HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἀφανῆTexte grec :

[7,11] (1) Ῥωμαῖοι δὲ αὖθις ἄνδρα ἐκ τῆς βουλῆς καταπέμπουσιν ἐς τὴν Ἑλλάδα· ὄνομα μὲν τῷ ἀνδρὶ ἦν Γάλλος, ἀπέσταλτο δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀργείοις ὑπὲρ γῆς ἀμφισβητουμένης γενέσθαι δικαστής. οὗτος ὁ Γάλλος ἐς τὸ Ἑλληνικὸν πολλὰ μὲν εἶπε, πολλὰ δὲ καὶ ἔπραξεν ὑπερήφανα, Λακεδαιμονίους δὲ καὶ Ἀργείους τὸ παράπαν ἔθετο ἐν χλευασίᾳ· (2) πόλεσι γὰρ ἐς τοσοῦτο ἡκούσαις ἀξιώματος καὶ ὑπὲρ τῶν ὅρων τῆς χώρας τὰ μὲν παλαιότερα ἐς οὐκ ἀφανῆ πόλεμον καὶ ἔργα οὕτως ἀφειδῆ προαχθείσαις, κριθείσαις δὲ καὶ ὕστερον παρὰ δικαστῇ κοινῷ Φιλίππῳ τῷ Ἀμύντου, αὐτὸς μέν σφισιν ὁ Γάλλος ἀπηξίωσε δικαστὴς καταστῆναι, Καλλικράτει δὲ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος ἀνδρὶ ἀλάστορι ἐπιτρέπει τὴν κρίσιν. (3) ἀφίκοντο δὲ ὡς τὸν Γάλλον καὶ Αἰτωλῶν οἱ Πλευρῶνα οἰκοῦντες, συντελείας τῆς ἐς Ἀχαιοὺς ἐθέλοντες ἄφεσιν εὕρασθαι· καὶ αὐτοῖς ἐπετράπη μὲν ὑπὸ τοῦ Γάλλου πρεσβείαν ἐπὶ σφῶν αὐτῶν ἰδίᾳ παρὰ Ῥωμαίους ἀποστεῖλαι, ἐπετράπη δὲ ὑπὸ Ῥωμαίων συνεδρίου τοῦ Ἀχαιῶν ἀποστῆναι. προσεπεστάλη δὲ ὑπὸ τῆς βουλῆς τῷ Γάλλῳ πόλεις ὁπόσας ἐστὶν οἷός τε {ὡς} πλείστας ἀφεῖναι συλλόγου τοῦ Ἀχαιῶν. (4) ὁ μὲν δὴ τὰ ἐντεταλμένα ἐποίει, Ἀθηναίων δὲ ὁ δῆμος ἀνάγκῃ πλέον ἢ ἑκουσίως διαρπάζουσιν Ὠρωπὸν ὑπήκοόν σφισιν οὖσαν· πενίας γὰρ ἐς τὸ ἔσχατον Ἀθηναῖοι τηνικαῦτα ἧκον ἅτε ὑπὸ Μακεδόνων πολέμῳ πιεσθέντες μάλιστα Ἑλλήνων. καταφεύγουσιν οὖν ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων βουλὴν οἱ Ὠρώπιοι· καὶ δόξαντες παθεῖν οὐ δίκαια, {καὶ} ἐπεστάλη Σικυωνίοις ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐπιβάλλειν σφᾶς Ἀθηναίοις ἐς Ὠρωπίους ζημίαν κατὰ τῆς βλάβης ἧς ἦρξαν τὴν ἀξίαν. (5) Σικυώνιοι μὲν οὖν οὐκ ἀφικομένοις ἐς καιρὸν τῆς κρίσεως Ἀθηναίοις ζημίαν πεντακόσια τάλαντα ἐπιβάλλουσι, Ῥωμαίων δὲ ἡ βουλὴ δεηθεῖσιν Ἀθηναίοις ἀφίησι πλὴν ταλάντων ἑκατὸν τὴν ἄλλην ζημίαν· ἐξέτισαν δὲ οὐδὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ ὑποσχέσεσι καὶ δώροις ὑπελθόντες Ὠρωπίους ὑπάγονται σφᾶς ἐς ὁμολογίαν φρουράν τε Ἀθηναίων ἐσελθεῖν ἐς Ὠρωπὸν καὶ ὁμήρους λαβεῖν παρὰ Ὠρωπίων Ἀθηναίους· ἢν δὲ αὖθις ἐς Ἀθηναίους γένηται ἔγκλημα Ὠρωπίοις, τὴν φρουρὰν τότε ἀπάγειν παρ´ αὐτῶν Ἀθηναίους, ἀποδοῦναι δὲ καὶ ὀπίσω τοὺς ὁμήρους. (6) χρόνος τε δὴ οὐ πολὺς ὁ μεταξὺ ἤνυστο, καὶ τῶν φρουρῶν ἀδικοῦσιν ἄνδρες Ὠρωπίους. οἱ μὲν δὴ ἐς τὰς Ἀθήνας ἀπέστελλον ὁμήρους τε ἀπαιτήσοντας καὶ φρουράν σφισιν ἐξάγειν κατὰ τὰ συγκείμενα ἐροῦντας· Ἀθηναῖοι δὲ οὐδέτερα ἔφασαν ποιήσειν, ἀνθρώπων γὰρ τῶν ἐπὶ τῇ φρουρᾷ καὶ οὐ τοῦ Ἀθηναίων δήμου τὸ ἁμάρτημα εἶναι· τοὺς μέντοι αὐτὰ εἰργασμένους ἐπηγγέλλοντο ὑφέξειν δίκην. (7) οἱ δὲ Ὠρώπιοι καταφεύγοντες ἐπὶ Ἀχαιοὺς ἐδέοντο τιμωρῆσαί σφισιν· Ἀχαιοῖς δὲ ἤρεσκε μὴ τιμωρεῖν φιλίᾳ τε καὶ αἰδοῖ τῇ Ἀθηναίων. ἐνταῦθα οἱ Ὠρώπιοι Μεναλκίδᾳ, Λακεδαιμονίῳ μὲν γένος, στρατηγοῦντι δὲ ἐν τῷ τότε Ἀχαιῶν, ὑπισχνοῦνται δέκα ταλάντων δόσιν, ἤν σφισιν ἐπικουρεῖν Ἀχαιοὺς ἄγῃ· ὁ δὲ ἀπὸ τῶν χρημάτων μεταδώσειν Καλλικράτει τὸ ἥμισυ ὑπισχνεῖτο, ἰσχύοντι διὰ φιλίαν τὴν Ῥωμαίων ἐν Ἀχαιοῖς μέγιστον. (8) προσγενομένου δὲ τοῦ Καλλικράτους πρὸς τὴν Μεναλκίδου γνώμην ἐκεκύρωτο κατὰ Ἀθηναίων ἀμύνειν Ὠρωπίοις. καί τις ἐξαγγέλλει ταῦτα ἐς τοὺς Ἀθηναίους· οἱ δὲ ὡς ἕκαστος τάχους εἶχεν ἐς τὸν Ὠρωπὸν ἐλθόντες καὶ αὖθις κατασύραντες εἴ τι ἐν ταῖς προτέραις παρεῖτό σφισιν ἁρπαγαῖς, ἀπάγουσι τὴν φρουράν. Ἀχαιοὺς δὲ ὑστερήσαντας τῆς βοηθείας Μεναλκίδας μὲν καὶ Καλλικράτης ἐσβάλλειν ἐς τὴν Ἀττικὴν ἔπειθον· ἀνθισταμένων δὲ ἄλλων τε αὐτοῖς καὶ οὐχ ἥκιστα τῶν ἐκ Λακεδαίμονος, ἀνεχώρησεν ὀπίσω τὸ στράτευμα.

Traduction française :

[7,11] (1) Les Romains sachant que les Lacédémoniens et les Argiens étaient en différend sur leurs limites, envoyèrent encore un commissaire du corps des sénateurs pour accommoder la querelle entre ces deux peuples. Ce fut Gallus; il agit et parla avec hauteur, et pour dire ce qui en est, il se moqua également des uns et des autres. (2) Car ces deux villes si célèbres, Sparte et Argos, qui avaient autrefois soutenu si glorieusement la guerre, pour le même sujet, et qui eurent ensuite Philippe fils d'Amyntas pour médiateur; ces villes, dis-je, ne parurent pas à Gallus dignes de son attention, il renvoya l'affaire à Callicratès, de tous les Grecs l'homme le plus insolent et le plus corrompu. (3) Les Étoliens de Pleuron qui étaient soumis aux Achéens, vinrent prier Gallus de les affranchir de cette domination. Il leur permit d'envoyer en leur nom des députés à Rome pour demander cette grâce qui leur fut accordée; et en même temps vint un ordre à Gallus de désunir de la ligue d'Achaïe tout autant de villes qu'il pourrait, ce qu'il eut grand soin d'exécuter. (4) Sur ces entrefaites il arriva que le peuple d'Athènes plus par nécessité que volontairement, pilla Oropos ville de la dépendance de cette république. Car à dire vrai, les Athéniens qui avaient été fort malmenés par les Macédoniens, se trouvaient réduits à la dernière misère; mais ceux d'Oropos portèrent leurs plaintes au Sénat de Rome, qui désapprouvant la violence et l'injustice des Athéniens, donna ordre aux Sycioniens de les obliger à payer des dommages et intérêts proportionnés au tort qu'ils avaient fait. (5) Les Sycioniens après avoir cité ceux d'Athènes, voyant qu'ils ne comparaissaient point, les condamnèrent à cinq cents talents de dommages et intérêts. Les Athéniens en appelèrent au Sénat qui modéra cette somme à cent talents; encore ne les payèrent-ils point; car non seulement ils adoucirent les Oropiens par de magnifiques promesses et par des présents, mais ils les engagèrent à recevoir garnison athénienne dans leur ville, et à donner des otages pour sûreté de cette garnison, à condition que si on leur faisait quelque nouvelle injure, les Athéniens retireraient aussitôt leurs troupes, et rendraient les otages. (6) Peu de temps après, quelques soldats de la garnison ayant de nouveau maltraité les habitants, ceux-ci députèrent aux Athéniens pour les prier de retirer cette garnison, et de renvoyer les otages, suivant que l'on en était convenu de part et d'autre: mais les Athéniens n'en voulurent rien faire, disant que la faute de quelques soldats ne devait pas s'imputer au peuple d'Athènes, et qu'ils châtieraient les coupables. (7) Les Oropiens voyant qu'on se moquait d'eux, implorèrent le secours des Achéens; et comme ils savaient que les Achéens étaient liés d'amitié avec Athènes, ils s'adressèrent à Ménalkidas de Sparte qui commandait alors l'armée d'Achaïe, et lui promirent dix talents, s'il pouvait engager les Achéens à prendre leur querelle. Ménalkidas comprit qu'il fallait gagner Callicratès que l'amitié des Romains rendait tout-puissant dans le conseil d'Achaïe; il va donc le trouver, et offre de partager les dix talents avec lui. (8) Callicratès accepte la proposition, et détermine les Achéens à secourir ceux d'Oropos. La nouvelle en étant venue à Athènes, les Athéniens sans perdre de temps fondent sur Oropos, en enlèvent le peu qui avait échappé au premier pillage, et emmènent la garnison avec eux; ainsi les Achéens arrivèrent trop tard: alors Ménalkidas et Callicratès voulurent leur persuader de ravager l'Attique; mais les Athéniens ayant tiré du secours de toute part, et surtout de Lacédémone, il convint aux Achéens de s'en retourner.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007