HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  16 formes différentes pour 91 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[17]   ἅπερ ἂν δοκῇ. εἰ μὲν  γὰρ   Ἀδείμαντος βούλεται, οὐδὲ ἐρωτᾶν οἶμαι,
[35]   ἐς τὸ ἄστυ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἔτι  γὰρ   Ἀθήνησιν, μακάριε, εἶναι δοκεῖς,
[5]   τὴν Ἶσιν ἑκατέρωθεν. μὲν  γὰρ   ἄλλος κόσμος, αἱ γραφαὶ καὶ
[15]   πάλιν ἐπὶ τῆς νεώς. πολὺ  γὰρ   ἄμεινον τοῖς ναύταις προσλαλεῖν
[16]   δοκῇ παρὰ τῶν θεῶν. οὕτω  γὰρ   ἂν ἡμᾶς τε κάματος
[12]   κατατίθει φέρων τὸν πλοῦτον. ἄξιον  γὰρ   ἀπολαῦσαι τὸ μέρος φίλους ὄντας
[45]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐδέν, Τιμόλαε. οὐδὲ  γὰρ   ἀσφαλὲς ἐναντιοῦσθαι ἀνδρὶ πτηνῷ καὶ
[3]   ἐστιν Αἰγυπτίοις κόμη. ἅπαντες  γὰρ   αὐτὴν οἱ ἐλεύθεροι παῖδες ἀναπλέκονται
[19]   Θάρρει, Λυκῖνε. οἱ δελφῖνες  γὰρ   αὐτὸ ὑποδύντες ἐξοίσουσιν ἐπὶ τὴν
[37]   ὑμᾶς καταλιπών. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Μηδαμῶς. κρατεῖς  γὰρ   αὐτῶν καὶ σὺ ἤδη τὸ
[44]   γῆρας ὥσπερ οἱ ὄφεις. οὐδὲν  γὰρ   δεήσει με ταῦτα ἔχοντα· πάντα
[46]   οὐ δέομαι εὐχῆς ἐγώ. ἥκομεν  γὰρ   δὴ πρὸς τὸ Δίπυλον, καὶ
[8]   καὶ τοῦ νότου· κατ´ ἐκεῖνο  γὰρ   δὴ συμβαίνει μερίζεσθαι τὸ Παμφύλιον
[1]   ἄοκνος τὰ τοιαῦτα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Τί  γὰρ   ἔδει ποιεῖν, Λυκῖνε, σχολὴν
[14]   παραμυθήσομαί σου τὸ πταῖσμα· πέντε  γάρ,   εἰ βούλει, καλλίω καὶ μείζω
[29]   τοὺς ἀνέρας τοὺς ἀσπιδιώτας· ἐθέλω  γὰρ   εἰδέναι οἷ βαδιεῖσθε τοσοῦτοι ὄντες
[28]   εὔχου. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἐγὼ δὲ— ἠπειρώτης  γάρ   εἰμι, Ἀρκὰς ἐκ Μαντινείας, ὡς
[33]   σατράπην τῆς Ἑλλάδος κατάλιπε. δειλὸς  γάρ   εἰμι καὶ τῶν οἴκοι πολὺ
[36]   κατ´ ἐμὲ ἰσόπαλον ἔτι, Πέρσαι  γάρ   εἰσι καὶ βασιλεὺς ἐν
[16]   εὖ ποιήσοντι ἡμᾶς· παρ´ αὐτῷ  γὰρ   ἑκάστῳ ἔστω τὸ μέτρον τῆς
[44]   δεήσει με ταῦτα ἔχοντα· πάντα  γὰρ   ἐμὰ ἦν ἂν τὰ τῶν
[14]   ἀφόρητος ἡμῖν τότε γενησόμενος. ὃς  γὰρ   ἔτι ἑνὸς πλοίου τουτουὶ δεσπότης
[35]   ἥλιος πολύς, κατὰ μεσημβρίαν  γὰρ   ἤδη μάλιστα, ἐνταῦθά που ἐπὶ
[4]   (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Μηδαμῶς, ἀλλὰ προΐωμεν. εἰκὸς  γὰρ   ἤδη παρεληλυθέναι ἐκεῖνον ἀποσοβοῦντα ἐς
[20]   εἰσηγητὴς αὐτὸς γενόμενος; ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἄμεινον  γὰρ   ἦν πιθανώτερον αὐτὸ ποιεῖν καί
[19]   καταδύσεταί σοι τὸ πλοῖον, οὐ  γὰρ   ἴσον βάρος πυροῦ καὶ τοῦ
[37]   αὐτίκα μάλα πρὸς αὐτοῦ. βασιλικὸν  γὰρ   καὶ τὸ τρωθῆναι περὶ τῆς
[37]   μονομαχήσω πρὸς τὸν βασιλέα· προκαλεῖται  γάρ   με καὶ ἀναδῦναι πάντως αἰσχρόν.
[11]   ἔγωγε εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς. οὕτω  γὰρ   μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει τὸ φρόντισμα.
[6]   τὰ τηλικαῦτα πηδάλια περιστρέφων· ἐδείχθη  γάρ   μοι ἀναφαλαντίας τις, οὖλος, Ἥρων,
[12]   κατέστησα ἐς τὸ ἀσφαλές. περιμετροῦντος  γάρ   μου τῆς ἀγκύρας τὸ πάχος
[2]   παρέστηκε δακρύων, ὥσπερ εἴωθε. ταχύδακρυς  γὰρ   ἀνὴρ ἐς τὰ ἐρωτικά.
[23]   ~εἶτα δεῖπνα ἐπὶ χρυσοῦ— εὐτελὴς  γὰρ   ἄργυρος καὶ οὐ κατ´
[32]   Ἑλλάδι πάντα ἤδη χειρωσώμεθα— οὐδεὶς  γὰρ   ἐναντιωθησόμενος ἡμῖν τὰ ὅπλα
[37]   τῆς τύχης. ἐπ´ ἐμὲ  γὰρ   οἱ ἱππεῖς ἅπαντες καὶ μόνος
[26]   ὁπόσον χρόνον βιώσει πλουτῶν. τίς  γὰρ   οἶδεν εἰ ἔτι παρακειμένης σοι
[39]   Βαβυλῶνι εὐωχεῖσθαι τὰ ἐπινίκια— ἑκστάδιος  γὰρ   οἶμαί σοι ἀρχή— Τιμόλαον
[16]   πλούτῳ καὶ τῇ εὐχῇ, δηλώσει  γὰρ   οἷος ἂν καὶ πλουτήσας ἐγένετο.
[15]   ἡμεῖς γε προσνηξόμεθα ὑμῖν. μὴ  γὰρ   οἴου σοὶ μὲν εἶναι ῥᾴδιον
[11]   ἀποβλέποντα. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τίς αὕτη; μὴ  γὰρ   ὀκνήσῃς εἰπεῖν, εἰ μή τίς
[11]   Μῶν ἐρωτικόν τί ἐστιν; οὐδὲ  γὰρ   οὐδὲ τοῦτο ἀμυήτοις ἡμῖν ἐξαγορεύσεις,
[10]   καθ´ ἡμῶν ἐκκεκώφωται. Ἀδείμαντος  γάρ,   οὐκ ἄλλος τίς ἐστι. Πάνυ
[27]   ἐντοσθιδίων τι ἀλγοῦντας; ὅτι μὲν  γὰρ   οὐκ ἂν ἕλοιο πλουτῶν δὶς
[40]   ὑπὸ σεαυτοῦ εὐδαιμονίζεσθαι. ~καὶ  γὰρ   οὖν καὶ τόδε πῶς οὐ
[28]   καὶ μεμετρημένον χρυσίον. ἀλλὰ δύνανται  γὰρ   πάντα οἱ θεοί, καὶ τὰ
[36]   προδώσετε τὸ πάτριον φρόνημα. ἤδη  γάρ   που καὶ οἱ πολέμιοι ἐπιλαμβάνουσιν.
[26]   πρὸς τὰ τοιαῦτα δαίμονος; ἀκούεις  γάρ   που τὸν Κροῖσον καὶ τὸν
[39]   Πέπαυσο ἤδη, Σάμιππε. καιρὸς  γὰρ   σὲ ἤδη μὲν νενικηκότα τηλικαύτην
[30]   φίλον, ἀκολούθει μεθ´ ἡμῶν. ἵππαρχον  γάρ   σε τῶν πεντακισχιλίων ἀποφανῶ. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[30]   τούτων τινὰ ποίησον ἵππαρχον. ἐγὼ  γάρ   σοι δεινῶς ἄφιππός εἰμι καὶ
[39]   καὶ μεθ´ ἡμέραν· οὐ μόνον  γάρ   σοι τὰ παρὰ τῶν πολεμίων
[41]   εἰκότως διέβαλες, οὐκ αἰτήσομαι. ἀβέβαια  γὰρ   ταῦτά γε καὶ πολλὰς τὰς
[1]   πλήθει τῶν θεατῶν. ἄχρι μὲν  γὰρ   τῆς νεὼς ἅμα ἤλθομεν καὶ
[19]   δελφῖνος ἐρωτικοῦ; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Καὶ σὺ  γάρ,   Τιμόλαε, μιμῇ Λυκῖνον καὶ ἐπιμετρεῖς
[18]   κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν. ἔστω  γὰρ   τὸ πλοῖον καὶ τὰ ἐν
[15]   τὴν ἀποβάθραν προεισελθὼν ἀφαιρεῖς; ὑπερμαζᾷς  γάρ,   Ἀδείμαντε, καὶ ἐς τὸν
[39]   εἶναι. ἀπόλαυσις μέν γε οὐδὲ  ὄναρ   τῶν ἡδέων, ἀλλὰ δόξα μόνη
[35]   ἐγὼ δὲ νήφειν ᾤμην καὶ  ὕπαρ   ἀποφανεῖσθαι τὴν γνώμην. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Πρόσιμεν
[45]   ὄντα καὶ τὴν ῥῖνα σιμόν;  ἀτὰρ   εἰπέ μοι καὶ τόδε, τί
[4]   ὁπότε οἱ τότε συναπῳκίσαν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)  Ἀτάρ,   Σάμιππε, νῦν ἀνεμνήσθην, ὁπόθεν
[22]   ἐξ ἁπάσης ἡλικίας τι  περ   τὸ ἀνθηρότατον. ~εἶτα δεῖπνα ἐπὶ
[17]   ὅταν καιρὸς καλῇ, εὔξομαι  ἅπερ   ἂν δοκῇ. εἰ μὲν γὰρ
[16]   τοὺς ἐπιβάλλοντας ἑκάστῳ σταδίους αἰτῶμεν  ἅπερ   ἂν δοκῇ παρὰ τῶν θεῶν.
[18]   νῦν ἀποστήσομαι τῆς νεώς, ἀλλ´,  ἐπείπερ   ἔξεστιν, ἐπιμετρήσω τῇ εὐχῇ.
[16]   ἀντέχειν πρὸς τὸ ἐπιρρέον; Καὶ  ἐπείπερ   ἔτι πολὺ ἡμῖν τὸ λοιπόν
[39]   δὲ ἐν τῷ μέρει εὔχεσθαι  ὅπερ   ἂν ἐθέλῃ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Τί δ´
[41]   Τιμόλαε, καὶ ὅπως ὑπερβαλῇ τούτους,  ὥσπερ   εἰκὸς ἄνδρα συνετὸν καὶ πράγμασιν
[2]   περιηγουμένῳ τὸ πλοῖον παρέστηκε δακρύων,  ὥσπερ   εἴωθε. ταχύδακρυς γὰρ ἀνὴρ
[46]   τῶν θησαυρῶν τε καὶ διαδημάτων  ὥσπερ   ἐξ ἡδίστου ὀνείρατος ἀνεγρόμενοι ἀνόμοια
[16]   κάματος λάθοι καὶ ἅμα εὐφρανούμεθα  ὥσπερ   ἡδίστῳ ὀνείρατι ἑκουσίῳ περιπεσόντες, ἐφ´
[22]   ἐγὼ δέ, ὁπόταν δόξῃ, προκύψας  ὥσπερ   ἥλιος ἐκείνων μὲν οὐδ´
[44]   ἔτη ἀεὶ ἀποδυόμενον τὸ γῆρας  ὥσπερ   οἱ ὄφεις. οὐδὲν γὰρ δεήσει
[46]   τὰ ἐπὶ τῆς οἰκίας εὑρίσκητε  ὥσπερ   οἱ τοὺς βασιλεῖς ὑποκρινόμενοι τραγῳδοὶ
[29]   τὸ πρᾶγμα οὐχ ὅμοιον ἡδύ,  ὥσπερ   ὅταν ἴδῃ τις αὐτὸς δι´
[21]   αὐτούς. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ὅρα μόνον μὴ  ὥσπερ   τῷ Μίδᾳ καὶ ἄρτος
[42]   τὸν δέ τινα ὡς ἰσχύειν  ὑπὲρ   ἄνδρας μυρίους καὶ τι
[19]   κἀγὼ σιωπήσομαί σοι. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλ´  ὑπὲρ   ἀσφαλείας τοῦτο ἔγωγε τῆς σῆς
[40]   ἀγέλῃ τῶν νεκρῶν, χῶμα ὑψηλὸν  ὑπὲρ   γῆς καὶ στήλην μακρὰν
[45]   ἀσφαλὲς ἐναντιοῦσθαι ἀνδρὶ πτηνῷ καὶ  ὑπὲρ   μυρίους τὴν ἰσχύν, πλὴν ἀλλὰ
[9]   ἔδει τὴν Κρήτην δεξιὰν λαβόντας  ὑπὲρ   τὴν Μαλέαν πλεύσαντας ἤδη εἶναι
[13]   ἤδη ᾠκοδομησάμην ἐν ἐπικαίρῳ μικρὸν  ὑπὲρ   τὴν Ποικίλην, τὴν παρὰ τὸν
[41]   βασιλείας καὶ πολέμους καὶ δείματα  ὑπὲρ   τῆς ἀρχῆς, εἰκότως διέβαλες, οὐκ
[5]   ναυπηγός τὸ μῆκος, εὖρος δὲ  ὑπὲρ   τὸ τέταρτον μάλιστα τούτου, καὶ
[6]   ἐμπλέοντες, καὶ τὰ θαλάττια σοφὸς  ὑπὲρ   τὸν Πρωτέα. ~ἠκούσατε δὲ ὅπως
[43]   ὑπὸ λύπης ἀπολλύσθω, καὶ ὅλως  ὑπὲρ   τὸν Ὑάκινθον Ὕλαν
[36]   ὥστε, Λυκῖνε, αὐτός τε  ἀνὴρ   ἀγαθὸς γίγνου καὶ τοῖς μετὰ
[2]   ὥσπερ εἴωθε. ταχύδακρυς γὰρ  ἀνὴρ   ἐς τὰ ἐρωτικά. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Καὶ
[7]   ναύκληρος αὐτὸς διηγεῖτό μοι, χρηστὸς  ἀνὴρ   καὶ προσομιλῆσαι δεξιός. ἔφη δὲ
[7]   ἔπαθον πλέοντες ὡς  ἀστὴρ   αὐτοὺς ἔσωσεν; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὔκ,
[9]   οἰμωγὴν αὐτῶν ἐπικλασθέντας τοὺς θεοὺς  πῦρ   τε ἀναδεῖξαι ἀπὸ τῆς Λυκίας,
[39]   μονομαχῶν καὶ ἐδεδίεις καὶ ἐφρόντιζες  νύκτωρ   καὶ μεθ´ ἡμέραν· οὐ μόνον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007