Alphabétiquement     [«   »]
τριήρεις 1
τροπῆς 1
τροφήν 1
τρυφῆς 3
τρυφῶν 1
τρωθῆναι 1
τύραννος 1
Fréquences     [«    »]
3 τοσοῦτοι
3 τοὐπίσω
3 τοῦτον
3 τρυφῆς
3 ὑμᾶς
3 χρὴ
3 ὤν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

τρυφῆς


Paragraphes
[12]   μέρος φίλους ὄντας τῆς Ἀδειμάντου  τρυφῆς.   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀπελείφθην μὲν ὑμῶν εὐθὺς
[3]   προοιμίῳ περὶ τῆς ἀρχαίας ἡμῶν  τρυφῆς   εἶπεν ἐν τοῖς Ἴωσιν, ὁπότε
[11]   ἐν ἀκμῇ τῆς περιουσίας καὶ  τρυφῆς   ἐπέστητε. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν τὸ προχειρότατον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007