HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  56 formes différentes pour 92 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[43]   ἀπολλύσθω, καὶ ὅλως ὑπὲρ τὸν  Ὑάκινθον   Ὕλαν Φάωνα τὸν
[44]   ὑπερόπτης εἴη τύραννος πλούσιος  ὑβριστής,   ἀράμενος αὐτὸν ὅσον ἐπὶ σταδίους
[38]   ἑλὼν κατὰ κράτος, αἳ ἂν  ὑβρίσωσί   τι ἐς τὴν ἀρχήν. ἁπάντων
[27]   καὶ τούτους ἀφῶ, τό γε  ὑγιαίνειν   ἐχέγγυον οἴει σοι γενήσεσθαι καὶ
[42]   μὲν ὥστε ἀεὶ ἐρρῶσθαι καὶ  ὑγιαίνειν   τὸ σῶμα καὶ ἄτρωτον εἶναι
[44]   ἐπιβουλευθῆναι δυναμένη, καὶ μάλιστα μεθ´  ὑγιείας   ἐν μακρῷ τῷ βίῳ. ~τί
[24]   εἶναι ἐπαχθέντος ὀρύγματι μεγάλῳ τοῦ  ὕδατος,   ὡς τὸ πλοῖόν μου πλησίον
[43]   ὅλως ὑπὲρ τὸν Ὑάκινθον  Ὕλαν   Φάωνα τὸν Χῖον εἶναί
[37]   ἐς τὴν παλαίστραν ἔτι πολεμοῦντας  ὑμᾶς   καταλιπών. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Μηδαμῶς. κρατεῖς γὰρ
[11]   Ἀλλ´ αἰσχύνομαι ἔγωγε εἰπεῖν πρὸς  ὑμᾶς.   οὕτω γὰρ μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει
[35]   Ἀλλ´ ἐγὼ μέν φημι δεῖν  ὑμᾶς   τὸ πεζὸν ἀπιέναι τὴν ἐπὶ
[12]   τὸ πάχος οὐκ οἶδ´ ὅπου  ὑμεῖς   ἀπέστητε. ~Ἰδὼν δὲ ὅμως τὰ
[36]   τὸ μὲν σύνθημα ἔστω Ἐνυάλιος.  ὑμεῖς   δὲ ἐπειδὰν σημάνῃ σαλπιγκτής,
[46]   γελάσαι μάλα ἡδέως ἐφ´ οἷς  ὑμεῖς   ᾐτήσατε τοιούτοις οὖσι, καὶ ταῦτα
[46]   ψιλὴν τὴν μᾶζαν ἐσθίων, οἷα  ὑμεῖς   πείσεσθε μετ´ ὀλίγον, ἐπειδὰν
[15]   ὥστε ἐπιστὰς μικρόν, ἔστ´ ἂν  ὑμεῖς   προχωρήσητε, ἀποπλευσοῦμαι πάλιν ἐπὶ τῆς
[19]   τοῦ χρυσίου. καὶ τὰ μὲν  ὑμέτερα   μέτρια, τὸ μειράκιον δὲ τὸ
[11]   πρὸς ὑμᾶς. οὕτω γὰρ μειρακιῶδες  ὑμῖν   δόξει τὸ φρόντισμα. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Μῶν
[46]   ὀλίγον, ἐπειδὰν εὐδαιμονία μὲν  ὑμῖν   καὶ πολὺς πλοῦτος οἴχηται
[15]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν ἡμεῖς γε προσνηξόμεθα  ὑμῖν.   μὴ γὰρ οἴου σοὶ μὲν
[25]   τοῦ Κεραμεικοῦ. ~τοῖς φίλοις δὲ  ὑμῖν,   Σαμίππῳ μὲν εἴκοσι μεδίμνους ἐπισήμου
[11]   ἔννοια μεταξὺ βαδίζοντα ὑπελθοῦσα παρακοῦσαι  ὑμῶν   ἐποίησεν ἀτενὲς πρὸς αὐτὴν ἅπαντι
[12]   Ἀδειμάντου τρυφῆς. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀπελείφθην μὲν  ὑμῶν   εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ ἐς
[38]   ὑφ´ ἁπάντων; ~οἱ βάρβαροι προσκυνείτωσαν.  ὑμῶν   κατὰ τὸν Ἑλλήνων νόμον ἄρξω
[15]   τοῖς ναύταις προσλαλεῖν ὑφ´  ὑμῶν   καταγελᾶσθαι. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Μηδαμῶς, ἐπεὶ συνεμβησόμεθά
[33]   ἔχει καὶ πάντα ὕπαρχοι κατέχουσιν  ὑπ´   ἐμοῦ ἑκάστῳ ἔθνει ἐπεισαχθέντες, οἱ
[11]   σε ἐπιστρέψωμεν, Ἀδείμαντε, οὐχ  ὑπακούσει   ἡμῖν βοῶσιν, ἀλλὰ καὶ φροντίζοντι
[35]   ἐγὼ δὲ νήφειν ᾤμην καὶ  ὕπαρ   ἀποφανεῖσθαι τὴν γνώμην. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Πρόσιμεν
[33]   διεληλύθαμεν ἀσφαλῶς ἔχει καὶ πάντα  ὕπαρχοι   κατέχουσιν ὑπ´ ἐμοῦ ἑκάστῳ ἔθνει
[11]   κενή τις ἔννοια μεταξὺ βαδίζοντα  ὑπελθοῦσα   παρακοῦσαι ὑμῶν ἐποίησεν ἀτενὲς πρὸς
[35]   πολέμου διασκοπούμενος; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Εὖ γε  ὑπέμνησας.   ἐγὼ δὲ νήφειν ᾤμην καὶ
[27]   Ἀεὶ σύ μοι, Λυκῖνε,  ὑπεναντίος·   ὥστε οὐδὲ τὴν χοίνικα ἔτι
[42]   τὸν δέ τινα ὡς ἰσχύειν  ὑπὲρ   ἄνδρας μυρίους καὶ τι
[19]   κἀγὼ σιωπήσομαί σοι. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλ´  ὑπὲρ   ἀσφαλείας τοῦτο ἔγωγε τῆς σῆς
[40]   ἀγέλῃ τῶν νεκρῶν, χῶμα ὑψηλὸν  ὑπὲρ   γῆς καὶ στήλην μακρὰν
[45]   ἀσφαλὲς ἐναντιοῦσθαι ἀνδρὶ πτηνῷ καὶ  ὑπὲρ   μυρίους τὴν ἰσχύν, πλὴν ἀλλὰ
[9]   ἔδει τὴν Κρήτην δεξιὰν λαβόντας  ὑπὲρ   τὴν Μαλέαν πλεύσαντας ἤδη εἶναι
[13]   ἤδη ᾠκοδομησάμην ἐν ἐπικαίρῳ μικρὸν  ὑπὲρ   τὴν Ποικίλην, τὴν παρὰ τὸν
[41]   βασιλείας καὶ πολέμους καὶ δείματα  ὑπὲρ   τῆς ἀρχῆς, εἰκότως διέβαλες, οὐκ
[5]   ναυπηγός τὸ μῆκος, εὖρος δὲ  ὑπὲρ   τὸ τέταρτον μάλιστα τούτου, καὶ
[6]   ἐμπλέοντες, καὶ τὰ θαλάττια σοφὸς  ὑπὲρ   τὸν Πρωτέα. ~ἠκούσατε δὲ ὅπως
[43]   ὑπὸ λύπης ἀπολλύσθω, καὶ ὅλως  ὑπὲρ   τὸν Ὑάκινθον Ὕλαν
[44]   τοὺς πολεμοῦντας ἐπισκοπεῖν ἔξω βέλους  ὑπεραιωρούμενον;   καὶ εἰ δόξειέ μοι, προσθέμενος
[16]   γέλωτι ἐπικλύσας τὸ πλοῖον, ὡς  ὑπέραντλον   εἶναι καὶ μηκέτι ἀντέχειν πρὸς
[41]   αἰτεῖν, Τιμόλαε, καὶ ὅπως  ὑπερβαλῇ   τούτους, ὥσπερ εἰκὸς ἄνδρα συνετὸν
[5]   καταντικρὺ δὲ ἀνάλογον πρῷρα  ὑπερβέβηκεν   ἐς τὸ πρόσω ἀπομηκυνομένη, τὴν
[25]   βιῶναι τὸν βίον πλουτῶν ἐς  ὑπερβολὴν   καὶ τρυφῶν καὶ πάσαις ἡδοναῖς
[44]   δέ τι ἐν Ἰνδοῖς  Ὑπερβορέοις   θέαμα παράδοξον κτῆμα τίμιον
[45]   εἶδες ἐν τοσούτοις ἔθνεσιν, ὅσα  ὑπερέπτης,   γέροντα ἤδη ἄνδρα οὕτω παρακεκινηκότα
[15]   καὶ τὴν ἀποβάθραν προεισελθὼν ἀφαιρεῖς;  ὑπερμαζᾷς   γάρ, Ἀδείμαντε, καὶ ἐς
[1]   Λυκῖνε, σχολὴν ἄγοντα πυθόμενον οὕτως  ὑπερμεγέθη   ναῦν καὶ πέρα τοῦ μέτρου
[44]   χρυσίον. καὶ μὴν εἴ τις  ὑπερόπτης   εἴη τύραννος πλούσιος ὑβριστής,
[43]   μόνον προσβλέψαιμι αὐτῶν, εἰ δ´  ὑπερορῴην,   κἀκεῖνα ὑπὸ λύπης ἀπολλύσθω, καὶ
[45]   κατὰ δάκτυλον ἕνα; μᾶλλον δὲ  ὑπερπαίει   ἀριθμός, καὶ δεήσει καὶ
[39]   δικάζειν καταπέμπειν τοῖς  ὑπηκόοις   ἐπιτάγματα, καὶ ἤτοι ἀφέστηκέ τι
[46]   ἂν δεξαίμην πλουτήσας ἐπ´ ὀλίγον  ὑπηνέμιόν   τινα πλοῦτον ἀνιᾶσθαι μετ´ ὀλίγον
[24]   δὲ ταῦτα ἐξαίρετα παρ´ ἐμοῦ  ὑπῆρξεν   ἄν, αἱ μὲν διανομαὶ κατὰ
[42]   τινα. καὶ μὴν καὶ ἐς  ὕπνον   κατασπᾶν ὁπόσους ἂν ἐθέλω καὶ
[22]   καὶ βίος οἷος ἁβρότατος,  ὕπνος   ἐφ´ ὅσον ἥδιστος, φίλων πρόσοδοι
[11]   τοῦτο ἀμυήτοις ἡμῖν ἐξαγορεύσεις, ἀλλὰ  ὑπὸ   λαμπρᾷ τῇ δᾳδὶ καὶ αὐτοῖς
[6]   τις ἀνθρωπίσκος γέρων ἤδη ἔσωζεν  ὑπὸ   λεπτῇ κάμακι τὰ τηλικαῦτα πηδάλια
[43]   αὐτῶν, εἰ δ´ ὑπερορῴην, κἀκεῖνα  ὑπὸ   λύπης ἀπολλύσθω, καὶ ὅλως ὑπὲρ
[39]   πάντα καὶ ὑφορᾶσθαι, καὶ ὅλως  ὑπὸ   πάντων μᾶλλον ὑπὸ σεαυτοῦ
[39]   ὅλως ὑπὸ πάντων μᾶλλον  ὑπὸ   σεαυτοῦ εὐδαιμονίζεσθαι. ~καὶ γὰρ οὖν
[3]   κομᾶν τοὺς γέροντας ἀναδουμένους κρωβύλον  ὑπὸ   τέττιγι χρυσῷ ἀνειλημμένον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ
[20]   αὐτὸ ποιεῖν καί τινα θησαυρὸν  ὑπὸ   τῇ κλίνῃ ἀνευρεῖν, ὡς μὴ
[29]   ἄλλων βασιλέων ἅτε ἀρετῇ προχειρισθέντα  ὑπὸ   τῆς στρατιᾶς ἄρχειν, οὐ κληρονόμον
[26]   καὶ ζῶντας ἀποστερηθέντας ὧν εἶχον  ὑπό   τινος βασκάνου πρὸς τὰ τοιαῦτα
[20]   Εὖ λέγεις, καὶ ἀνορωρύχθω θησαυρὸς  ὑπὸ   τὸν Ἑρμῆν τὸν λίθινον, ὅς
[30]   ἔγωγε συμπατηθῶ ἐν τῇ τύρβῃ  ὑπὸ   τοσαύταις ὁπλαῖς, καὶ θυμοειδὴς
[27]   πολλοὺς τῶν πλουσίων κακοδαιμόνως διάγοντας  ὑπὸ   τῶν ἀλγηδόνων, τοὺς μὲν οὐδὲ
[29]   ἀσπίδος τοσαύτης ἄριστος δὴ προκριθεὶς  ὑπὸ   τῶν πεντακισμυρίων. τοιοῦτον ἡμῖν
[7]   ἐλθεῖν, ἔνθα δὴ παρὰ μικρὸν  ὑποβρυχίους   δῦναι ἅπαντας. ~οἶδα δέ ποτε
[1]   τῆς ἀποβάθρας ὅλης παρέπεμψε χειραγωγῶν  ὑποδεδεμένον   ἀνυπόδητος αὐτὸς ὤν, τὸ ἀπὸ
[19]   Λυκῖνε. οἱ δελφῖνες γὰρ αὐτὸ  ὑποδύντες   ἐξοίσουσιν ἐπὶ τὴν γῆν.
[16]   εὐχῆς, καὶ οἱ θεοὶ πάντα  ὑποκείσθωσαν   παρέξοντες, εἰ καὶ τῇ φύσει
[46]   εὑρίσκητε ὥσπερ οἱ τοὺς βασιλεῖς  ὑποκρινόμενοι   τραγῳδοὶ ἐξελθόντες ἀπὸ τοῦ θεάτρου
[30]   βασιλεῦ, χάριν οἶδά σοι καὶ  ὑποκύψας   ἐς τὸ Περσικὸν προσκυνῶ σε
[33]   πολὺ ἀπελθεῖν οὐκ ἂν ἡδέως  ὑπομείναιμι.   σὺ δὲ ἔοικας ἐπὶ Ἀρμενίους
[44]   ἐς κόρον. καὶ ἐπεὶ γρὺψ  ὑπόπτερον   θηρίον φοῖνιξ ὄρνεον ἐν
[22]   καὶ δεήσεις καὶ τὸ ἅπαντας  ὑποπτήσσειν   καὶ προσκυνεῖν, καὶ οἱ μὲν
[40]   μέγα ὄνομα πάντα κατ´ ὀλίγον  ὑπορρεῖ   καὶ ἄπεισιν ἀμελούμενα. ἢν δὲ
[27]   πλουσίων ἀναδύῃ καὶ ἀνακαλεῖς τὴν  ὑπόσχεσιν.   ἀλλὰ σὺ ἤδη Σάμιππος
[37]   σώματος, ὡς μηδὲ τὴν οὐλὴν  ὕστερον   ἄμορφον γενέσθαι. πλὴν ἀλλὰ ὁρᾷς
[13]   νυνὶ δὲ ἤδη καὶ ἔπλεον  ὑφ´   ἁπάντων εὐδαιμονιζόμενος τῶν ἐπιβατῶν φοβερὸς
[37]   διάδημα βασιλεὺς ἤδη γέγονα προσκυνούμενος  ὑφ´   ἁπάντων; ~οἱ βάρβαροι προσκυνείτωσαν. ὑμῶν
[29]   τοὺς πεντακισχιλίους. ~ἐγὼ δὲ χειροτονητὸς  ὑφ´   ἁπάντων προκριθεὶς ἄρχων, ἄριστος εἶναι
[15]   ἄμεινον τοῖς ναύταις προσλαλεῖν  ὑφ´   ὑμῶν καταγελᾶσθαι. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Μηδαμῶς, ἐπεὶ
[15]   καὶ αὐτοὶ ἐπιστάντες. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀλλὰ  ὑφαιρήσω   τὴν ἀποβάθραν προεισελθών. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν
[39]   δεδιέναι οὖν δεῖ πάντα καὶ  ὑφορᾶσθαι,   καὶ ὅλως ὑπὸ πάντων μᾶλλον
[40]   τῇ ἀγέλῃ τῶν νεκρῶν, χῶμα  ὑψηλὸν   ὑπὲρ γῆς καὶ στήλην μακρὰν
[40]   διάδημα; σὺ δὲ οὕτως  ὑψηλὸς   καταπεσὼν ἀνάσπαστος ἐκ τοῦ βασιλείου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007