HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  45 formes différentes pour 62 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[2]   οὕτω θέαμα ἐκεῖνος ἰδὼν μακρὰ  χαίρειν   φράσας τῷ Αἰγυπτίῳ ναυπηγῷ περιηγουμένῳ
[11]   ἀνακυκλῶν. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐδέν, Λυκῖνε,  χαλεπόν,   ἀλλά με κενή τις ἔννοια
[30]   ἵππος ἐξενέγκῃ με τὸν  χαλινὸν   ἐνδακὼν ἐς μέσους τοὺς πολεμίους,
[30]   τε ἄνω καὶ ἕξεσθαι τοῦ  χαλινοῦ.   ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἐγώ σοι, Σάμιππε,
[42]   ἅπασαν θύραν προσιόντι μοι ἀνοίγεσθαι  χαλωμένου   τοῦ κλείθρου καὶ τοῦ μοχλοῦ
[46]   διαλυθείσης καταπεσόντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ  χαμαὶ   βαδίζειν ἀπολέσαντα τοὺς δακτυλίους ἐκείνους
[30]   τῆς μὲν τιμῆς, βασιλεῦ,  χάριν   οἶδά σοι καὶ ὑποκύψας ἐς
[7]   πλαγίους ἄχρι Σιδῶνος, ἐκεῖθεν δὲ  χειμῶνι   μεγάλῳ περιπεσόντας δεκάτῃ ἐπὶ Χελιδονέας
[31]   ἱππεῖς, Ἀδείμαντον ἱππαρχεῖν, ἀνατεινάτω τὴν  χεῖρα.   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πάντες, ὡς ὁρᾷς,
[26]   χρυσῆς τραπέζης, πρὶν ἐπιβαλεῖν τὴν  χεῖρα   καὶ ἀπογεύσασθαι τοῦ ταὼ
[1]   διὰ τῆς ἀποβάθρας ὅλης παρέπεμψε  χειραγωγῶν   ὑποδεδεμένον ἀνυπόδητος αὐτὸς ὤν, τὸ
[36]   αὐτοῖς διδόντες. καὶ ἐπειδὴ ἐς  χεῖρας   ἤδη συνεληλύθαμεν, τὸ μὲν εὐώνυμον
[30]   σε περιαγαγὼν εἰς τοὐπίσω τὼ  χεῖρε   τιμῶν τὴν τιάραν ὀρθὴν οὖσαν
[29]   ἀμφὶ τοὺς πεντακισχιλίους. ~ἐγὼ δὲ  χειροτονητὸς   ὑφ´ ἁπάντων προκριθεὶς ἄρχων, ἄριστος
[32]   τἀν τῇ Ἑλλάδι πάντα ἤδη  χειρωσώμεθα—   οὐδεὶς γὰρ ἐναντιωθησόμενος ἡμῖν
[7]   χειμῶνι μεγάλῳ περιπεσόντας δεκάτῃ ἐπὶ  Χελιδονέας   διὰ τοῦ Αὐλῶνος ἐλθεῖν, ἔνθα
[8]   δέ ποτε παραπλεύσας καὶ αὐτὸς  Χελιδονέας   ἡλίκον ἐν τῷ τόπῳ ἀνίσταται
[5]   μὲν ἐπανέστηκεν ἠρέμα καμπύλη χρυσοῦν  χηνίσκον   ἐπικειμένη, καταντικρὺ δὲ ἀνάλογον
[9]   τοὺς ἐτησίας πλαγιάζοντας ἐς Πειραιᾶ  χθὲς   καθορμίσασθαι τοσοῦτον ἀποσυρέντας ἐς τὸ
[44]   τῆς ἀνθρωπίνης βιοτῆς, ἀλλ´ ἔτη  χίλια   νέον ἐκ νέου γιγνόμενον διαβιῶναι
[20]   ἡμῖν ἐν τῇ αὐλῇ, μέδιμνοι  χίλιοι   ἐπισήμου χρυσίου. εὐθὺς οὖν κατὰ
[28]   ἡμῖν ἄλλος ἐπ´ ἄλλῳ, εἶτα  χίλιοι   καὶ μετ´ οὐ πολὺ μύριοι,
[43]   Ὕλαν Φάωνα τὸν  Χῖον   εἶναί με. ~καὶ ταῦτα πάντα
[25]   δὲ πέντε χοίνικας, Λυκίνῳ δὲ  χοίνικα,   ἀπομεμαγμένην καὶ ταύτην, ὅτι λάλος
[27]   Λυκῖνε, ὑπεναντίος· ὥστε οὐδὲ τὴν  χοίνικα   ἔτι λήψῃ ἐς τέλος μου
[25]   ἐκέλευσα ἄν, Τιμολάῳ δὲ πέντε  χοίνικας,   Λυκίνῳ δὲ χοίνικα, ἀπομεμαγμένην καὶ
[17]   νηῒ τὸν ἕτερον πόδα ἔχει.  χρὴ   δὲ καὶ Λυκίνῳ δοκεῖν. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[34]   ἤδη σκοπεῖν ἡμᾶς τι  χρὴ   ποιεῖν. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀλλ´ ἐγὼ μέν
[4]   Εὖ λέγεις. τί δ´ οὖν  χρὴ   ποιεῖν ἡμᾶς; ἐνταῦθα καραδοκεῖν αὐτόν,
[39]   καὶ ἀηδία πολλή, καὶ  χρηματίζειν   δεῖ τοῖς παρὰ τῶν πολεμίων
[16]   τὸ πρᾶγμα ὅστις ἂν ἄριστα  χρήσαιτο   τῷ πλούτῳ καὶ τῇ εὐχῇ,
[41]   εἰκὸς ἄνδρα συνετὸν καὶ πράγμασιν  χρῆσθαι   εἰδότα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Σκόπει γοῦν,
[29]   δόξας ἀνθρώπων ἡγεῖσθαι καὶ πράγμασι  χρῆσθαι.   ὡς τοῦτό γε αὐτὸ ἡδύ,
[7]   ναύκληρος αὐτὸς διηγεῖτό μοι,  χρηστὸς   ἀνὴρ καὶ προσομιλῆσαι δεξιός. ἔφη
[26]   Ὅτι, ἄριστε, ἄδηλον ὁπόσον  χρόνον   βιώσει πλουτῶν. τίς γὰρ οἶδεν
[30]   ἵππου ἐν τῷ πρὸ τοῦ  χρόνῳ.   δέδια τοίνυν μὴ τοῦ σαλπιγκτοῦ
[21]   χρυσᾶς ποιήσομαι καὶ τὰς κλίνας  χρυσᾶς,   εἰ δὲ μὴ σιωπήσῃ, καὶ
[21]   δὲ καὶ τὰς τραπέζας ὅλας  χρυσᾶς   ποιήσομαι καὶ τὰς κλίνας χρυσᾶς,
[39]   ὅσον ἐκεῖνος μὲν ἐτρύφα διτάλαντα  χρύσεα   ἐκπώματα προπίνων τοῖς συμπόταις, σὺ
[19]   Πάρνηθα ἐκείνην, εἰ θέλεις, ὅλην  χρυσῆν   ποιήσας ἔχε, κἀγὼ σιωπήσομαί σοι.
[26]   εἰ ἔτι παρακειμένης σοι τῆς  χρυσῆς   τραπέζης, πρὶν ἐπιβαλεῖν τὴν χεῖρα
[28]   θεοὺς θησαυρὸν αἰτῶν καὶ μεμετρημένον  χρυσίον.   ἀλλὰ δύνανται γὰρ πάντα οἱ
[18]   ἐστίν, οὗτος ἀριθμὸς ἅπας  χρυσίον   ἐπίσημον γενέσθω, τοσοῦτοι δαρεικοί. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)
[20]   ἔχοις ἐκ τοῦ πλοίου μετατιθεὶς  χρυσίον   ἐς τὸ ἄστυ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Εὖ
[44]   ποιεῖν ἐπιχέαντα κοιμωμένοις αὐτοῖς τὸ  χρυσίον.   καὶ μὴν εἴ τις ὑπερόπτης
[19]   βάρος πυροῦ καὶ τοῦ ἰσαρίθμου  χρυσίου.   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Μὴ φθόνει, Λυκῖνε,
[20]   τῇ αὐλῇ, μέδιμνοι χίλιοι ἐπισήμου  χρυσίου.   εὐθὺς οὖν κατὰ τὸν Ἡσίοδον
[19]   μὴ ἀπολέσθαι ἅπαντας μετὰ τοῦ  χρυσίου.   καὶ τὰ μὲν ὑμέτερα μέτρια,
[25]   Σαμίππῳ μὲν εἴκοσι μεδίμνους ἐπισήμου  χρυσίου   παραμετρῆσαι τὸν οἰκονόμον ἐκέλευσα ἄν,
[31]   τοσούτοις σε μεδίμνοις δωρησάμενος ἐπισήμου  χρυσίου.   (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Καὶ αὐτοὺς ἐρώμεθα,
[41]   τι ἂν εὐθῦναί τις δυνηθείη.  χρυσὸν   μὲν οὖν καὶ θησαυροὺς καὶ
[21]   ἄρτος σοι καὶ τὸ ποτὸν  χρυσὸς   γένηται καὶ πλουτῶν ἄθλιος ἀπόλῃ
[20]   ἐν ὀλίγῳ Ἀδειμάντου ἔσται.  χρυσὸς   δὲ κοῖλος ἡμῖν ἐμφαγεῖν, τὰ
[23]   τὸ ἀνθηρότατον. ~εἶτα δεῖπνα ἐπὶ  χρυσοῦ—   εὐτελὴς γὰρ ἄργυρος καὶ
[5]   πρύμνα μὲν ἐπανέστηκεν ἠρέμα καμπύλη  χρυσοῦν   χηνίσκον ἐπικειμένη, καταντικρὺ δὲ ἀνάλογον
[3]   γέροντας ἀναδουμένους κρωβύλον ὑπὸ τέττιγι  χρυσῷ   ἀνειλημμένον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ γε,
[39]   ἀλλὰ δόξα μόνη καὶ πορφυρὶς  χρυσῷ   ποικίλη καὶ ταινία λευκὴ περὶ
[10]   τὸ βάδισμα ἐκείνου, καὶ ἐν  χρῷ   κουρά. ἐπιτείνωμεν δὲ ὅμως
[25]   τρυφῶν καὶ πάσαις ἡδοναῖς ἀφθόνως  χρώμενος.   εἴρηκα, καί μοι Ἑρμῆς
[24]   οἰκέτας τοὺς ἐμοὺς ἀργύρῳ τοσούτῳ  χρωμένους.   τῇ πόλει δὲ ταῦτα ἐξαίρετα
[23]   σοφισταί τινες περὶ πέμματα καὶ  χυμοὺς   ἔχοντες. εἰ δέ τινι προπίοιμι
[40]   ἐν τῇ ἀγέλῃ τῶν νεκρῶν,  χῶμα   ὑψηλὸν ὑπὲρ γῆς καὶ στήλην
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007