HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ς  =  653 formes différentes pour 1206 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[36]   γενέσθαι τῶν τοξευμάτων, ὡς μηδὲ  πληγὰς   λαμβάνωμεν ἀκροβολίζεσθαι αὐτοῖς διδόντες. καὶ
[44]   τοῦτο ἑώρων ἄν, καὶ τὰς  πηγὰς   δὲ τὰς Νείλου μόνος ἂν
[34]   τῆς ἀρχῆς· οὕτω ῥᾳδίως τοσαύτας  μυριάδας   κατέλεξε. καιρὸς οὖν ἤδη σκοπεῖν
[28]   καὶ τὸ πᾶν εἰς πέντε  μυριάδας   ὁπλιτικόν, ἱππεῖς δὲ ἀμφὶ τοὺς
[34]   σκοποὶ ἀμφὶ τὰς ἑκατὸν ἤδη  μυριάδας   τοῦ μαχίμου συνειλέχθαι καὶ τούτων
[22]   πλούσιοι ὁρῶντες ὀχήματα, ἵππους καὶ  παῖδας   ὡραίους ὅσον δισχιλίους, ἐξ ἁπάσης
[36]   τὰ δόρατα κρούσαντες πρὸς τὰς  ἀσπίδας   ἐπείγεσθε συμμῖξαι τοῖς ἐναντίοις καὶ
[7]   χειμῶνι μεγάλῳ περιπεσόντας δεκάτῃ ἐπὶ  Χελιδονέας   διὰ τοῦ Αὐλῶνος ἐλθεῖν, ἔνθα
[8]   δέ ποτε παραπλεύσας καὶ αὐτὸς  Χελιδονέας   ἡλίκον ἐν τῷ τόπῳ ἀνίσταται
[31]   αὐτοὺς ἐρώμεθα, Ἀδείμαντε, τοὺς  ἱππέας,   εἰ δέξονται ἄρχοντά σε σφῶν
[34]   εἶτα εἰς Σελεύκειαν παρελθὼν παρασκευάζεται  ἱππέας   τε ὅτι πλείστους μεταπεμπόμενος καὶ
[15]   καὶ τὴν ἀποβάθραν προεισελθὼν ἀφαιρεῖς;  ὑπερμαζᾷς   γάρ, Ἀδείμαντε, καὶ ἐς
[21]   εὐχήν. ἐγὼ δὲ καὶ τὰς  τραπέζας   ὅλας χρυσᾶς ποιήσομαι καὶ τὰς
[18]   τι ἥδιστον κτημάτων ἁπάντων. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ)  Λέληθας   σεαυτὸν ἔχων ἐν τῇ νηΐ.
[35]   μάλιστα, ἐνταῦθά που ἐπὶ τὰς  ἐλαίας   ἐπὶ τῆς ἀνατετραμμένης στήλης καθίσαντας
[4]   τῶν κάλων, εἶτα ἐπὶ τῆς  κεραίας   ἄνω ἀσφαλῶς διαθέοντα τῶν κεροιάκων
[3]   ἐν τῷ προοιμίῳ περὶ τῆς  ἀρχαίας   ἡμῶν τρυφῆς εἶπεν ἐν τοῖς
[29]   οἷ βαδιεῖσθε τοσοῦτοι ὄντες ἐξ  Ἀρκαδίας   ἐπὶ τίνας ἀθλίους πρώτους
[16]   τῶν πυραμίδων μίαν. ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἅλις  παιδιᾶς,   Λυκῖνε. ὁρᾷς, ὡς ἐρυθριᾶν
[23]   ἐκ Φάσιδος καὶ ταὼς ἐξ  Ἰνδίας   καὶ ἀλεκτρυὼν Νομαδικός· οἱ
[15]   ἐς Αἴγιναν ἐπὶ τὴν τῆς  Ἐνοδίας   τελετὴν, οἶσθα, ἐν ἡλίκῳ σκαφιδίῳ
[44]   ἐπιβουλευθῆναι δυναμένη, καὶ μάλιστα μεθ´  ὑγιείας   ἐν μακρῷ τῷ βίῳ. ~τί
[19]   σιωπήσομαί σοι. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλ´ ὑπὲρ  ἀσφαλείας   τοῦτο ἔγωγε τῆς σῆς ἐποιησάμην,
[41]   θησαυροὺς καὶ μεδίμνους νομίσματος  βασιλείας   καὶ πολέμους καὶ δείματα ὑπὲρ
[3]   αὐτὸν εἶναι. ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Τοῦτο μὲν  εὐγενείας,   Λυκῖνε, σημεῖόν ἐστιν Αἰγυπτίοις
[28]   ἠπειρώτης γάρ εἰμι, Ἀρκὰς ἐκ  Μαντινείας,   ὡς ἴστε— ναῦν μὲν οὐκ
[28]   ἀλλά μοι τὸ πρῶτον ἀπὸ  λῃστείας   ἀρξαμένῳ ἑταῖροι καὶ συνωμόται ὅσον
[22]   ὡραίους ὅσον δισχιλίους, ἐξ ἁπάσης  ἡλικίας   τι περ τὸ ἀνθηρότατον.
[32]   καὶ τῆς παραλίου καὶ ὀρεινῆς  Κιλικίας,   ἄχρι ἂν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην
[46]   ἀνεγρόμενοι ἀνόμοια τὰ ἐπὶ τῆς  οἰκίας   εὑρίσκητε ὥσπερ οἱ τοὺς βασιλεῖς
[46]   δυσάρεστοι ἔσεσθε τὰ ἐπὶ τῆς  οἰκίας,   καὶ μάλιστα σύ, Τιμόλαε,
[32]   ἐπὶ Συρίας διὰ Καρίας, εἶτα  Λυκίας   καὶ Παμφυλίας καὶ Πισιδῶν καὶ
[9]   πῦρ τε ἀναδεῖξαι ἀπὸ τῆς  Λυκίας,   ὡς γνωρίσαι τὸν τόπον ἐκεῖνον,
[23]   ἐξ Ἰβηρίας, οἶνος δὲ ἐξ  Ἰταλίας,   ἔλαιον δὲ ἐξ Ἰβηρίας καὶ
[14]   καθεδούμεθα τοὺς ἐξ Αἰγύπτου  Ἰταλίας   καταπλέοντας ἀνακρίνοντες, εἴ που τὸ
[35]   μένειν τὴν Βαβυλῶνα διαφυλάξοντας. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ)  Ἀποδειλιᾷς   καὶ σύ, Ἀδείμαντε, πλησίον
[32]   διὰ Καρίας, εἶτα Λυκίας καὶ  Παμφυλίας   καὶ Πισιδῶν καὶ τῆς παραλίου
[34]   Ἀδείμαντε. καὶ διὰ μὲν τῆς  Μεσοποταμίας   οὐδεὶς ἀπήντηκεν ἡμῖν πολέμιος, ἀλλὰ
[40]   μακρὰν πυραμίδα εὔγραμμον τὰς  γωνίας   ἀπολιπών, ἐκπρόθεσμα καὶ ἀνεπαίσθητα φιλοτιμήματα.
[11]   ἀλλὰ καὶ φροντίζοντι ἔοικας ἐπὶ  συννοίας   τινὸς οὐ μικρὸν οὐδὲ εὐκαταφρόνητον
[32]   ἀπολιπόντες προχωρῶμεν ἐπὶ Συρίας διὰ  Καρίας,   εἶτα Λυκίας καὶ Παμφυλίας καὶ
[23]   ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον δὲ ἐξ  Ἰβηρίας   καὶ τοῦτο, μέλι δὲ ἡμέτερον
[23]   κατ´ ἐμέ— τάριχος μὲν ἐξ  Ἰβηρίας,   οἶνος δὲ ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον
[32]   ῥᾳδίως ἄρχοντας ἀπολιπόντες προχωρῶμεν ἐπὶ  Συρίας   διὰ Καρίας, εἶτα Λυκίας καὶ
[9]   Αἰγύπτου ἡμέρᾳ πρὸς ἀντίους τοὺς  ἐτησίας   πλαγιάζοντας ἐς Πειραιᾶ χθὲς καθορμίσασθαι
[11]   καί μοι ἐν ἀκμῇ τῆς  περιουσίας   καὶ τρυφῆς ἐπέστητε. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν
[29]   ἅτε ἀρετῇ προχειρισθέντα ὑπὸ τῆς  στρατιᾶς   ἄρχειν, οὐ κληρονόμον γενόμενον ἄλλου
[6]   πηδάλια περιστρέφων· ἐδείχθη γάρ μοι  ἀναφαλαντίας   τις, οὖλος, Ἥρων, οἶμαι, τοὔνομα.
[44]   θύρας ἐδυνάμην καὶ κοιμίζειν τοὺς  φύλακας   καὶ ἀθέατος εἶναι εἰσιών. εἰ
[43]   καὶ ἀνὰ στόμα, ὥστε πολλὰς  γυναῖκας   οὐ φερούσας τὸν ἔρωτα καὶ
[25]   ἐκέλευσα ἄν, Τιμολάῳ δὲ πέντε  χοίνικας,   Λυκίνῳ δὲ χοίνικα, ἀπομεμαγμένην καὶ
[33]   ἂν ἡδέως ὑπομείναιμι. σὺ δὲ  ἔοικας   ἐπὶ Ἀρμενίους καὶ Παρθυαίους ἐλάσειν
[11]   ἡμῖν βοῶσιν, ἀλλὰ καὶ φροντίζοντι  ἔοικας   ἐπὶ συννοίας τινὸς οὐ μικρὸν
[28]   Ἐγὼ δὲ— ἠπειρώτης γάρ εἰμι,  Ἀρκὰς   ἐκ Μαντινείας, ὡς ἴστε— ναῦν
[43]   ἐγὼ καὶ ἀνὰ στόμα, ὥστε  πολλὰς   γυναῖκας οὐ φερούσας τὸν ἔρωτα
[41]   ἀβέβαια γὰρ ταῦτά γε καὶ  πολλὰς   τὰς ἐπιβουλὰς ἔχοντα καὶ πλέον
[21]   ἐγὼ δὲ καὶ τὰς τραπέζας  ὅλας   χρυσᾶς ποιήσομαι καὶ τὰς κλίνας
[4]   ἀναβλέποντες, ἀριθμοῦντες τῶν βυρσῶν τὰς  ἐπιβολὰς   καὶ θαυμάζοντες ἀνιόντα τὸν ναύτην
[41]   ταῦτά γε καὶ πολλὰς τὰς  ἐπιβουλὰς   ἔχοντα καὶ πλέον τοῦ ἡδέος
[27]   μὴ εἴπῃς. ἐῶ λέγειν ὅσας  ἐπιβουλὰς   μετὰ τοῦ πλούτου καὶ λῃστὰς
[3]   Εὖ γε, Τιμόλαε, ὅτι  ἡμᾶς   ἀναμιμνήσκεις τῶν Θουκυδίδου συγγραμμάτων,
[2]   Οἶσθα οὖν, Λυκῖνε, ὅπου  ἡμᾶς   ἀπέλιπεν; ὁπότε, οἶμαι, τὸ ὡραῖον
[35]   πεζὸν ἀπιέναι τὴν ἐπὶ Κτησιφῶντος,  ἡμᾶς   δὲ τὸ ἱππικὸν αὐτοῦ μένειν
[4]   τί δ´ οὖν χρὴ ποιεῖν  ἡμᾶς;   ἐνταῦθα καραδοκεῖν αὐτόν, ἐθέλεις
[4]   ἐς τὸ ἄστυ, ἐπεὶ μηκέθ´  ἡμᾶς   εὑρεῖν ἐδύνατο. εἰ δὲ μή,
[16]   τῶν θεῶν. οὕτω γὰρ ἂν  ἡμᾶς   τε κάματος λάθοι καὶ
[34]   κατέλεξε. καιρὸς οὖν ἤδη σκοπεῖν  ἡμᾶς   τι χρὴ ποιεῖν. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ)
[16]   ἐφ´ ὅσον βουλόμεθα, εὖ ποιήσοντι  ἡμᾶς·   παρ´ αὐτῷ γὰρ ἑκάστῳ ἔστω
[15]   ὀβολῶν διεπλεύσαμεν, καὶ οὐδὲν ἐδυσχέραινες  ἡμᾶς   συμπλέοντας, νῦν δὲ ἀγανακτεῖς, εἰ
[11]   Οὐκοῦν τὸ προχειρότατον τοῦτο, κοινὸς  Ἑρμᾶς   φασι, ~καὶ ἐς μέσον κατατίθει
[37]   ἐς τὴν παλαίστραν ἔτι πολεμοῦντας  ὑμᾶς   καταλιπών. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Μηδαμῶς. κρατεῖς γὰρ
[11]   Ἀλλ´ αἰσχύνομαι ἔγωγε εἰπεῖν πρὸς  ὑμᾶς.   οὕτω γὰρ μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει
[35]   Ἀλλ´ ἐγὼ μέν φημι δεῖν  ὑμᾶς   τὸ πεζὸν ἀπιέναι τὴν ἐπὶ
[21]   ὅλας χρυσᾶς ποιήσομαι καὶ τὰς  κλίνας   χρυσᾶς, εἰ δὲ μὴ σιωπήσῃ,
[29]   ὄντες ἐξ Ἀρκαδίας ἐπὶ  τίνας   ἀθλίους πρώτους ἀφίξεσθε. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἄκουε,
[42]   Ἑρμῆν ἐντυχόντα μοι δοῦναι δακτυλίους  τινὰς   τοιούτους τὴν δύναμιν, ἕνα μὲν
[29]   ἁπάντων προκριθεὶς ἄρχων, ἄριστος εἶναι  δόξας   ἀνθρώπων ἡγεῖσθαι καὶ πράγμασι χρῆσθαι.
[26]   σοι ἀπὸ λεπτῆς κρόκης  πᾶς   οὑτοσὶ πλοῦτος ἀπήρτηται, καὶ ἢν
[18]   ἔνδον ἐστίν, οὗτος ἀριθμὸς  ἅπας   χρυσίον ἐπίσημον γενέσθω, τοσοῦτοι δαρεικοί.
[1]   ἐγὼ ἔλεγον ὅτι θᾶττον τοὺς  γῦπας   ἕωλος νεκρὸς ἐν φανερῷ κείμενος
[42]   δέ τινα ὡς ἰσχύειν ὑπὲρ  ἄνδρας   μυρίους καὶ τι ἂν
[31]   ἱππέων, Λυκῖνος δὲ τὸ δεξιὸν  κέρας   ἐχέτω. δίκαιος δ´ ἂν εἴην
[29]   τό τε ἱππικὸν καὶ τοὺς  ἀνέρας   τοὺς ἀσπιδιώτας· ἐθέλω γὰρ εἰδέναι
[44]   ἑπτακαίδεκα ἔτη ἀεὶ ἀποδυόμενον τὸ  γῆρας   ὥσπερ οἱ ὄφεις. οὐδὲν γὰρ
[1]   ἀμφοτέραις, καί με διὰ τῆς  ἀποβάθρας   ὅλης παρέπεμψε χειραγωγῶν ὑποδεδεμένον ἀνυπόδητος
[36]   αὐτοῖς διδόντες. καὶ ἐπειδὴ ἐς  χεῖρας   ἤδη συνεληλύθαμεν, τὸ μὲν εὐώνυμον
[15]   τὴν Ἶσίν τις εἶδεν. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ)  Ὁρᾷς;   διὰ τοῦτο ὤκνουν εἰπεῖν
[37]   τὸ μέρος. ἐγὼ δέ, ὡς  ὁρᾷς,   καὶ μονομαχήσω πρὸς τὸν βασιλέα·
[40]   ἔτι ἀπόλαυσις ἀναισθήτῳ αὐτῷ γενομένῳ;  ὁρᾷς   οἷα μὲν ἔτι ζῶν ἕξεις
[27]   καὶ μῖσος παρὰ τῶν πολλῶν.  ὁρᾷς   οἵων σοι πραγμάτων αἴτιος
[37]   ὕστερον ἄμορφον γενέσθαι. πλὴν ἀλλὰ  ὁρᾷς   ὅπως ἐπελάσας μιᾷ πληγῇ αὐτόν
[27]   γενήσεσθαι καὶ βέβαιον; οὐχ  ὁρᾷς   πολλοὺς τῶν πλουσίων κακοδαιμόνως διάγοντας
[31]   τὴν χεῖρα. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πάντες, ὡς  ὁρᾷς,   Σάμιππε, ἐχειροτόνησαν. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀλλὰ
[16]   ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἅλις παιδιᾶς, Λυκῖνε.  ὁρᾷς,   ὡς ἐρυθριᾶν Ἀδείμαντον ἐποίησας πολλῷ
[2]   πάντες ἐλεύθεροι, στωμύλοι τὸ φθέγμα,  παλαίστρας   ἀποπνέοντες, οἷς καὶ παραδακρῦσαι οὐκ
[44]   ἐς ὅσον ἀνοίγειν τε τὰς  θύρας   ἐδυνάμην καὶ κοιμίζειν τοὺς φύλακας
[12]   ἀσφαλές. περιμετροῦντος γάρ μου τῆς  ἀγκύρας   τὸ πάχος οὐκ οἶδ´ ὅπου
[37]   γενέσθαι. πλὴν ἀλλὰ ὁρᾷς ὅπως  ἐπελάσας   μιᾷ πληγῇ αὐτόν τε καὶ
[2]   θέαμα ἐκεῖνος ἰδὼν μακρὰ χαίρειν  φράσας   τῷ Αἰγυπτίῳ ναυπηγῷ περιηγουμένῳ τὸ
[19]   ἐκείνην, εἰ θέλεις, ὅλην χρυσῆν  ποιήσας   ἔχε, κἀγὼ σιωπήσομαί σοι. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[16]   Λυκῖνε. ὁρᾷς, ὡς ἐρυθριᾶν Ἀδείμαντον  ἐποίησας   πολλῷ τῷ γέλωτι ἐπικλύσας τὸ
[35]   πολέμου διασκοπούμενος; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Εὖ γε  ὑπέμνησας.   ἐγὼ δὲ νήφειν ᾤμην καὶ
[26]   ταὼ τοῦ Νομάδος ἀλεκτρυόνος,  ἀποφυσήσας   τὸ ψυχίδιον ἄπει γυψὶ καὶ
[29]   τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων σύ γε  ᾔτησας,   ἄρχειν ἀσπίδος τοσαύτης ἄριστος δὴ
[23]   τινι προπίοιμι σκύφον φιάλην  αἰτήσας,   ἐκπιὼν ἀποφερέτω καὶ τὸ
[16]   δηλώσει γὰρ οἷος ἂν καὶ  πλουτήσας   ἐγένετο. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Καλῶς, Τιμόλαε,
[46]   ἄλλως τε οὐκ ἂν δεξαίμην  πλουτήσας   ἐπ´ ὀλίγον ὑπηνέμιόν τινα πλοῦτον
[28]   τῆς εὐχῆς ὃν Τιμόλαος ἔθηκε  φήσας   μηδὲν ὀκνεῖν αἰτεῖν, ὡς ἐκείνων
[44]   μοι, προσθέμενος ἂν τοῖς ἡττημένοις  κοιμίσας   τοὺς κρατοῦντας νικᾶν παρεῖχον τοῖς
[38]   πόλεις ἐπωνύμους ἐπ´ ἐμαυτοῦ οἰκιῶ,  ὅσας   δὲ καὶ καθαιρήσω ἑλὼν κατὰ
[27]   κἂν μὴ εἴπῃς. ἐῶ λέγειν  ὅσας   ἐπιβουλὰς μετὰ τοῦ πλούτου καὶ
[38]   ὀνομαζόμενος. ἐπὶ τούτοις ἄρα ἐννοεῖτε  ὅσας   μὲν πόλεις ἐπωνύμους ἐπ´ ἐμαυτοῦ
[13]   πόρρωθεν ἀποβλέποντι ἐπιστάς, Λυκῖνε,  κατέδυσας   τὸν πλοῦτον καὶ ἀνέτρεψας εὖ
[8]   δῦναι ἅπαντας. ~οἶδα δέ ποτε  παραπλεύσας   καὶ αὐτὸς Χελιδονέας ἡλίκον ἐν
[16]   Ἀδείμαντον ἐποίησας πολλῷ τῷ γέλωτι  ἐπικλύσας   τὸ πλοῖον, ὡς ὑπέραντλον εἶναι
[45]   μωραίνοντα τὴν πολλὴν ταύτην κόρυζαν  ἀποξύσας.   τοῦτο μὲν καὶ
[43]   στόμα, ὥστε πολλὰς γυναῖκας οὐ  φερούσας   τὸν ἔρωτα καὶ ἀναρτᾶν ἑαυτὰς
[21]   χρυσᾶς ποιήσομαι καὶ τὰς κλίνας  χρυσᾶς,   εἰ δὲ μὴ σιωπήσῃ, καὶ
[21]   δὲ καὶ τὰς τραπέζας ὅλας  χρυσᾶς   ποιήσομαι καὶ τὰς κλίνας χρυσᾶς,
[34]   ἀλλὰ ἑκόντες αὑτούς τε καὶ  τὰς   ἀκροπόλεις ἅνθρωποι ἐνεχείρισαν, καὶ ἐπὶ
[36]   καὶ τὰ δόρατα κρούσαντες πρὸς  τὰς   ἀσπίδας ἐπείγεσθε συμμῖξαι τοῖς ἐναντίοις
[40]   στήλην μακρὰν πυραμίδα εὔγραμμον  τὰς   γωνίας ἀπολιπών, ἐκπρόθεσμα καὶ ἀνεπαίσθητα
[34]   δ´ οὖν οἱ σκοποὶ ἀμφὶ  τὰς   ἑκατὸν ἤδη μυριάδας τοῦ μαχίμου
[35]   ἤδη μάλιστα, ἐνταῦθά που ἐπὶ  τὰς   ἐλαίας ἐπὶ τῆς ἀνατετραμμένης στήλης
[4]   ἔστημεν ἀναβλέποντες, ἀριθμοῦντες τῶν βυρσῶν  τὰς   ἐπιβολὰς καὶ θαυμάζοντες ἀνιόντα τὸν
[41]   γὰρ ταῦτά γε καὶ πολλὰς  τὰς   ἐπιβουλὰς ἔχοντα καὶ πλέον τοῦ
[44]   ἄλλων, ἐς ὅσον ἀνοίγειν τε  τὰς   θύρας ἐδυνάμην καὶ κοιμίζειν τοὺς
[32]   τριήρεις καὶ τοὺς ἵππους εἰς  τὰς   ἱππαγωγοὺς ἐμβιβάσαντες— παρεσκεύασται δ´ ἐν
[21]   τραπέζας ὅλας χρυσᾶς ποιήσομαι καὶ  τὰς   κλίνας χρυσᾶς, εἰ δὲ μὴ
[44]   ἄν, καὶ τὰς πηγὰς δὲ  τὰς   Νείλου μόνος ἂν ἠπιστάμην καὶ
[44]   καὶ τοῦτο ἑώρων ἄν, καὶ  τὰς   πηγὰς δὲ τὰς Νείλου μόνος
[32]   ἐκεῖ τῇ Ἀρτέμιδι θύσαντες καὶ  τὰς   πόλεις ἀτειχίστους λαβόντες ῥᾳδίως ἄρχοντας
[21]   τὴν εὐχήν. ἐγὼ δὲ καὶ  τὰς   τραπέζας ὅλας χρυσᾶς ποιήσομαι καὶ
[32]   ἀλλ´ ἀκονιτὶ κρατοῦμεν— ἐπιβάντες ἐπὶ  τὰς   τριήρεις καὶ τοὺς ἵππους εἰς
[13]   ἐνίοτε μὲν αὐτός, ἐνίοτε δὲ  οἰκέτας   ἐκπέμπων. εἶτα ἐκ τῶν δώδεκα
[24]   καὶ μάλιστα ἐπειδὰν ὁρᾷ τοὺς  οἰκέτας   τοὺς ἐμοὺς ἀργύρῳ τοσούτῳ χρωμένους.
[13]   ἐκείνην τὴν πατρῴαν ἀφείς, καὶ  οἰκέτας   ὠνούμην καὶ ἐσθῆτας καὶ ζεύγη
[13]   ἀφείς, καὶ οἰκέτας ὠνούμην καὶ  ἐσθῆτας   καὶ ζεύγη καὶ ἵππους. νυνὶ
[34]   πλείστους μεταπεμπόμενος καὶ τοξότας καὶ  σφενδονήτας.   ἀπαγγέλλουσι δ´ οὖν οἱ σκοποὶ
[44]   ἂν ἐξῆν εἰσιόντα ἀθέατον κοιμίσαντα  ἅπαντας   ἄνευ ἐκείνων μόνων. οἷον δὲ
[46]   βαδίζειν ἀπολέσαντα τοὺς δακτυλίους ἐκείνους  ἅπαντας   ἀπορρυέντας τῶν δακτύλων. ἐμοὶ δὲ
[19]   σῆς ἐποιησάμην, ὡς μὴ ἀπολέσθαι  ἅπαντας   μετὰ τοῦ χρυσίου. καὶ τὰ
[7]   δὴ παρὰ μικρὸν ὑποβρυχίους δῦναι  ἅπαντας.   ~οἶδα δέ ποτε παραπλεύσας καὶ
[22]   πρόσοδοι καὶ δεήσεις καὶ τὸ  ἅπαντας   ὑποπτήσσειν καὶ προσκυνεῖν, καὶ οἱ
[7]   ἔφη δὲ ἀπὸ τῆς Φάρου  ἀπάραντας   οὐ πάνυ βιαίῳ πνεύματι ἑβδομαίους
[35]   ἐλαίας ἐπὶ τῆς ἀνατετραμμένης στήλης  καθίσαντας   ἀναπαύσασθαι, εἶτα οὕτως ἀναστάντας ἀνύειν
[9]   ὀρθῆς ἐκπεσόντας διὰ τοῦ Αἰγαίου  πλεύσαντας   ἑβδομηκοστῇ ἀπ´ Αἰγύπτου ἡμέρᾳ πρὸς
[9]   δεξιὰν λαβόντας ὑπὲρ τὴν Μαλέαν  πλεύσαντας   ἤδη εἶναι ἐν Ἰταλίᾳ. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[35]   στήλης καθίσαντας ἀναπαύσασθαι, εἶτα οὕτως  ἀναστάντας   ἀνύειν τὸ λοιπὸν ἐς τὸ
[26]   ἀποθανόντας, ἐνίους δὲ καὶ ζῶντας  ἀποστερηθέντας   ὧν εἶχον ὑπό τινος βασκάνου
[9]   ἀλλὰ πρὸς τὴν οἰμωγὴν αὐτῶν  ἐπικλασθέντας   τοὺς θεοὺς πῦρ τε ἀναδεῖξαι
[9]   ἐς Πειραιᾶ χθὲς καθορμίσασθαι τοσοῦτον  ἀποσυρέντας   ἐς τὸ κάτω, οὓς ἔδει
[46]   ἀπολέσαντα τοὺς δακτυλίους ἐκείνους ἅπαντας  ἀπορρυέντας   τῶν δακτύλων. ἐμοὶ δὲ καὶ
[12]   γὰρ ἀπολαῦσαι τὸ μέρος φίλους  ὄντας   τῆς Ἀδειμάντου τρυφῆς. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀπελείφθην
[36]   ἐτρέψαντο τοὺς καθ´ αὑτοὺς Μήδους  ὄντας,   τὸ δὲ κατ´ ἐμὲ ἰσόπαλον
[9]   οὓς ἔδει τὴν Κρήτην δεξιὰν  λαβόντας   ὑπὲρ τὴν Μαλέαν πλεύσαντας ἤδη
[27]   ὁρᾷς πολλοὺς τῶν πλουσίων κακοδαιμόνως  διάγοντας   ὑπὸ τῶν ἀλγηδόνων, τοὺς μὲν
[14]   τοὺς ἐξ Αἰγύπτου Ἰταλίας  καταπλέοντας   ἀνακρίνοντες, εἴ που τὸ μέγα
[15]   διεπλεύσαμεν, καὶ οὐδὲν ἐδυσχέραινες ἡμᾶς  συμπλέοντας,   νῦν δὲ ἀγανακτεῖς, εἰ συνεμβησόμεθά
[9]   ἡμέρᾳ πρὸς ἀντίους τοὺς ἐτησίας  πλαγιάζοντας   ἐς Πειραιᾶ χθὲς καθορμίσασθαι τοσοῦτον
[16]   τετραχῆ τὴν ὁδὸν κατὰ τοὺς  ἐπιβάλλοντας   ἑκάστῳ σταδίους αἰτῶμεν ἅπερ ἂν
[26]   αὐτίκα πρὶν ἀπολαῦσαι τοῦ πλούτου  ἀποθανόντας,   ἐνίους δὲ καὶ ζῶντας ἀποστερηθέντας
[35]   ἱππικὸν αὐτοῦ μένειν τὴν Βαβυλῶνα  διαφυλάξοντας.   (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδειλιᾷς καὶ σύ,
[4]   Ὁρᾶτε, μὴ σκαιὸν φίλον  ἀπολιπόντας   αὐτοὺς ἀπιέναι. βαδίζωμεν δ´ ὅμως,
[3]   ἐδόκει καλὸν εἶναι κομᾶν τοὺς  γέροντας   ἀναδουμένους κρωβύλον ὑπὸ τέττιγι χρυσῷ
[7]   Σιδῶνος, ἐκεῖθεν δὲ χειμῶνι μεγάλῳ  περιπεσόντας   δεκάτῃ ἐπὶ Χελιδονέας διὰ τοῦ
[9]   τοὐντεῦθεν δὲ ἅπαξ τῆς ὀρθῆς  ἐκπεσόντας   διὰ τοῦ Αἰγαίου πλεύσαντας ἑβδομηκοστῇ
[26]   Πολυκράτην πολύ σου πλουσιωτέρους γενομένους  ἐκπεσόντας   ἐν βραχεῖ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων.
[32]   τὰς πόλεις ἀτειχίστους λαβόντες ῥᾳδίως  ἄρχοντας   ἀπολιπόντες προχωρῶμεν ἐπὶ Συρίας διὰ
[27]   τυφλοὺς τῶν ἐντοσθιδίων τι  ἀλγοῦντας;   ὅτι μὲν γὰρ οὐκ ἂν
[44]   οἷον δὲ κἀκεῖνο ἦν, τοὺς  πολεμοῦντας   ἐπισκοπεῖν ἔξω βέλους ὑπεραιωρούμενον; καὶ
[37]   προσδραμὼν ἐς τὴν παλαίστραν ἔτι  πολεμοῦντας   ὑμᾶς καταλιπών. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Μηδαμῶς. κρατεῖς
[44]   ἂν τοῖς ἡττημένοις κοιμίσας τοὺς  κρατοῦντας   νικᾶν παρεῖχον τοῖς φεύγουσιν ἀναστρέψασιν
[26]   πλούτου ἀποθανόντας, ἐνίους δὲ καὶ  ζῶντας   ἀποστερηθέντας ὧν εἶχον ὑπό τινος
[34]   τε ὅτι πλείστους μεταπεμπόμενος καὶ  τοξότας   καὶ σφενδονήτας. ἀπαγγέλλουσι δ´ οὖν
[34]   μαχίμου συνειλέχθαι καὶ τούτων εἴκοσιν  ἱπποτοξότας,   καίτοι οὔπω Ἀρμένιος πάρεστιν
[27]   ἐπιβουλὰς μετὰ τοῦ πλούτου καὶ  λῃστὰς   καὶ φθόνον καὶ μῖσος παρὰ
[15]   ποιήσεσθέ μου τὴν εὐχήν. ὥστε  ἐπιστὰς   μικρόν, ἔστ´ ἂν ὑμεῖς προχωρήσητε,
[40]   θάνατος δέδιε τοὺς δορυφόρους, ἀλλ´  ἐπιστάς,   ὁπόταν αὐτῷ δοκῇ, ἄγει οἰμώζοντα
[13]   καὶ ἐς λιμένα πόρρωθεν ἀποβλέποντι  ἐπιστάς,   Λυκῖνε, κατέδυσας τὸν πλοῦτον
[43]   φερούσας τὸν ἔρωτα καὶ ἀναρτᾶν  ἑαυτὰς   καὶ τὰ μειράκια ἐπιμεμηνέναι μοι
[34]   προαστείων τῆς ἀρχῆς· οὕτω ῥᾳδίως  τοσαύτας   μυριάδας κατέλεξε. καιρὸς οὖν ἤδη
[29]   ἱππικὸν καὶ τοὺς ἀνέρας τοὺς  ἀσπιδιώτας·   ἐθέλω γὰρ εἰδέναι οἷ βαδιεῖσθε
[9]   ἰσομέγεθες τῷ σκοπέλῳ. ~τοιαῦτα καὶ  σφᾶς   καταλαβεῖν ἔφασκεν ναύκληρος ἔτι
[13]   Λυκῖνε, κατέδυσας τὸν πλοῦτον καὶ  ἀνέτρεψας   εὖ φερόμενον τὸ σκάφος οὐρίῳ
[30]   βασιλεῦ, χάριν οἶδά σοι καὶ  ὑποκύψας   ἐς τὸ Περσικὸν προσκυνῶ σε
[22]   ποιοῦσιν. ἐγὼ δέ, ὁπόταν δόξῃ,  προκύψας   ὥσπερ ἥλιος ἐκείνων μὲν
[15]   δύνασθαι νεῖν; καίτοι πρῴην καὶ  ἐς   Αἴγιναν ἐπὶ τὴν τῆς Ἐνοδίας
[1]   νεὼς ἅμα ἤλθομεν καὶ ἀνιόντες  ἐς   αὐτὴν, σὺ μέν, οἶμαι, Σάμιππε,
[44]   τὸ πάντων ἥδιστον, αὐθημερὸν ἀγγεῖλαι  ἐς   Βαβυλῶνα, τίς ἐνίκησεν Ὀλύμπια, καὶ
[1]   καταπεπλευκέναι μίαν τῶν ἀπ´ Αἰγύπτου  ἐς   Ἰταλίαν σιταγωγῶν; οἶμαι δὲ καὶ
[24]   ἥμισυ τούτων, δημοσίᾳ δὲ ὅσα  ἐς   κάλλος θέατρα καὶ βαλανεῖα, καὶ
[44]   ἀλλ´ αὐτὸς ἐπιπετόμενος ἀπέλαυον ἁπάντων  ἐς   κόρον. καὶ ἐπεὶ γρὺψ ὑπόπτερον
[13]   κατὰ τὴν ναῦν εὐθετίζοντι καὶ  ἐς   λιμένα πόρρωθεν ἀποβλέποντι ἐπιστάς,
[12]   τοῦτο, κοινὸς Ἑρμᾶς φασι, ~καὶ  ἐς   μέσον κατατίθει φέρων τὸν πλοῦτον.
[30]   ἐξενέγκῃ με τὸν χαλινὸν ἐνδακὼν  ἐς   μέσους τοὺς πολεμίους, δεήσει
[44]   ἦν ἂν τὰ τῶν ἄλλων,  ἐς   ὅσον ἀνοίγειν τε τὰς θύρας
[9]   πρὸς ἀντίους τοὺς ἐτησίας πλαγιάζοντας  ἐς   Πειραιᾶ χθὲς καθορμίσασθαι τοσοῦτον ἀποσυρέντας
[33]   διαπείρῃ τις οἰστῷ ἄθλιον βαλὼν  ἐς   τὰ γυμνὰ περὶ Σοῦσα
[2]   εἴωθε. ταχύδακρυς γὰρ ἀνὴρ  ἐς   τὰ ἐρωτικά. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Καὶ μὴν
[27]   οὐδὲ τὴν χοίνικα ἔτι λήψῃ  ἐς   τέλος μου τῆς εὐχῆς ἐπηρεάζων.
[38]   κράτος, αἳ ἂν ὑβρίσωσί τι  ἐς   τὴν ἀρχήν. ἁπάντων δὲ μάλιστα
[29]   οὐ κληρονόμον γενόμενον ἄλλου πονήσαντος  ἐς   τὴν βασιλείαν· ἐπεὶ τῷ Ἀδειμάντου
[32]   ἄλλα πάντα— διαβάλωμεν τὸν Αἰγαῖον  ἐς   τὴν Ἰωνίαν, εἶτα ἐκεῖ τῇ
[12]   ὑμῶν εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ  ἐς   τὴν ναῦν ἐπιβάσει, ἐπεὶ σέ,
[37]   δοκῶ, ἢν βιάζωνται, αὐτομολήσειν προσδραμὼν  ἐς   τὴν παλαίστραν ἔτι πολεμοῦντας ὑμᾶς
[20]   ἐκ τοῦ πλοίου μετατιθεὶς χρυσίον  ἐς   τὸ ἄστυ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Εὖ λέγεις,
[14]   γῇ κατὰ τὴν ἐκ Πειραιῶς  ἐς   τὸ ἄστυ. ἀλλὰ ὅρα ὅπως
[4]   γὰρ ἤδη παρεληλυθέναι ἐκεῖνον ἀποσοβοῦντα  ἐς   τὸ ἄστυ, ἐπεὶ μηκέθ´ ἡμᾶς
[35]   οὕτως ἀναστάντας ἀνύειν τὸ λοιπὸν  ἐς   τὸ ἄστυ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἔτι γὰρ
[12]   ἐπεὶ σέ, Λυκῖνε, κατέστησα  ἐς   τὸ ἀσφαλές. περιμετροῦντος γάρ μου
[38]   τοῦ ἀγροῦ ἐπιβαίνων κατ´ ὀλίγον  ἐς   τὸ εἴσω τῶν ὅρων. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)
[9]   Πειραιᾶ χθὲς καθορμίσασθαι τοσοῦτον ἀποσυρέντας  ἐς   τὸ κάτω, οὓς ἔδει τὴν
[22]   ἑπτὰ ἐφεστῶτες, εὐμεγέθεις βάρβαροι, προσαραξάτωσαν  ἐς   τὸ μέτωπον εὐθὺ τὴν θύραν,
[2]   συνεχὲς καὶ ἐπίτροχον, Ἑλληνιστὶ μέν,  ἐς   τὸ πάτριον δὲ τῷ ψόφῳ
[9]   τὴν ναῦν ἐπὶ τὰ λαιὰ  ἐς   τὸ πέλαγος ἤδη τῷ κρημνῷ
[30]   χάριν οἶδά σοι καὶ ὑποκύψας  ἐς   τὸ Περσικὸν προσκυνῶ σε περιαγαγὼν
[4]   ἐθέλεις ἐγὼ αὖθις ἐπάνειμι  ἐς   τὸ πλοῖον; (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Μηδαμῶς, ἀλλὰ
[5]   δὲ ἀνάλογον πρῷρα ὑπερβέβηκεν  ἐς   τὸ πρόσω ἀπομηκυνομένη, τὴν ἐπώνυμον
[19]   καὶ νεκρόν τι ἄλλο παιδίον  ἐς   τὸν Ἰσθμὸν ἐπὶ δελφῖνος ὁμοίως
[15]   ὑπερμαζᾷς γάρ, Ἀδείμαντε, καὶ  ἐς   τὸν κόλπον οὐ πτύεις, οὐδὲ
[35]   συντόνως ὁδεύοντες, ὁπότε κατῄειμεν ἕωθεν  ἐς   τὸν Πειραιᾶ, καὶ νῦν ἤδη
[1]   ναῦν καὶ πέρα τοῦ μέτρου  ἐς   τὸν Πειραιᾶ καταπεπλευκέναι μίαν τῶν
[5]   τούτου, καὶ ἀπὸ τοῦ καταστρώματος  ἐς   τὸν πυθμένα, βαθύτατον κατὰ
[2]   τόνῳ, κόμη δὲ καὶ  ἐς   τοὐπίσω πλόκαμος συνεσπειραμένος οὐκ
[2]   τὴν καθαρὰν ὀθόνην ἐνδεδυκός, ἀναδεδεμένον  ἐς   τοὐπίσω τὴν κόμην ἐπ´ ἀμφότερα
[25]   ἐβουλόμην βιῶναι τὸν βίον πλουτῶν  ἐς   ὑπερβολὴν καὶ τρυφῶν καὶ πάσαις
[42]   δακτύλιόν τινα. καὶ μὴν καὶ  ἐς   ὕπνον κατασπᾶν ὁπόσους ἂν ἐθέλω
[36]   ἀκροβολίζεσθαι αὐτοῖς διδόντες. καὶ ἐπειδὴ  ἐς   χεῖρας ἤδη συνεληλύθαμεν, τὸ μὲν
[5]   καὶ τοῦ ἱστίου τὸ παράσειον  πυραυγές,   καὶ πρὸ τούτων αἱ ἄγκυραι
[3]   ἅπαντες γὰρ αὐτὴν οἱ ἐλεύθεροι  παῖδες   ἀναπλέκονται ἔστε πρὸς τὸ ἐφηβικόν,
[45]   ἐρήσομαί σε, εἴ τινα ἄλλον  εἶδες   ἐν τοσούτοις ἔθνεσιν, ὅσα ὑπερέπτης,
[44]   γῆς ἀοίκητον, καὶ εἴ τινες  ἀντίποδες   ἡμῖν οἰκοῦσι τὸ νότιον τῆς
[11]   εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς. οὕτω γὰρ  μειρακιῶδες   ὑμῖν δόξει τὸ φρόντισμα. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[39]   ἐτιτρώσκου μονομαχῶν καὶ ἐδεδίεις καὶ  ἐφρόντιζες   νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν· οὐ
[8]   καὶ τὸ κῦμα πολλάκις αὐτῷ  ἰσομέγεθες   τῷ σκοπέλῳ. ~τοιαῦτα καὶ σφᾶς
[9]   τοὺς ἐτησίας πλαγιάζοντας ἐς Πειραιᾶ  χθὲς   καθορμίσασθαι τοσοῦτον ἀποσυρέντας ἐς τὸ
[26]   ἐκείνη ἀπορραγῇ, πάντα οἴχεται καὶ  ἄνθρακές   σοι θησαυρὸς ἔσται; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ)
[18]   φόρτος οἱ ἔμποροι αἱ  γυναῖκες   οἱ ναῦται καὶ ἄλλο εἴ
[41]   δείματα ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, εἰκότως  διέβαλες,   οὐκ αἰτήσομαι. ἀβέβαια γὰρ ταῦτά
[45]   Οὐδέν, Τιμόλαε. οὐδὲ γὰρ  ἀσφαλὲς   ἐναντιοῦσθαι ἀνδρὶ πτηνῷ καὶ ὑπὲρ
[12]   Λυκῖνε, κατέστησα ἐς τὸ  ἀσφαλές.   περιμετροῦντος γάρ μου τῆς ἀγκύρας
[24]   τὸ πλοῖόν μου πλησίον ὁρμεῖν  καταφανὲς   ὂν ἐκ τοῦ Κεραμεικοῦ. ~τοῖς
[11]   βαδίζοντα ὑπελθοῦσα παρακοῦσαι ὑμῶν ἐποίησεν  ἀτενὲς   πρὸς αὐτὴν ἅπαντι τῷ λογισμῷ
[15]   ἕκαστος ὀβολῶν διεπλεύσαμεν, καὶ οὐδὲν  ἐδυσχέραινες   ἡμᾶς συμπλέοντας, νῦν δὲ ἀγανακτεῖς,
[44]   τῆς γῆς ἀοίκητον, καὶ εἴ  τινες   ἀντίποδες ἡμῖν οἰκοῦσι τὸ νότιον
[23]   οἱ δὲ σκευάζοντες ἕκαστα σοφισταί  τινες   περὶ πέμματα καὶ χυμοὺς ἔχοντες.
[39]   ἀφέστηκέ τι ἔθνος ἐπελαύνουσί  τινες   τῶν ἔξω τῆς ἀρχῆς. δεδιέναι
[19]   (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Θάρρει, Λυκῖνε. οἱ  δελφῖνες   γὰρ αὐτὸ ὑποδύντες ἐξοίσουσιν ἐπὶ
[2]   ἀποπνέοντες, οἷς καὶ παραδακρῦσαι οὐκ  ἀγεννές.   οὗτος δὲ πρὸς τῷ μελάγχρους
[40]   ἀπολιπών, ἐκπρόθεσμα καὶ ἀνεπαίσθητα φιλοτιμήματα.  εἰκόνες   δὲ ἐκεῖναι καὶ νεῴ, οὓς
[46]   πολλοί, καὶ ταῦτα πρὸ ὀλίγου  Ἀγαμέμνονες   ὄντες Κρέοντες. λυπήσεσθε οὖν,
[36]   εἴ σοι δοκεῖ. καὶ ὅπως  ἄνδρες   ἀγαθοὶ ἐν τοῖς κινδύνοις ἔσεσθε
[21]   Εἶτα πῶς οἰνοχόος ὀρέξει  πλῆρες   οὕτω βαρὺ ἔκπωμα; σὺ
[15]   τῶν θεῶν ἐπὶ πολλοὺς σταδίους  ἀκμῆτες   δύνασθαι νεῖν; καίτοι πρῴην καὶ
[46]   πλοῦτος οἴχηται ἀποπτάμενος, αὐτοὶ δὲ  καταβάντες   ἀπὸ τῶν θησαυρῶν τε καὶ
[32]   τοσούτοις οὖσιν, ἀλλ´ ἀκονιτὶ κρατοῦμεν—  ἐπιβάντες   ἐπὶ τὰς τριήρεις καὶ τοὺς
[36]   δὲ ἐπειδὰν σημάνῃ σαλπιγκτής,  ἀλαλάξαντες   καὶ τὰ δόρατα κρούσαντες πρὸς
[15]   τελετὴν, οἶσθα, ἐν ἡλίκῳ σκαφιδίῳ  πάντες   ἅμα οἱ φίλοι τεττάρων ἕκαστος
[2]   τοσοῦτοι Ἀθήνησι καλοὶ ἕπονται,  πάντες   ἐλεύθεροι, στωμύλοι τὸ φθέγμα, παλαίστρας
[31]   ἱππαρχεῖν, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ)  Πάντες,   ὡς ὁρᾷς, Σάμιππε, ἐχειροτόνησαν.
[3]   σημεῖόν ἐστιν Αἰγυπτίοις κόμη.  ἅπαντες   γὰρ αὐτὴν οἱ ἐλεύθεροι παῖδες
[39]   ἀληθής, ἀλλὰ πρὸς τὸ δέος  ἅπαντες   πρὸς τὴν ἐλπίδα εὖνοι
[37]   ἐπ´ ἐμὲ γὰρ οἱ ἱππεῖς  ἅπαντες   καὶ μόνος ἐπιτήδειος αὐτοῖς ἔδοξα
[24]   πλούσιοι πρὸς ἐμὲ Ἶροι δηλαδὴ  ἅπαντες,   καὶ οὐκέτι τὸ ἀργυροῦν πινάκιον
[32]   τοὺς ἵππους εἰς τὰς ἱππαγωγοὺς  ἐμβιβάσαντες—   παρεσκεύασται δ´ ἐν Κεγχρεαῖς καὶ
[32]   Ἰωνίαν, εἶτα ἐκεῖ τῇ Ἀρτέμιδι  θύσαντες   καὶ τὰς πόλεις ἀτειχίστους λαβόντες
[36]   σαλπιγκτής, ἀλαλάξαντες καὶ τὰ δόρατα  κρούσαντες   πρὸς τὰς ἀσπίδας ἐπείγεσθε συμμῖξαι
[15]   ἐπεὶ συνεμβησόμεθά σοι καὶ αὐτοὶ  ἐπιστάντες.   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀλλὰ ὑφαιρήσω τὴν ἀποβάθραν
[33]   κατέχουσιν ὑπ´ ἐμοῦ ἑκάστῳ ἔθνει  ἐπεισαχθέντες,   οἱ δὲ καὶ ἀπίασι τὴν
[29]   γὰρ εἰδέναι οἷ βαδιεῖσθε τοσοῦτοι  ὄντες   ἐξ Ἀρκαδίας ἐπὶ τίνας
[46]   καὶ ταῦτα πρὸ ὀλίγου Ἀγαμέμνονες  ὄντες   Κρέοντες. λυπήσεσθε οὖν, ὡς
[32]   θύσαντες καὶ τὰς πόλεις ἀτειχίστους  λαβόντες   ῥᾳδίως ἄρχοντας ἀπολιπόντες προχωρῶμεν ἐπὶ
[36]   μηδὲ πληγὰς λαμβάνωμεν ἀκροβολίζεσθαι αὐτοῖς  διδόντες.   καὶ ἐπειδὴ ἐς χεῖρας ἤδη
[7]   κατήγαγε τὸ πλοῖον, οἷα ἔπαθον  πλέοντες   ὡς ἀστὴρ αὐτοὺς
[6]   τὴν τέχνην, ὡς ἔφασκον οἱ  ἐμπλέοντες,   καὶ τὰ θαλάττια σοφὸς ὑπὲρ
[2]   ἐλεύθεροι, στωμύλοι τὸ φθέγμα, παλαίστρας  ἀποπνέοντες,   οἷς καὶ παραδακρῦσαι οὐκ ἀγεννές.
[46]   πρὸ ὀλίγου Ἀγαμέμνονες ὄντες  Κρέοντες.   λυπήσεσθε οὖν, ὡς τὸ εἰκός,
[4]   τῶν βυρσῶν τὰς ἐπιβολὰς καὶ  θαυμάζοντες   ἀνιόντα τὸν ναύτην διὰ τῶν
[23]   ἀλεκτρυὼν Νομαδικός· οἱ δὲ  σκευάζοντες   ἕκαστα σοφισταί τινες περὶ πέμματα
[34]   ἅνθρωποι ἐνεχείρισαν, καὶ ἐπὶ Βαβυλῶνα  ἐλθόντες   ἀπροσδόκητοι παρήλθομεν εἰς τὸ εἴσω
[46]   οἱ τοὺς βασιλεῖς ὑποκρινόμενοι τραγῳδοὶ  ἐξελθόντες   ἀπὸ τοῦ θεάτρου λιμώττοντες οἱ
[1]   τῆς νεὼς ἅμα ἤλθομεν καὶ  ἀνιόντες   ἐς αὐτὴν, σὺ μέν, οἶμαι,
[39]   περὶ τῷ μετώπῳ καὶ δορυφόροι  προϊόντες,   τὰ δ´ ἄλλα κάματος ἀφόρητος
[28]   γενέσθωσαν, εἶτα κατ´ ὀλίγον τριακόσιοι  προσιόντες   ἡμῖν ἄλλος ἐπ´ ἄλλῳ, εἶτα
[34]   οὐδεὶς ἀπήντηκεν ἡμῖν πολέμιος, ἀλλὰ  ἑκόντες   αὑτούς τε καὶ τὰς ἀκροπόλεις
[14]   ἐξ Αἰγύπτου Ἰταλίας καταπλέοντας  ἀνακρίνοντες,   εἴ που τὸ μέγα Ἀδειμάντου
[16]   καὶ οἱ θεοὶ πάντα ὑποκείσθωσαν  παρέξοντες,   εἰ καὶ τῇ φύσει ἀπίθανα
[4]   τὸν ἱστὸν ἐπὶ πολὺ ἔστημεν  ἀναβλέποντες,   ἀριθμοῦντες τῶν βυρσῶν τὰς ἐπιβολὰς
[32]   πόλεις ἀτειχίστους λαβόντες ῥᾳδίως ἄρχοντας  ἀπολιπόντες   προχωρῶμεν ἐπὶ Συρίας διὰ Καρίας,
[16]   εὐφρανούμεθα ὥσπερ ἡδίστῳ ὀνείρατι ἑκουσίῳ  περιπεσόντες,   ἐφ´ ὅσον βουλόμεθα, εὖ ποιήσοντι
[46]   τραγῳδοὶ ἐξελθόντες ἀπὸ τοῦ θεάτρου  λιμώττοντες   οἱ πολλοί, καὶ ταῦτα πρὸ
[35]   σοι φράσω. ἐπειδὴ κεκμήκαμεν συντόνως  ὁδεύοντες,   ὁπότε κατῄειμεν ἕωθεν ἐς τὸν
[23]   τινες περὶ πέμματα καὶ χυμοὺς  ἔχοντες.   εἰ δέ τινι προπίοιμι σκύφον
[44]   τὸ νότιον τῆς γῆς ἡμίτομον  ἔχοντες.   ἔτι δὲ καὶ ἀστέρων φύσιν
[19]   Λυκῖνε. οἱ δελφῖνες γὰρ αὐτὸ  ὑποδύντες   ἐξοίσουσιν ἐπὶ τὴν γῆν.
[46]   ἐμοὶ ἐπιβάλλουσι σταδίοις κατεχρήσασθε καλῶς  ποιοῦντες.   ἄλλως τε οὐκ ἂν δεξαίμην
[34]   οἱ κατὰ τὴν Κασπίαν θάλατταν  οἰκοῦντες   οὔτε οἱ ἀπὸ Βάκτρων, ἀλλ´
[39]   πρὸς τὴν ἐλπίδα εὖνοι  δοκοῦντες   εἶναι. ἀπόλαυσις μέν γε οὐδὲ
[4]   ἱστὸν ἐπὶ πολὺ ἔστημεν ἀναβλέποντες,  ἀριθμοῦντες   τῶν βυρσῶν τὰς ἐπιβολὰς καὶ
[46]   τοιούτοις οὖσι, καὶ ταῦτα φιλοσοφίαν  ἐπαινοῦντες.  
[22]   οἱ δὲ ἀποπνιγήσονται οἱ πλούσιοι  ὁρῶντες   ὀχήματα, ἵππους καὶ παῖδας ὡραίους
[22]   ἄλλων εἰσδεχθῆναι ἀξιοῦσι θυρωροὶ ἑπτὰ  ἐφεστῶτες,   εὐμεγέθεις βάρβαροι, προσαραξάτωσαν ἐς τὸ
[14]   ἑνὸς πλοίου τουτουὶ δεσπότης ὢν  παρήκουες   βοώντων, εἰ πέντε κτήσαιο πρὸς
[23]   ἄπυρον, καὶ ὄψα πανταχόθεν καὶ  σύες   καὶ λαγώς, καὶ ὅσα πτηνά,
[20]   ὅλως εἴ πού τι  συνηρεφὲς   ἔνυδρον εὔκαρπον ἐν
[2]   καὶ ἐφθέγγετο ἐπισεσυρμένον τι καὶ  συνεχὲς   καὶ ἐπίτροχον, Ἑλληνιστὶ μέν, ἐς
[44]   ἂν ἠπιστάμην καὶ ὅσον τῆς  γῆς   ἀοίκητον, καὶ εἴ τινες ἀντίποδες
[42]   καὶ πέτεσθαι πολὺ ἀπὸ τῆς  γῆς   ἀρθέντα, καὶ πρὸς τοῦτο εἶναί
[44]   ἡμῖν οἰκοῦσι τὸ νότιον τῆς  γῆς   ἡμίτομον ἔχοντες. ἔτι δὲ καὶ
[40]   τῶν νεκρῶν, χῶμα ὑψηλὸν ὑπὲρ  γῆς   καὶ στήλην μακρὰν πυραμίδα
[30]   ὑπὸ τοσαύταις ὁπλαῖς, καὶ  θυμοειδὴς   ὢν ἵππος ἐξενέγκῃ με
[19]   ἀπολαβεῖν τὸν μισθὸν ἀντὶ τῆς  ᾠδῆς   καὶ νεκρόν τι ἄλλο παιδίον
[26]   ἔτι παρακειμένης σοι τῆς χρυσῆς  τραπέζης,   πρὶν ἐπιβαλεῖν τὴν χεῖρα καὶ
[44]   αὐτοῦ ἡλίου ῥᾳδίως ἔγνων ἂν  ἀπαθὴς   ὢν τῷ πυρί, καὶ τὸ
[39]   καὶ κολακεία, φίλος δὲ οὐδεὶς  ἀληθής,   ἀλλὰ πρὸς τὸ δέος ἅπαντες
[9]   προσφερομένην. τοὐντεῦθεν δὲ ἅπαξ τῆς  ὀρθῆς   ἐκπεσόντας διὰ τοῦ Αἰγαίου πλεύσαντας
[22]   μετ´ ὀλίγον, ἐπειδὰν αὐτὸς αἰτῇς.  ἐσθὴς   ἐπὶ τούτοις ἁλουργὶς καὶ
[8]   μερίζεσθαι τὸ Παμφύλιον ἀπὸ τῆς  Λυκιακῆς   θαλάττης, καὶ κλύδων ἅτε
[26]   ὡς πάνυ σοι ἀπὸ λεπτῆς  κρόκης   πᾶς οὑτοσὶ πλοῦτος ἀπήρτηται,
[23]   ἀνθηρότατον. ~εἶτα δεῖπνα ἐπὶ χρυσοῦ—  εὐτελὴς   γὰρ ἄργυρος καὶ οὐ
[35]   τὰς ἐλαίας ἐπὶ τῆς ἀνατετραμμένης  στήλης   καθίσαντας ἀναπαύσασθαι, εἶτα οὕτως ἀναστάντας
[1]   καί με διὰ τῆς ἀποβάθρας  ὅλης   παρέπεμψε χειραγωγῶν ὑποδεδεμένον ἀνυπόδητος αὐτὸς
[2]   ὡραῖον ἐκεῖνο μειράκιον ἐκ τῆς  θαλάμης   προῆλθε τὸ τὴν καθαρὰν ὀθόνην
[30]   ἀποφανῶ. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ τῆς μὲν  τιμῆς,   βασιλεῦ, χάριν οἶδά σοι
[18]   ἐπιμετρήσω τῇ εὐχῇ. δὲ  Ἑρμῆς   κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν. ἔστω
[25]   χρώμενος. εἴρηκα, καί μοι  Ἑρμῆς   τελεσιουργήσειεν αὐτά. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οἶσθα οὖν,
[26]   τίς γὰρ οἶδεν εἰ ἔτι  παρακειμένης   σοι τῆς χρυσῆς τραπέζης, πρὶν
[35]   ἐπὶ τὰς ἐλαίας ἐπὶ τῆς  ἀνατετραμμένης   στήλης καθίσαντας ἀναπαύσασθαι, εἶτα οὕτως
[22]   ἐπιβλέψομαι ἐνίους, εἰ δέ τις  πένης,   οἷος ἦν ἐγὼ πρὸ τοῦ
[44]   δὲ καὶ ἀστέρων φύσιν καὶ  σελήνης   καὶ αὐτοῦ ἡλίου ῥᾳδίως ἔγνων
[32]   τὴν ἐπὶ Κορίνθου διὰ τῆς  ὀρεινῆς   ἐπευξάμενοι τῷ βασιλείῳ Διί· κἀπειδὰν
[32]   Πισιδῶν καὶ τῆς παραλίου καὶ  ὀρεινῆς   Κιλικίας, ἄχρι ἂν ἐπὶ τὸν
[44]   μηδὲ κατὰ μέτρον ζῶντα τῆς  ἀνθρωπίνης   βιοτῆς, ἀλλ´ ἔτη χίλια νέον
[2]   τῷ ψόφῳ καὶ τῷ τῆς  φωνῆς   τόνῳ, κόμη δὲ καὶ
[27]   ἐκεῖνος εὖ οἶδα, κἂν μὴ  εἴπῃς.   ἐῶ λέγειν ὅσας ἐπιβουλὰς μετὰ
[44]   τοῖς φεύγουσιν ἀναστρέψασιν ἀπὸ τῆς  τροπῆς.   καὶ τὸ ὅλον, παιδιὰν ἐποιούμην
[43]   εἰ δ´ ὑπερορῴην, κἀκεῖνα ὑπὸ  λύπης   ἀπολλύσθω, καὶ ὅλως ὑπὲρ τὸν
[19]   ὑπὲρ ἀσφαλείας τοῦτο ἔγωγε τῆς  σῆς   ἐποιησάμην, ὡς μὴ ἀπολέσθαι ἅπαντας
[22]   παῖδας ὡραίους ὅσον δισχιλίους, ἐξ  ἁπάσης   ἡλικίας τι περ τὸ
[11]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τίς αὕτη; μὴ γὰρ  ὀκνήσῃς   εἰπεῖν, εἰ μή τίς ἐστι
[46]   παθεῖν τῷ Ἰκάρῳ τῆς πτερώσεως  διαλυθείσης   καταπεσόντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαμαὶ
[9]   ναύκληρος ἔτι καὶ νυκτὸς  οὔσης   καὶ ζόφου ἀκριβοῦς. ἀλλὰ πρὸς
[26]   εἰ ἔτι παρακειμένης σοι τῆς  χρυσῆς   τραπέζης, πρὶν ἐπιβαλεῖν τὴν χεῖρα
[12]   τὸ ἀσφαλές. περιμετροῦντος γάρ μου  τῆς   ἀγκύρας τὸ πάχος οὐκ οἶδ´
[12]   ἀπολαῦσαι τὸ μέρος φίλους ὄντας  τῆς   Ἀδειμάντου τρυφῆς. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀπελείφθην μὲν
[35]   που ἐπὶ τὰς ἐλαίας ἐπὶ  τῆς   ἀνατετραμμένης στήλης καθίσαντας ἀναπαύσασθαι, εἶτα
[44]   ὄντα μηδὲ κατὰ μέτρον ζῶντα  τῆς   ἀνθρωπίνης βιοτῆς, ἀλλ´ ἔτη χίλια
[1]   αὐτοῦ ἀμφοτέραις, καί με διὰ  τῆς   ἀποβάθρας ὅλης παρέπεμψε χειραγωγῶν ὑποδεδεμένον
[3]   ἐν τῷ προοιμίῳ περὶ  τῆς   ἀρχαίας ἡμῶν τρυφῆς εἶπεν ἐν
[39]   ἐπελαύνουσί τινες τῶν ἔξω  τῆς   ἀρχῆς. δεδιέναι οὖν δεῖ πάντα
[41]   καὶ πολέμους καὶ δείματα ὑπὲρ  τῆς   ἀρχῆς, εἰκότως διέβαλες, οὐκ αἰτήσομαι.
[37]   γὰρ καὶ τὸ τρωθῆναι περὶ  τῆς   ἀρχῆς μαχόμενον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ λέγεις.
[34]   ἐκ τῶν πλησίον καὶ προαστείων  τῆς   ἀρχῆς· οὕτω ῥᾳδίως τοσαύτας μυριάδας
[44]   μόνος ἂν ἠπιστάμην καὶ ὅσον  τῆς   γῆς ἀοίκητον, καὶ εἴ τινες
[42]   δὲ καὶ πέτεσθαι πολὺ ἀπὸ  τῆς   γῆς ἀρθέντα, καὶ πρὸς τοῦτο
[44]   ἀντίποδες ἡμῖν οἰκοῦσι τὸ νότιον  τῆς   γῆς ἡμίτομον ἔχοντες. ἔτι δὲ
[33]   βασιλεῦ, εἰ δοκεῖ, σατράπην  τῆς   Ἑλλάδος κατάλιπε. δειλὸς γάρ εἰμι
[33]   ἐμὲ Ἀντίπατρόν τινα ἔασον ἐπὶ  τῆς   Ἑλλάδος, μή με καὶ διαπείρῃ
[15]   καὶ ἐς Αἴγιναν ἐπὶ τὴν  τῆς   Ἐνοδίας τελετὴν, οἶσθα, ἐν ἡλίκῳ
[27]   ἔτι λήψῃ ἐς τέλος μου  τῆς   εὐχῆς ἐπηρεάζων. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τοῦτο μὲν
[16]   γὰρ ἑκάστῳ ἔστω τὸ μέτρον  τῆς   εὐχῆς, καὶ οἱ θεοὶ πάντα
[45]   ~τί ἂν αἰτιάσαιο, Λυκῖνε,  τῆς   εὐχῆς; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐδέν, Τιμόλαε.
[28]   εἶναι δοκοῦντα, καὶ νόμος  τῆς   εὐχῆς ὃν Τιμόλαος ἔθηκε φήσας
[13]   εὖ φερόμενον τὸ σκάφος οὐρίῳ  τῆς   εὐχῆς πνεύματι. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν,
[2]   τὸ ὡραῖον ἐκεῖνο μειράκιον ἐκ  τῆς   θαλάμης προῆλθε τὸ τὴν καθαρὰν
[31]   (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀλλὰ σὺ μὲν ἄρχε  τῆς   ἵππου, Λυκῖνος δὲ ἐχέτω τὸ
[15]   τὸ πλῆθος. ἀλλ´ ὦγαθέ, πρὸς  τῆς   Ἴσιδος κἂν τὰ Νειλῷα ταῦτα
[4]   διὰ τῶν κάλων, εἶτα ἐπὶ  τῆς   κεραίας ἄνω ἀσφαλῶς διαθέοντα τῶν
[8]   συμβαίνει μερίζεσθαι τὸ Παμφύλιον ἀπὸ  τῆς   Λυκιακῆς θαλάττης, καὶ κλύδων
[9]   θεοὺς πῦρ τε ἀναδεῖξαι ἀπὸ  τῆς   Λυκίας, ὡς γνωρίσαι τὸν τόπον
[30]   τῶν πεντακισχιλίων ἀποφανῶ. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ  τῆς   μὲν τιμῆς, βασιλεῦ, χάριν
[34]   Ἀδείμαντε. καὶ διὰ μὲν  τῆς   Μεσοποταμίας οὐδεὶς ἀπήντηκεν ἡμῖν πολέμιος,
[18]   ἐγὼ μὲν οὐδὲ νῦν ἀποστήσομαι  τῆς   νεώς, ἀλλ´, ἐπείπερ ἔξεστιν, ἐπιμετρήσω
[1]   τῶν θεατῶν. ἄχρι μὲν γὰρ  τῆς   νεὼς ἅμα ἤλθομεν καὶ ἀνιόντες
[5]   τὸ πρόσω ἀπομηκυνομένη, τὴν ἐπώνυμον  τῆς   νεὼς θεὸν ἔχουσα τὴν Ἶσιν
[15]   ὑμεῖς προχωρήσητε, ἀποπλευσοῦμαι πάλιν ἐπὶ  τῆς   νεώς. πολὺ γὰρ ἄμεινον τοῖς
[9]   Νηρέως ἡλικιώτην, ὃς τοσοῦτον ἀπεσφάλη  τῆς   ὁδοῦ. ~ἀλλὰ τί τοῦτο; οὐκ
[46]   ὀνείρατος ἀνεγρόμενοι ἀνόμοια τὰ ἐπὶ  τῆς   οἰκίας εὑρίσκητε ὥσπερ οἱ τοὺς
[46]   καὶ δυσάρεστοι ἔσεσθε τὰ ἐπὶ  τῆς   οἰκίας, καὶ μάλιστα σύ,
[32]   ἤδη τὴν ἐπὶ Κορίνθου διὰ  τῆς   ὀρεινῆς ἐπευξάμενοι τῷ βασιλείῳ Διί·
[9]   κρημνῷ προσφερομένην. τοὐντεῦθεν δὲ ἅπαξ  τῆς   ὀρθῆς ἐκπεσόντας διὰ τοῦ Αἰγαίου
[32]   καὶ Παμφυλίας καὶ Πισιδῶν καὶ  τῆς   παραλίου καὶ ὀρεινῆς Κιλικίας, ἄχρι
[11]   καλοῦσιν, καί μοι ἐν ἀκμῇ  τῆς   περιουσίας καὶ τρυφῆς ἐπέστητε. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[15]   σε οἰκία ἐν καλῷ  τῆς   πόλεως οἰκοδομηθεῖσα καὶ τῶν ἀκολούθων
[46]   τὸ αὐτὸ παθεῖν τῷ Ἰκάρῳ  τῆς   πτερώσεως διαλυθείσης καταπεσόντα ἐκ τοῦ
[19]   Ἀλλ´ ὑπὲρ ἀσφαλείας τοῦτο ἔγωγε  τῆς   σῆς ἐποιησάμην, ὡς μὴ ἀπολέσθαι
[29]   βασιλέων ἅτε ἀρετῇ προχειρισθέντα ὑπὸ  τῆς   στρατιᾶς ἄρχειν, οὐ κληρονόμον γενόμενον
[44]   παρεῖχον τοῖς φεύγουσιν ἀναστρέψασιν ἀπὸ  τῆς   τροπῆς. καὶ τὸ ὅλον, παιδιὰν
[37]   δέχεσθαι τὴν ἐπέλασιν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)  τῆς   τύχης. ἐπ´ ἐμὲ γὰρ οἱ
[33]   Σοῦσα Βάκτρα ἡγούμενόν σοι  τῆς   φάλαγγος. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδιδράσκεις, Λυκῖνε,
[7]   προσομιλῆσαι δεξιός. ἔφη δὲ ἀπὸ  τῆς   Φάρου ἀπάραντας οὐ πάνυ βιαίῳ
[2]   δὲ τῷ ψόφῳ καὶ τῷ  τῆς   φωνῆς τόνῳ, κόμη δὲ
[26]   οἶδεν εἰ ἔτι παρακειμένης σοι  τῆς   χρυσῆς τραπέζης, πρὶν ἐπιβαλεῖν τὴν
[19]   καὶ ἀπολαβεῖν τὸν μισθὸν ἀντὶ  τῆς   ᾠδῆς καὶ νεκρόν τι ἄλλο
[28]   Φιλίππου Πτολεμαῖος  Μιθριδάτης   εἴ τις ἄλλος ἐκδεξάμενος
[19]   ἐπιμετρεῖς τῶν σκωμμάτων, καὶ ταῦτα  εἰσηγητὴς   αὐτὸς γενόμενος; ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἄμεινον γὰρ
[36]   ὑμεῖς δὲ ἐπειδὰν σημάνῃ  σαλπιγκτής,   ἀλαλάξαντες καὶ τὰ δόρατα κρούσαντες
[44]   κατὰ μέτρον ζῶντα τῆς ἀνθρωπίνης  βιοτῆς,   ἀλλ´ ἔτη χίλια νέον ἐκ
[14]   γὰρ ἔτι ἑνὸς πλοίου τουτουὶ  δεσπότης   ὢν παρήκουες βοώντων, εἰ πέντε
[26]   Ἀδείμαντε, ὡς πάνυ σοι ἀπὸ  λεπτῆς   κρόκης πᾶς οὑτοσὶ πλοῦτος
[45]   εἶδες ἐν τοσούτοις ἔθνεσιν, ὅσα  ὑπερέπτης,   γέροντα ἤδη ἄνδρα οὕτω παρακεκινηκότα
[44]   χρυσίον. καὶ μὴν εἴ τις  ὑπερόπτης   εἴη τύραννος πλούσιος ὑβριστής,
[44]   ὑπερόπτης εἴη τύραννος πλούσιος  ὑβριστής,   ἀράμενος αὐτὸν ὅσον ἐπὶ σταδίους
[8]   τὸ Παμφύλιον ἀπὸ τῆς Λυκιακῆς  θαλάττης,   καὶ κλύδων ἅτε ἀπὸ
[46]   ἀντὶ πάντων θησαυρῶν καὶ Βαβυλῶνος  αὐτῆς   τὸ γελάσαι μάλα ἡδέως ἐφ´
[29]   σύ γε ᾔτησας, ἄρχειν ἀσπίδος  τοσαύτης   ἄριστος δὴ προκριθεὶς ὑπὸ τῶν
[28]   Σάμιππος εὔχου. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἐγὼ δὲ—  ἠπειρώτης   γάρ εἰμι, Ἀρκὰς ἐκ Μαντινείας,
[9]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Νὴ Δία, θαυμάσιόν τινα  φὴς   κυβερνήτην τὸν Ἥρωνα τοῦ
[18]   τῇ νηΐ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τὸν παῖδα  φής,   Σάμιππε, τὸν κομήτην. κἀκεῖνος
[12]   μέρος φίλους ὄντας τῆς Ἀδειμάντου  τρυφῆς.   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀπελείφθην μὲν ὑμῶν εὐθὺς
[3]   προοιμίῳ περὶ τῆς ἀρχαίας ἡμῶν  τρυφῆς   εἶπεν ἐν τοῖς Ἴωσιν, ὁπότε
[11]   ἐν ἀκμῇ τῆς περιουσίας καὶ  τρυφῆς   ἐπέστητε. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν τὸ προχειρότατον
[39]   ἐπελαύνουσί τινες τῶν ἔξω τῆς  ἀρχῆς.   δεδιέναι οὖν δεῖ πάντα καὶ
[41]   πολέμους καὶ δείματα ὑπὲρ τῆς  ἀρχῆς,   εἰκότως διέβαλες, οὐκ αἰτήσομαι. ἀβέβαια
[37]   καὶ τὸ τρωθῆναι περὶ τῆς  ἀρχῆς   μαχόμενον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ λέγεις. ἐπιπόλαιον
[34]   τῶν πλησίον καὶ προαστείων τῆς  ἀρχῆς·   οὕτω ῥᾳδίως τοσαύτας μυριάδας κατέλεξε.
[46]   ἄλλους. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλ´ οὐ δέομαι  εὐχῆς   ἐγώ. ἥκομεν γὰρ δὴ πρὸς
[27]   λήψῃ ἐς τέλος μου τῆς  εὐχῆς   ἐπηρεάζων. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τοῦτο μὲν ἤδη
[16]   ἑκάστῳ ἔστω τὸ μέτρον τῆς  εὐχῆς,   καὶ οἱ θεοὶ πάντα ὑποκείσθωσαν
[45]   ἂν αἰτιάσαιο, Λυκῖνε, τῆς  εὐχῆς;   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐδέν, Τιμόλαε. οὐδὲ
[28]   δοκοῦντα, καὶ νόμος τῆς  εὐχῆς   ὃν Τιμόλαος ἔθηκε φήσας μηδὲν
[13]   φερόμενον τὸ σκάφος οὐρίῳ τῆς  εὐχῆς   πνεύματι. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν, γενναῖε,
[37]   τὴν ἐπέλασιν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) τῆς  τύχης.   ἐπ´ ἐμὲ γὰρ οἱ ἱππεῖς
[32]   ἱππαγωγοὺς ἐμβιβάσαντες— παρεσκεύασται δ´ ἐν  Κεγχρεαῖς   καὶ σῖτος ἱκανὸς καὶ τὰ
[17]   καὶ βασκαίνειν ἐν ταῖς κοιναῖς  εὐτυχίαις   δοκῶ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τίς γοῦν πρῶτος
[30]   ἐν τῇ τύρβῃ ὑπὸ τοσαύταις  ὁπλαῖς,   καὶ θυμοειδὴς ὢν
[17]   μὴ καὶ βασκαίνειν ἐν ταῖς  κοιναῖς   εὐτυχίαις δοκῶ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τίς γοῦν
[25]   ὑπερβολὴν καὶ τρυφῶν καὶ πάσαις  ἡδοναῖς   ἀφθόνως χρώμενος. εἴρηκα, καί μοι
[1]   ἐγὼ μετ´ ἐκεῖνον ἐχόμενος αὐτοῦ  ἀμφοτέραις,   καί με διὰ τῆς ἀποβάθρας
[22]   οἱ μὲν ἕωθεν πρὸς ταῖς  θύραις   ἄνω καὶ κάτω περιπατήσουσιν, ἐν
[25]   ἐς ὑπερβολὴν καὶ τρυφῶν καὶ  πάσαις   ἡδοναῖς ἀφθόνως χρώμενος. εἴρηκα, καί
[22]   καὶ οἱ μὲν ἕωθεν πρὸς  ταῖς   θύραις ἄνω καὶ κάτω περιπατήσουσιν,
[17]   ἄμεινον, μὴ καὶ βασκαίνειν ἐν  ταῖς   κοιναῖς εὐτυχίαις δοκῶ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τίς
[28]   μοι γενέσθαι, ἥν γε τοῖς  πολίταις   ἐπιδείξασθαι ἀδύνατον, οὐδὲ μικρολογήσομαι πρὸς
[39]   διτάλαντα χρύσεα ἐκπώματα προπίνων τοῖς  συμπόταις,   σὺ δὲ καὶ ἐτιτρώσκου μονομαχῶν
[13]   εὐδαιμονιζόμενος τῶν ἐπιβατῶν φοβερὸς τοῖς  ναύταις   καὶ μονονουχὶ βασιλεὺς νομιζόμενος. ἔτι
[15]   νεώς. πολὺ γὰρ ἄμεινον τοῖς  ναύταις   προσλαλεῖν ὑφ´ ὑμῶν καταγελᾶσθαι.
[30]   συμπατηθῶ ἐν τῇ τύρβῃ ὑπὸ  τοσαύταις   ὁπλαῖς, καὶ θυμοειδὴς ὢν
[40]   καὶ νοσεῖς τὰ ὅμοια τοῖς  ἰδιώταις   καὶ πυρετὸς οὐ διαγιγνώσκει
[35]   πρὸ τῶν τειχῶν ἐν τοσούτοις  στρατιώταις   κάθησαι περὶ τοῦ πολέμου διασκοπούμενος;
[22]   αὐτὸς αἰτῇς. ἐσθὴς ἐπὶ τούτοις  ἁλουργὶς   καὶ βίος οἷος ἁβρότατος,
[27]   γὰρ οὐκ ἂν ἕλοιο πλουτῶν  δὶς   τοσοῦτον πλοῦτον ὅμοια πάσχειν Φανομάχῳ
[1]   τῶν παραδόξων Τιμόλαον διαλάθοι, κἂν  εἰς   Κόρινθον δέοι ἀπνευστὶ θέοντα ἀπιέναι
[28]   πολὺ μύριοι, καὶ τὸ πᾶν  εἰς   πέντε μυριάδας