HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  48 formes différentes pour 58 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[2]   ὡραῖον ἐκεῖνο μειράκιον ἐκ τῆς  θαλάμης   προῆλθε τὸ τὴν καθαρὰν ὀθόνην
[24]   θέατρα καὶ βαλανεῖα, καὶ τὴν  θάλατταν   ἄχρι πρὸς τὸ Δίπυλον ἥκειν
[34]   οὔτε οἱ κατὰ τὴν Κασπίαν  θάλατταν   οἰκοῦντες οὔτε οἱ ἀπὸ Βάκτρων,
[20]   καὶ ἐν Ἐλευσῖνι ὅσα ἐπὶ  θαλάττῃ   καὶ περὶ τὸν Ἰσθμὸν ὀλίγα
[8]   τὸ Παμφύλιον ἀπὸ τῆς Λυκιακῆς  θαλάττης,   καὶ κλύδων ἅτε ἀπὸ
[6]   ἔφασκον οἱ ἐμπλέοντες, καὶ τὰ  θαλάττια   σοφὸς ὑπὲρ τὸν Πρωτέα. ~ἠκούσατε
[40]   σε βασιλέα ὄντα οὐδ´  θάνατος   δέδιε τοὺς δορυφόρους, ἀλλ´ ἐπιστάς,
[19]   ἄθλιον νεῖν οὐκ ἐπιστάμενον. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ)  Θάρρει,   Λυκῖνε. οἱ δελφῖνες γὰρ
[10]   Μυρρινούσιον τὸν Στρομβίχου. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Δυεῖν  θάτερον,   δυσχεραίνει καθ´ ἡμῶν
[1]   ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκ ἐγὼ ἔλεγον ὅτι  θᾶττον   τοὺς γῦπας ἕωλος νεκρὸς ἐν
[4]   τῶν βυρσῶν τὰς ἐπιβολὰς καὶ  θαυμάζοντες   ἀνιόντα τὸν ναύτην διὰ τῶν
[5]   αἱ κατὰ τὴν πρύμναν οἰκήσεις  θαυμάσια   πάντα μοι ἔδοξεν. ~καὶ τὸ
[11]   αὐτοῖς τετελεσμένοις. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐδέν,  θαυμάσιε,   τοιοῦτον, ἀλλά τινα πλοῦτον ἐμαυτῷ
[9]   ἐν Ἰταλίᾳ. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Νὴ Δία,  θαυμάσιόν   τινα φὴς κυβερνήτην τὸν Ἥρωνα
[6]   οὖλος, Ἥρων, οἶμαι, τοὔνομα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ)  Θαυμάσιος   τὴν τέχνην, ὡς ἔφασκον οἱ
[39]   δοκῶ; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Παρὰ πολύ,  θαυμασιώτατε   βασιλέων, ἐπιπονώτερα καὶ βιαιότερα τῶν
[29]   πεντακισμυρίων. τοιοῦτον ἡμῖν Μαντίνεια  θαυμαστὸν   βασιλέα καὶ στρατηγὸν ἐλελήθει ἀνατρέφουσα.
[2]   Ἀδείμαντον οἶδα, οἶμαι, γλαφυρὸν οὕτω  θέαμα   ἐκεῖνος ἰδὼν μακρὰ χαίρειν φράσας
[44]   τι ἐν Ἰνδοῖς Ὑπερβορέοις  θέαμα   παράδοξον κτῆμα τίμιον
[1]   νεκρὸς ἐν φανερῷ κείμενος  θέαμά   τι τῶν παραδόξων Τιμόλαον διαλάθοι,
[24]   δημοσίᾳ δὲ ὅσα ἐς κάλλος  θέατρα   καὶ βαλανεῖα, καὶ τὴν θάλατταν
[46]   ὑποκρινόμενοι τραγῳδοὶ ἐξελθόντες ἀπὸ τοῦ  θεάτρου   λιμώττοντες οἱ πολλοί, καὶ ταῦτα
[1]   ἀποπλανηθεὶς ἐν τῷ πλήθει τῶν  θεατῶν.   ἄχρι μὲν γὰρ τῆς νεὼς
[19]   εὐχή, τὴν Πάρνηθα ἐκείνην, εἰ  θέλεις,   ὅλην χρυσῆν ποιήσας ἔχε, κἀγὼ
[28]   ἀλλὰ δύνανται γὰρ πάντα οἱ  θεοί,   καὶ τὰ μέγιστα εἶναι δοκοῦντα,
[16]   μέτρον τῆς εὐχῆς, καὶ οἱ  θεοὶ   πάντα ὑποκείσθωσαν παρέξοντες, εἰ καὶ
[5]   ἀπομηκυνομένη, τὴν ἐπώνυμον τῆς νεὼς  θεὸν   ἔχουσα τὴν Ἶσιν ἑκατέρωθεν.
[1]   κἂν εἰς Κόρινθον δέοι ἀπνευστὶ  θέοντα   ἀπιέναι διὰ τοῦτο; οὕτω φιλοθεάμων
[44]   καὶ πάντα ἐμὰ ἦν καὶ  θεὸς   ἐδόκουν τοῖς ἄλλοις. τοῦτο
[28]   ἀδύνατον, οὐδὲ μικρολογήσομαι πρὸς τοὺς  θεοὺς   θησαυρὸν αἰτῶν καὶ μεμετρημένον χρυσίον.
[9]   τὴν οἰμωγὴν αὐτῶν ἐπικλασθέντας τοὺς  θεοὺς   πῦρ τε ἀναδεῖξαι ἀπὸ τῆς
[40]   νεῴ, οὓς ἀνιστᾶσιν αἱ πόλεις  θεραπεύουσαι,   καὶ τὸ μέγα ὄνομα πάντα
[15]   δὲ οὐκ αἰτήσομεν παρὰ τῶν  θεῶν   ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ἀκμῆτες δύνασθαι
[16]   ἅπερ ἂν δοκῇ παρὰ τῶν  θεῶν.   οὕτω γὰρ ἂν ἡμᾶς
[13]   οὖν ἐπανιὼν ἐλογιζόμην, εἴ τις  θεῶν   τὴν ναῦν ἄφνω ἐμὴν ποιήσειεν
[27]   πάσχειν Φανομάχῳ τῷ πλουσίῳ καὶ  θηλύνεσθαι   ὡς ἐκεῖνος εὖ οἶδα, κἂν
[44]   κόρον. καὶ ἐπεὶ γρὺψ ὑπόπτερον  θηρίον   φοῖνιξ ὄρνεον ἐν Ἰνδοῖς
[28]   οὐδὲ μικρολογήσομαι πρὸς τοὺς θεοὺς  θησαυρὸν   αἰτῶν καὶ μεμετρημένον χρυσίον. ἀλλὰ
[20]   πιθανώτερον αὐτὸ ποιεῖν καί τινα  θησαυρὸν   ὑπὸ τῇ κλίνῃ ἀνευρεῖν, ὡς
[27]   οἵων σοι πραγμάτων αἴτιος  θησαυρὸς   γίγνεται; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀεὶ σύ μοι,
[26]   οἴχεται καὶ ἄνθρακές σοι  θησαυρὸς   ἔσται; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Πῶς λέγεις,
[20]   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Εὖ λέγεις, καὶ ἀνορωρύχθω  θησαυρὸς   ὑπὸ τὸν Ἑρμῆν τὸν λίθινον,
[22]   οἷος ἦν ἐγὼ πρὸ τοῦ  θησαυροῦ,   φιλοφρονήσομαι τοῦτον καὶ λουσάμενον ἥκειν
[41]   δυνηθείη. χρυσὸν μὲν οὖν καὶ  θησαυροὺς   καὶ μεδίμνους νομίσματος βασιλείας
[29]   τὴν βασιλείαν· ἐπεὶ τῷ Ἀδειμάντου  θησαυρῷ   παραπλήσιον τὸ τοιοῦτο, καὶ τὸ
[46]   καὶ τοῦτο ἱκανὸν ἀντὶ πάντων  θησαυρῶν   καὶ Βαβυλῶνος αὐτῆς τὸ γελάσαι
[46]   αὐτοὶ δὲ καταβάντες ἀπὸ τῶν  θησαυρῶν   τε καὶ διαδημάτων ὥσπερ ἐξ
[10]   Πάνυ ἤδη σαφῶς ὁρῶ, καὶ  θοἰμάτιον   αὐτοῦ καὶ τὸ βάδισμα ἐκείνου,
[3]   Τιμόλαε, ὅτι ἡμᾶς ἀναμιμνήσκεις τῶν  Θουκυδίδου   συγγραμμάτων, ἐν τῷ προοιμίῳ
[40]   καταπεσὼν ἀνάσπαστος ἐκ τοῦ βασιλείου  θρόνου   τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἄπει τοῖς
[30]   ὑπὸ τοσαύταις ὁπλαῖς, καὶ  θυμοειδὴς   ὢν ἵππος ἐξενέγκῃ με
[20]   πάντα ὠνησάμην ἤδη πλὴν ὅσα  θύμον   καὶ λίθοι, καὶ ἐν Ἐλευσῖνι
[22]   οἱ μὲν ἕωθεν πρὸς ταῖς  θύραις   ἄνω καὶ κάτω περιπατήσουσιν, ἐν
[22]   ἐς τὸ μέτωπον εὐθὺ τὴν  θύραν,   οἷα νῦν αὐτοὶ ποιοῦσιν. ἐγὼ
[42]   ὁπόσους ἂν ἐθέλω καὶ ἅπασαν  θύραν   προσιόντι μοι ἀνοίγεσθαι χαλωμένου τοῦ
[44]   ἐς ὅσον ἀνοίγειν τε τὰς  θύρας   ἐδυνάμην καὶ κοιμίζειν τοὺς φύλακας
[22]   πρὸ τῶν ἄλλων εἰσδεχθῆναι ἀξιοῦσι  θυρωροὶ   ἑπτὰ ἐφεστῶτες, εὐμεγέθεις βάρβαροι, προσαραξάτωσαν
[32]   Ἰωνίαν, εἶτα ἐκεῖ τῇ Ἀρτέμιδι  θύσαντες   καὶ τὰς πόλεις ἀτειχίστους λαβόντες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007