HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἀποκρίσειςTexte grec :

[7,12] (1) Ὠρώπιοι δὲ καὶ ὠφελείας σφίσιν οὐ γενομένης τῆς παρὰ Ἀχαιῶν, ὅμως ὑπὸ Μεναλκίδα τὰ χρήματα ἐξεπράχθησαν· ὁ δὲ ὡς τὸ δωροδόκημα εἶχεν ἐν χειρί, ἐποιεῖτο συμφορὰν εἰ καὶ Καλλικράτει μεταδώσει τῶν λημμάτων. τὰ μὲν δὴ πρῶτα ἀναβολαῖς καὶ ἀπάταις ἐχρῆτο ἐς τὴν δόσιν, μετὰ δὲ οὐ πολὺ ἐτόλμησεν ἀποστερεῖν ἐκ τοῦ εὐθέος. (2) βεβαιοῖ δὴ τὸ λεγόμενον ὡς ἄρ´ ἦν καὶ πῦρ ἐς πλέον ἄλλου πυρὸς καῖον καὶ λύκος ἀγριώτερος λύκων ἄλλων καὶ ὠκύτερος ἱέραξ ἱέρακος πέτεσθαι, εἴγε καὶ Καλλικράτην ἀνοσιώτατον τῶν τότε Μεναλκίδας {μὲν} ὑπερῆρεν ἀπιστίᾳ, Καλλικράτην, ὃς ἐλάσσων παντοίου λήμματος καὶ ἐπὶ οὐδενὶ οἰκείῳ κέρδει πόλει τῇ Ἀθηναίων ἀπηχθημένος παυσάμενον {μὲν} τῆς ἀρχῆς Μεναλκίδαν ἐδίωκεν ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς θανάτου δίκην· πρεσβεῦσαί τε γὰρ Ἀχαιῶν ἐναντία ἔφασκεν αὐτὸν ἐς Ῥώμην καὶ ἐς τὰ μάλιστα γενέσθαι πρόθυμον ἐξελέσθαι τὴν Σπάρτην συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν. (3) ἐνταῦθα ὡς ἀφικνεῖτο ἐς πᾶν ὁ Μεναλκίδας κινδύνου, μεταδίδωσι τάλαντα τρία τῶν ἐξ Ὠρωποῦ Μεγαλοπολίτῃ Διαίῳ. ἐγεγόνει δὲ αὐτῷ καὶ ἀρχῆς διάδοχος τῆς Ἀχαιῶν ὁ Δίαιος· τότε δὲ ὑπὲρ τοῦ λήμματος προθυμούμενος ἔμελλε Μεναλκίδᾳ καὶ ἀκόντων Ἀχαιῶν σωτηρίαν παρέξειν. Ἀχαιοὶ δὲ ἐπὶ μὲν τῇ ἀφέσει τοῦ Μεναλκίδα ἰδίᾳ τε ἕκαστος καὶ ἐν κοινῷ Δίαιον ἐποιοῦντο ἐν αἰτίᾳ· Δίαιος δὲ σφᾶς ἀπὸ τῶν ἐς αὐτὸν ἐγκλημάτων μετῆγεν ἐς πραγμάτων ἐλπίδα μειζόνων, προφάσει χρώμενος τοιᾷδε ἐς τὴν ἀπάτην. (4) Λακεδαιμόνιοι περὶ ἀμφισβητησίμου χώρας καταφεύγουσιν ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων βουλήν· καταφεύγουσι δὲ αὐτοῖς προεῖπεν ἡ βουλὴ δικάζεσθαι τὰ ἄλλα πλὴν ψυχῆς ἐν συνεδρίῳ τῷ Ἀχαιῶν. ἡ μὲν δὴ ταῦτα ἀπεκρίνατο· Δίαιος δὲ οὐ τὸν ὄντα ἔλεγεν Ἀχαιοῖς λόγον, ψυχαγωγῶν δὲ αὐτοὺς ἔφασκε παρὰ τῆς Ῥωμαίων σφίσιν ἐφεῖσθαι βουλῆς καὶ θάνατον ἀνδρὸς καταγνῶναι τῶν ἐκ Σπάρτης. (5) οἱ μὲν δὴ δικάζειν Λακεδαιμονίοις ἠξίουν καὶ ὑπὲρ τῆς ἑκάστου ψυχῆς, Λακεδαιμόνιοι δὲ οὔτε ἀληθῆ συνεχώρουν Δίαιον λέγειν καὶ ἀνάγειν ἤθελον ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων βουλήν. Ἀχαιοὶ δὲ ἀντελαμβάνοντο αὖθις ἄλλου λόγου, πόλεις ὅσαι τελοῦσιν ἐς Ἀχαιοὺς μηδεμίαν ἐφ´ ἑαυτῆς καθεστηκέναι κυρίαν ἄνευ τοῦ κοινοῦ τοῦ Ἀχαιῶν παρὰ Ῥωμαίους ἰδίᾳ πρεσβείαν ἀποστέλλειν. (6) πόλεμός τε δὴ ἀπὸ τῶν ἀμφισβητημάτων τούτων Ἀχαιοῖς καὶ Λακεδαιμονίοις ἤρχετο καὶ Λακεδαιμόνιοι συνιέντες οὐκ ἀξιόμαχοι πρὸς Ἀχαιοὺς εἶναι πρεσβείαις ἐχρῶντο πρὸς τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ ἰδίᾳ πρὸς τὸν Δίαιον λόγοις. αἱ μὲν δὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἱ πόλεις ἐποιοῦντο τὰς ἀποκρίσεις, οὔ σφισιν ἔξοδον ἐπαγγέλλοντος στρατηγοῦ παρακούειν εἶναι νόμον· Δίαιος γὰρ ἦρχε τῶν Ἀχαιῶν καὶ ἔφασκεν οὐ τῇ Σπάρτῃ, τοῖς δὲ ταράσσουσιν αὐτὴν πολεμήσων ἀφίξεσθαι. (7) ἐρομένων δὲ τῶν γερόντων ὁπόσους ἡγοῖτο ἀδικεῖν, ἐσπέμπει σφίσι τεσσάρων ὀνόματα ἀνδρῶν καὶ εἴκοσι πρωτευόντων τὰ πάντα ἐν Σπάρτῃ. ἐνταῦθα Ἀγασισθένους ἐνίκησε γνώμη δοκίμου καὶ τὰ πρότερα ὄντος, ἀπὸ δὲ τῆς παραινέσεως ταύτης προελθόντος καὶ ἐς πλέον δόξης· ὃς τοὺς ἄνδρας τούτους ἐκέλευσεν ἐκ Λακεδαίμονος ἐθελοντὰς φεύγειν μηδὲ αὐτοῦ μένοντας ἐργάσασθαι τῇ Σπάρτῃ πόλεμον, φυγόντας δὲ ἐς Ῥώμην καταχθήσεσθαι σφᾶς οὐ μετὰ πολὺ ἔφασκεν ὑπὸ Ῥωμαίων. (8) καὶ οἱ μὲν ἀπελθόντες ὑπήγοντο ὑπὸ Σπαρτιατῶν ἐς δικαστήριον τῷ λόγῳ καὶ ἀποθανεῖν ἦσαν κατεγνωσμένοι· ἀπεστάλησαν δὲ καὶ ὑπὸ Ἀχαιῶν Καλλικράτης ἐς Ῥώμην καὶ Δίαιος τοῖς φεύγουσιν ἐκ Σπάρτης ἀντιδικήσοντες ἐπὶ τῆς βουλῆς. καὶ αὐτῶν ὁ μὲν κατὰ τὴν ὁδὸν Καλλικράτης τελευτᾷ νόσῳ, οὐδὲ οἶδα εἰ ἀφικόμενος ἐς Ῥώμην ὠφέλησεν ἄν τι Ἀχαιοὺς ἢ κακῶν σφισιν ἐγένετο μειζόνων ἀρχή· Δίαιος δὲ ἐς ἀντιλογίαν Μεναλκίδᾳ καταστὰς ἐπὶ τῆς βουλῆς πολλὰ μὲν εἶπε, τὰ δὲ ἤκουσεν οὐ σὺν κόσμῳ. (9) καί σφισιν ἀπεκρίνατο ἡ βουλὴ ἀποστέλλειν πρέσβεις, οἳ κρινοῦσιν ὅσα Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀχαιοῖς διάφορα ἦν ἐς ἀλλήλους. καὶ τοῖς ἐκ Ῥώμης πρέσβεσι σχολαιτέρα πως ἐγίνετο ἡ ὁδός, ὥστε ἐξαπατᾶν ὑπῆρχεν ἐξ ἀρχῆς Διαίῳ τε Ἀχαιοὺς καὶ Μεναλκίδᾳ Λακεδαιμονίους· τοὺς μὲν δὴ παρῆγεν ὁ Δίαιος ὡς τὰ πάντα ἕπεσθαι Λακεδαιμόνιοί σφισιν ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς εἰσιν ἐγνωσμένοι, Λακεδαιμονίους δὲ ὁ Μεναλκίδας ἠπάτα παντελῶς τοῦ συνεδρεύειν ἐς τὸ Ἀχαϊκὸν ὑπὸ Ῥωμαίων αὐτοὺς ἀπηλλάχθαι.

Traduction française :

[7,12] (1) Quoique la protection de Ménalkidas n'eût de rien servi aux Oropiens, il ne laissa pas d'exiger les dix talents qui lui avaient été promis; et quand il les eut, il ne se pressa pas d'en faire part à Callicratès; il l'amusa durant quelque temps, puis il leva le masque, et déclara ouvertement qu'il ne lui voulait rien donner, (2) ce qui vérifia le proverbe qui dit qu'il y a loups et loups, puisque Callicratès qui passait pour le plus méchant homme qu'il y eût dans la Grèce, en trouva un encore plus méchant et plus infidèle que lui. Cependant Callicratès qui ne pouvait digérer de se voir trompé, et de s'être attiré la haine des Athéniens sans aucun fruit, voyant Ménalkidas sorti de charge, prend le parti de le poursuivre criminellement: il l'accuse d'avoir accepté une députation à Rome contre les intérêts des Achéens, d'avoir procuré aux Spartiates de ne plus dépendre du gouvernement d'Achaïe, et conclut à ce qu'il soit condamné à mort. (3) Ménalkidas alarmé du danger où il se trouvait, met dans ses intérêts Diaios de Mégalèpolis qui lui avait succédé; et pour se l'assurer, il lui donne trois talents des dix qu'il avait reçus des Oropiens. Diaios gagné par ce présent fait absoudre Ménalkidas presque en dépit des Achéens: ensuite sentant le tort que cette affaire lui faisait dans l'esprit de sa nation, en habile homme il songe à faire diversion, et n'entretient les Achéens que de grands projets et d'espérances flatteuses. (4) Les Lacédémoniens avaient pris le Sénat de Rome pour arbitre de leur différend avec les Argiens au sujet de leurs limites; mais le Sénat avait répondu que tout ce qui n'était pas affaire criminelle devait être renvoyé au conseil d'Achaïe, et par conséquent celle-ci comme les autres. Diaios imposa aux Achéens par un mensonge, et leur fit accroire que le Sénat leur abandonnait aussi les matières criminelles. (5) Sur ce fondement les Achéens voulaient être juges des Lacédémoniens, lors même qu'il s'agissait d'infliger peine de mort: les Lacédémoniens s'y opposaient, ils accusaient Diaios de mensonge, et disaient qu'ils enverraient à Rome des députés pour savoir la volonté du Sénat; on leur répliquait que les villes qui étaient du ressort de l'Achaïe pouvaient députer à Rome en commun, mais qu'aucune ne le pouvait en son particulier. (6) Ces contestations, s'étant échauffées de part et d'autre, causèrent enfin une rupture ouverte entre les deux peuples. Cependant les Lacédémoniens se voyant fort inférieurs aux Achéens, députèrent à chaque ville de cet état et à Diaios même, pour détourner les maux dont ils étaient menacés; la réponse des villes fut qu'ayant eu ordre d'armer, elles ne pouvaient s'empêcher d'obéir. Pour Diaios, il répondit qu'il n'en voulait point à Sparte, et qu'il ne prétendait faire la guerre qu'à ceux qui mettaient le trouble et la dissension dans cette ville. (7) Sur quoi les sénateurs de Sparte lui ayant demandé quels étaient donc ces ennemis du repos public, il leur envoya les noms de vingt-quatre personnes, qui étaient justement ceux qui avaient le plus de part aux affaires. Alors Agasisthénès ouvrit un avis digne de sa réputation, et qui lui fit beaucoup d'honneur: c'était que ces vingt-quatre s'exilassent volontairement pour ne point attirer la guerre à leur patrie; il ajoutait qu'ils n'avaient qu'à s'aller plaindre à Rome, et qu'ils seraient bientôt rétablis par les Romains. (8) Son avis ayant été suivi, les vingt-quatre s'absentèrent, et comme si les Spartiates avaient désapprouvé leur évasion, ils instruisirent leur procès, et les condamnèrent à mort par contumace: en même temps les Achéens envoyèrent à Rome Diaios et Callicratès avec ordre de poursuivre auprès du Sénat la condamnation des vingt-quatre. Callicratès tomba malade à Rhodes, et y mourut: on ne peut pas dire si au cas qu'il fût allé jusqu'à Rome il eût servi les Achéens, ou s'il n'eût point tramé quelque nouvelle intrigue contre eux. Quoi qu'il en soit, Diaios eut à soutenir les intérêts des Achéens contre Ménalkidas envoyé de la part des Lacédémoniens. (9) L'un et l'autre s'étant dit beaucoup d'injures en plein Sénat, ils eurent pour toute réponse que le Sénat enverrait des commissaires sur les lieux pour accommoder ce différend. Il y eut en effet des commissaires de nommés, mais ils ne se pressèrent pas de partir, de sorte que les deux députés eurent le temps d'arriver avant eux, et de tromper l'un les Achéens, l'autre les Lacédémoniens: car Ménalkidas fit accroire à ceux-ci que par concession du Sénat ils ne relevaient plus de l'Achaïe, et Diaios assura les Achéens que Sparte serait toujours soumise à leur domination.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007