HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

πρέσβεσινTexte grec :

[7,13] (1) αὖθις οὖν ἐκ τῶν ἀντιλογιῶν Λακεδαιμονίοις ὥρμηντο Ἀχαιοὶ πολεμεῖν, καὶ στρατὸς ἐπὶ τὴν Σπάρτην ἠθροίζετο ὑπὸ Δαμοκρίτου στρατηγεῖν τηνικαῦτα Ἀχαιῶν ᾑρημένου. περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον ἀφίκετο ἐς Μακεδονίαν στρατιά τε Ῥωμαίων καὶ ἡγεμὼν ἐπ´ αὐτῇ Μέτελλος, Ἀνδρίσκῳ τῷ Περσέως τοῦ Φιλίππου πολεμήσοντες ἀφεστηκότι ἀπὸ Ῥωμαίων. καὶ ὁ μὲν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεμος ἔμελλεν ὡς ῥᾷστα κατὰ τὸ ἐπιτηδειότατον Ῥωμαίοις κριθήσεσθαι· (2) Μέτελλος δὲ ἄνδρας ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων ἀπεσταλμένους βουλῆς ἐπὶ τὰ ἐν τῇ Ἀσίᾳ πράγματα ἐκέλευε, πρὶν ἢ ἐς τὴν Ἀσίαν διαβῆναι, τοῖς ἡγεμόσιν αὐτοὺς τοῖς Ἀχαιῶν ἐς λόγους ἐλθεῖν, ὅπλα μὲν ἐπὶ τὴν Σπάρτην μὴ ἐπιφέρειν σφίσιν ἀπαγορεύσοντας, τὴν δὲ ἐκ Ῥώμης παρουσίαν τῶν ἀνδρῶν προεροῦντας μένειν, οἳ κατὰ τοῦτο ἦσαν ἀπεσταλμένοι Λακεδαιμονίοις δικασταὶ καὶ Ἀχαιοῖς γενέσθαι. (3) οἱ μὲν δὴ τὰ ἐντεταλμένα Δαμοκρίτῳ καὶ Ἀχαιοῖς ἐπήγγελλον ἐφθακόσιν ἔξοδον ἐπὶ Λακεδαίμονα πεποιῆσθαι καὶ - ἑώρων γὰρ {τὰ} πρὸς τὴν παραίνεσιν ἀνθεστηκότα τὰ Ἀχαιῶν - ἀπηλλάσσοντο ἐς τὴν Ἀσίαν· Λακεδαιμόνιοι δὲ ὑπὸ φρονήματος μᾶλλον ἢ ἰσχύος ἔλαβον μὲν τὰ ὅπλα καὶ ἐπεξῆλθον ἀμυνοῦντες τῇ οἰκείᾳ, βιασθέντες δὲ οὐ μετὰ πολύ, ὅσον μὲν ἐς χιλίους οἱ ἡλικίᾳ μάλιστα αὐτῶν καὶ τόλμαις ἀκμάζοντες πίπτουσιν ἐν τῇ μάχῃ, τὸ δὲ ἄλλο στρατιωτικόν, ὡς ἕκαστος τάχους εἶχεν, ἔφευγον πρὸς τὴν πόλιν. (4) εἰ δὲ ὁ Δαμόκριτος προθυμίαν ἐποιήσατο, τοῖς φεύγουσιν ἐκ τῆς παρατάξεως ὁμοῦ καὶ Ἀχαιοῖς ἐσδραμεῖν ὑπῆρξεν ἂν ἐς τὸ τεῖχος τῆς Σπάρτης {εἰς Σπάρτην}· νῦν δὲ αὐτίκα τε ἀνεκάλεσεν ἀπὸ τῆς διώξεως τοὺς Ἀχαιοὺς καὶ ἐχρῆτο καὶ ἐς τὸ ἔπειτα καταδρομαῖς μᾶλλον καὶ ἁρπαγαῖς ἐκ τῆς χώρας ἢ συντόνῳ πολιορκίᾳ. (5) Δαμοκρίτῳ μὲν οὖν ἀπαγαγόντι ὀπίσω τὴν στρατιὰν ἐπιβάλλουσιν οἱ Ἀχαιοὶ ζημίαν πεντήκοντα ἅτε ἀνδρὶ προδότῃ τάλαντα, καὶ - οὐ γὰρ εἶχεν ἐκτῖσαι - φεύγων ᾤχετο ἐκ Πελοποννήσου· Δίαιος δὲ Ἀχαιῶν μετὰ Δαμόκριτον στρατηγεῖν ᾑρημένος ἀποστείλαντι αὖθις Μετέλλῳ πρέσβεις ὡμολόγησε μηδένα ἐπάξειν Λακεδαιμονίοις πόλεμον, ἀλλὰ ἔστ´ ἂν ἥκωσιν ἐκ Ῥώμης, ἀναμενεῖν τοὺς διαλλακτάς. (6) στρατήγημα δὲ ἄλλο ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους παρεῦρε τοιόνδε· τὰ ἐν κύκλῳ τῆς Σπάρτης πολίσματα ἐς τὴν Ἀχαιῶν ὑπηγάγετο εὔνοιαν, ἐσήγαγε δὲ ἐς αὐτὰ καὶ φρουράς, ὁρμητήρια ἐπὶ τὴν Σπάρτην Ἀχαιοῖς εἶναι. (7) Μεναλκίδας δὲ ᾕρητο μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐναντία Διαίῳ στρατηγεῖν· ἐχόντων δὲ αὐτῶν ἔς τε τὴν πᾶσαν πολέμου παρασκευὴν καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς χρήμασιν ἀσθενῶς, πρὸς δὲ καὶ τῆς γῆς σφισιν ἀσπόρου μεμενηκυίας, διας ὅμως τὰς σπονδὰς ὑπερβῆναι καὶ πόλισμα Ἴασον ἑλὼν ἐξ ἐπιδρομῆς ἐπόρθησεν, ἐν ὅροις μὲν χώρας τῆς Λακωνικῆς, Ἀχαιῶν δὲ ἐν τῷ τότε ὑπήκοον. (8) ἐξεγείρας δὲ αὖθις Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀχαιοῖς πόλεμον ἐν ἐγκλήμασί τε ἦν ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ - οὐ γάρ τινα ἐκ τοῦ προσδοκωμένου κινδύνου Λακεδαιμονίοις σωτηρίαν εὕρισκεν - ἀφίησιν ἑκουσίως τὴν ψυχὴν πιὼν φάρμακον. καὶ Μεκαλκίδᾳ μὲν τέλος τοιοῦτον ἐγένετο, ἄρξαντι ἐν τῷ {ἑαυτοῦ νῷ} τότε μὲν Λακεδαιμονίων ὡς ἂν ὁ ἀμαθέστατος στρατηγός, πρότερον δὲ ἔτι τοῦ Ἀχαιῶν ἔθνους ὡς ἀνθρώπων ὁ ἀδικώτατος.

Traduction française :

[7,13] (1) Ce faux exposé jeta ces peuples dans l'erreur et leur mit encore une fois les armes à la main. Damocrite nouveau préteur d'Achaïe, leva des troupes, et se disposa à marcher contre les Spartiates. Dans ce temps-là même le consul Métellus marchait en Macédoine avec une armée, pour réduire Andriscos fils de Persée qui s'était soulevé contre les Romains. (2) Comme il était empêché à cette guerre qui pourtant devait bientôt finir, il donna ordre à des officiers que l'on envoyait en Asie d'interposer leur autorité auprès des Achéens, pour les obliger à mettre les armes bas, et à attendre les commissaires que le Sénat avait nommés. (3) Ces officiers exécutèrent leurs ordres; mais voyant que Damocrite allait se mettre en campagne, et qu'ils ne gagnaient rien sur son esprit, ils firent voile en Asie: les Lacédémoniens de leur côté comptant plus sur leur courage que sur leurs forces, prirent les armes, et marchèrent au-devant de l'ennemi pour défendre l'entrée de leur pays; mais battus dans un combat, et ayant perdu plus de mille hommes de leurs meilleures troupes, ils se retirèrent avec précipitation au-dedans de leur ville. Il est certain que si les Achéens les eussent poursuivis, ils auraient pu entrer dans Sparte pêle-mêle avec les fuyards. (4) Damocrite manqua l'occasion, et au lieu d'aller ensuite assiéger Sparte il aima mieux faire des courses dans le pays et en enlever du butin. (5) La campagne finie, il fut accusé de trahison, et condamné à cinquante talents d'amende; comme il n'avait pas le moyen de les payer, il s'enfuit secrètement, et quitta le Péloponnèse. Diaios ayant été nommé général en sa place, Métellus lui députa aussitôt pour le prier d'accorder une trêve jusqu'à ce que les commissaires Romains fussent arrivés. (6) Diaios y consentit; mais durant ce temps-là il s'avisa d'une ruse qui lui fut fort utile: il gagna toutes les villes au milieu desquelles Sparte était enclavée, et y mit garnison; par-là les Lacédémoniens étaient extrêmement resserrés, et les Achéens pouvaient fondre sur eux de toutes parts. (7) Cependant Ménalkidas que les Spartiates venaient d'élire pour général, rompit la trêve, et voulut tenter une entreprise. Il fit des courses jusqu'aux portes d'Iasos, ville située sur les confins de la Laconie, mais qui pour lors appartenait aux Achéens; il l'emporta d'emblée et la saccagea. (8) Par cette hostilité il attira la guerre aux Lacédémoniens dans un temps où ils n'avaient ni troupes ni argent, et où leurs terres étaient même demeurées incultes. Après cette témérité, prévoyant bien qu'il ne pouvait éviter leur ressentiment, il prit le parti de s'empoisonner: ainsi finit Ménalkidas, homme également fatal aux Lacédémoniens et aux Achéens; aux uns par son ignorance dans le métier de la guerre, et aux autres par sa perfidie.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007