HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  45 formes différentes pour 106 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[11]   αὐτόν. ~ἢν μὴ τοῦ ἱματίου  λαβόμενοι   σε ἐπιστρέψωμεν, Ἀδείμαντε, οὐχ
[14]   πνεύματι. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν, γενναῖε,  λαβόμενός   μου ἄπαγε πρὸς τὸν στρατηγὸν
[9]   οὓς ἔδει τὴν Κρήτην δεξιὰν  λαβόντας   ὑπὲρ τὴν Μαλέαν πλεύσαντας ἤδη
[32]   θύσαντες καὶ τὰς πόλεις ἀτειχίστους  λαβόντες   ῥᾳδίως ἄρχοντας ἀπολιπόντες προχωρῶμεν ἐπὶ
[23]   ὄψα πανταχόθεν καὶ σύες καὶ  λαγώς,   καὶ ὅσα πτηνά, ὄρνις ἐκ
[16]   ἂν ἡμᾶς τε κάματος  λάθοι   καὶ ἅμα εὐφρανούμεθα ὥσπερ ἡδίστῳ
[9]   κατευθῦναι τὴν ναῦν ἐπὶ τὰ  λαιὰ   ἐς τὸ πέλαγος ἤδη τῷ
[25]   χοίνικα, ἀπομεμαγμένην καὶ ταύτην, ὅτι  λάλος   ἐστὶ καὶ ἐπισκώπτει μου τὴν
[36]   τῶν τοξευμάτων, ὡς μηδὲ πληγὰς  λαμβάνωμεν   ἀκροβολίζεσθαι αὐτοῖς διδόντες. καὶ ἐπειδὴ
[11]   ἀμυήτοις ἡμῖν ἐξαγορεύσεις, ἀλλὰ ὑπὸ  λαμπρᾷ   τῇ δᾳδὶ καὶ αὐτοῖς τετελεσμένοις.
[9]   τὸν τόπον ἐκεῖνον, καί τινα  λαμπρὸν   ἀστέρα Διοσκούρων τὸν ἕτερον ἐπικαθίσαι
[27]   οἶδα, κἂν μὴ εἴπῃς. ἐῶ  λέγειν   ὅσας ἐπιβουλὰς μετὰ τοῦ πλούτου
[37]   τῆς ἀρχῆς μαχόμενον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ  λέγεις.   ἐπιπόλαιον μέντοι τὸ τραῦμα καὶ
[20]   ἐς τὸ ἄστυ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Εὖ  λέγεις,   καὶ ἀνορωρύχθω θησαυρὸς ὑπὸ τὸν
[35]   πολέμιοι, ἐπιχειρῶμεν αὐτοῖς. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ  λέγεις.   σὺ δὲ τί, Λυκῖνε,
[4]   τῶν κεροιάκων ἐπειλημμένον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ  λέγεις.   τί δ´ οὖν χρὴ ποιεῖν
[26]   θησαυρὸς ἔσται; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πῶς  λέγεις,   Λυκῖνε; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ὅτι,
[18]   τι ἥδιστον κτημάτων ἁπάντων. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ)  Λέληθας   σεαυτὸν ἔχων ἐν τῇ νηΐ.
[15]   τὰ Νειλῷα ταῦτα ταρίχη τὰ  λεπτὰ   μέμνησο ἡμῖν ἄγειν ἀπ´ Αἰγύπτου
[6]   ἀνθρωπίσκος γέρων ἤδη ἔσωζεν ὑπὸ  λεπτῇ   κάμακι τὰ τηλικαῦτα πηδάλια περιστρέφων·
[26]   Ἀδείμαντε, ὡς πάνυ σοι ἀπὸ  λεπτῆς   κρόκης πᾶς οὑτοσὶ πλοῦτος
[2]   εἶναι καὶ πρόχειλός ἐστι καὶ  λεπτὸς   ἄγαν τοῖν σκελοῖν, καὶ ἐφθέγγετο
[39]   πορφυρὶς χρυσῷ ποικίλη καὶ ταινία  λευκὴ   περὶ τῷ μετώπῳ καὶ δορυφόροι
[27]   ἐπιβουλὰς μετὰ τοῦ πλούτου καὶ  λῃστὰς   καὶ φθόνον καὶ μῖσος παρὰ
[28]   ἀλλά μοι τὸ πρῶτον ἀπὸ  λῃστείας   ἀρξαμένῳ ἑταῖροι καὶ συνωμόται ὅσον
[27]   ὥστε οὐδὲ τὴν χοίνικα ἔτι  λήψῃ   ἐς τέλος μου τῆς εὐχῆς
[8]   κῦμα, καὶ μάλιστα περὶ τὸν  λίβα,   ὁπόταν ἐπιλάβῃ καὶ τοῦ νότου·
[20]   θησαυρὸς ὑπὸ τὸν Ἑρμῆν τὸν  λίθινον,   ὅς ἐστιν ἡμῖν ἐν τῇ
[20]   ἤδη πλὴν ὅσα θύμον καὶ  λίθοι,   καὶ ἐν Ἐλευσῖνι ὅσα ἐπὶ
[24]   τὸ Δίπυλον ἥκειν κἀνταῦθά που  λιμένα   εἶναι ἐπαχθέντος ὀρύγματι μεγάλῳ τοῦ
[13]   τὴν ναῦν εὐθετίζοντι καὶ ἐς  λιμένα   πόρρωθεν ἀποβλέποντι ἐπιστάς, Λυκῖνε,
[21]   γένηται καὶ πλουτῶν ἄθλιος ἀπόλῃ  λιμῷ   διαφθαρεὶς πολυτελεῖ. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τὰ σὰ
[46]   τραγῳδοὶ ἐξελθόντες ἀπὸ τοῦ θεάτρου  λιμώττοντες   οἱ πολλοί, καὶ ταῦτα πρὸ
[33]   ἀποτετμῆσθαι τὴν κεφαλήν, εἴ τις  λιπὼν   φαίνοιτο τὴν τάξιν. ἀλλ´ ἐπεὶ
[13]   τάλαντα, εἰ πρὸς τοὐλάχιστόν τις  λογίζοιτο.   τοὐντεῦθεν οὖν ἐπανιὼν ἐλογιζόμην, εἴ
[11]   ἀτενὲς πρὸς αὐτὴν ἅπαντι τῷ  λογισμῷ   ἀποβλέποντα. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τίς αὕτη; μὴ
[37]   καὶ τὸν ἵππον διέπειρα τὴν  λόγχην   ἀφείς, εἶτα τὴν κεφαλὴν ἀποτεμὼν
[5]   τὴν παλαίστραν καταλάβωμεν. ~ἀλλὰ μεταξὺ  λόγων,   ἡλίκη ναῦς, εἴκοσι καὶ ἑκατὸν
[35]   εἶτα οὕτως ἀναστάντας ἀνύειν τὸ  λοιπὸν   ἐς τὸ ἄστυ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἔτι
[16]   ἐπείπερ ἔτι πολὺ ἡμῖν τὸ  λοιπόν   ἐστιν πρὸς τὸ ἄστυ, διελόμενοι
[22]   τοῦ θησαυροῦ, φιλοφρονήσομαι τοῦτον καὶ  λουσάμενον   ἥκειν κελεύσω τὴν ὥραν ἐπὶ
[8]   μερίζεσθαι τὸ Παμφύλιον ἀπὸ τῆς  Λυκιακῆς   θαλάττης, καὶ κλύδων ἅτε
[32]   ἐπὶ Συρίας διὰ Καρίας, εἶτα  Λυκίας   καὶ Παμφυλίας καὶ Πισιδῶν καὶ
[9]   πῦρ τε ἀναδεῖξαι ἀπὸ τῆς  Λυκίας,   ὡς γνωρίσαι τὸν τόπον ἐκεῖνον,
[19]   χρυσίου. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Μὴ φθόνει,  Λυκῖνε,   ἀλλ´ ἐπειδὰν εἰς σὲ παρέλθῃ
[36]   δεξιὸν ἡμῶν ἐλαύνουσιν, ὥστε,  Λυκῖνε,   αὐτός τε ἀνὴρ ἀγαθὸς γίγνου
[34]   ~Αἴγυπτον προσαξόμενοι, σὺ πρῶτος,  Λυκῖνε,   διάβαινε τὸ δεξιὸν ἄγων, εἶτα
[35]   λέγεις. σὺ δὲ τί,  Λυκῖνε,   δοκιμάζεις; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἐγώ σοι φράσω.
[41]   εἰδότα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Σκόπει γοῦν,  Λυκῖνε,   εἴ τι ἐπιλήψιμον εὔξομαι καὶ
[46]   ποθείς; ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἀλλὰ πάντως,  Λυκῖνε,   καὶ αὐτὸς εὔξῃ τι ἤδη
[13]   λιμένα πόρρωθεν ἀποβλέποντι ἐπιστάς,  Λυκῖνε,   κατέδυσας τὸν πλοῦτον καὶ ἀνέτρεψας
[12]   ναῦν ἐπιβάσει, ἐπεὶ σέ,  Λυκῖνε,   κατέστησα ἐς τὸ ἀσφαλές. περιμετροῦντος
[26]   ἔσται; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πῶς λέγεις,  Λυκῖνε;   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ὅτι, ἄριστε, ἄδηλον
[30]   πρώτους ἀφίξεσθε. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἄκουε,  Λυκῖνε,   μᾶλλον δέ, εἴ σοι φίλον,
[22]   Τὰ σὰ ῥυθμιεῖς πιθανώτερον,  Λυκῖνε,   μετ´ ὀλίγον, ἐπειδὰν αὐτὸς αἰτῇς.
[19]   οὐκ ἐπιστάμενον. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Θάρρει,  Λυκῖνε.   οἱ δελφῖνες γὰρ αὐτὸ ὑποδύντες
[39]   (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Τί δ´ οὖν,  Λυκῖνε;   οἷά σοι ᾐτῆσθαι δοκῶ; (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[2]   κατεληλύθαμεν. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Οἶσθα οὖν,  Λυκῖνε,   ὅπου ἡμᾶς ἀπέλιπεν; ὁπότε, οἶμαι,
[16]   μίαν. ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἅλις παιδιᾶς,  Λυκῖνε.   ὁρᾷς, ὡς ἐρυθριᾶν Ἀδείμαντον ἐποίησας
[3]   ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Τοῦτο μὲν εὐγενείας,  Λυκῖνε,   σημεῖόν ἐστιν Αἰγυπτίοις κόμη.
[1]   Τί γὰρ ἔδει ποιεῖν,  Λυκῖνε,   σχολὴν ἄγοντα πυθόμενον οὕτως ὑπερμεγέθη
[45]   βίῳ. ~τί ἂν αἰτιάσαιο,  Λυκῖνε,   τῆς εὐχῆς; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐδέν,
[33]   τῆς φάλαγγος. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδιδράσκεις,  Λυκῖνε,   τὸν κατάλογον δειλὸς ὤν.
[27]   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀεὶ σύ μοι,  Λυκῖνε,   ὑπεναντίος· ὥστε οὐδὲ τὴν χοίνικα
[11]   δοκεῖς, ἀνακυκλῶν. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐδέν,  Λυκῖνε,   χαλεπόν, ἀλλά με κενή τις
[19]   Καὶ σὺ γάρ, Τιμόλαε, μιμῇ  Λυκῖνον   καὶ ἐπιμετρεῖς τῶν σκωμμάτων, καὶ
[46]   ἀνέγκλητα συκοφαντῶν τοὺς ἄλλους.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ἀλλ´ οὐ δέομαι εὐχῆς ἐγώ.
[19]   ποιήσας ἔχε, κἀγὼ σιωπήσομαί σοι.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ἀλλ´ ὑπὲρ ἀσφαλείας τοῦτο ἔγωγε
[17]   χρὴ δὲ καὶ Λυκίνῳ δοκεῖν.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ἀλλὰ πλουτῶμεν, εἰ τοῦτο ἄμεινον,
[30]   γάρ σε τῶν πεντακισχιλίων ἀποφανῶ.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ἀλλὰ τῆς μὲν τιμῆς,
[4]   Ἴωσιν, ὁπότε οἱ τότε συναπῳκίσαν.  ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ἀτάρ, Σάμιππε, νῦν ἀνεμνήσθην,
[31]   σὺ μὲν ἄρχε τῆς ἵππου,  Λυκῖνος   δὲ ἐχέτω τὸ δεξιόν. οὑτοσὶ
[31]   Σάμιππε, ἡγήσομαι τῶν ἱππέων,  Λυκῖνος   δὲ τὸ δεξιὸν κέρας ἐχέτω.
[10]   φημι τὸν Μυρρινούσιον τὸν Στρομβίχου.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Δυεῖν θάτερον, δυσχεραίνει καθ´
[35]   δὲ τί, Λυκῖνε, δοκιμάζεις;  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ἐγώ σοι φράσω. ἐπειδὴ κεκμήκαμεν
[21]   ἀλλὰ διτάλαντον ἕκαστον τὴν ὁλκήν.  ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)   Εἶτα πῶς οἰνοχόος ὀρέξει
[33]   ἂν ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ἀφικώμεθα.  ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ἐμέ, βασιλεῦ, εἰ δοκεῖ,
[35]   κάθησαι περὶ τοῦ πολέμου διασκοπούμενος;  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Εὖ γε ὑπέμνησας. ἐγὼ δὲ
[2]   ἀνὴρ ἐς τὰ ἐρωτικά.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Καὶ μὴν οὐ πάνυ καλός,
[15]   προσλαλεῖν ὑφ´ ὑμῶν καταγελᾶσθαι.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Μηδαμῶς, ἐπεὶ συνεμβησόμεθά σοι καὶ
[11]   μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει τὸ φρόντισμα.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Μῶν ἐρωτικόν τί ἐστιν; οὐδὲ
[9]   πλεύσαντας ἤδη εἶναι ἐν Ἰταλίᾳ.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Νὴ Δία, θαυμάσιόν τινα φὴς
[1]   ἥκειν ὀψομένους τὸ πλοῖον.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Νὴ Δία, καὶ Ἀδείμαντος
[37]   με καὶ ἀναδῦναι πάντως αἰσχρόν.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Νὴ Δία καὶ τετρώσῃ αὐτίκα
[26]   μοι Ἑρμῆς τελεσιουργήσειεν αὐτά.  ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)   Οἶσθα οὖν, Ἀδείμαντε, ὡς
[21]   σιωπήσῃ, καὶ τοὺς διακόνους αὐτούς.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ὅρα μόνον μὴ ὥσπερ τῷ
[4]   οὐδὲν μὴ ἀπολειφθεὶς ἡμῶν ἀποβουκοληθῇ.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ὁρᾶτε, μὴ σκαιὸν φίλον
[26]   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πῶς λέγεις, Λυκῖνε;  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Ὅτι, ἄριστε, ἄδηλον ὁπόσον
[45]   αἰτιάσαιο, Λυκῖνε, τῆς εὐχῆς;  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Οὐδέν, Τιμόλαε. οὐδὲ γὰρ
[1]   ~ΠΛΟΙΟΝ Η ΕΥΧΑΙ.  ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)   Οὐκ ἐγὼ ἔλεγον ὅτι θᾶττον
[7]   ὡς ἀστὴρ αὐτοὺς ἔσωσεν;  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Οὔκ, Τιμόλαε, ἀλλὰ νῦν
[15]   Ἀλλὰ ὑφαιρήσω τὴν ἀποβάθραν προεισελθών.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Οὐκοῦν ἡμεῖς γε προσνηξόμεθα ὑμῖν.
[11]   τῆς περιουσίας καὶ τρυφῆς ἐπέστητε.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Οὐκοῦν τὸ προχειρότατον τοῦτο, κοινὸς
[14]   σκάφος οὐρίῳ τῆς εὐχῆς πνεύματι.  ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)   Οὐκοῦν, γενναῖε, λαβόμενός μου
[29]   δι´ αὑτοῦ κτησάμενος τὴν δυναστείαν.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Παπαῖ, Σάμιππε, οὐδὲν μικρόν,
[39]   Λυκῖνε; οἷά σοι ᾐτῆσθαι δοκῶ;  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Παρὰ πολύ, θαυμασιώτατε βασιλέων,
[39]   ἐς τὸ εἴσω τῶν ὅρων.  ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)   Πέπαυσο ἤδη, Σάμιππε. καιρὸς
[17]   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τίς γοῦν πρῶτος ἄρξεται;  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Σύ, Ἀδείμαντε, εἶτα μετὰ
[19]   χρυσίον ἐπίσημον γενέσθω, τοσοῦτοι δαρεικοί.  ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)   Τί τοῦτο, Ἀδείμαντε; καταδύσεταί
[11]   αὐτὴν ἅπαντι τῷ λογισμῷ ἀποβλέποντα.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Τίς αὕτη; μὴ γὰρ ὀκνήσῃς
[27]   τέλος μου τῆς εὐχῆς ἐπηρεάζων.  (ΛΥΚΙΝΟΣ)   Τοῦτο μὲν ἤδη κατὰ τοὺς
[37]   σαυτοῦ παρακελεύου δέχεσθαι τὴν ἐπέλασιν.  ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)   τῆς τύχης. ἐπ´ ἐμὲ
[25]   ἄν, Τιμολάῳ δὲ πέντε χοίνικας,  Λυκίνῳ   δὲ χοίνικα, ἀπομεμαγμένην καὶ ταύτην,
[17]   πόδα ἔχει. χρὴ δὲ καὶ  Λυκίνῳ   δοκεῖν. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ πλουτῶμεν, εἰ
[43]   εἰ δ´ ὑπερορῴην, κἀκεῖνα ὑπὸ  λύπης   ἀπολλύσθω, καὶ ὅλως ὑπὲρ τὸν
[46]   ὀλίγου Ἀγαμέμνονες ὄντες Κρέοντες.  λυπήσεσθε   οὖν, ὡς τὸ εἰκός, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007