχαιοὺς ἐπειρῶντο καὶ ἐκέλευον μεμνῆσθαι σφᾶς ὡς ἀδικημάτων καὶ ὕβρεως ἄρχουσιν ἐς Ῥωμαίους. ἡμέραις δὲ ὕστερον οὐ πολλαῖς οἱ Ἀχαιοὶ Λακεδαιμονίων μὲν αὐτῶν ὅσους εἶχον συνειληφότες, κατατίθενται σφᾶς ἐς δεσμωτήριον, τοὺς ξένους δὲ ἀπ´ αὐτῶν διακρίνοντες ἠφίεσαν. ἀποστέλλουσι δὲ καὶ ἐς Ῥώμην ἄλλους τε Ἀχαιῶν τῶν ἐν τέλει καὶ Θεαρίδαν· ὡς δὲ ἀπῆλθον, ἐντυχόντες κατὰ τὴν ἄνοδον Ῥωμαίων πρέσβεσιν ἐπὶ τὰ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀχαιῶν ὕστερον ἢ Ὀρέστης ἀπεσταλμένοις, ὀπίσω καὶ αὐτοὶ τρέπονται. (4) Διαίῳ δὲ ἐξήκοντος τοῦ χρόνου τῆς ἀρχῆς στρατηγεῖν ὑπὸ Ἀχαιῶν ᾑρέθη Κριτόλαος. τοῦτον δριμὺς καὶ σὺν οὐδενὶ λογισμῷ τὸν Κριτόλαον πολεμεῖν πρὸς Ῥωμαίους ἔρως ἔσχε· καὶ - ἔτυχον γὰρ τότε ἤδη οἱ παρὰ Ῥωμαίων ἥκοντες τὰ Λακεδαιμονίων καὶ Ἀχαιῶν δικάσαι - ἀφίκετο μὲν ἐν Τεγέᾳ τῇ Ἀρκάδων τοῖς ἀνδράσιν ἐς λόγους ὁ Κριτόλαος, ἀθροῖσαι δὲ Ἀχαιούς σφισιν ἐς κοινὸν σύλλογον οὐδαμῶς ἤθελεν, ἀλλὰ ἐς μὲν ἐπήκοον τῶν Ῥωμαίων ἔπεμπεν ἀγγέλους κελεύων τοὺς συνέδρους καλεῖν ἐς τὸ Ἀχαϊκόν, ἰδίᾳ δὲ τοῖς συνέδροις ἐπέστελλεν ἐς τὰς πόλεις ἀπολείπεσθαι σφᾶς τοῦ συλλόγου. ὡς δὲ οὐκ ἀφίκοντο οἱ συνεδρεύσοντες, (5) ἐνταῦθα ὁ Κριτόλαος μάλιστα ἐπεδείκνυτο ἀπάτῃ πρὸς Ῥωμαίους χρώμενος, ὃς ἄλλην ἐκέλευεν ἀναμένειν αὐτοὺς Ἀχαιῶν σύνοδον, ἐς μῆνα ἐσομένην ἕκτον· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἰδίᾳ διαλέξεσθαί σφισιν ἄνευ τοῦ κοινοῦ τοῦ Ἀχαιῶν ἔφασκε. καὶ οἱ μὲν ἐπεὶ ἀπατώμενοι συνῆκαν, ἀπηλλάσσοντο ἐς Ῥώμην· Κριτόλαος δὲ ἐς Κόρινθον Ἀχαιοὺς ἀθροίσας ἀνέπεισε μὲν ἐπιφέρειν ὅπλα ἐπὶ τὴν Σπάρτην, ἀνέπεισε δὲ καὶ Ῥωμαίοις ἐκ τοῦ εὐθέος πόλεμον ἄρασθαι. (6) τὸ μὲν δὴ ἄνδρα βασιλέα καὶ πόλιν ἀνελέσθαι πόλεμον καὶ μὴ εὐτυχῆσαι συνέβη φθόνῳ μᾶλλον ἔκ του δαιμόνων ἢ τοῖς πολεμήσασι ποιεῖ τὸ ἔγκλημα· θρασύτης δὲ ἡ μετὰ ἀσθενείας μανία ἂν μᾶλλον ἢ ἀτυχία καλοῖτο. ὃ δὴ καὶ Κριτόλαον καὶ Ἀχαιοὺς ἔβλαψε. παρώξυνε δὲ καὶ Ἀχαιοὺς Πυθέας βοιωταρχῶν τηνικαῦτα ἐν Θήβαις, καὶ οἱ Θηβαῖοι συνεπιλήψεσθαι προθύμως ἐπηγγέλλοντο τοῦ πολέμου· (7) ἑαλώκεσαν δὲ οἱ Θηβαῖοι πρώτην δίκην Μετέλλου δικάζοντος Φωκεῦσιν ἐκτῖσαι ζημίαν, ὅτι ἐσέβαλον σὺν ὅπλοις ἐς γῆν τὴν Φωκίδα, δευτέραν Εὐβοεῦσιν, ἐδῄωσαν γὰρ καὶ Εὐβοέων τὴν χώραν, τρίτην δὲ Ἀμφισσεῦσι, τεμόντες καὶ τὴν Ἀμφισσέων περὶ ἀκμὴν σίτου.

Traduction française :

[7,14] (1) Sur ces entrefaites arrivent en Grèce les commissaires que le Sénat de Rome avait nommés, et dont le principal était Orestès. Dès qu'il fut à Corinthe, il manda tous ceux qui avaient quelque autorité dans chaque ville d'Achaïe, entre autres Diaios; et quand ils furent venus, il leur déclara de la part du Sénat que ni les Lacédémoniens, ni Corinthe même ne dépendraient plus à l'avenir des états d'Achaïe. Il en démembra encore Argos, Héraclée qui est près du mont Oeta, et les Orchoméniens qui sont en Arcadie, alléguant pour raison que ces peuples n'étaient point Achéens d'origine; et à l'égard des villes d'Argos et d'Héraclée, qu'elles ne faisaient partie du corps Achaïque que depuis peu de temps. (2) Diaios et les autres magistrats entendant ce discours, sans donner à Orestès le temps d'achever, sortent brusquement de la salle d'audience, et vont sur le champ convoquer le peuple, qui n'eut pas plutôt appris l'ordre du Sénat, qu'il entra en fureur, se jeta sur les Spartiates qui se trouvèrent à Corinthe, et leur fit mille avanies: tout ce qu'il y eut de Lacédémoniens que l'on put soupçonner seulement à leur nom, ou reconnaître pour tels, soit à la chevelure, soit à la chaussure, soit à l'habit, tout fut traité de même, sans respect pour la maison d'Orestès, d'où l'on tira par force tous ceux qui s'y étaient réfugiés. (3) En vain les députés de Rome firent leurs efforts pour apaiser cette multitude; ils eurent beau dire que c'était lever l'étendard, et s'attaquer aux Romains même; toutes leurs remontrances furent inutiles. Quelques jours après, les Achéens mirent en prison tous les Lacédémoniens qui avaient été pris, et relâchèrent seulement ceux qui n'étaient pas de cette nation; ensuite ils députèrent à Rome Théaridas avec quelques autres de leurs principaux magistrats. Théaridas s'étant mis en chemin, rencontra de nouveaux commissaires que le Sénat envoyait à la place des premiers, ce qui l'obligea à s'en revenir. (4) Diaios était sorti de charge, et Critolaos lui avait succédé: celui-ci le plus inconsidéré des hommes brûlait d'envie de faire la guerre aux Romains. Sachant donc que de nouveaux commissaires arrivaient, il alla à leur rencontre jusqu'à Tégée ville d'Arcadie, sous prétexte de s'aboucher avec eux, mais au fond pour empêcher que l'on n'assemblât les états d'Achaïe: cependant comme les commissaires en demandaient la convocation, il en expédia l'ordre aux présents; mais par des lettres furtivement écrites à toutes les villes d'Achaïe il donnait en même temps un contre-ordre. (5) De sorte qu'au jour marqué il ne se trouva personne, ainsi les commissaires ne purent pas douter de l'artifice; mais ils en furent encore plus persuadés, quand ils virent que Critolaos les priait d'attendre une seconde convocation qu'il indiquait à six mois de là, disant au reste que de lui-même il ne pouvait rien conclure avec eux. Après une tromperie si grossière, ces commissaires ne pouvant demeurer dans le pays avec bienséance, s'en retournèrent à Rome; aussitôt Critolaos tient les états à Corinthe, et persuade aux Achéens non seulement de prendre les armes contre Sparte, mais de déclarer la guerre aux Romains. (6) Qu'une République ou un roi entreprennent une guerre, et qu'ils y succombent, c'est ce qui arrive tous les jours, moins par la faute de ce roi ou de cette République, que par je ne sais quelle fatalité qui préside aux combats; mais que sans aucune force on ait la témérité d'attaquer une puissance formidable, alors cette témérité n'est plus malheur; c'est fureur, c'est manie: voilà pourtant ce qui perdit et Critolaos et les Achéens. Un Béotien nommé Pythéas qui commandait pour lors dans Thèbes, y contribua de sa part en irritant encore les Achéens contre les Romains, et en leur promettant le secours des Thébains. (7) En effet les Thébains ayant ravagé les terres des Phocéens, des Eubéens, et des habitants d'Amphissa, Métellus les avait condamnés à des dommages et intérêts envers ces peuples. Piqués de cet affront ils n'épiaient que l'occasion de se déclarer contre les Romains, et l'ayant trouvée ils ne la manquèrent pas.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007