HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ω  =  115 formes différentes pour 251 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[37]   παρακελεύου δέχεσθαι τὴν ἐπέλασιν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)     τῆς τύχης. ἐπ´ ἐμὲ γὰρ
[17]   γοῦν πρῶτος ἄρξεται; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Σύ,     Ἀδείμαντε, εἶτα μετὰ σὲ οὑτοσὶ
[34]   δὲ τὸ ἱππικὸν ἄγε σύ,     Ἀδείμαντε. καὶ διὰ μὲν τῆς
[15]   ἀποβάθραν προεισελθὼν ἀφαιρεῖς; ὑπερμαζᾷς γάρ,     Ἀδείμαντε, καὶ ἐς τὸν κόλπον
[19]   τοσοῦτοι δαρεικοί. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Τί τοῦτο,     Ἀδείμαντε; καταδύσεταί σοι τὸ πλοῖον,
[11]   τοῦ ἱματίου λαβόμενοι σε ἐπιστρέψωμεν,     Ἀδείμαντε, οὐχ ὑπακούσει ἡμῖν βοῶσιν,
[35]   διαφυλάξοντας. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδειλιᾷς καὶ σύ,     Ἀδείμαντε, πλησίον τοῦ κινδύνου γενόμενος;
[31]   χρυσίου. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Καὶ αὐτοὺς ἐρώμεθα,     Ἀδείμαντε, τοὺς ἱππέας, εἰ δέξονται
[26]   τελεσιουργήσειεν αὐτά. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οἶσθα οὖν,     Ἀδείμαντε, ὡς πάνυ σοι ἀπὸ
[26]   λέγεις, Λυκῖνε; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ὅτι,     ἄριστε, ἄδηλον ὁπόσον χρόνον βιώσει
[33]   τὸν Εὐφράτην ἀφικώμεθα. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἐμέ,     βασιλεῦ, εἰ δοκεῖ, σατράπην τῆς
[30]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ τῆς μὲν τιμῆς,     βασιλεῦ, χάριν οἶδά σοι καὶ
[14]   φίλους. σὺ μὲν οὖν εὐπλόει,     βέλτιστε, ἡμεῖς δὲ ἐν Πειραιεῖ
[14]   τῆς εὐχῆς πνεύματι. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν,     γενναῖε, λαβόμενός μου ἄπαγε πρὸς
[11]   καὶ αὐτοῖς τετελεσμένοις. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐδέν,     θαυμάσιε, τοιοῦτον, ἀλλά τινα πλοῦτον
[39]   ᾐτῆσθαι δοκῶ; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Παρὰ πολύ,     θαυμασιώτατε βασιλέων, ἐπιπονώτερα καὶ βιαιότερα
[31]   σε σφῶν γενέσθαι. ὅτῳ δοκεῖ,     ἱππεῖς, Ἀδείμαντον ἱππαρχεῖν, ἀνατεινάτω τὴν
[19]   ἰσαρίθμου χρυσίου. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Μὴ φθόνει,     Λυκῖνε, ἀλλ´ ἐπειδὰν εἰς σὲ
[36]   τὸ δεξιὸν ἡμῶν ἐλαύνουσιν, ὥστε,     Λυκῖνε, αὐτός τε ἀνὴρ ἀγαθὸς
[34]   τὴν ~Αἴγυπτον προσαξόμενοι, σὺ πρῶτος,     Λυκῖνε, διάβαινε τὸ δεξιὸν ἄγων,
[35]   Εὖ λέγεις. σὺ δὲ τί,     Λυκῖνε, δοκιμάζεις; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἐγώ σοι
[41]   χρῆσθαι εἰδότα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Σκόπει γοῦν,     Λυκῖνε, εἴ τι ἐπιλήψιμον εὔξομαι
[46]   ζωρότερος ποθείς; ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἀλλὰ πάντως,     Λυκῖνε, καὶ αὐτὸς εὔξῃ τι
[13]   ἐς λιμένα πόρρωθεν ἀποβλέποντι ἐπιστάς,     Λυκῖνε, κατέδυσας τὸν πλοῦτον καὶ
[12]   τὴν ναῦν ἐπιβάσει, ἐπεὶ σέ,     Λυκῖνε, κατέστησα ἐς τὸ ἀσφαλές.
[26]   θησαυρὸς ἔσται; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πῶς λέγεις,     Λυκῖνε; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ὅτι, ἄριστε,
[30]   ἀθλίους πρώτους ἀφίξεσθε. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἄκουε,     Λυκῖνε, μᾶλλον δέ, εἴ σοι
[22]   ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τὰ σὰ ῥυθμιεῖς πιθανώτερον,     Λυκῖνε, μετ´ ὀλίγον, ἐπειδὰν αὐτὸς
[19]   νεῖν οὐκ ἐπιστάμενον. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Θάρρει,     Λυκῖνε. οἱ δελφῖνες γὰρ αὐτὸ
[39]   ἐθέλῃ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Τί δ´ οὖν,     Λυκῖνε; οἷά σοι ᾐτῆσθαι δοκῶ;
[2]   ἐπεὶ κατεληλύθαμεν. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Οἶσθα οὖν,     Λυκῖνε, ὅπου ἡμᾶς ἀπέλιπεν; ὁπότε,
[16]   πυραμίδων μίαν. ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἅλις παιδιᾶς,     Λυκῖνε. ὁρᾷς, ὡς ἐρυθριᾶν Ἀδείμαντον
[3]   εἶναι. ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Τοῦτο μὲν εὐγενείας,     Λυκῖνε, σημεῖόν ἐστιν Αἰγυπτίοις
[1]   (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Τί γὰρ ἔδει ποιεῖν,     Λυκῖνε, σχολὴν ἄγοντα πυθόμενον οὕτως
[45]   τῷ βίῳ. ~τί ἂν αἰτιάσαιο,     Λυκῖνε, τῆς εὐχῆς; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐδέν,
[33]   σοι τῆς φάλαγγος. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδιδράσκεις,     Λυκῖνε, τὸν κατάλογον δειλὸς ὤν.
[27]   γίγνεται; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀεὶ σύ μοι,     Λυκῖνε, ὑπεναντίος· ὥστε οὐδὲ τὴν
[11]   ὡς δοκεῖς, ἀνακυκλῶν. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐδέν,     Λυκῖνε, χαλεπόν, ἀλλά με κενή
[35]   ἄστυ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἔτι γὰρ Ἀθήνησιν,     μακάριε, εἶναι δοκεῖς, ὃς ἀμφὶ
[14]   ἕκαστον σιταγωγείτωσαν σιταγωγίαν, εἰ καί,     ναυκλήρων ἄριστε, δῆλος εἶ ἀφόρητος
[31]   χεῖρα. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πάντες, ὡς ὁρᾷς,     Σάμιππε, ἐχειροτόνησαν. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀλλὰ σὺ
[31]   τοῦ χαλινοῦ. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἐγώ σοι,     Σάμιππε, ἡγήσομαι τῶν ἱππέων, Λυκῖνος
[39]   τῶν ὅρων. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Πέπαυσο ἤδη,     Σάμιππε. καιρὸς γὰρ σὲ ἤδη
[4]   οἱ τότε συναπῳκίσαν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀτάρ,     Σάμιππε, νῦν ἀνεμνήσθην, ὁπόθεν ἡμῶν
[2]   Καὶ μὴν οὐ πάνυ καλός,     Σάμιππε, μειρακίσκος ἔδοξέ μοι,
[29]   κτησάμενος τὴν δυναστείαν. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Παπαῖ,     Σάμιππε, οὐδὲν μικρόν, ἀλλὰ τὸ
[18]   νηΐ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τὸν παῖδα φής,     Σάμιππε, τὸν κομήτην. κἀκεῖνος οὖν
[7]   ἀστὴρ αὐτοὺς ἔσωσεν; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὔκ,     Τιμόλαε, ἀλλὰ νῦν ἡδέως ἂν
[46]   ἀμφὶ Βαβυλῶνα μονομαχῶν, καὶ σύ,     Τιμόλαε, ἀριστῶν μὲν ἐν Συρίᾳ,
[41]   ἔσται; ~Ἀλλ´ ἤδη σὸν αἰτεῖν,     Τιμόλαε, καὶ ὅπως ὑπερβαλῇ τούτους,
[17]   καὶ πλουτήσας ἐγένετο. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Καλῶς,     Τιμόλαε, καὶ πείθομαί σοι καὶ
[46]   τῆς οἰκίας, καὶ μάλιστα σύ,     Τιμόλαε, ὁπόταν δέῃ σε τὸ
[3]   χρυσῷ ἀνειλημμένον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ γε,     Τιμόλαε, ὅτι ἡμᾶς ἀναμιμνήσκεις τῶν
[45]   Λυκῖνε, τῆς εὐχῆς; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐδέν,     Τιμόλαε. οὐδὲ γὰρ ἀσφαλὲς ἐναντιοῦσθαι
[35]   γενόμενος; σοὶ δὲ τί δοκεῖ,     Τιμόλαε; (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἁπάσῃ τῇ στρατιᾷ
[2]   ὡς ἂν καὶ Ἀδείμαντον ἐκπλῆξαι,     τοσοῦτοι Ἀθήνησι καλοὶ ἕπονται, πάντες
[25]   παραμετρῆσαι τὸν οἰκονόμον ἐκέλευσα ἄν,  Τιμολάῳ   δὲ πέντε χοίνικας, Λυκίνῳ δὲ
[26]   τὴν χεῖρα καὶ ἀπογεύσασθαι τοῦ  ταὼ   τοῦ Νομάδος ἀλεκτρυόνος, ἀποφυσήσας
[19]   θέλεις, ὅλην χρυσῆν ποιήσας ἔχε,  κἀγὼ   σιωπήσομαί σοι. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλ´ ὑπὲρ
[2]   τοῦ μετώπου ἀπηγμένην. εἰ τοίνυν  ἐγὼ   Ἀδείμαντον οἶδα, οἶμαι, γλαφυρὸν οὕτω
[4]   ἐνταῦθα καραδοκεῖν αὐτόν, ἐθέλεις  ἐγὼ   αὖθις ἐπάνειμι ἐς τὸ πλοῖον;
[30]   ἐρρωμένων τούτων τινὰ ποίησον ἵππαρχον.  ἐγὼ   γάρ σοι δεινῶς ἄφιππός εἰμι
[42]   τὸ ἀνιαρὸν ἐν αὐτοῖς ἦν.  ~ἐγὼ   δὲ βούλομαι τὸν Ἑρμῆν ἐντυχόντα
[28]   ἤδη Σάμιππος εὔχου. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ)  Ἐγὼ   δὲ— ἠπειρώτης γάρ εἰμι, Ἀρκὰς
[21]   μή μοι ἀνάλυε τὴν εὐχήν.  ἐγὼ   δὲ καὶ τὰς τραπέζας ὅλας
[44]   ἐν Ἰνδοῖς ἀθέατον τοῖς ἄλλοις,  ἐγὼ   δὲ καὶ τοῦτο ἑώρων ἄν,
[31]   Τιμόλαος ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τετάξεται.  ἐγὼ   δὲ κατὰ μέσον, ὡς νόμος
[35]   διασκοπούμενος; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Εὖ γε ὑπέμνησας.  ἐγὼ   δὲ νήφειν ᾤμην καὶ ὕπαρ
[17]   σὲ οὑτοσὶ Σάμιππος, εἶτα Τιμόλαος,  ἐγὼ   δὲ ὀλίγον ὅσον ἡμιστάδιον τὸ
[22]   θύραν, οἷα νῦν αὐτοὶ ποιοῦσιν.  ἐγὼ   δέ, ὁπόταν δόξῃ, προκύψας ὥσπερ
[29]   ἱππεῖς δὲ ἀμφὶ τοὺς πεντακισχιλίους.  ~ἐγὼ   δὲ χειροτονητὸς ὑφ´ ἁπάντων προκριθεὶς
[37]   καὶ σὺ ἤδη τὸ μέρος.  ἐγὼ   δέ, ὡς ὁρᾷς, καὶ μονομαχήσω
[1]   ~ΠΛΟΙΟΝ Η ΕΥΧΑΙ. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκ  ἐγὼ   ἔλεγον ὅτι θᾶττον τοὺς γῦπας
[46]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλ´ οὐ δέομαι εὐχῆς  ἐγώ.   ἥκομεν γὰρ δὴ πρὸς τὸ
[43]   ἀνέραστον καὶ ὅτῳ μὴ ποθεινότατος  ἐγὼ   καὶ ἀνὰ στόμα, ὥστε πολλὰς
[34]   διάβαινε τὸ δεξιὸν ἄγων, εἶτα  ἐγὼ   καὶ μετ´ ἐμὲ Τιμόλαος·
[18]   οἷόν τε παραδραμών. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐκοῦν  ἐγὼ   μὲν οὐδὲ νῦν ἀποστήσομαι τῆς
[35]   τι χρὴ ποιεῖν. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀλλ´  ἐγὼ   μέν φημι δεῖν ὑμᾶς τὸ
[1]   δὲ Ἀδείμαντος ἦν, εἶτ´  ἐγὼ   μετ´ ἐκεῖνον ἐχόμενος αὐτοῦ ἀμφοτέραις,
[22]   δέ τις πένης, οἷος ἦν  ἐγὼ   πρὸ τοῦ θησαυροῦ, φιλοφρονήσομαι τοῦτον
[35]   τί, Λυκῖνε, δοκιμάζεις; (ΛΥΚΙΝΟΣ)  Ἐγώ   σοι φράσω. ἐπειδὴ κεκμήκαμεν συντόνως
[31]   καὶ ἕξεσθαι τοῦ χαλινοῦ. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ)  Ἐγώ   σοι, Σάμιππε, ἡγήσομαι τῶν
[2]   μακρὰ χαίρειν φράσας τῷ Αἰγυπτίῳ  ναυπηγῷ   περιηγουμένῳ τὸ πλοῖον παρέστηκε δακρύων,
[20]   ἐν τῇ Ἑλλάδι, πάντα ἐν  ὀλίγῳ   Ἀδειμάντου ἔσται. χρυσὸς δὲ
[6]   ~καὶ τὸ τῶν ναυτῶν πλῆθος  στρατοπέδῳ   ἄν τις εἰκάσειεν. ἐλέγετο δὲ
[27]   εὖ οἶδα, κἂν μὴ εἴπῃς.  ἐῶ   λέγειν ὅσας ἐπιβουλὰς μετὰ τοῦ
[40]   φιλοτιμήματα. εἰκόνες δὲ ἐκεῖναι καὶ  νεῴ,   οὓς ἀνιστᾶσιν αἱ πόλεις θεραπεύουσαι,
[29]   ὡς τοῦτό γε αὐτὸ ἡδύ,  μείζω   εἶναι τῶν ἄλλων βασιλέων ἅτε
[14]   γάρ, εἰ βούλει, καλλίω καὶ  μείζω   τοῦ Αἰγυπτίου πλοίου ἤδη ἔχε,
[30]   τοῦ σαλπιγκτοῦ ἐποτρύνοντος καταπεσὼν ἔγωγε  συμπατηθῶ   ἐν τῇ τύρβῃ ὑπὸ τοσαύταις
[42]   ἀφαιρουμένου, ταῦτα ἀμφότερα εἷς δακτύλιος  δυνάσθω.   ~τὸ δὲ μέγιστον ἄλλος τις
[18]   ἀριθμὸς ἅπας χρυσίον ἐπίσημον  γενέσθω,   τοσοῦτοι δαρεικοί. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Τί τοῦτο,
[43]   δ´ ὑπερορῴην, κἀκεῖνα ὑπὸ λύπης  ἀπολλύσθω,   καὶ ὅλως ὑπὲρ τὸν Ὑάκινθον
[20]   ἄστυ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Εὖ λέγεις, καὶ  ἀνορωρύχθω   θησαυρὸς ὑπὸ τὸν Ἑρμῆν τὸν
[7]   τῆς Φάρου ἀπάραντας οὐ πάνυ  βιαίῳ   πνεύματι ἑβδομαίους ἰδεῖν τὸν Ἀκάμαντα,
[44]   μεθ´ ὑγιείας ἐν μακρῷ τῷ  βίῳ.   ~τί ἂν αἰτιάσαιο, Λυκῖνε,
[35]   ὃς ἀμφὶ Βαβυλῶνα ἐν τῷ  πεδίῳ   πρὸ τῶν τειχῶν ἐν τοσούτοις
[15]   Ἐνοδίας τελετὴν, οἶσθα, ἐν ἡλίκῳ  σκαφιδίῳ   πάντες ἅμα οἱ φίλοι τεττάρων
[32]   διὰ τῆς ὀρεινῆς ἐπευξάμενοι τῷ  βασιλείῳ   Διί· κἀπειδὰν τἀν τῇ Ἑλλάδι
[38]   μὲν πόλεις ἐπωνύμους ἐπ´ ἐμαυτοῦ  οἰκιῶ,   ὅσας δὲ καὶ καθαιρήσω ἑλὼν
[14]   πταῖσμα· πέντε γάρ, εἰ βούλει,  καλλίω   καὶ μείζω τοῦ Αἰγυπτίου πλοίου
[3]   Θουκυδίδου συγγραμμάτων, ἐν τῷ  προοιμίῳ   περὶ τῆς ἀρχαίας ἡμῶν τρυφῆς
[5]   ὅσην δὲ ἀνέχει τὴν κεραίαν,  οἵῳ   δὲ προτόνῳ συνέχεται, ὡς δὲ
[8]   ἀπὸ πολλῶν ῥευμάτων περὶ τῷ  ἀκρωτηρίῳ   σχιζόμενος ἀπόξυροι δέ εἰσι πέτραι
[13]   ἀνέτρεψας εὖ φερόμενον τὸ σκάφος  οὐρίῳ   τῆς εὐχῆς πνεύματι. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν,
[9]   Διοσκούρων τὸν ἕτερον ἐπικαθίσαι τῷ  καρχησίῳ   καὶ κατευθῦναι τὴν ναῦν ἐπὶ
[16]   ἅμα εὐφρανούμεθα ὥσπερ ἡδίστῳ ὀνείρατι  ἑκουσίῳ   περιπεσόντες, ἐφ´ ὅσον βουλόμεθα, εὖ
[27]   πλοῦτον ὅμοια πάσχειν Φανομάχῳ τῷ  πλουσίῳ   καὶ θηλύνεσθαι ὡς ἐκεῖνος εὖ
[2]   ἰδὼν μακρὰ χαίρειν φράσας τῷ  Αἰγυπτίῳ   ναυπηγῷ περιηγουμένῳ τὸ πλοῖον παρέστηκε
[15]   τῆς Ἐνοδίας τελετὴν, οἶσθα, ἐν  ἡλίκῳ   σκαφιδίῳ πάντες ἅμα οἱ φίλοι
[24]   μὲν ἀστῷ ἑκατόν, τῷ δὲ  μετοίκῳ   ἥμισυ τούτων, δημοσίᾳ δὲ ὅσα
[17]   βασκαίνειν ἐν ταῖς κοιναῖς εὐτυχίαις  δοκῶ.   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τίς γοῦν πρῶτος ἄρξεται;
[37]   αὐτοῖς ἔδοξα ἐπελαύνεσθαι. καί μοι  δοκῶ,   ἢν βιάζωνται, αὐτομολήσειν προσδραμὼν ἐς
[39]   Λυκῖνε; οἷά σοι ᾐτῆσθαι  δοκῶ;   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Παρὰ πολύ, θαυμασιώτατε
[7]   ἄχρι Σιδῶνος, ἐκεῖθεν δὲ χειμῶνι  μεγάλῳ   περιπεσόντας δεκάτῃ ἐπὶ Χελιδονέας διὰ
[24]   που λιμένα εἶναι ἐπαχθέντος ὀρύγματι  μεγάλῳ   τοῦ ὕδατος, ὡς τὸ πλοῖόν
[15]   ἐπῆρέ σε οἰκία ἐν  καλῷ   τῆς πόλεως οἰκοδομηθεῖσα καὶ τῶν
[29]   καὶ τοὺς ἀνέρας τοὺς ἀσπιδιώτας·  ἐθέλω   γὰρ εἰδέναι οἷ βαδιεῖσθε τοσοῦτοι
[42]   ἐς ὕπνον κατασπᾶν ὁπόσους ἂν  ἐθέλω   καὶ ἅπασαν θύραν προσιόντι μοι
[8]   κῦμα πολλάκις αὐτῷ ἰσομέγεθες τῷ  σκοπέλῳ.   ~τοιαῦτα καὶ σφᾶς καταλαβεῖν ἔφασκεν
[28]   τριακόσιοι προσιόντες ἡμῖν ἄλλος ἐπ´  ἄλλῳ,   εἶτα χίλιοι καὶ μετ´ οὐ
[33]   καὶ τὴν τοξικὴν εὔστοχα. ὥστε  ἄλλῳ   παραδοὺς τὸ δεξιὸν ἐμὲ Ἀντίπατρόν
[30]   με πρὸς τὸ ἐφίππιον, εἰ  μέλλω   μενεῖν τε ἄνω καὶ ἕξεσθαι
[16]   ὁρᾷς, ὡς ἐρυθριᾶν Ἀδείμαντον ἐποίησας  πολλῷ   τῷ γέλωτι ἐπικλύσας τὸ πλοῖον,
[45]   ὄρη ὅλα κινεῖν ἄκρῳ τῷ  δακτύλῳ   δυνάμενον, ἐπέραστον πᾶσι, καὶ ταῦτα
[21]   γένηται καὶ πλουτῶν ἄθλιος ἀπόλῃ  λιμῷ   διαφθαρεὶς πολυτελεῖ. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τὰ σὰ
[11]   ἀτενὲς πρὸς αὐτὴν ἅπαντι τῷ  λογισμῷ   ἀποβλέποντα. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τίς αὕτη; μὴ
[4]   κάλων, εἶτα ἐπὶ τῆς κεραίας  ἄνω   ἀσφαλῶς διαθέοντα τῶν κεροιάκων ἐπειλημμένον.
[30]   ἐφίππιον, εἰ μέλλω μενεῖν τε  ἄνω   καὶ ἕξεσθαι τοῦ χαλινοῦ. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ)
[22]   μὲν ἕωθεν πρὸς ταῖς θύραις  ἄνω   καὶ κάτω περιπατήσουσιν, ἐν αὐτοῖς
[30]   ἵππαρχον γάρ σε τῶν πεντακισχιλίων  ἀποφανῶ.   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ τῆς μὲν τιμῆς,
[15]   ῥᾴδιον τηλικαῦτα πλοῖα κτᾶσθαι μήτε  πριαμένῳ   μήτε ναυπηγησαμένῳ, ἡμεῖς δὲ οὐκ
[28]   μοι τὸ πρῶτον ἀπὸ λῃστείας  ἀρξαμένῳ   ἑταῖροι καὶ συνωμόται ὅσον τριάκοντα,
[15]   πλοῖα κτᾶσθαι μήτε πριαμένῳ μήτε  ναυπηγησαμένῳ,   ἡμεῖς δὲ οὐκ αἰτήσομεν παρὰ
[40]   τίς ἔτι ἀπόλαυσις ἀναισθήτῳ αὐτῷ  γενομένῳ;   ὁρᾷς οἷα μὲν ἔτι ζῶν
[2]   χαίρειν φράσας τῷ Αἰγυπτίῳ ναυπηγῷ  περιηγουμένῳ   τὸ πλοῖον παρέστηκε δακρύων, ὥσπερ
[45]   οὐδὲ γὰρ ἀσφαλὲς ἐναντιοῦσθαι ἀνδρὶ  πτηνῷ   καὶ ὑπὲρ μυρίους τὴν ἰσχύν,
[25]   ἄν, Τιμολάῳ δὲ πέντε χοίνικας,  Λυκίνῳ   δὲ χοίνικα, ἀπομεμαγμένην καὶ ταύτην,
[17]   πόδα ἔχει. χρὴ δὲ καὶ  Λυκίνῳ   δοκεῖν. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ πλουτῶμεν, εἰ
[9]   ἐς τὸ πέλαγος ἤδη τῷ  κρημνῷ   προσφερομένην. τοὐντεῦθεν δὲ ἅπαξ τῆς
[30]   ἵππου ἐν τῷ πρὸ τοῦ  χρόνῳ.   δέδια τοίνυν μὴ τοῦ σαλπιγκτοῦ
[2]   ψόφῳ καὶ τῷ τῆς φωνῆς  τόνῳ,   κόμη δὲ καὶ ἐς
[5]   ἀνέχει τὴν κεραίαν, οἵῳ δὲ  προτόνῳ   συνέχεται, ὡς δὲ πρύμνα
[30]   καὶ ὑποκύψας ἐς τὸ Περσικὸν  προσκυνῶ   σε περιαγαγὼν εἰς τοὐπίσω τὼ
[13]   εἴ τις θεῶν τὴν ναῦν  ἄφνω   ἐμὴν ποιήσειεν εἶναι, οἷον ἄν,
[44]   κἀκεῖνο ἦν, τοὺς πολεμοῦντας ἐπισκοπεῖν  ἔξω   βέλους ὑπεραιωρούμενον; καὶ εἰ δόξειέ
[39]   ἔθνος ἐπελαύνουσί τινες τῶν  ἔξω   τῆς ἀρχῆς. δεδιέναι οὖν δεῖ
[38]   ὑμῶν κατὰ τὸν Ἑλλήνων νόμον  ἄρξω   εἷς στρατηγὸς ὀνομαζόμενος. ἐπὶ τούτοις
[8]   αὐτὸς Χελιδονέας ἡλίκον ἐν τῷ  τόπῳ   ἀνίσταται τὸ κῦμα, καὶ μάλιστα
[25]   Κεραμεικοῦ. ~τοῖς φίλοις δὲ ὑμῖν,  Σαμίππῳ   μὲν εἴκοσι μεδίμνους ἐπισήμου χρυσίου
[4]   βαδίζωμεν δ´ ὅμως, εἰ καὶ  Σαμίππῳ   τοῦτο δοκεῖ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Καὶ μάλα
[34]   καὶ τούτων εἴκοσιν ἱπποτοξότας, καίτοι  οὔπω   Ἀρμένιος πάρεστιν οὔτε οἱ
[39]   καὶ ταινία λευκὴ περὶ τῷ  μετώπῳ   καὶ δορυφόροι προϊόντες, τὰ δ´
[46]   σε τὸ αὐτὸ παθεῖν τῷ  Ἰκάρῳ   τῆς πτερώσεως διαλυθείσης καταπεσόντα ἐκ
[1]   τοὺς γῦπας ἕωλος νεκρὸς ἐν  φανερῷ   κείμενος θέαμά τι τῶν
[13]   οἰκίαν τε ἤδη ᾠκοδομησάμην ἐν  ἐπικαίρῳ   μικρὸν ὑπὲρ τὴν Ποικίλην, τὴν
[45]   μικροῦ ὀχούμενον, ὄρη ὅλα κινεῖν  ἄκρῳ   τῷ δακτύλῳ δυνάμενον, ἐπέραστον πᾶσι,
[44]   καὶ μάλιστα μεθ´ ὑγιείας ἐν  μακρῷ   τῷ βίῳ. ~τί ἂν αἰτιάσαιο,
[10]   τίς ἐστι. Πάνυ ἤδη σαφῶς  ὁρῶ,   καὶ θοἰμάτιον αὐτοῦ καὶ τὸ
[29]   τὴν βασιλείαν· ἐπεὶ τῷ Ἀδειμάντου  θησαυρῷ   παραπλήσιον τὸ τοιοῦτο, καὶ τὸ
[24]   ὁρᾷ τοὺς οἰκέτας τοὺς ἐμοὺς  ἀργύρῳ   τοσούτῳ χρωμένους. τῇ πόλει δὲ
[10]   τὸ βάδισμα ἐκείνου, καὶ ἐν  χρῷ   κουρά. ἐπιτείνωμεν δὲ ὅμως
[35]   Λυκῖνε, δοκιμάζεις; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἐγώ σοι  φράσω.   ἐπειδὴ κεκμήκαμεν συντόνως ὁδεύοντες, ὁπότε
[38]   ἐμαυτοῦ οἰκιῶ, ὅσας δὲ καὶ  καθαιρήσω   ἑλὼν κατὰ κράτος, αἳ ἂν
[15]   καὶ αὐτοὶ ἐπιστάντες. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀλλὰ  ὑφαιρήσω   τὴν ἀποβάθραν προεισελθών. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν
[18]   τῆς νεώς, ἀλλ´, ἐπείπερ ἔξεστιν,  ἐπιμετρήσω   τῇ εὐχῇ. δὲ Ἑρμῆς
[28]   ὡς ἴστε— ναῦν μὲν οὐκ  αἰτήσω   μοι γενέσθαι, ἥν γε τοῖς
[37]   ἐγὼ δέ, ὡς ὁρᾷς, καὶ  μονομαχήσω   πρὸς τὸν βασιλέα· προκαλεῖται γάρ
[38]   ἐπιβαίνων κατ´ ὀλίγον ἐς τὸ  εἴσω   τῶν ὅρων. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Πέπαυσο ἤδη,
[34]   ἐλθόντες ἀπροσδόκητοι παρήλθομεν εἰς τὸ  εἴσω   τῶν τειχῶν καὶ ἔχομεν τὴν
[2]   κόμη δὲ καὶ ἐς  τοὐπίσω   πλόκαμος συνεσπειραμένος οὐκ ἐλεύθερόν
[2]   καθαρὰν ὀθόνην ἐνδεδυκός, ἀναδεδεμένον ἐς  τοὐπίσω   τὴν κόμην ἐπ´ ἀμφότερα τοῦ
[30]   Περσικὸν προσκυνῶ σε περιαγαγὼν εἰς  τοὐπίσω   τὼ χεῖρε τιμῶν τὴν τιάραν
[5]   πρῷρα ὑπερβέβηκεν ἐς τὸ  πρόσω   ἀπομηκυνομένη, τὴν ἐπώνυμον τῆς νεὼς
[22]   φιλοφρονήσομαι τοῦτον καὶ λουσάμενον ἥκειν  κελεύσω   τὴν ὥραν ἐπὶ τὸ δεῖπνον.
[3]   γέροντας ἀναδουμένους κρωβύλον ὑπὸ τέττιγι  χρυσῷ   ἀνειλημμένον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ γε,
[39]   ἀλλὰ δόξα μόνη καὶ πορφυρὶς  χρυσῷ   ποικίλη καὶ ταινία λευκὴ περὶ
[29]   πονήσαντος ἐς τὴν βασιλείαν· ἐπεὶ  τῷ   Ἀδειμάντου θησαυρῷ παραπλήσιον τὸ τοιοῦτο,
[2]   ἐκεῖνος ἰδὼν μακρὰ χαίρειν φράσας  τῷ   Αἰγυπτίῳ ναυπηγῷ περιηγουμένῳ τὸ πλοῖον
[8]   ἅτε ἀπὸ πολλῶν ῥευμάτων περὶ  τῷ   ἀκρωτηρίῳ σχιζόμενος ἀπόξυροι δέ εἰσι
[32]   Κορίνθου διὰ τῆς ὀρεινῆς ἐπευξάμενοι  τῷ   βασιλείῳ Διί· κἀπειδὰν τἀν τῇ
[44]   μάλιστα μεθ´ ὑγιείας ἐν μακρῷ  τῷ   βίῳ. ~τί ἂν αἰτιάσαιο,
[16]   ὡς ἐρυθριᾶν Ἀδείμαντον ἐποίησας πολλῷ  τῷ   γέλωτι ἐπικλύσας τὸ πλοῖον, ὡς
[45]   ὀχούμενον, ὄρη ὅλα κινεῖν ἄκρῳ  τῷ   δακτύλῳ δυνάμενον, ἐπέραστον πᾶσι, καὶ
[24]   δραχμαὶ τῷ μὲν ἀστῷ ἑκατόν,  τῷ   δὲ μετοίκῳ ἥμισυ τούτων, δημοσίᾳ
[13]   ναυτῶν, ὁπόσην ἀποφέρει ναῦς  τῷ   δεσπότῃ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ
[46]   δέῃ σε τὸ αὐτὸ παθεῖν  τῷ   Ἰκάρῳ τῆς πτερώσεως διαλυθείσης καταπεσόντα
[9]   ἀστέρα Διοσκούρων τὸν ἕτερον ἐπικαθίσαι  τῷ   καρχησίῳ καὶ κατευθῦναι τὴν ναῦν
[8]   εἰσι πέτραι καὶ ὀξεῖαι παραθηγόμεναι  τῷ   κλύσματι— καὶ φοβερωτάτην ποιεῖ τὴν
[9]   λαιὰ ἐς τὸ πέλαγος ἤδη  τῷ   κρημνῷ προσφερομένην. τοὐντεῦθεν δὲ ἅπαξ
[11]   ἐποίησεν ἀτενὲς πρὸς αὐτὴν ἅπαντι  τῷ   λογισμῷ ἀποβλέποντα. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τίς αὕτη;
[2]   οὐκ ἀγεννές. οὗτος δὲ πρὸς  τῷ   μελάγχρους εἶναι καὶ πρόχειλός ἐστι
[24]   διανομαὶ κατὰ μῆνα ἕκαστον δραχμαὶ  τῷ   μὲν ἀστῷ ἑκατόν, τῷ δὲ
[39]   ἀρχή— Τιμόλαον δὲ ἐν  τῷ   μέρει εὔχεσθαι ὅπερ ἂν ἐθέλῃ.
[39]   ποικίλη καὶ ταινία λευκὴ περὶ  τῷ   μετώπῳ καὶ δορυφόροι προϊόντες, τὰ
[21]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ὅρα μόνον μὴ ὥσπερ  τῷ   Μίδᾳ καὶ ἄρτος σοι
[35]   δοκεῖς, ὃς ἀμφὶ Βαβυλῶνα ἐν  τῷ   πεδίῳ πρὸ τῶν τειχῶν ἐν
[1]   νῦν ἐκεῖνός ἐστιν ἀποπλανηθεὶς ἐν  τῷ   πλήθει τῶν θεατῶν. ἄχρι μὲν
[27]   τοσοῦτον πλοῦτον ὅμοια πάσχειν Φανομάχῳ  τῷ   πλουσίῳ καὶ θηλύνεσθαι ὡς ἐκεῖνος
[16]   πρᾶγμα ὅστις ἂν ἄριστα χρήσαιτο  τῷ   πλούτῳ καὶ τῇ εὐχῇ, δηλώσει
[30]   οὐδὲ ὅλως ἐπέβην ἵππου ἐν  τῷ   πρὸ τοῦ χρόνῳ. δέδια τοίνυν
[3]   τῶν Θουκυδίδου συγγραμμάτων, ἐν  τῷ   προοιμίῳ περὶ τῆς ἀρχαίας ἡμῶν
[44]   ῥᾳδίως ἔγνων ἂν ἀπαθὴς ὢν  τῷ   πυρί, καὶ τὸ πάντων ἥδιστον,
[8]   τὸ κῦμα πολλάκις αὐτῷ ἰσομέγεθες  τῷ   σκοπέλῳ. ~τοιαῦτα καὶ σφᾶς καταλαβεῖν
[2]   πάτριον δὲ τῷ ψόφῳ καὶ  τῷ   τῆς φωνῆς τόνῳ, κόμη
[8]   καὶ αὐτὸς Χελιδονέας ἡλίκον ἐν  τῷ   τόπῳ ἀνίσταται τὸ κῦμα, καὶ
[30]   προσκυνῶ σε περιαγαγὼν εἰς τοὐπίσω  τὼ   χεῖρε τιμῶν τὴν τιάραν ὀρθὴν
[2]   μέν, ἐς τὸ πάτριον δὲ  τῷ   ψόφῳ καὶ τῷ τῆς φωνῆς
[9]   καθορμίσασθαι τοσοῦτον ἀποσυρέντας ἐς τὸ  κάτω,   οὓς ἔδει τὴν Κρήτην δεξιὰν
[22]   πρὸς ταῖς θύραις ἄνω καὶ  κάτω   περιπατήσουσιν, ἐν αὐτοῖς δὲ καὶ
[31]   δοκεῖ, ἱππεῖς, Ἀδείμαντον ἱππαρχεῖν,  ἀνατεινάτω   τὴν χεῖρα. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πάντες, ὡς
[18]   δὲ Ἑρμῆς κερδῷος  ἐπινευσάτω   ἅπασιν. ἔστω γὰρ τὸ πλοῖον
[23]   φιάλην αἰτήσας, ἐκπιὼν  ἀποφερέτω   καὶ τὸ ἔκπωμα. ~οἱ δὲ
[31]   Λυκῖνος δὲ τὸ δεξιὸν κέρας  ἐχέτω.   δίκαιος δ´ ἂν εἴην τυχεῖν
[31]   ἄρχε τῆς ἵππου, Λυκῖνος δὲ  ἐχέτω   τὸ δεξιόν. οὑτοσὶ δὲ Τιμόλαος
[40]   πλεῖστον παραμείνῃ, τίς ἔτι ἀπόλαυσις  ἀναισθήτῳ   αὐτῷ γενομένῳ; ὁρᾷς οἷα μὲν
[28]   ὡς ἐκείνων πρὸς οὐδὲν ἀνανευόντων.  αἰτῶ   δὴ βασιλεὺς γενέσθαι οὐχ οἷος
[31]   δέξονται ἄρχοντά σε σφῶν γενέσθαι.  ὅτῳ   δοκεῖ, ἱππεῖς, Ἀδείμαντον ἱππαρχεῖν,
[43]   καὶ μηδένα εἶναι ἀνέραστον καὶ  ὅτῳ   μὴ ποθεινότατος ἐγὼ καὶ ἀνὰ
[24]   μῆνα ἕκαστον δραχμαὶ τῷ μὲν  ἀστῷ   ἑκατόν, τῷ δὲ μετοίκῳ ἥμισυ
[33]   πάντα ὕπαρχοι κατέχουσιν ὑπ´ ἐμοῦ  ἑκάστῳ   ἔθνει ἐπεισαχθέντες, οἱ δὲ καὶ
[16]   ποιήσοντι ἡμᾶς· παρ´ αὐτῷ γὰρ  ἑκάστῳ   ἔστω τὸ μέτρον τῆς εὐχῆς,
[16]   τὴν ὁδὸν κατὰ τοὺς ἐπιβάλλοντας  ἑκάστῳ   σταδίους αἰτῶμεν ἅπερ ἂν δοκῇ
[18]   Ἑρμῆς κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν.  ἔστω   γὰρ τὸ πλοῖον καὶ τὰ
[18]   Σάμιππε, τὸν κομήτην. κἀκεῖνος οὖν  ἔστω   ἐμός. ὁπόσος δὲ πυρὸς
[36]   ἐπιλαμβάνουσιν. ὥστε τὸ μὲν σύνθημα  ἔστω   Ἐνυάλιος. ὑμεῖς δὲ ἐπειδὰν σημάνῃ
[43]   ~τὸ δὲ μέγιστον ἄλλος τις  ἔστω   ἐπὶ πᾶσιν ἥδιστος, ὡς
[16]   ἡμᾶς· παρ´ αὐτῷ γὰρ ἑκάστῳ  ἔστω   τὸ μέτρον τῆς εὐχῆς, καὶ
[16]   λάθοι καὶ ἅμα εὐφρανούμεθα ὥσπερ  ἡδίστῳ   ὀνείρατι ἑκουσίῳ περιπεσόντες, ἐφ´ ὅσον
[33]   μή με καὶ διαπείρῃ τις  οἰστῷ   ἄθλιον βαλὼν ἐς τὰ γυμνὰ
[16]   βουλόμεθα, εὖ ποιήσοντι ἡμᾶς· παρ´  αὐτῷ   γὰρ ἑκάστῳ ἔστω τὸ μέτρον
[40]   παραμείνῃ, τίς ἔτι ἀπόλαυσις ἀναισθήτῳ  αὐτῷ   γενομένῳ; ὁρᾷς οἷα μὲν ἔτι
[40]   τοὺς δορυφόρους, ἀλλ´ ἐπιστάς, ὁπόταν  αὐτῷ   δοκῇ, ἄγει οἰμώζοντα οὐκ αἰδούμενος
[8]   μέγαν, καὶ τὸ κῦμα πολλάκις  αὐτῷ   ἰσομέγεθες τῷ σκοπέλῳ. ~τοιαῦτα καὶ
[18]   τὸ πλοῖον καὶ τὰ ἐν  αὐτῷ   πάντα ἐμὰ καὶ φόρτος
[11]   θαυμάσιε, τοιοῦτον, ἀλλά τινα πλοῦτον  ἐμαυτῷ   ἀνεπλαττόμην, ἣν κενὴν μακαρίαν οἱ
[21]   πῶς οἰνοχόος ὀρέξει πλῆρες  οὕτω   βαρὺ ἔκπωμα; σὺ δέξῃ
[16]   ἂν δοκῇ παρὰ τῶν θεῶν.  οὕτω   γὰρ ἂν ἡμᾶς τε
[11]   αἰσχύνομαι ἔγωγε εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς.  οὕτω   γὰρ μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει τὸ
[2]   ἐγὼ Ἀδείμαντον οἶδα, οἶμαι, γλαφυρὸν  οὕτω   θέαμα ἐκεῖνος ἰδὼν μακρὰ χαίρειν
[45]   ὅσα ὑπερέπτης, γέροντα ἤδη ἄνδρα  οὕτω   παρακεκινηκότα τὴν γνώμην, ἐπὶ δακτυλίου
[34]   πλησίον καὶ προαστείων τῆς ἀρχῆς·  οὕτω   ῥᾳδίως τοσαύτας μυριάδας κατέλεξε. καιρὸς
[1]   ἀπνευστὶ θέοντα ἀπιέναι διὰ τοῦτο;  οὕτω   φιλοθεάμων σύ γε καὶ ἄοκνος
[16]   ὅστις ἂν ἄριστα χρήσαιτο τῷ  πλούτῳ   καὶ τῇ εὐχῇ, δηλώσει γὰρ
[24]   τοὺς οἰκέτας τοὺς ἐμοὺς ἀργύρῳ  τοσούτῳ   χρωμένους. τῇ πόλει δὲ ταῦτα
[33]   ἀπίασι τὴν Φοινίκην ἡμῖν ἐν  τούτῳ   καὶ τὴν Παλαιστίνην εἶτα καὶ
[14]   βοώντων, εἰ πέντε κτήσαιο πρὸς  τούτῳ   τριάρμενα πάντα καὶ ἀνώλεθρα, οὐδὲ
[27]   ~ἵνα δέ σοι καὶ τούτους  ἀφῶ,   τό γε ὑγιαίνειν ἐχέγγυον οἴει
[2]   ἐς τὸ πάτριον δὲ τῷ  ψόφῳ   καὶ τῷ τῆς φωνῆς τόνῳ,
[1]   Ἰταλίαν σιταγωγῶν; οἶμαι δὲ καὶ  σφώ,   σέ τε καὶ Σάμιππον τουτονί,
[27]   δὶς τοσοῦτον πλοῦτον ὅμοια πάσχειν  Φανομάχῳ   τῷ πλουσίῳ καὶ θηλύνεσθαι ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007