HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VII

ἰσχύοντιTexte grec :

[7,10] (1) τότε μὲν δὴ ἐς τοσοῦτο ἐπράχθη· τολμημάτων δὲ τὸ ἀνοσιώτατον, τὴν πατρίδα καὶ ἄνδρας προδιδόναι πολίτας ἐπὶ οἰκείοις κέρδεσιν, ἔμελλε καὶ Ἀχαιοῖς κακῶν ἄρξειν, οὔποτε ἐκ τοῦ χρόνου παντὸς τὴν Ἑλλάδα ἐκλιπόν. ἐπὶ μέν γε Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου βασιλεύοντος Περσῶν Ἴωσι τὰ πράγματα ἐφθάρη Σαμίων πλὴν ἑνός τε καὶ δέκα ἀνδρῶν τῶν ἄλλων τριηράρχων τὸ ναυτικὸν τὸ Ἰώνων προδόντων· (2) μετὰ δὲ Ἴωνας κεχειρωμένους ἠνδραποδίσαντο καὶ Ἐρέτριαν Μῆδοι, προδόται δὲ ἐγένοντο οἱ εὐδοκιμοῦντες μάλιστα ἐν Ἐρετρίᾳ Φίλαγρος Κυνέου καὶ Εὔφορβος Ἀλκιμάχου. Ξέρξῃ δὲ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐλαύνοντι Θεσσαλία τε δι´ Ἀλευάδου προεδόθη, Θήβας δὲ Ἀτταγῖνος καὶ Τιμηγενίδας προδιδόασι φερόμενοι τὰ πρῶτα ἐν Θήβαις. Πελοποννησίων δὲ καὶ Ἀθηναίων πολεμησάντων Ξενίας Ἠλεῖος ἐπεχείρησεν Ἦλιν Λακεδαιμονίοις καὶ Ἄγιδι προδοῦναι, (3) οἵ τε Λυσάνδρου καλούμενοι ξένοι χρόνον οὐδένα ἀνίεσαν πατρίδας ἐγχειρίζοντες Λυσάνδρῳ τὰς ἑαυτῶν. κατὰ δὲ τὴν Φιλίππου βασιλείαν τοῦ Ἀμύντου Λακεδαίμονα πόλεων μόνην οὐ προδοθεῖσαν τῶν ἐν Ἕλλησιν εὕροι τις ἄν· αἱ δὲ ἄλλαι πόλεις αἱ ἐν τῇ Ἑλλάδι ὑπὸ προδοσίας μᾶλλον ἢ ὑπὸ νόσου πρότερον τῆς λοιμώδους ἐφθάρησαν. Ἀλεξάνδρῳ δὲ τῷ Φιλίππου παρέσχεν ἡ εὐτυχία μικρὰ ἀνδρῶν προδοτῶν καὶ οὐκ ἄξια λόγου προσδεηθῆναι. (4) ἐπεὶ δὲ τὸ ἐν Λαμίᾳ πταῖσμα ἐγένετο Ἕλλησιν, Ἀντίπατρος μέν, ἅτε διαβῆναι ποιούμενος σπουδὴν πρὸς τὸν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεμον, ἐβούλετο εἰρήνην ἐν τάχει συντίθεσθαι, καί οἱ διέφερεν οὐδὲν εἰ Ἀθήνας τε ἐλευθέραν καὶ τὴν πᾶσαν Ἑλλάδα ἀφήσει· Δημάδης δὲ καὶ ὅσον προδοτῶν Ἀθήνῃσιν ἄλλο ἦν, ἀναπείθουσιν Ἀντίπατρον μηδὲν ἐς Ἕλληνας φρονῆσαι φιλάνθρωπον, ἐκφοβήσαντες δὲ Ἀθηναίων τὸν δῆμον ἔς τε Ἀθήνας καὶ πόλεων τῶν ἄλλων τὰς πολλὰς ἐγένοντο αἴτιοι Μακεδόνων ἐσαχθῆναι φρουράς. βεβαιοῖ δέ μοι καὶ τόδε τὸν λόγον· (5) Ἀθηναῖοι γὰρ μετὰ τὸ ἀτύχημα τὸ ἐν Βοιωτοῖς οὐκ ἐγένοντο Φιλίππου κατήκοοι, ἁλόντων μέν σφισι δισχιλίων, ὡς ἐκρατήθησαν, παρὰ τὸ ἔργον, χιλίων δὲ φονευθέντων· ἐν Λαμίᾳ δὲ περὶ διακοσίους πεσόντων καὶ οὐ πλέον τι, Μακεδόσιν ἐδουλώθησαν. οὕτω μὲν οὔποτε τὴν Ἑλλάδα ἐπέλειπον οἱ ἐπὶ προδοσίᾳ νοσήσαντες· Ἀχαιοὺς δὲ ἀνὴρ Ἀχαιὸς Καλλικράτης τηνικαῦτα ἐς ἅπαν ἐποίει Ῥωμαίοις ὑποχειρίους. ἀρχὴ δέ σφισιν ἐγίνετο κακῶν Περσεὺς καὶ ἡ Μακεδόνων ἀρχὴ καταλυθεῖσα ὑπὸ Ῥωμαίων. (6) Περσεῖ τῷ Φιλίππου πρὸς Ῥωμαίους ἄγοντι εἰρήνην κατὰ συνθήκας, ἃς ὁ πατήρ οἱ Φίλιππος ἐποιήσατο, ἐπῆλθεν ὑπερβῆναι τοὺς ὅρκους καὶ ἐπί τε Σαπαίους καὶ Σαπαίων τὸν βασιλέα Ἀβρούπολιν στράτευμα ἀγαγὼν ἐποίησεν ἀναστάτους Ῥωμαίων συμμάχους ὄντας· Σαπαίων δὲ τούτων καὶ Ἀρχίλοχος ἐν ἰάμβῳ μνήμην ἔσχε. (7) Μακεδόνων δὲ καὶ Περσέως κεχειρωμένων πολέμῳ διὰ τὸ ἐς Σαπαίους ἀδίκημα, ἄνδρες τῆς Ῥωμαίων βουλῆς δέκα ἐπέμφθησαν καταστησόμενοι πρὸς τὸ ἐπιτηδειότατον Ῥωμαίοις τὰ ἐν Μακεδονίᾳ. ἥκοντας δὲ ἐς τὴν Ἑλλάδα ὑπήρχετο ὁ Καλλικράτης οὔτε ἔργον τῶν ἐς τὴν κολακείαν οὔτε λόγον οὐδένα ἐς αὐτοὺς παριείς· ἕνα δέ τινα ἐξ αὐτῶν ἄνδρα οὐδαμῶς ἐς δικαιοσύνην πρόθυμον, τοῦτον τὸν ἄνδρα προσεποιήσατο ὁ Καλλικράτης ἐς τοσοῦτον ὥστε αὐτὸν καὶ ἐς τὸ συνέδριον ἐσελθεῖν τὸ Ἀχαιῶν ἔπεισεν. (8) ὁ δὲ ὡς ἐς τὸν σύλλογον ἐσῆλθεν, ἔλεγεν ὡς πολεμοῦντι πρὸς Ῥωμαίους Περσεῖ χρήματα οἱ δυνατώτατοι τῶν Ἀχαιῶν παράσχοιεν, συνάραιντο δὲ καὶ ἐς τὰ ἄλλα· ἐκέλευσεν οὖν καταγνῶναι τοὺς Ἀχαιοὺς θάνατον· εἰ δὲ ἐκεῖνοι καταγνοῖεν, τότε καὶ αὐτὸς τὰ ὀνόματα ἐρεῖν ἔφασκε τῶν ἀνδρῶν. λέγειν τε δὴ ἐδόκει παντάπασιν ἄδικα καὶ αὐτὸν ἠξίουν οἱ ἐς τὸν σύλλογον ἐληλυθότες ἤδη, εἰ Περσεῖ τὰ αὐτὰ Ἀχαιῶν τινες ἔπραξαν, ὀνομαστὶ αὐτῶν ἑκάστου μνησθῆναι, πρότερον δὲ οὐ σφᾶς καταγινώσκειν εἰκὸς εἶναι. (9) ἔνθα δὴ ὡς ἠλέγχετο ὁ Ῥωμαῖος, ἀπετόλμησεν εἰπεῖν ὡς οἱ ἐστρατηγηκότες Ἀχαιῶν ἐνέχονται πάντες τῇ αἰτίᾳ· πάντας γὰρ φρονῆσαι τὰ Μακεδόνων τε καὶ Περσέως. ὁ μὲν δὴ ταῦτα ἔλεγεν ὑπὸ διδασκαλίᾳ Καλλικράτους· ἀναστὰς δὲ μετ´ αὐτὸν Ξένων - ἦν δὲ ὁ Ξένων οὗτος οὐκ ἐλαχίστου λόγου παρὰ Ἀχαιοῖς - "οὕτως" ἔφη "κατὰ τὴν αἰτίαν ἔχει ταύτην· ἐστρατήγησα μὲν Ἀχαιῶν καὶ ἐγώ, ἀδικίας δὲ οὐδὲν ἐς Ῥωμαίους οὔτε εὐνοίας μοι μέτεστιν ἐς Περσέα· καὶ τοῦδε ἕνεκα ἐθέλω μὲν ἐν συνεδρίῳ τῷ Ἀχαιῶν, ἐθέλω δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς Ῥωμαίοις ὑπέχειν κρίσιν." ὁ μὲν δὴ ὑπὸ συνειδότος ἐπαρρησιάζετο ἀγαθοῦ· (10) ὁ δὲ ἐπελάβετο αὐτίκα ὁ Ῥωμαῖος τῆς προφάσεως, καὶ ὁπόσοις Καλλικράτης ἐπῆγεν αἰτίαν Περσεῖ σφᾶς φρονῆσαι τὰ αὐτά, ἀνέπεμπεν ἐν δικαστηρίῳ κρίσιν τῷ Ῥωμαίων ὑφέξοντας. ὃ μή πω κατειλήφει πρότερον Ἕλληνας· οὐδὲ γὰρ {παρὰ} Μακεδόνων οἱ ἰσχύσαντες μέγιστον, Φίλιππος Ἀμύντου καὶ Ἀλέξανδρος, τοὺς ἀνθεστηκότας σφίσιν Ἑλλήνων ἐς Μακεδονίαν ἐβιάσαντο ἀποσταλῆναι, διδόναι δὲ αὐτοὺς ἐν Ἀμφικτύοσιν εἴων λόγον. (11) τότε δὲ ἐκ τοῦ Ἀχαιῶν ἔθνους ὅντινα καὶ ἀναίτιον Καλλικράτης ἐθελήσειεν αἰτιάσασθαι, ἀνάγεσθαι πάντα τινὰ ἐκεκύρωτο ἐς Ῥώμην· καὶ ἐγένοντο ὑπὲρ χιλίους οἱ ἀναχθέντες. τούτους ὑπὸ Ἀχαιῶν οἱ Ῥωμαῖοι προκατεγνῶσθαι νομίζοντες ἔς τε Τυρσηνίαν καὶ ἐς τὰς ἐκεῖ διέπεμψαν πόλεις, καὶ Ἀχαιῶν ἄλλοτε ἄλλας ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν πρεσβείας τε καὶ ἱκεσίας ἐπιπεμπόντων λόγον ἐποιοῦντο οὐδένα. (12) ἑπτακαιδεκάτῳ δὲ ὕστερον ἔτει τριακοσίους ἢ καὶ ἐλάσσονας, οἳ μόνοι περὶ Ἰταλίαν Ἀχαιῶν ἔτι ἐλείποντο, ἀφιᾶσιν, ἀποχρώντως κολασθῆναι σφᾶς ἡγούμενοι. ὅσοι δὲ ἀποδράντες ᾤχοντο ἢ εὐθὺς ἡνίκα ἀνήγοντο ἐς Ῥώμην ἢ ὕστερον ἐκ τῶν πόλεων ἐς ἃς ὑπὸ Ῥωμαίων ἐπέμφθησαν, πρόφασις οὐδεμία ἦν τούτους ἁλόντας μὴ ὑποσχεῖν δίκην.

Traduction française :

[7,10] (1) Il était donc aussi de la destinée des Achéens de se voir plongés dans les derniers malheurs, par la perfidie de ces hommes corrompus qui pour leur intérêt particulier sont toujours prêts à livrer leur patrie et leurs concitoyens. À dire le vrai depuis que cette peste eut une fois pénétré en Grèce, elle ne cessa point de l'affliger; car en premier lieu du temps de Darius fils d'Hystaspe roi de Perse, les affaires des Ioniens furent presque entièrement ruinées par la trahison de ceux qui commandaient les galères de Samos, et qui passèrent du côté de l'ennemi à l'exception de onze seulement. (2) Après la défaite des Ioniens les Perses saccagèrent Érétrie, et ce fut encore par la perfidie de Philagros fils de Kynéas, et d'Euphorbos fils d'Alkimachos, qui tenaient un rang considérable dans la ville. Lorsque Xerxès fit une invasion dans la Grèce, Aleuadès lui ouvrit la Thessalie, et Thèbes fut livrée par deux de ses principaux citoyens, Attaginos et Timègénidas. Durant la guerre du Péloponnèse Xénias Éléen n'entreprit-il pas d'introduire Agis et les Lacédémoniens dans Élis? (3) Et sous Lysandre ensuite ceux que l'on appelait ses hôtes furent-ils en repos qu'ils ne l'eussent rendu maître de leurs propres villes? Sous Philippe fils d'Amyntas on ne trouvera que la seule ville de Sparte qui n'ait pas connu les noirs complots et la perfidie; toutes les autres furent plus infectées de trahison qu'elles ne l'avaient été de la peste quelque temps auparavant. Alexandre fils de Philippe dut encore cet avantage à sa fortune, que de son temps il n'y eut point d'exemple de pareille lâcheté, du moins qui mérite qu'on en parle. (4) Mais après la malheureuse journée de Lamia, comme Antipatros se hâtait de porter la guerre en Asie, qu'en partant il n'était pas fâché de donner la paix aux Athéniens, et qu'il ne croyait pas que ce fût contre la politique de laisser Athènes et toute la Grèce libre, Démade et les autres traîtres persuadèrent à ce prince qu'il ne fallait pas avoir tant de douceur pour les Grecs, et après avoir intimidé le peuple d'Athènes, ils furent cause que cette ville et plusieurs autres reçurent garnison macédonienne. (5) Une preuve que le mal était au-dedans, c'est que les Athéniens firent une plus grande perte en Béotie, ayant eu mille hommes tués et deux mille faits prisonniers, et cependant ils ne se soumirent pas à Philippe; au lieu qu'après l'affaire de Lamia où ils ne perdirent que deux cent hommes, ils subirent le joug des Macédoniens. On voit par ce détail que les traîtres dans tous les temps furent comme une autre peste qui désola toutes les villes de la Grèce. Les Achéens n'en furent pas exempts; la méchanceté de Callicrate les assujettit enfin aux Romains. Le commencement de leurs maux fut une suite de la défaite de Persée, et du renversement de l'empire de Macédoine. (6) Car Persée fils de Philippe étant en paix avec les Romains, au lieu d'observer le traité fait entre eux et son père, attaqua Abroupolis roi des Sapéens qui était allié du peuple Romain, et il le chassa de ses états. Les Sapéens sont des peuples dont il est parlé dans les ïambes d'Archiloque. (7) Les Romains pour venger leurs alliés firent la guerre à Persée, conquirent la Macédoine, et y envoyèrent ensuite dix commissaires pour y régler toutes choses conformément aux vues du Sénat. Dès que ces commissaires furent en Grèce, Callicratès leur fit sa cour et n'oublia rien pour leur plaire; il remarqua qu'il y en avait un qui n'était pas fort porté pour la justice; il s'attacha surtout à le gagner, et lui persuada qu'il pouvait prendre séance dans le conseil d'Achaïe. (8) Le commissaire y vint en effet, et là en pleine assemblée il se plaignit de ce que les plus puissants de la nation avaient entretenu des pratiques avec Persée et l'avaient assisté contre les Romains; il demanda qu'on prononçât peine de mort contre ces malintentionnés, et dit qu'ensuite il les nommerait tous par leur nom. Sa proposition parut fort étrange; on lui dit que s'il connaissait de ces personnes, il devait commencer par les nommer, et que la justice ne permettait pas qu'on les condamnât sans les entendre, encore moins sans les connaître. (9) Alors le commissaire se voyant blâmé de tout le monde, eut la hardiesse de soutenir que les Officiers-généraux des Achéens étaient tous en faute, et qu'ils avaient favorisé Persée et les Macédoniens contre les intérêts des Romains; il parla ainsi à l'instigation de Callicratès. Xénon homme de considération parmi les Achéens prenant la parole: «Je répondrai, dit-il, à l'accusation intentée. J'ai commandé les troupes des Achéens, mais je n'ai jamais eu de liaison avec Persée, ni n'ai offensé les Romains en quoi que ce soit; je suis prêt à prouver mon innocence, soit dans le conseil d'Achaïe, soit dans le Sénat de Rome si l'on veut». (10) Cette parole qui n'était que le témoignage d'une bonne conscience ne tomba pas à terre; le commissaire la releva, et s'en prévalant à propos il ordonna que tous ceux qui étaient accusés allassent à Rome pour y être jugés. C'est ce que la Grèce n'avait point encore vu; car ni Philippe fils d'Amyntas, ni Alexandre, les deux plus puissants rois de Macédoine, quand ils avaient à se plaindre de quelques Grecs, ne les traduisaient point à leur tribunal, mais ils souffraient que ces sortes d'affaires fussent portées devant les amphictyons. (11) Il plut aux Romains d'en user autrement; ils firent un décret par lequel tous ceux que Callicratès avait dénoncés étaient cités à Rome. On y amena plus de mille Achéens, qui regardés comme gens déjà condamnés au conseil d'Achaïe furent mis en prison et distribués dans toutes les villes de l'Étrurie. Les Achéens envoyèrent en vain députés sur députés pour obtenir leur grâce ou leur jugement. (12) Enfin au bout de dix-sept ans on les crut assez punis, et on rendit la liberté à ces malheureux qui se trouvèrent réduits à moins de trois cents, les autres avaient péri de misère. Pour ceux qui tâchaient de se sauver lorsqu'on les conduisait à Rome, ou qui s'enfuyaient de leur prison, si on les attrapait il n'y avait point de miséricorde pour eux, on les faisait mourir.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site d'Agnes VINAS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/01/2007