HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  53 formes différentes pour 58 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[33]   τὴν κεφαλήν, εἴ τις λιπὼν  φαίνοιτο   τὴν τάξιν. ἀλλ´ ἐπεὶ κατὰ
[33]   Βάκτρα ἡγούμενόν σοι τῆς  φάλαγγος.   (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδιδράσκεις, Λυκῖνε, τὸν
[45]   δυνάμενον, ἐπέραστον πᾶσι, καὶ ταῦτα  φαλακρὸν   ὄντα καὶ τὴν ῥῖνα σιμόν;
[37]   τραῦμα καὶ οὐκ εἰς τὰ  φανερὰ   τοῦ σώματος, ὡς μηδὲ τὴν
[1]   τοὺς γῦπας ἕωλος νεκρὸς ἐν  φανερῷ   κείμενος θέαμά τι τῶν
[27]   δὶς τοσοῦτον πλοῦτον ὅμοια πάσχειν  Φανομάχῳ   τῷ πλουσίῳ καὶ θηλύνεσθαι ὡς
[7]   δεξιός. ἔφη δὲ ἀπὸ τῆς  Φάρου   ἀπάραντας οὐ πάνυ βιαίῳ πνεύματι
[11]   τὸ προχειρότατον τοῦτο, κοινὸς Ἑρμᾶς  φασι,   ~καὶ ἐς μέσον κατατίθει φέρων
[23]   καὶ ὅσα πτηνά, ὄρνις ἐκ  Φάσιδος   καὶ ταὼς ἐξ Ἰνδίας καὶ
[43]   τὸν Ὑάκινθον Ὕλαν  Φάωνα   τὸν Χῖον εἶναί με. ~καὶ
[44]   ὅσον ἐπὶ σταδίους εἴκοσιν ἀφῆκα  φέρεσθαι   κατὰ τῶν κρημνῶν. τοῖς παιδικοῖς
[13]   τὸν πλοῦτον καὶ ἀνέτρεψας εὖ  φερόμενον   τὸ σκάφος οὐρίῳ τῆς εὐχῆς
[43]   στόμα, ὥστε πολλὰς γυναῖκας οὐ  φερούσας   τὸν ἔρωτα καὶ ἀναρτᾶν ἑαυτὰς
[12]   φασι, ~καὶ ἐς μέσον κατατίθει  φέρων   τὸν πλοῦτον. ἄξιον γὰρ ἀπολαῦσαι
[44]   τοὺς κρατοῦντας νικᾶν παρεῖχον τοῖς  φεύγουσιν   ἀναστρέψασιν ἀπὸ τῆς τροπῆς. καὶ
[35]   ποιεῖν. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀλλ´ ἐγὼ μέν  φημι   δεῖν ὑμᾶς τὸ πεζὸν ἀπιέναι
[10]   αὐτός. ἐμβοήσωμεν οὖν. Ἀδείμαντε, σέ  φημι   τὸν Μυρρινούσιον τὸν Στρομβίχου. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[9]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Νὴ Δία, θαυμάσιόν τινα  φὴς   κυβερνήτην τὸν Ἥρωνα τοῦ
[18]   τῇ νηΐ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τὸν παῖδα  φής,   Σάμιππε, τὸν κομήτην. κἀκεῖνος
[28]   τῆς εὐχῆς ὃν Τιμόλαος ἔθηκε  φήσας   μηδὲν ὀκνεῖν αἰτεῖν, ὡς ἐκείνων
[2]   πλόκαμος συνεσπειραμένος οὐκ ἐλεύθερόν  φησιν   αὐτὸν εἶναι. ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Τοῦτο μὲν
[2]   ἕπονται, πάντες ἐλεύθεροι, στωμύλοι τὸ  φθέγμα,   παλαίστρας ἀποπνέοντες, οἷς καὶ παραδακρῦσαι
[19]   τοῦ ἰσαρίθμου χρυσίου. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Μὴ  φθόνει,   Λυκῖνε, ἀλλ´ ἐπειδὰν εἰς
[27]   τοῦ πλούτου καὶ λῃστὰς καὶ  φθόνον   καὶ μῖσος παρὰ τῶν πολλῶν.
[39]   ἀλλὰ καὶ ἐπιβουλαὶ μυρίαι καὶ  φθόνος   παρὰ τῶν συνόντων καὶ μῖσος
[23]   δέ τινι προπίοιμι σκύφον  φιάλην   αἰτήσας, ἐκπιὼν ἀποφερέτω καὶ
[28]   γενέσθαι οὐχ οἷος Ἀλέξανδρος  Φιλίππου   Πτολεμαῖος Μιθριδάτης
[1]   θέοντα ἀπιέναι διὰ τοῦτο; οὕτω  φιλοθεάμων   σύ γε καὶ ἄοκνος τὰ
[15]   ἡλίκῳ σκαφιδίῳ πάντες ἅμα οἱ  φίλοι   τεττάρων ἕκαστος ὀβολῶν διεπλεύσαμεν, καὶ
[25]   ὂν ἐκ τοῦ Κεραμεικοῦ. ~τοῖς  φίλοις   δὲ ὑμῖν, Σαμίππῳ μὲν εἴκοσι
[30]   Λυκῖνε, μᾶλλον δέ, εἴ σοι  φίλον,   ἀκολούθει μεθ´ ἡμῶν. ἵππαρχον γάρ
[4]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ὁρᾶτε, μὴ σκαιὸν  φίλον   ἀπολιπόντας αὐτοὺς ἀπιέναι. βαδίζωμεν δ´
[39]   συνόντων καὶ μῖσος καὶ κολακεία,  φίλος   δὲ οὐδεὶς ἀληθής, ἀλλὰ πρὸς
[46]   ᾐτήσατε τοιούτοις οὖσι, καὶ ταῦτα  φιλοσοφίαν   ἐπαινοῦντες.
[40]   γωνίας ἀπολιπών, ἐκπρόθεσμα καὶ ἀνεπαίσθητα  φιλοτιμήματα.   εἰκόνες δὲ ἐκεῖναι καὶ νεῴ,
[44]   τὸ κρανίον, τούς τε αὖ  φίλους   εὖ ποιεῖν ἐπιχέαντα κοιμωμένοις αὐτοῖς
[13]   βίον ἐπεβίωσα εὖ ποιῶν τοὺς  φίλους   καὶ ἐπιπλέων ἐνίοτε μὲν αὐτός,
[12]   ἄξιον γὰρ ἀπολαῦσαι τὸ μέρος  φίλους   ὄντας τῆς Ἀδειμάντου τρυφῆς. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ)
[14]   ἀνώλεθρα, οὐδὲ ὄψει δηλαδὴ τοὺς  φίλους.   σὺ μὲν οὖν εὐπλόει,
[22]   ἦν ἐγὼ πρὸ τοῦ θησαυροῦ,  φιλοφρονήσομαι   τοῦτον καὶ λουσάμενον ἥκειν κελεύσω
[22]   ἁβρότατος, ὕπνος ἐφ´ ὅσον ἥδιστος,  φίλων   πρόσοδοι καὶ δεήσεις καὶ τὸ
[39]   σοι τὰ παρὰ τῶν πολεμίων  φοβερὰ   ἦν, ἀλλὰ καὶ ἐπιβουλαὶ μυρίαι
[13]   ὑφ´ ἁπάντων εὐδαιμονιζόμενος τῶν ἐπιβατῶν  φοβερὸς   τοῖς ναύταις καὶ μονονουχὶ βασιλεὺς
[8]   ὀξεῖαι παραθηγόμεναι τῷ κλύσματι— καὶ  φοβερωτάτην   ποιεῖ τὴν κυματωγὴν καὶ τὸν
[33]   οἱ δὲ καὶ ἀπίασι τὴν  Φοινίκην   ἡμῖν ἐν τούτῳ καὶ τὴν
[44]   ἐπεὶ γρὺψ ὑπόπτερον θηρίον  φοῖνιξ   ὄρνεον ἐν Ἰνδοῖς ἀθέατον τοῖς
[18]   αὐτῷ πάντα ἐμὰ καὶ  φόρτος   οἱ ἔμποροι αἱ γυναῖκες οἱ
[2]   θέαμα ἐκεῖνος ἰδὼν μακρὰ χαίρειν  φράσας   τῷ Αἰγυπτίῳ ναυπηγῷ περιηγουμένῳ τὸ
[35]   Λυκῖνε, δοκιμάζεις; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἐγώ σοι  φράσω.   ἐπειδὴ κεκμήκαμεν συντόνως ὁδεύοντες, ὁπότε
[36]   ἔσεσθε μηδὲ προδώσετε τὸ πάτριον  φρόνημα.   ἤδη γάρ που καὶ οἱ
[11]   ὑπακούσει ἡμῖν βοῶσιν, ἀλλὰ καὶ  φροντίζοντι   ἔοικας ἐπὶ συννοίας τινὸς οὐ
[40]   ζῶν ἕξεις πράγματα δεδιὼς καὶ  φροντίζων   καὶ κάμνων, οἷα δὲ καὶ
[11]   γὰρ μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει τὸ  φρόντισμα.   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Μῶν ἐρωτικόν τί ἐστιν;
[33]   Ἀρμενίους καὶ Παρθυαίους ἐλάσειν μάχιμα  φῦλα   καὶ τὴν τοξικὴν εὔστοχα. ὥστε
[44]   θύρας ἐδυνάμην καὶ κοιμίζειν τοὺς  φύλακας   καὶ ἀθέατος εἶναι εἰσιών. εἰ
[16]   ὑποκείσθωσαν παρέξοντες, εἰ καὶ τῇ  φύσει   ἀπίθανα ἔσται. τὸ δὲ μέγιστον,
[44]   ἔχοντες. ἔτι δὲ καὶ ἀστέρων  φύσιν   καὶ σελήνης καὶ αὐτοῦ ἡλίου
[2]   τῷ ψόφῳ καὶ τῷ τῆς  φωνῆς   τόνῳ, κόμη δὲ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007