HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  49 formes différentes pour 67 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[23]   ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον δὲ ἐξ  Ἰβηρίας   καὶ τοῦτο, μέλι δὲ ἡμέτερον
[23]   κατ´ ἐμέ— τάριχος μὲν ἐξ  Ἰβηρίας,   οἶνος δὲ ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον
[15]   μύρον ἀπὸ τοῦ Κανώπου  ἶβιν   ἐκ Μέμφιδος, εἰ δὲ
[7]   οὐ πάνυ βιαίῳ πνεύματι ἑβδομαίους  ἰδεῖν   τὸν Ἀκάμαντα, εἶτα ζεφύρου ἀντιπνεύσαντος
[29]   οὐχ ὅμοιον ἡδύ, ὥσπερ ὅταν  ἴδῃ   τις αὐτὸς δι´ αὑτοῦ κτησάμενος
[40]   καὶ νοσεῖς τὰ ὅμοια τοῖς  ἰδιώταις   καὶ πυρετὸς οὐ διαγιγνώσκει
[13]   οὐκ οἶδ´ ὅπου ὑμεῖς ἀπέστητε.  ~Ἰδὼν   δὲ ὅμως τὰ πάντα ἠρόμην
[2]   οἶμαι, γλαφυρὸν οὕτω θέαμα ἐκεῖνος  ἰδὼν   μακρὰ χαίρειν φράσας τῷ Αἰγυπτίῳ
[46]   δακτύλων. ἐμοὶ δὲ καὶ τοῦτο  ἱκανὸν   ἀντὶ πάντων θησαυρῶν καὶ Βαβυλῶνος
[6]   καὶ τοσοῦτον ἄγειν σῖτον, ὡς  ἱκανὸν   εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ
[32]   δ´ ἐν Κεγχρεαῖς καὶ σῖτος  ἱκανὸς   καὶ τὰ πλοῖα διαρκῆ καὶ
[45]   τοῦτο μὲν καὶ ἑλλέβορος  ἱκανὸς   ποιῆσαι ζωρότερος ποθείς; ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἀλλὰ
[46]   σε τὸ αὐτὸ παθεῖν τῷ  Ἰκάρῳ   τῆς πτερώσεως διαλυθείσης καταπεσόντα ἐκ
[13]   τὴν Ποικίλην, τὴν παρὰ τὸν  Ἰλισσὸν   ἐκείνην τὴν πατρῴαν ἀφείς, καὶ
[11]   καταλάβωμεν αὐτόν. ~ἢν μὴ τοῦ  ἱματίου   λαβόμενοι σε ἐπιστρέψωμεν, Ἀδείμαντε,
[27]   ἐν βραχεῖ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων.  ~ἵνα   δέ σοι καὶ τούτους ἀφῶ,
[23]   ἐκ Φάσιδος καὶ ταὼς ἐξ  Ἰνδίας   καὶ ἀλεκτρυὼν Νομαδικός· οἱ
[44]   θηρίον φοῖνιξ ὄρνεον ἐν  Ἰνδοῖς   ἀθέατον τοῖς ἄλλοις, ἐγὼ δὲ
[44]   εἰσιών. εἰ δέ τι ἐν  Ἰνδοῖς   Ὑπερβορέοις θέαμα παράδοξον
[32]   καὶ τοὺς ἵππους εἰς τὰς  ἱππαγωγοὺς   ἐμβιβάσαντες— παρεσκεύασται δ´ ἐν Κεγχρεαῖς
[31]   ὅτῳ δοκεῖ, ἱππεῖς, Ἀδείμαντον  ἱππαρχεῖν,   ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πάντες,
[30]   σοι φίλον, ἀκολούθει μεθ´ ἡμῶν.  ἵππαρχον   γάρ σε τῶν πεντακισχιλίων ἀποφανῶ.
[30]   τῶν ἐρρωμένων τούτων τινὰ ποίησον  ἵππαρχον.   ἐγὼ γάρ σοι δεινῶς ἄφιππός
[31]   αὐτοὺς ἐρώμεθα, Ἀδείμαντε, τοὺς  ἱππέας,   εἰ δέξονται ἄρχοντά σε σφῶν
[34]   εἶτα εἰς Σελεύκειαν παρελθὼν παρασκευάζεται  ἱππέας   τε ὅτι πλείστους μεταπεμπόμενος καὶ
[31]   σφῶν γενέσθαι. ὅτῳ δοκεῖ,  ἱππεῖς,   Ἀδείμαντον ἱππαρχεῖν, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα.
[37]   τύχης. ἐπ´ ἐμὲ γὰρ οἱ  ἱππεῖς   ἅπαντες καὶ μόνος ἐπιτήδειος αὐτοῖς
[28]   πᾶν εἰς πέντε μυριάδας ὁπλιτικόν,  ἱππεῖς   δὲ ἀμφὶ τοὺς πεντακισχιλίους. ~ἐγὼ
[31]   σοι, Σάμιππε, ἡγήσομαι τῶν  ἱππέων,   Λυκῖνος δὲ τὸ δεξιὸν κέρας
[34]   Τιμόλαος· ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ  ἱππικὸν   ἄγε σύ, Ἀδείμαντε. καὶ
[35]   ἐπὶ Κτησιφῶντος, ἡμᾶς δὲ τὸ  ἱππικὸν   αὐτοῦ μένειν τὴν Βαβυλῶνα διαφυλάξοντας.
[29]   στρατιωτῶν καὶ διακόσμει τό τε  ἱππικὸν   καὶ τοὺς ἀνέρας τοὺς ἀσπιδιώτας·
[37]   πληγῇ αὐτόν τε καὶ τὸν  ἵππον   διέπειρα τὴν λόγχην ἀφείς, εἶτα
[36]   βασιλεὺς ἐν αὐτοῖς. δὲ  ἵππος   ἅπασα τῶν βαρβάρων ἐπὶ τὸ
[30]   καὶ θυμοειδὴς ὢν  ἵππος   ἐξενέγκῃ με τὸν χαλινὸν ἐνδακὼν
[34]   μαχίμου συνειλέχθαι καὶ τούτων εἴκοσιν  ἱπποτοξότας,   καίτοι οὔπω Ἀρμένιος πάρεστιν
[30]   εἰμι καὶ οὐδὲ ὅλως ἐπέβην  ἵππου   ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ.
[31]   Ἀλλὰ σὺ μὲν ἄρχε τῆς  ἵππου,   Λυκῖνος δὲ ἐχέτω τὸ δεξιόν.
[32]   ἐπὶ τὰς τριήρεις καὶ τοὺς  ἵππους   εἰς τὰς ἱππαγωγοὺς ἐμβιβάσαντες— παρεσκεύασται
[22]   ἀποπνιγήσονται οἱ πλούσιοι ὁρῶντες ὀχήματα,  ἵππους   καὶ παῖδας ὡραίους ὅσον δισχιλίους,
[13]   καὶ ἐσθῆτας καὶ ζεύγη καὶ  ἵππους.   νυνὶ δὲ ἤδη καὶ ἔπλεον
[24]   δὲ νῦν πλούσιοι πρὸς ἐμὲ  Ἶροι   δηλαδὴ ἅπαντες, καὶ οὐκέτι τὸ
[19]   ἴσον βάρος πυροῦ καὶ τοῦ  ἰσαρίθμου   χρυσίου. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Μὴ φθόνει,
[20]   ἕνεκα, εἴ ποτε δὴ τὰ  Ἴσθμια   ἐπιδημήσαιμι, καὶ τὸ Σικυώνιον πεδίον,
[19]   τι ἄλλο παιδίον ἐς τὸν  Ἰσθμὸν   ἐπὶ δελφῖνος ὁμοίως προσκομισθῆναι, τὸν
[20]   ἐπὶ θαλάττῃ καὶ περὶ τὸν  Ἰσθμὸν   ὀλίγα τῶν ἀγώνων ἕνεκα, εἴ
[15]   πλῆθος. ἀλλ´ ὦγαθέ, πρὸς τῆς  Ἴσιδος   κἂν τὰ Νειλῷα ταῦτα ταρίχη
[5]   τῆς νεὼς θεὸν ἔχουσα τὴν  Ἶσιν   ἑκατέρωθεν. μὲν γὰρ ἄλλος
[14]   τὸ μέγα Ἀδειμάντου πλοῖον τὴν  Ἶσίν   τις εἶδεν. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ὁρᾷς; διὰ
[8]   καὶ τὸ κῦμα πολλάκις αὐτῷ  ἰσομέγεθες   τῷ σκοπέλῳ. ~τοιαῦτα καὶ σφᾶς
[19]   σοι τὸ πλοῖον, οὐ γὰρ  ἴσον   βάρος πυροῦ καὶ τοῦ ἰσαρίθμου
[36]   ὄντας, τὸ δὲ κατ´ ἐμὲ  ἰσόπαλον   ἔτι, Πέρσαι γάρ εἰσι καὶ
[40]   αὐτὴν ὁδὸν ἄπει τοῖς πολλοῖς,  ἰσότιμος   ἐλαυνόμενος ἐν τῇ ἀγέλῃ τῶν
[28]   εἰμι, Ἀρκὰς ἐκ Μαντινείας, ὡς  ἴστε—   ναῦν μὲν οὐκ αἰτήσω μοι
[5]   κόσμος, αἱ γραφαὶ καὶ τοῦ  ἱστίου   τὸ παράσειον πυραυγές, καὶ πρὸ
[4]   ἀπελείφθη Ἀδείμαντος, ὅτε παρὰ τὸν  ἱστὸν   ἐπὶ πολὺ ἔστημεν ἀναβλέποντες, ἀριθμοῦντες
[5]   δ´ ἄλλα ἡλίκος μὲν  ἱστός,   ὅσην δὲ ἀνέχει τὴν κεραίαν,
[42]   Γύγου, τὸν δέ τινα ὡς  ἰσχύειν   ὑπὲρ ἄνδρας μυρίους καὶ
[45]   πτηνῷ καὶ ὑπὲρ μυρίους τὴν  ἰσχύν,   πλὴν ἀλλὰ ἐκεῖνο ἐρήσομαί σε,
[44]   τύχοι, ἐν Συρίᾳ δειπνῆσαι ἐν  Ἰταλίᾳ.   εἰ δέ τις ἐχθρὸς εἴη,
[46]   ἐν Συρίᾳ, δειπνῶν δὲ ἐν  Ἰταλίᾳ   καὶ τοῖς ἐμοὶ ἐπιβάλλουσι σταδίοις
[9]   Μαλέαν πλεύσαντας ἤδη εἶναι ἐν  Ἰταλίᾳ.   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Νὴ Δία, θαυμάσιόν τινα
[1]   μίαν τῶν ἀπ´ Αἰγύπτου ἐς  Ἰταλίαν   σιταγωγῶν; οἶμαι δὲ καὶ σφώ,
[23]   ἐξ Ἰβηρίας, οἶνος δὲ ἐξ  Ἰταλίας,   ἔλαιον δὲ ἐξ Ἰβηρίας καὶ
[14]   καθεδούμεθα τοὺς ἐξ Αἰγύπτου  Ἰταλίας   καταπλέοντας ἀνακρίνοντες, εἴ που τὸ
[32]   διαβάλωμεν τὸν Αἰγαῖον ἐς τὴν  Ἰωνίαν,   εἶτα ἐκεῖ τῇ Ἀρτέμιδι θύσαντες
[3]   ἡμῶν τρυφῆς εἶπεν ἐν τοῖς  Ἴωσιν,   ὁπότε οἱ τότε συναπῳκίσαν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ)
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007