HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre II

ΒουπόρθμουTexte grec :

[2,34] (1) τῆς δὲ Τροιζηνίας γῆς ἐστιν ἰσθμὸς ἐπὶ πολὺ διέχων ἐς θάλασσαν, ἐν δὲ αὐτῷ πόλισμα οὐ μέγα ἐπὶ θαλάσσῃ Μέθανα ᾤκισται. Ἴσιδος δὲ ἐνταῦθα ἱερόν ἐστι καὶ ἄγαλμα ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς Ἑρμοῦ, τὸ δὲ ἕτερον Ἡρακλέους. τοῦ δὲ πολίσματος τριάκοντά που στάδια ἀπέχει θερμὰ λουτρά· φασὶ δὲ Ἀντιγόνου τοῦ Δημητρίου Μακεδόνων βασιλεύοντος τότε πρῶτον τὸ ὕδωρ φανῆναι, φανῆναι δὲ οὐχ ὕδωρ εὐθὺς ἀλλὰ πῦρ ἀναζέσαι πολὺ ἐκ τῆς γῆς, ἐπὶ δὲ τούτῳ μαρανθέντι ῥυῆναι τὸ ὕδωρ, ὃ δὴ καὶ ἐς ἡμᾶς ἄνεισι θερμόν τε καὶ δεινῶς ἁλμυρόν. λουσαμένῳ δὲ ἐνταῦθα οὔτε ὕδωρ ἐστὶν ἐγγὺς ψυχρὸν οὔτε ἐσπεσόντα ἐς τὴν θάλασσαν ἀκινδύνως νήχεσθαι· θηρία γὰρ καὶ ἄλλα καὶ κύνας παρέχεται πλείστους. (2) ὃ δὲ ἐθαύμασα ἐν τοῖς Μεθάνοις μάλιστα, γράψω καὶ τοῦτο. ἄνεμος ὁ Λὶψ βλαστανούσαις ταῖς ἀμπέλοις ἐμπίπτων ἐκ τοῦ Σαρωνικοῦ κόλπου τὴν βλάστην σφῶν ἀφαυαίνει· κατιόντος οὖν ἔτι τοῦ πνεύματος ἀλεκτρυόνα τὰ πτερὰ ἔχοντα διὰ παντὸς λευκὰ διελόντες ἄνδρες δύο ἐναντίοι περιθέουσι τὰς ἀμπέλους, ἥμισυ ἑκάτερος τοῦ ἀλεκτρυόνος φέρων· ἀφικόμενοι δ᾽ ἐς τὸ αὐτὸ ὅθεν ὡρμήθησαν, κατορύσσουσιν ἐνταῦθα. (3) τοῦτο μὲν πρὸς τὸν Λίβα σφίσιν ἐστὶν εὑρημένον· τὰς δὲ νησῖδας αἳ πρόκεινται τῆς χώρας ἀριθμὸν ἐννέα οὔσας Πέλοπος μὲν καλοῦσι, τοῦ θεοῦ δὲ ὕοντος μίαν ἐξ αὐτῶν οὔ φασιν ὕεσθαι. τοῦτο δὲ εἰ τοιοῦτόν ἐστιν οὐκ οἶδα, ἔλεγον δὲ οἱ περὶ τὰ Μέθανα, ἐπεὶ χάλαζάν γε ἤδη θυσίαις εἶδον καὶ ἐπῳδαῖς ἀνθρώπους ἀποτρέποντας. (4) τὰ μὲν δὴ Μέθανα ἰσθμός ἐστι τῆς Πελοποννήσου· ἐντὸς δὲ τοῦ ἰσθμοῦ τῆς Τροιζηνίων ὅμορός ἐστιν Ἑρμιόνη. οἰκιστὴν δὲ τῆς ἀρχαίας πόλεως Ἑρμιονεῖς γενέσθαι φασὶν Ἑρμίονα Εὔρωπος. τὸν δὲ Εὔρωπα —ἦν γὰρ δὴ Φορωνέως—Ἡροφάνης ὁ Τροιζήνιος ἔφασκεν εἶναι νόθον· οὐ γὰρ δή ποτε ἐς Ἄργον τὸν Νιόβης θυγατριδοῦν ὄντα Φορωνέως τὴν ἐν Ἄργει περιελθεῖν <ἂν> ἀρχὴν παρόντος Φορωνεῖ γνησίου παιδός. (5) ἐγὼ δέ, εἰ καὶ γνήσιον ὄντα Εὔρωπα πρότερον τὸ χρεὼν ἢ Φορωνέα ἐπέλαβεν, εὖ οἶδα ὡς οὐκ ἔμελλεν ὁ παῖς αὐτῷ Νιόβης παιδὶ ἴσα οἴσεσθαι Διός γε εἶναι δοκοῦντι. ἐπῴκησαν δὲ καὶ Ἑρμιόνα ὕστερον Δωριεῖς οἱ ἐξ Ἄργους· πόλεμον δὲ οὐ δοκῶ γενέσθαι σφίσιν, ἐλέγετο γὰρ ἂν ὑπὸ Ἀργείων. (6) ἔστι δὲ ὁδὸς ἔς Ἑρμιόνα ἐκ Τροιζῆνος κατὰ τὴν πέτραν ἣ πρότερον μὲν ἐκαλεῖτο Σθενίου Διὸς βωμός, μετὰ δὲ Θησέα ἀνελόμενον τὰ γνωρίσματα ὀνομάζουσιν οἱ νῦν Θησέως αὐτήν. κατὰ ταύτην οὖν τὴν πέτραν ἰοῦσιν ὀρεινὴν ὁδόν, ἔστι μὲν Ἀπόλλωνος ἐπίκλησιν Πλατανιστίου ναός, ἔστι δὲ Εἰλεοὶ χωρίον, ἐν δὲ αὐτῷ Δήμητρος καὶ Κόρης τῆς Δήμητρος ἱερά· τὰ δὲ πρὸς θάλασσαν ἐν ὅροις τῆς Ἑρμιονίδος ἱερὸν Δήμητρός ἐστιν ἐπίκλησιν Θερμασίας. (7) σταδίους δὲ ὀγδοήκοντα ἀπέχει μάλιστα ἄκρα Σκυλλαῖον ἀπὸ τῆς Νίσου καλουμένη θυγατρός. ὡς γὰρ δὴ τὴν Νίσαιαν ὁ Μίνως καὶ τὰ Μέγαρα εἷλεν ἐκείνης προδούσης, οὔτε γυναῖκα ἕξειν αὐτὴν ἔτι ἔφασκε καὶ προσέταξε τοῖς Κρησὶν ἐκβάλλειν τῆς νεώς· ἀποθανοῦσαν δὲ ἀπέρριψεν ἐς τὴν ἄκραν ταύτην ὁ κλύδων. τάφον δὲ οὐκ ἀποφαίνουσιν αὐτῆς, ἀλλὰ περιοφθῆναι τὸν νεκρόν φασι διαφορηθέντα ὑπὸ τῶν ἐκ θαλάσσης ὀρνίθων. (8) ἀπὸ δὲ Σκυλλαίου πλέοντι ὡς ἐπὶ τὴν πόλιν ἄκρα τέ ἐστιν ἑτέρα Βουκέφαλα καὶ μετὰ τὴν ἄκραν νῆσοι, πρώτη μὲν Ἁλιοῦσσα—παρέχεται δὲ αὕτη λιμένα ἐνορμίσασθαι ναυσὶν ἐπιτήδειον—, μετὰ δὲ Πιτυοῦσσα, τρίτη δὲ ἣν Ἀριστερὰν ὀνομάζουσι. ταύτας δὲ παραπλεύσαντί ἐστιν αὖθις ἄκρα Κωλυεργία ἀνέχουσα ἐκ τῆς ἠπείρου, μετὰ δὲ αὐτὴν νῆσος Τρίκρανα καλουμένη καὶ ὄρος ἐς θάλασσαν ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου προβεβλημένον Βούπορθμος. ἐν Βουπόρθμῳ δὲ πεποίηται μὲν ἱερὸν Δήμητρος καὶ τῆς παιδός, πεποίηται δὲ Ἀθηνᾶς· (9) ἐπίκλησις δέ ἐστι τῇ θεῷ Προμαχόρμα. πρόκειται δὲ Βουπόρθμου νῆσος Ἀπεροπία καλουμένη, τῆς δὲ Ἀπεροπίας ἀφέστηκεν οὐ πολὺ ἑτέρα νῆσος Ὑδρέα. μετὰ ταύτην αἰγιαλός τε παρήκει τῆς ἠπείρου μηνοειδὴς καὶ ἀκτὴ μετὰ τὸν αἰγιαλὸν ἐπὶ Ποσείδιον, ἐκ θαλάσσης μὲν ἀρχομένη τῆς πρὸς ἀνατολάς, προήκουσα δὲ ὡς ἐπὶ τὴν ἑσπέραν· ἔχει δὲ καὶ λιμένας ἐν αὑτῇ. μῆκος μὲν δὴ τῆς ἀκτῆς ἐστιν ἑπτά που στάδια, πλάτος δὲ ᾗ πλατυτάτη σταδίων τριῶν οὐ πλέον. (10) ἐνταῦθα ἡ προτέρα πόλις τοῖς Ἑρμιονεῦσιν ἦν. ἔστι δέ σφισι καὶ νῦν ἔτι ἱερὰ αὐτόθι, Ποσειδῶνος μὲν ἐπὶ τῆς ἀκτῆς τῇ ἀρχῇ, προελθοῦσι δὲ ἀπὸ θαλάσσης ἐς τὰ μετέωρα ναὸς Ἀθηνᾶς, παρὰ δὲ αὐτῷ σταδίου θεμέλια· ἐν δὲ αὐτῷ τοὺς Τυνδάρεω παῖδας ἀγωνίσασθαι λέγουσιν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον οὐ μέγα τῆς Ἀθηνᾶς ἱερόν, ὁ δὲ ὄροφος κατερρύηκεν αὐτῷ. καὶ Ἡλίῳ ναὸς καὶ ἄλλος Χάρισιν, ὁ δὲ Σαράπιδι ᾠκοδόμηται καὶ Ἴσιδι· καὶ περίβολοι μεγάλων λίθων λογάδων εἰσίν, ἐντὸς δὲ αὐτῶν ἱερὰ δρῶσιν ἀπόρρητα Δήμητρι. (11) τοσαῦτα μὲν Ἑρμιονεῦσίν ἐστιν ἐνταῦθα· ἡ δὲ ἐφ᾽ ἡμῶν πόλις ἀπέχει μὲν τῆς ἄκρας, ἐφ᾽ ᾗ τοῦ Ποσειδῶνος τὸ ἱερόν, τέσσαρας μάλιστα σταδίους, κειμένη δὲ ἐν ὁμαλῷ τὰ πρῶτα ἠρέμα ἐς πρόσαντες ἄνεισι, τὸ δέ ἐστιν ἤδη τοῦ Πρωνός· Πρῶνα γὰρ τὸ ὄρος τοῦτο ὀνομάζουσι. τεῖχος μὲν δὴ περὶ πᾶσαν τὴν Ἑρμιόνα ἕστηκε· τὰ δὲ ἐς συγγραφὴν καὶ ἄλλα παρείχετο καὶ ὧν αὐτὸς ποιήσασθαι μάλιστα ἠξίωσα μνήμην. Ἀφροδίτης ναός ἐστιν ἐπίκλησιν Ποντίας καὶ Λιμενίας τῆς αὐτῆς, ἄγαλμα δὲ λευκοῦ λίθου μεγέθει τε μέγα καὶ ἐπὶ τῇ τέχνῃ θέας ἄξιον. (12) καὶ ναὸς ἕτερός ἐστιν Ἀφροδίτης· αὕτη καὶ ἄλλας ἔχει παρὰ Ἑρμιονέων τιμάς, καὶ ταῖς παρθένοις καὶ ἢν γυνὴ χηρεύουσα παρὰ ἄνδρα μέλλῃ φοιτᾶν, ἁπάσαις πρὸ γάμου θύειν καθέστηκεν ἐνταῦθα. Δήμητρος δὲ ἱερὰ πεποίηται Θερμασίας, τὸ μὲν ἐπὶ τοῖς πρὸς τὴν Τροιζηνίαν ὅροις, ὡς ἐστὶν εἰρημένον ἤδη μοι, τὸ δὲ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει.

Traduction française :

[2,34] Chapitre 34. De la Troezènie dépend un Isthme, qui s'avance très loin dans la mer. On y trouve une petite ville nommée Méthane, bâtie sur le rivage même. Vous y remarquez un temple d'Isis, et sur la place publique les statues d'Athéna et d'Héraclès. Environ à trente stades de la ville sont des bains chauds. L'eau qui y vient ne parut, à ce qu'on dit, que sous le règne d'Antigone, fils de Démétrios roi de Macédoine. Elle ne parut pas tout à coup : on aperçut d'abord un grand feu qui fit en quelque sorte bouillonner la terre ; il s'éteignit ; et l'on vit couler une eau chaude, extrêmement salée, qui coule encore maintenant. Il n'y a point, dans le voisinage, d'eau froide où l'on puisse se jeter au sortir du bain, et il est dangereux de se baigner dans la mer, parce qu'elle est pleine de chiens et d'autres monstres marins. Voici, un fait qui m'a fort étonné. Le vent du sud-est qui vient du golfe Saronique, brûle ordinairement les bourgeons des vignes, quand il souffle au moment de leur pousse : dès qu'il commence à s'élever, deux hommes prennent un coq tout blanc, qu'ils coupent en deux. Ils en prennent chacun la moitié, partent en se tournant le dos, font le tour des vignes, et revenus à l'endroit d'où ils étaient partis, ils enterrent ce coq. C'est ainsi qu'ils préviennent les ravages de ce vent. On donne le nom d'îles de Pélops à neuf îles situées le long de la côte. Il y en a une où la pluie ne tombe jamais. C'est au moins ce qu'on dit à Méthane, car je n'ai pas vérifié le fait. J'ai cependant vu des hommes, qui détournent la grêle par des sacrifices et des paroles magiques. L'Isthme de Méthane fait partie du Péloponnèse. Hermione, ville limitrophe de Troezène, est dans la même presqu'île. Les Hermionéens prétendent que l'ancienne ville avait été fondée par Hermion, fils d'Europs, fils de Phoronée, Hérophanes de Troezène dit qu'Europs était fils naturel de Phoronée ; car, ajoute-t-il, si Phoronée avait eu un fils légitime, l'héritier de sa couronne n'eût point été Argos, fils de Niobé sa fille. Mais, quand même Europs aurait été fils légitime de Phoronée, il est évident que s'il était mort avant son père, son fils n'aurait pas osé disputer le trône à celui de Niobé, qui passait pour appartenir à Zeus. Les Doriens d'Argos s'établirent dans la suite à Hermione ; je crois que ce fut sans combat, autrement les Argiens en parleraient. Il y a de Troezène à Hermione, une route qui passe vers la pierre nommée jadis l'autel de Zeus Sthénios, et qui prit le nom de Thésée, après que ce héros eut enlevé les objets qu'elle recouvrait, et qui devaient le faire reconnaître. En suivant donc cette route, qui est à travers les montagnes, vous trouvez d'abord le temple d'Apollon Platanistios ; ensuite Eileos, bourg remarquable par les temples de Déméter et de sa fille. Le temple de Déméter Thermésia est dans le voisinage de la mer sur les frontières de l'Hermionide ; à quatre vingt stades de là, tout au plus, est le promontoire Scyllaeon qui a pris son nom de Scylla, fille de Nisos. Lorsqu'elle eut livré par trahison Nysée et Mégare à Minos, ce prince ne voulut plus l'épouser et ordonna aux Crétois de la jeter hors du vaisseau, les flots portèrent son cadavre sur ce promontoire : les gens du pays ne montrent point son tombeau, mais ils disent que son corps resta sans sépulture, et fut la proie des oiseaux de mer. En allant par mer de ce promontoire à la ville d'Hermione, on trouve un autre promontoire, nommé Bucéphale, et ensuite quelques îles. La première se nomme Alioussa, elle offre un port très commode : Pityuse est la seconde ; et la troisième se nomme Aristera. Après les avoir passées, vous arrivez à un promontoire nommé Colyergia, qui s'élève en avant du continent, puis à l'île Trikrana, enfin au mont Buporthmos, qui se présente dans la mer en tête du Péloponnèse. On a bâti sur ce mont un temple de Déméter et de sa fille, et un temple d'Athéna surnommée Promachorma. Devant cette montagne est l'île. Aperopia, et à peu de distance de cette île, celle qu'on nomme, Hydréa. A partir de cette dernière, le rivage forme un croissant. De là une plage s'étend jusqu'à Posidion ; elle commence à la mer qui est au levant, et s'avance vers le couchant. Il y a des ports le long de cette plage ; elle a environ sept stades de longueur, et sa plus grande largeur est de trois. C'est l'emplacement de l'ancienne ville des Hermionéens, et il y reste encore quelques temples. Celui de Poséidon est à l'entrée de la plage. En vous éloignant de la mer, pour aller sur les hauteurs, vous trouvez celui d'Athéna, et près de ce temple, les ruines d'un stade, où les fils de Tyndarée allaient, dit-on, s'exercer. On y voit un autre petit temple d'Athéna dont le toit est tombé ; un temple du Soleil, et un bois consacré aux Charites ; un autre temple de Sérapis et d'Isis, et des enceintes entourées de pierres très grandes et choisies. Quelques cérémonies secrètes s'y font en l'honneur de Déméter. C'est là tout ce qu'offre de remarquable l'ancienne Hermione. Quatre stades, au plus, séparent la ville actuelle, du Promontoire sur lequel est le temple de Poséidon ; la ville commence dans la plaine, et s'élève insensiblement avec le coteau, qui fait déjà partie du mont Pron, c'est ainsi qu'on nomme toute cette montagne. De toutes parts entourée de murs, Hermione renferme beaucoup de choses qui mériteraient d'être décrites, outre celles dont j'ai cru devoir parler. On y voit un temple d'Aphrodite, surnommée Pontia et Liménia, dont la statue en marbre blanc est très grande, et d'un travail admirable. Cette déesse a encore un autre temple à Hermione. Les Hermionéens lui rendent beaucoup d'honneurs ; et il est d'usage, entre autres, que les filles, et même les veuves qui vont se marier, aillent avant leur mariage sacrifier dans ce temple. Les Hermionéens ont aussi deux temples de Déméter Thermésia ; l'un, sur leurs confins du côté de la Troezènie, fut érigé lorsque le peuple était encore dispersé dans des bourgs ; l'autre est dans la ville actuelle.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Gabriel Gasperazzo

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/01/2006