HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ν  =  46 formes différentes pour 70 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[14]   πειρατὴν καταποντιστήν, ὃς τηλικοῦτον  ναυάγιον   εἴργασμαι, καὶ ταῦτα ἐν γῇ
[15]   πτύεις, οὐδὲ οἶσθα ὅστις ὢν  ναυκληρεῖς.   οὕτως ἐπῆρέ σε οἰκία
[7]   ἡδέως ἂν ἀκούσαιμεν. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ)  ναύκληρος   αὐτὸς διηγεῖτό μοι, χρηστὸς ἀνὴρ
[9]   καὶ σφᾶς καταλαβεῖν ἔφασκεν  ναύκληρος   ἔτι καὶ νυκτὸς οὔσης καὶ
[14]   σιταγωγείτωσαν σιταγωγίαν, εἰ καί,  ναυκλήρων   ἄριστε, δῆλος εἶ ἀφόρητος ἡμῖν
[13]   ἐλογιζόμην, εἴ τις θεῶν τὴν  ναῦν   ἄφνω ἐμὴν ποιήσειεν εἶναι, οἷον
[9]   τῷ καρχησίῳ καὶ κατευθῦναι τὴν  ναῦν   ἐπὶ τὰ λαιὰ ἐς τὸ
[12]   ἐν τῇ πρώτῃ ἐς τὴν  ναῦν   ἐπιβάσει, ἐπεὶ σέ, Λυκῖνε,
[13]   δέ μοι τὰ κατὰ τὴν  ναῦν   εὐθετίζοντι καὶ ἐς λιμένα πόρρωθεν
[1]   σχολὴν ἄγοντα πυθόμενον οὕτως ὑπερμεγέθη  ναῦν   καὶ πέρα τοῦ μέτρου ἐς
[28]   Ἀρκὰς ἐκ Μαντινείας, ὡς ἴστε—  ναῦν   μὲν οὐκ αἰτήσω μοι γενέσθαι,
[15]   πλοῖα κτᾶσθαι μήτε πριαμένῳ μήτε  ναυπηγησαμένῳ,   ἡμεῖς δὲ οὐκ αἰτήσομεν παρὰ
[5]   καὶ ἑκατὸν πήχεων ἔλεγε  ναυπηγός   τὸ μῆκος, εὖρος δὲ ὑπὲρ
[2]   μακρὰ χαίρειν φράσας τῷ Αἰγυπτίῳ  ναυπηγῷ   περιηγουμένῳ τὸ πλοῖον παρέστηκε δακρύων,
[15]   ἐκ Μέμφιδος, εἰ δὲ  ναῦς   ἐδύνατο, καὶ τῶν πυραμίδων μίαν.
[5]   καταλάβωμεν. ~ἀλλὰ μεταξὺ λόγων, ἡλίκη  ναῦς,   εἴκοσι καὶ ἑκατὸν πήχεων ἔλεγε
[13]   τῶν ναυτῶν, ὁπόσην ἀποφέρει  ναῦς   τῷ δεσπότῃ ὡς ἐπὶ τὸ
[18]   οἱ ἔμποροι αἱ γυναῖκες οἱ  ναῦται   καὶ ἄλλο εἴ τι ἥδιστον
[13]   εὐδαιμονιζόμενος τῶν ἐπιβατῶν φοβερὸς τοῖς  ναύταις   καὶ μονονουχὶ βασιλεὺς νομιζόμενος. ἔτι
[15]   νεώς. πολὺ γὰρ ἄμεινον τοῖς  ναύταις   προσλαλεῖν ὑφ´ ὑμῶν καταγελᾶσθαι.
[4]   ἐπιβολὰς καὶ θαυμάζοντες ἀνιόντα τὸν  ναύτην   διὰ τῶν κάλων, εἶτα ἐπὶ
[13]   τὰ πάντα ἠρόμην τινὰ τῶν  ναυτῶν,   ὁπόσην ἀποφέρει ναῦς τῷ
[6]   μοι ἔδοξεν. ~καὶ τὸ τῶν  ναυτῶν   πλῆθος στρατοπέδῳ ἄν τις εἰκάσειεν.
[44]   καὶ τὰς πηγὰς δὲ τὰς  Νείλου   μόνος ἂν ἠπιστάμην καὶ ὅσον
[15]   πρὸς τῆς Ἴσιδος κἂν τὰ  Νειλῷα   ταῦτα ταρίχη τὰ λεπτὰ μέμνησο
[15]   ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ἀκμῆτες δύνασθαι  νεῖν;   καίτοι πρῴην καὶ ἐς Αἴγιναν
[19]   δὲ τὸ ὡραῖον ἀποπνιγήσεται ἄθλιον  νεῖν   οὐκ ἐπιστάμενον. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Θάρρει,
[19]   μισθὸν ἀντὶ τῆς ᾠδῆς καὶ  νεκρόν   τι ἄλλο παιδίον ἐς τὸν
[1]   ὅτι θᾶττον τοὺς γῦπας ἕωλος  νεκρὸς   ἐν φανερῷ κείμενος θέαμά
[40]   ἐλαυνόμενος ἐν τῇ ἀγέλῃ τῶν  νεκρῶν,   χῶμα ὑψηλὸν ὑπὲρ γῆς καὶ
[39]   καιρὸς γὰρ σὲ ἤδη μὲν  νενικηκότα   τηλικαύτην μάχην ἐν Βαβυλῶνι εὐωχεῖσθαι
[44]   ἀνθρωπίνης βιοτῆς, ἀλλ´ ἔτη χίλια  νέον   ἐκ νέου γιγνόμενον διαβιῶναι ἀμφὶ
[44]   ἀλλ´ ἔτη χίλια νέον ἐκ  νέου   γιγνόμενον διαβιῶναι ἀμφὶ τὰ ἑπτακαίδεκα
[40]   φιλοτιμήματα. εἰκόνες δὲ ἐκεῖναι καὶ  νεῴ,   οὓς ἀνιστᾶσιν αἱ πόλεις θεραπεύουσαι,
[19]   τὸν δὲ Ἀδειμάντου οἰκέτην τὸν  νεώνητον   ἀπορήσειν δελφῖνος ἐρωτικοῦ; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Καὶ
[18]   μὲν οὐδὲ νῦν ἀποστήσομαι τῆς  νεώς,   ἀλλ´, ἐπείπερ ἔξεστιν, ἐπιμετρήσω τῇ
[1]   θεατῶν. ἄχρι μὲν γὰρ τῆς  νεὼς   ἅμα ἤλθομεν καὶ ἀνιόντες ἐς
[5]   πρόσω ἀπομηκυνομένη, τὴν ἐπώνυμον τῆς  νεὼς   θεὸν ἔχουσα τὴν Ἶσιν ἑκατέρωθεν.
[15]   προχωρήσητε, ἀποπλευσοῦμαι πάλιν ἐπὶ τῆς  νεώς.   πολὺ γὰρ ἄμεινον τοῖς ναύταις
[9]   ἤδη εἶναι ἐν Ἰταλίᾳ. (ΛΥΚΙΝΟΣ)  Νὴ   Δία, θαυμάσιόν τινα φὴς κυβερνήτην
[1]   ὀψομένους τὸ πλοῖον. (ΛΥΚΙΝΟΣ)  Νὴ   Δία, καὶ Ἀδείμαντος Μυρρινούσιος
[37]   καὶ ἀναδῦναι πάντως αἰσχρόν. (ΛΥΚΙΝΟΣ)  Νὴ   Δία καὶ τετρώσῃ αὐτίκα μάλα
[18]   Λέληθας σεαυτὸν ἔχων ἐν τῇ  νηΐ.   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τὸν παῖδα φής,
[17]   ὅς γε δὴ ἐν τῇ  νηῒ   τὸν ἕτερον πόδα ἔχει. χρὴ
[9]   κυβερνήτην τὸν Ἥρωνα τοῦ  Νηρέως   ἡλικιώτην, ὃς τοσοῦτον ἀπεσφάλη τῆς
[35]   Εὖ γε ὑπέμνησας. ἐγὼ δὲ  νήφειν   ᾤμην καὶ ὕπαρ ἀποφανεῖσθαι τὴν
[44]   τοῖς ἡττημένοις κοιμίσας τοὺς κρατοῦντας  νικᾶν   παρεῖχον τοῖς φεύγουσιν ἀναστρέψασιν ἀπὸ
[23]   ἐξ Ἰνδίας καὶ ἀλεκτρυὼν  Νομαδικός·   οἱ δὲ σκευάζοντες ἕκαστα σοφισταί
[26]   ἀπογεύσασθαι τοῦ ταὼ τοῦ  Νομάδος   ἀλεκτρυόνος, ἀποφυσήσας τὸ ψυχίδιον ἄπει
[19]   ἐξοίσουσιν ἐπὶ τὴν γῆν.  νομίζεις   κιθαρῳδὸν μέν τινα σωθῆναι παρ´
[13]   τοῖς ναύταις καὶ μονονουχὶ βασιλεὺς  νομιζόμενος.   ἔτι δέ μοι τὰ κατὰ
[41]   οὖν καὶ θησαυροὺς καὶ μεδίμνους  νομίσματος   βασιλείας καὶ πολέμους καὶ
[38]   προσκυνείτωσαν. ὑμῶν κατὰ τὸν Ἑλλήνων  νόμον   ἄρξω εἷς στρατηγὸς ὀνομαζόμενος. ἐπὶ
[33]   κατάλογον δειλὸς ὤν. δὲ  νόμος   ἀποτετμῆσθαι τὴν κεφαλήν, εἴ τις
[31]   ἐγὼ δὲ κατὰ μέσον, ὡς  νόμος   βασιλεῦσι τῶν Περσῶν, ἐπειδὰν αὐτοὶ
[28]   μέγιστα εἶναι δοκοῦντα, καὶ  νόμος   τῆς εὐχῆς ὃν Τιμόλαος ἔθηκε
[40]   πῶς οὐ ταπεινόν, ὅτι καὶ  νοσεῖς   τὰ ὅμοια τοῖς ἰδιώταις καὶ
[44]   τινες ἀντίποδες ἡμῖν οἰκοῦσι τὸ  νότιον   τῆς γῆς ἡμίτομον ἔχοντες. ἔτι
[8]   λίβα, ὁπόταν ἐπιλάβῃ καὶ τοῦ  νότου·   κατ´ ἐκεῖνο γὰρ δὴ συμβαίνει
[9]   ἔφασκεν ναύκληρος ἔτι καὶ  νυκτὸς   οὔσης καὶ ζόφου ἀκριβοῦς. ἀλλὰ
[39]   μονομαχῶν καὶ ἐδεδίεις καὶ ἐφρόντιζες  νύκτωρ   καὶ μεθ´ ἡμέραν· οὐ μόνον
[4]   συναπῳκίσαν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀτάρ, Σάμιππε,  νῦν   ἀνεμνήσθην, ὁπόθεν ἡμῶν ἀπελείφθη Ἀδείμαντος,
[18]   ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐκοῦν ἐγὼ μὲν οὐδὲ  νῦν   ἀποστήσομαι τῆς νεώς, ἀλλ´, ἐπείπερ
[22]   μέτωπον εὐθὺ τὴν θύραν, οἷα  νῦν   αὐτοὶ ποιοῦσιν. ἐγὼ δέ, ὁπόταν
[15]   καὶ οὐδὲν ἐδυσχέραινες ἡμᾶς συμπλέοντας,  νῦν   δὲ ἀγανακτεῖς, εἰ συνεμβησόμεθά σοι,
[1]   ἡμῶν, ἀλλ´ οὐκ οἶδ´ ὅπου  νῦν   ἐκεῖνός ἐστιν ἀποπλανηθεὶς ἐν τῷ
[7]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὔκ, Τιμόλαε, ἀλλὰ  νῦν   ἡδέως ἂν ἀκούσαιμεν. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ)
[35]   ἕωθεν ἐς τὸν Πειραιᾶ, καὶ  νῦν   ἤδη τριάκοντά που σταδίους προκεχωρήκαμεν
[24]   καὶ τὸ ἔκπωμα. ~οἱ δὲ  νῦν   πλούσιοι πρὸς ἐμὲ Ἶροι δηλαδὴ
[13]   ἐσθῆτας καὶ ζεύγη καὶ ἵππους.  νυνὶ   δὲ ἤδη καὶ ἔπλεον ὑφ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007