HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


δ  =  132 formes différentes pour 289 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[5]   ἐννέα πρὸς τοῖς εἴκοσι. τὰ  δ´   ἄλλα ἡλίκος μὲν ἱστός,
[39]   μετώπῳ καὶ δορυφόροι προϊόντες, τὰ  δ´   ἄλλα κάματος ἀφόρητος καὶ ἀηδία
[31]   τὸ δεξιὸν κέρας ἐχέτω. δίκαιος  δ´   ἂν εἴην τυχεῖν παρὰ σοῦ
[32]   εἰς τὰς ἱππαγωγοὺς ἐμβιβάσαντες— παρεσκεύασται  δ´   ἐν Κεγχρεαῖς καὶ σῖτος ἱκανὸς
[4]   φίλον ἀπολιπόντας αὐτοὺς ἀπιέναι. βαδίζωμεν  δ´   ὅμως, εἰ καὶ Σαμίππῳ τοῦτο
[34]   καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας. ἀπαγγέλλουσι  δ´   οὖν οἱ σκοποὶ ἀμφὶ τὰς
[4]   ἐπειλημμένον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ λέγεις. τί  δ´   οὖν χρὴ ποιεῖν ἡμᾶς; ἐνταῦθα
[39]   ὅπερ ἂν ἐθέλῃ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Τί  δ´   οὖν, Λυκῖνε; οἷά σοι
[43]   καὶ μόνον προσβλέψαιμι αὐτῶν, εἰ  δ´   ὑπερορῴην, κἀκεῖνα ὑπὸ λύπης ἀπολλύσθω,
[11]   ἐξαγορεύσεις, ἀλλὰ ὑπὸ λαμπρᾷ τῇ  δᾳδὶ   καὶ αὐτοῖς τετελεσμένοις. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐδέν,
[26]   τινος βασκάνου πρὸς τὰ τοιαῦτα  δαίμονος;   ἀκούεις γάρ που τὸν Κροῖσον
[2]   ναυπηγῷ περιηγουμένῳ τὸ πλοῖον παρέστηκε  δακρύων,   ὥσπερ εἴωθε. ταχύδακρυς γὰρ
[42]   καὶ πρὸς τοῦτο εἶναί μοι  δακτύλιόν   τινα. καὶ μὴν καὶ ἐς
[45]   τί δή ποτε οὐχ εἷς  δακτύλιος   ἅπαντα ταῦτα δύναταί σοι, ἀλλὰ
[42]   μοχλοῦ ἀφαιρουμένου, ταῦτα ἀμφότερα εἷς  δακτύλιος   δυνάσθω. ~τὸ δὲ μέγιστον ἄλλος
[45]   οὕτω παρακεκινηκότα τὴν γνώμην, ἐπὶ  δακτυλίου   μικροῦ ὀχούμενον, ὄρη ὅλα κινεῖν
[46]   οὐρανοῦ χαμαὶ βαδίζειν ἀπολέσαντα τοὺς  δακτυλίους   ἐκείνους ἅπαντας ἀπορρυέντας τῶν δακτύλων.
[42]   τὸν Ἑρμῆν ἐντυχόντα μοι δοῦναι  δακτυλίους   τινὰς τοιούτους τὴν δύναμιν, ἕνα
[45]   βαδιῇ τὴν ἀριστερὰν πεφορτισμένος κατὰ  δάκτυλον   ἕνα; μᾶλλον δὲ ὑπερπαίει
[45]   ὄρη ὅλα κινεῖν ἄκρῳ τῷ  δακτύλῳ   δυνάμενον, ἐπέραστον πᾶσι, καὶ ταῦτα
[46]   δακτυλίους ἐκείνους ἅπαντας ἀπορρυέντας τῶν  δακτύλων.   ἐμοὶ δὲ καὶ τοῦτο ἱκανὸν
[18]   ἅπας χρυσίον ἐπίσημον γενέσθω, τοσοῦτοι  δαρεικοί.   ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Τί τοῦτο, Ἀδείμαντε;
[15]   οὐδὲν ἐδυσχέραινες ἡμᾶς συμπλέοντας, νῦν  δὲ   ἀγανακτεῖς, εἰ συνεμβησόμεθά σοι, καὶ
[19]   ἐπὶ δελφῖνος ὁμοίως προσκομισθῆναι, τὸν  δὲ   Ἀδειμάντου οἰκέτην τὸν νεώνητον ἀπορήσειν
[28]   εἰς πέντε μυριάδας ὁπλιτικόν, ἱππεῖς  δὲ   ἀμφὶ τοὺς πεντακισχιλίους. ~ἐγὼ δὲ
[5]   καμπύλη χρυσοῦν χηνίσκον ἐπικειμένη, καταντικρὺ  δὲ   ἀνάλογον πρῷρα ὑπερβέβηκεν ἐς
[5]   ἡλίκος μὲν ἱστός, ὅσην  δὲ   ἀνέχει τὴν κεραίαν, οἵῳ δὲ
[9]   ἤδη τῷ κρημνῷ προσφερομένην. τοὐντεῦθεν  δὲ   ἅπαξ τῆς ὀρθῆς ἐκπεσόντας διὰ
[7]   ἀνὴρ καὶ προσομιλῆσαι δεξιός. ἔφη  δὲ   ἀπὸ τῆς Φάρου ἀπάραντας οὐ
[22]   ὥραν ἐπὶ τὸ δεῖπνον. οἱ  δὲ   ἀποπνιγήσονται οἱ πλούσιοι ὁρῶντες ὀχήματα,
[42]   ἀνιαρὸν ἐν αὐτοῖς ἦν. ~ἐγὼ  δὲ   βούλομαι τὸν Ἑρμῆν ἐντυχόντα μοι
[30]   ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἄκουε, Λυκῖνε, μᾶλλον  δέ,   εἴ σοι φίλον, ἀκολούθει μεθ´
[8]   περὶ τῷ ἀκρωτηρίῳ σχιζόμενος ἀπόξυροι  δέ   εἰσι πέτραι καὶ ὀξεῖαι παραθηγόμεναι
[40]   ἐκπρόθεσμα καὶ ἀνεπαίσθητα φιλοτιμήματα. εἰκόνες  δὲ   ἐκεῖναι καὶ νεῴ, οὓς ἀνιστᾶσιν
[20]   δὲ κοῖλος ἡμῖν ἐμφαγεῖν, τὰ  δὲ   ἐκπώματα οὐ κοῦφα ὡς τὰ
[46]   ἀριστῶν μὲν ἐν Συρίᾳ, δειπνῶν  δὲ   ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τοῖς ἐμοὶ
[14]   οὖν εὐπλόει, βέλτιστε, ἡμεῖς  δὲ   ἐν Πειραιεῖ καθεδούμεθα τοὺς ἐξ
[39]   οἶμαί σοι ἀρχή— Τιμόλαον  δὲ   ἐν τῷ μέρει εὔχεσθαι ὅπερ
[23]   οἶνος δὲ ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον  δὲ   ἐξ Ἰβηρίας καὶ τοῦτο, μέλι
[23]   τάριχος μὲν ἐξ Ἰβηρίας, οἶνος  δὲ   ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον δὲ ἐξ
[33]   οὐκ ἂν ἡδέως ὑπομείναιμι. σὺ  δὲ   ἔοικας ἐπὶ Ἀρμενίους καὶ Παρθυαίους
[36]   μὲν σύνθημα ἔστω Ἐνυάλιος. ὑμεῖς  δὲ   ἐπειδὰν σημάνῃ σαλπιγκτής, ἀλαλάξαντες
[18]   ἔξεστιν, ἐπιμετρήσω τῇ εὐχῇ.  δὲ   Ἑρμῆς κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν.
[31]   μὲν ἄρχε τῆς ἵππου, Λυκῖνος  δὲ   ἐχέτω τὸ δεξιόν. οὑτοσὶ δὲ
[15]   ἶβιν ἐκ Μέμφιδος, εἰ  δὲ   ναῦς ἐδύνατο, καὶ τῶν
[5]   οἵῳ δὲ προτόνῳ συνέχεται, ὡς  δὲ   πρύμνα μὲν ἐπανέστηκεν ἠρέμα
[13]   καὶ ζεύγη καὶ ἵππους. νυνὶ  δὲ   ἤδη καὶ ἔπλεον ὑφ´ ἁπάντων
[32]   Περσῶν, ἐπειδὰν αὐτοὶ συμπαρῶσι. ~προΐωμεν  δὲ   ἤδη τὴν ἐπὶ Κορίνθου διὰ
[23]   ἐξ Ἰβηρίας καὶ τοῦτο, μέλι  δὲ   ἡμέτερον τὸ ἄπυρον, καὶ ὄψα
[28]   Σάμιππος εὔχου. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἐγὼ  δὲ—   ἠπειρώτης γάρ εἰμι, Ἀρκὰς ἐκ
[36]   βασιλεὺς ἐν αὐτοῖς.  δὲ   ἵππος ἅπασα τῶν βαρβάρων ἐπὶ
[33]   ἐμοῦ ἑκάστῳ ἔθνει ἐπεισαχθέντες, οἱ  δὲ   καὶ ἀπίασι τὴν Φοινίκην ἡμῖν
[44]   τῆς γῆς ἡμίτομον ἔχοντες. ἔτι  δὲ   καὶ ἀστέρων φύσιν καὶ σελήνης
[2]   τῆς φωνῆς τόνῳ, κόμη  δὲ   καὶ ἐς τοὐπίσω πλόκαμος
[39]   ἐκπώματα προπίνων τοῖς συμπόταις, σὺ  δὲ   καὶ ἐτιτρώσκου μονομαχῶν καὶ ἐδεδίεις
[26]   ἀπολαῦσαι τοῦ πλούτου ἀποθανόντας, ἐνίους  δὲ   καὶ ζῶντας ἀποστερηθέντας ὧν εἶχον
[38]   ἐπωνύμους ἐπ´ ἐμαυτοῦ οἰκιῶ, ὅσας  δὲ   καὶ καθαιρήσω ἑλὼν κατὰ κράτος,
[22]   καὶ κάτω περιπατήσουσιν, ἐν αὐτοῖς  δὲ   καὶ Κλεαίνετος καὶ Δημόκριτος οἱ
[17]   τὸν ἕτερον πόδα ἔχει. χρὴ  δὲ   καὶ Λυκίνῳ δοκεῖν. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ
[40]   καὶ φροντίζων καὶ κάμνων, οἷα  δὲ   καὶ μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν ἔσται;
[40]   ὑπορρεῖ καὶ ἄπεισιν ἀμελούμενα. ἢν  δὲ   καὶ ὅτι μάλιστα ἐπὶ πλεῖστον
[42]   ἐμὲ ῥᾳδίως μόνον ἀνατίθεσθαι, ἔτι  δὲ   καὶ πέτεσθαι πολὺ ἀπὸ τῆς
[1]   Αἰγύπτου ἐς Ἰταλίαν σιταγωγῶν; οἶμαι  δὲ   καὶ σφώ, σέ τε καὶ
[21]   μοι ἀνάλυε τὴν εὐχήν. ἐγὼ  δὲ   καὶ τὰς τραπέζας ὅλας χρυσᾶς
[6]   στρατοπέδῳ ἄν τις εἰκάσειεν. ἐλέγετο  δὲ   καὶ τοσοῦτον ἄγειν σῖτον, ὡς
[44]   Ἰνδοῖς ἀθέατον τοῖς ἄλλοις, ἐγὼ  δὲ   καὶ τοῦτο ἑώρων ἄν, καὶ
[46]   ἅπαντας ἀπορρυέντας τῶν δακτύλων. ἐμοὶ  δὲ   καὶ τοῦτο ἱκανὸν ἀντὶ πάντων
[44]   ἅπαντας ἄνευ ἐκείνων μόνων. οἷον  δὲ   κἀκεῖνο ἦν, τοὺς πολεμοῦντας ἐπισκοπεῖν
[36]   καθ´ αὑτοὺς Μήδους ὄντας, τὸ  δὲ   κατ´ ἐμὲ ἰσόπαλον ἔτι, Πέρσαι
[31]   ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τετάξεται. ἐγὼ  δὲ   κατὰ μέσον, ὡς νόμος βασιλεῦσι
[46]   πολὺς πλοῦτος οἴχηται ἀποπτάμενος, αὐτοὶ  δὲ   καταβάντες ἀπὸ τῶν θησαυρῶν τε
[20]   ὀλίγῳ Ἀδειμάντου ἔσται. χρυσὸς  δὲ   κοῖλος ἡμῖν ἐμφαγεῖν, τὰ δὲ
[38]   τι ἐς τὴν ἀρχήν. ἁπάντων  δὲ   μάλιστα Κυδίαν τὸν πλούσιον μετελεύσομαι,
[43]   ἀμφότερα εἷς δακτύλιος δυνάσθω. ~τὸ  δὲ   μέγιστον ἄλλος τις ἔστω ἐπὶ
[16]   τῇ φύσει ἀπίθανα ἔσται. τὸ  δὲ   μέγιστον, ἐπίδειξις ἔσται τὸ πρᾶγμα
[24]   τῷ μὲν ἀστῷ ἑκατόν, τῷ  δὲ   μετοίκῳ ἥμισυ τούτων, δημοσίᾳ δὲ
[4]   μηκέθ´ ἡμᾶς εὑρεῖν ἐδύνατο. εἰ  δὲ   μή, ἀλλ´ οἶδε τὴν ὁδὸν
[21]   καὶ τὰς κλίνας χρυσᾶς, εἰ  δὲ   μὴ σιωπήσῃ, καὶ τοὺς διακόνους
[13]   ἔτος ἕκαστον τὴν μισθοφορίαν.  δέ   μοι, Δώδεκα, ἔφη, Ἀττικὰ τάλαντα,
[13]   καὶ μονονουχὶ βασιλεὺς νομιζόμενος. ἔτι  δέ   μοι τὰ κατὰ τὴν ναῦν
[35]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Εὖ γε ὑπέμνησας. ἐγὼ  δὲ   νήφειν ᾤμην καὶ ὕπαρ ἀποφανεῖσθαι
[33]   τὸν κατάλογον δειλὸς ὤν.  δὲ   νόμος ἀποτετμῆσθαι τὴν κεφαλήν, εἴ
[24]   ἀποφερέτω καὶ τὸ ἔκπωμα. ~οἱ  δὲ   νῦν πλούσιοι πρὸς ἐμὲ Ἶροι
[1]   οἶμαι, Σάμιππε, προῄεις, μετὰ σὲ  δὲ   Ἀδείμαντος ἦν, εἶτ´ ἐγὼ
[40]   οὐκ αἰδούμενος τὸ διάδημα; σὺ  δὲ   οὕτως ὑψηλὸς καταπεσὼν ἀνάσπαστος
[18]   κἀκεῖνος οὖν ἔστω ἐμός. ὁπόσος  δὲ   πυρὸς ἔνδον ἐστίν, οὗτος
[13]   ἐπιπλέων ἐνίοτε μὲν αὐτός, ἐνίοτε  δὲ   οἰκέτας ἐκπέμπων. εἶτα ἐκ τῶν
[17]   οὑτοσὶ Σάμιππος, εἶτα Τιμόλαος, ἐγὼ  δὲ   ὀλίγον ὅσον ἡμιστάδιον τὸ πρὸ
[44]   κατὰ τῶν κρημνῶν. τοῖς παιδικοῖς  δὲ   ὁμιλεῖν ἀκωλύτως ἂν ἐξῆν εἰσιόντα
[13]   οἶδ´ ὅπου ὑμεῖς ἀπέστητε. ~Ἰδὼν  δὲ   ὅμως τὰ πάντα ἠρόμην τινὰ
[10]   ἐν χρῷ κουρά. ἐπιτείνωμεν  δὲ   ὅμως τὸν περίπατον, ὡς καταλάβωμεν
[22]   οἷα νῦν αὐτοὶ ποιοῦσιν. ἐγὼ  δέ,   ὁπόταν δόξῃ, προκύψας ὥσπερ
[7]   σοφὸς ὑπὲρ τὸν Πρωτέα. ~ἠκούσατε  δὲ   ὅπως δεῦρο κατήγαγε τὸ πλοῖον,
[24]   δὲ μετοίκῳ ἥμισυ τούτων, δημοσίᾳ  δὲ   ὅσα ἐς κάλλος θέατρα καὶ
[39]   καὶ μῖσος καὶ κολακεία, φίλος  δὲ   οὐδεὶς ἀληθής, ἀλλὰ πρὸς τὸ
[15]   μήτε πριαμένῳ μήτε ναυπηγησαμένῳ, ἡμεῖς  δὲ   οὐκ αἰτήσομεν παρὰ τῶν θεῶν
[1]   αὐτὸς ὤν, τὸ ἀπὸ τούτου  δὲ   οὐκέτι αὐτὸν εἶδον οὔτε ἔνδον
[25]   τὸν οἰκονόμον ἐκέλευσα ἄν, Τιμολάῳ  δὲ   πέντε χοίνικας, Λυκίνῳ δὲ χοίνικα,
[34]   ἔχομεν τὴν πόλιν. βασιλεὺς  δὲ   περὶ Κτησιφῶντα διατρίβων ἤκουσε τὴν
[8]   μικρὸν ὑποβρυχίους δῦναι ἅπαντας. ~οἶδα  δέ   ποτε παραπλεύσας καὶ αὐτὸς Χελιδονέας
[2]   καὶ παραδακρῦσαι οὐκ ἀγεννές. οὗτος  δὲ   πρὸς τῷ μελάγχρους εἶναι καὶ
[5]   δὲ ἀνέχει τὴν κεραίαν, οἵῳ  δὲ   προτόνῳ συνέχεται, ὡς δὲ
[23]   καὶ ἀλεκτρυὼν Νομαδικός· οἱ  δὲ   σκευάζοντες ἕκαστα σοφισταί τινες περὶ
[27]   βραχεῖ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων. ~ἵνα  δέ   σοι καὶ τούτους ἀφῶ, τό
[44]   ἑώρων ἄν, καὶ τὰς πηγὰς  δὲ   τὰς Νείλου μόνος ἂν ἠπιστάμην
[24]   ἀργύρῳ τοσούτῳ χρωμένους. τῇ πόλει  δὲ   ταῦτα ἐξαίρετα παρ´ ἐμοῦ ὑπῆρξεν
[35]   πλησίον τοῦ κινδύνου γενόμενος; σοὶ  δὲ   τί δοκεῖ, Τιμόλαε; (ΤΙΜΟΛΑΟΣ)
[44]   καὶ ἀθέατος εἶναι εἰσιών. εἰ  δέ   τι ἐν Ἰνδοῖς Ὑπερβορέοις
[35]   αὐτοῖς. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ λέγεις. σὺ  δὲ   τί, Λυκῖνε, δοκιμάζεις; (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[31]   δὲ ἐχέτω τὸ δεξιόν. οὑτοσὶ  δὲ   Τιμόλαος ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τετάξεται.
[42]   ἦν τοῦ Γύγου, τὸν  δέ   τινα ὡς ἰσχύειν ὑπὲρ ἄνδρας
[23]   πέμματα καὶ χυμοὺς ἔχοντες. εἰ  δέ   τινι προπίοιμι σκύφον φιάλην
[44]   Συρίᾳ δειπνῆσαι ἐν Ἰταλίᾳ. εἰ  δέ   τις ἐχθρὸς εἴη, ἀμύνασθαι καὶ
[22]   μὲν οὐδ´ ἐπιβλέψομαι ἐνίους, εἰ  δέ   τις πένης, οἷος ἦν ἐγὼ
[31]   Σάμιππε, ἡγήσομαι τῶν ἱππέων, Λυκῖνος  δὲ   τὸ δεξιὸν κέρας ἐχέτω. δίκαιος
[34]   ἐμὲ Τιμόλαος· ἐπὶ πᾶσι  δὲ   τὸ ἱππικὸν ἄγε σύ,
[35]   ἀπιέναι τὴν ἐπὶ Κτησιφῶντος, ἡμᾶς  δὲ   τὸ ἱππικὸν αὐτοῦ μένειν τὴν
[19]   μὲν ὑμέτερα μέτρια, τὸ μειράκιον  δὲ   τὸ ὡραῖον ἀποπνιγήσεται ἄθλιον νεῖν
[27]   μὲν οὐδὲ βαδίζειν δυναμένους, ἐνίους  δὲ   τυφλοὺς τῶν ἐντοσθιδίων τι
[2]   Ἑλληνιστὶ μέν, ἐς τὸ πάτριον  δὲ   τῷ ψόφῳ καὶ τῷ τῆς
[30]   οὖσαν καὶ τὸ διάδημα. σὺ  δὲ   τῶν ἐρρωμένων τούτων τινὰ ποίησον
[25]   ἐκ τοῦ Κεραμεικοῦ. ~τοῖς φίλοις  δὲ   ὑμῖν, Σαμίππῳ μὲν εἴκοσι μεδίμνους
[5]   ναυπηγός τὸ μῆκος, εὖρος  δὲ   ὑπὲρ τὸ τέταρτον μάλιστα τούτου,
[45]   πεφορτισμένος κατὰ δάκτυλον ἕνα; μᾶλλον  δὲ   ὑπερπαίει ἀριθμός, καὶ δεήσει
[7]   ἀπενεχθῆναι πλαγίους ἄχρι Σιδῶνος, ἐκεῖθεν  δὲ   χειμῶνι μεγάλῳ περιπεσόντας δεκάτῃ ἐπὶ
[29]   δὲ ἀμφὶ τοὺς πεντακισχιλίους. ~ἐγὼ  δὲ   χειροτονητὸς ὑφ´ ἁπάντων προκριθεὶς ἄρχων,
[25]   Τιμολάῳ δὲ πέντε χοίνικας, Λυκίνῳ  δὲ   χοίνικα, ἀπομεμαγμένην καὶ ταύτην, ὅτι
[42]   ἄτρωτον εἶναι καὶ ἀπαθῆ, ἕτερον  δὲ   ὡς μὴ ὁρᾶσθαι τὸν περιθέμενον,
[37]   σὺ ἤδη τὸ μέρος. ἐγὼ  δέ,   ὡς ὁρᾷς, καὶ μονομαχήσω πρὸς
[30]   ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ.  δέδια   τοίνυν μὴ τοῦ σαλπιγκτοῦ ἐποτρύνοντος
[40]   βασιλέα ὄντα οὐδ´ θάνατος  δέδιε   τοὺς δορυφόρους, ἀλλ´ ἐπιστάς, ὁπόταν
[39]   τινες τῶν ἔξω τῆς ἀρχῆς.  δεδιέναι   οὖν δεῖ πάντα καὶ ὑφορᾶσθαι,
[40]   μὲν ἔτι ζῶν ἕξεις πράγματα  δεδιὼς   καὶ φροντίζων καὶ κάμνων, οἷα
[46]   μάλιστα σύ, Τιμόλαε, ὁπόταν  δέῃ   σε τὸ αὐτὸ παθεῖν τῷ
[45]   δὲ ὑπερπαίει ἀριθμός, καὶ  δεήσει   καὶ τὴν δεξιὰν συνεπιλαβεῖν. καίτοι
[30]   ἐς μέσους τοὺς πολεμίους,  δεήσει   καταδεθῆναί με πρὸς τὸ ἐφίππιον,
[44]   ὥσπερ οἱ ὄφεις. οὐδὲν γὰρ  δεήσει   με ταῦτα ἔχοντα· πάντα γὰρ
[22]   ὅσον ἥδιστος, φίλων πρόσοδοι καὶ  δεήσεις   καὶ τὸ ἅπαντας ὑποπτήσσειν καὶ
[39]   ἔξω τῆς ἀρχῆς. δεδιέναι οὖν  δεῖ   πάντα καὶ ὑφορᾶσθαι, καὶ ὅλως
[39]   ἀηδία πολλή, καὶ χρηματίζειν  δεῖ   τοῖς παρὰ τῶν πολεμίων ἥκουσιν
[33]   δοκεῖ, σατράπην τῆς Ἑλλάδος κατάλιπε.  δειλὸς   γάρ εἰμι καὶ τῶν οἴκοι
[33]   Ἀποδιδράσκεις, Λυκῖνε, τὸν κατάλογον  δειλὸς   ὤν. δὲ νόμος ἀποτετμῆσθαι
[41]   βασιλείας καὶ πολέμους καὶ  δείματα   ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, εἰκότως διέβαλες,
[35]   ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀλλ´ ἐγὼ μέν φημι  δεῖν   ὑμᾶς τὸ πεζὸν ἀπιέναι τὴν
[30]   ποίησον ἵππαρχον. ἐγὼ γάρ σοι  δεινῶς   ἄφιππός εἰμι καὶ οὐδὲ ὅλως
[23]   τι περ τὸ ἀνθηρότατον. ~εἶτα  δεῖπνα   ἐπὶ χρυσοῦ— εὐτελὴς γὰρ
[44]   ἀριστήσαντα, εἰ τύχοι, ἐν Συρίᾳ  δειπνῆσαι   ἐν Ἰταλίᾳ. εἰ δέ τις
[22]   κελεύσω τὴν ὥραν ἐπὶ τὸ  δεῖπνον.   οἱ δὲ ἀποπνιγήσονται οἱ πλούσιοι
[46]   Τιμόλαε, ἀριστῶν μὲν ἐν Συρίᾳ,  δειπνῶν   δὲ ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τοῖς
[7]   ἐκεῖθεν δὲ χειμῶνι μεγάλῳ περιπεσόντας  δεκάτῃ   ἐπὶ Χελιδονέας διὰ τοῦ Αὐλῶνος
[19]   (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Θάρρει, Λυκῖνε. οἱ  δελφῖνες   γὰρ αὐτὸ ὑποδύντες ἐξοίσουσιν ἐπὶ
[19]   Ἀδειμάντου οἰκέτην τὸν νεώνητον ἀπορήσειν  δελφῖνος   ἐρωτικοῦ; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Καὶ σὺ γάρ,
[19]   παιδίον ἐς τὸν Ἰσθμὸν ἐπὶ  δελφῖνος   ὁμοίως προσκομισθῆναι, τὸν δὲ Ἀδειμάντου
[46]   ποιοῦντες. ἄλλως τε οὐκ ἂν  δεξαίμην   πλουτήσας ἐπ´ ὀλίγον ὑπηνέμιόν τινα
[21]   οὕτω βαρὺ ἔκπωμα; σὺ  δέξῃ   παρ´ αὐτοῦ ἀμογητὶ οὐ σκύφον,
[9]   κάτω, οὓς ἔδει τὴν Κρήτην  δεξιὰν   λαβόντας ὑπὲρ τὴν Μαλέαν πλεύσαντας
[45]   ἀριθμός, καὶ δεήσει καὶ τὴν  δεξιὰν   συνεπιλαβεῖν. καίτοι ἑνὸς τοῦ ἀναγκαιοτάτου
[34]   πρῶτος, Λυκῖνε, διάβαινε τὸ  δεξιὸν   ἄγων, εἶτα ἐγὼ καὶ μετ´
[33]   εὔστοχα. ὥστε ἄλλῳ παραδοὺς τὸ  δεξιὸν   ἐμὲ Ἀντίπατρόν τινα ἔασον ἐπὶ
[36]   ἅπασα τῶν βαρβάρων ἐπὶ τὸ  δεξιὸν   ἡμῶν ἐλαύνουσιν, ὥστε, Λυκῖνε,
[31]   τῶν ἱππέων, Λυκῖνος δὲ τὸ  δεξιὸν   κέρας ἐχέτω. δίκαιος δ´ ἂν
[31]   ἵππου, Λυκῖνος δὲ ἐχέτω τὸ  δεξιόν.   οὑτοσὶ δὲ Τιμόλαος ἐπὶ τοῦ
[7]   μοι, χρηστὸς ἀνὴρ καὶ προσομιλῆσαι  δεξιός.   ἔφη δὲ ἀπὸ τῆς Φάρου
[31]   Ἀδείμαντε, τοὺς ἱππέας, εἰ  δέξονται   ἄρχοντά σε σφῶν γενέσθαι. ὅτῳ
[1]   Τιμόλαον διαλάθοι, κἂν εἰς Κόρινθον  δέοι   ἀπνευστὶ θέοντα ἀπιέναι διὰ τοῦτο;
[46]   τοὺς ἄλλους. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλ´ οὐ  δέομαι   εὐχῆς ἐγώ. ἥκομεν γὰρ δὴ
[39]   οὐδεὶς ἀληθής, ἀλλὰ πρὸς τὸ  δέος   ἅπαντες πρὸς τὴν ἐλπίδα
[4]   οἶδε τὴν ὁδὸν Ἀδείμαντος, καὶ  δέος   οὐδὲν μὴ ἀπολειφθεὶς ἡμῶν ἀποβουκοληθῇ.
[13]   ὁπόσην ἀποφέρει ναῦς τῷ  δεσπότῃ   ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κατ´
[14]   γὰρ ἔτι ἑνὸς πλοίου τουτουὶ  δεσπότης   ὢν παρήκουες βοώντων, εἰ πέντε
[7]   τὸν Πρωτέα. ~ἠκούσατε δὲ ὅπως  δεῦρο   κατήγαγε τὸ πλοῖον, οἷα ἔπαθον
[36]   καὶ τοῖς μετὰ σαυτοῦ παρακελεύου  δέχεσθαι   τὴν ἐπέλασιν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) τῆς
[28]   ἐκείνων πρὸς οὐδὲν ἀνανευόντων. αἰτῶ  δὴ   βασιλεὺς γενέσθαι οὐχ οἷος Ἀλέξανδρος
[36]   ἀποφανεῖσθαι τὴν γνώμην. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Πρόσιμεν  δή,   εἴ σοι δοκεῖ. καὶ ὅπως
[17]   οὐδὲ ἐρωτᾶν οἶμαι, ὅς γε  δὴ   ἐν τῇ νηῒ τὸν ἕτερον
[7]   διὰ τοῦ Αὐλῶνος ἐλθεῖν, ἔνθα  δὴ   παρὰ μικρὸν ὑποβρυχίους δῦναι ἅπαντας.
[45]   εἰπέ μοι καὶ τόδε, τί  δή   ποτε οὐχ εἷς δακτύλιος ἅπαντα
[29]   ᾔτησας, ἄρχειν ἀσπίδος τοσαύτης ἄριστος  δὴ   προκριθεὶς ὑπὸ τῶν πεντακισμυρίων. τοιοῦτον
[46]   δέομαι εὐχῆς ἐγώ. ἥκομεν γὰρ  δὴ   πρὸς τὸ Δίπυλον, καὶ
[8]   τοῦ νότου· κατ´ ἐκεῖνο γὰρ  δὴ   συμβαίνει μερίζεσθαι τὸ Παμφύλιον ἀπὸ
[20]   τῶν ἀγώνων ἕνεκα, εἴ ποτε  δὴ   τὰ Ἴσθμια ἐπιδημήσαιμι, καὶ τὸ
[24]   νῦν πλούσιοι πρὸς ἐμὲ Ἶροι  δηλαδὴ   ἅπαντες, καὶ οὐκέτι τὸ ἀργυροῦν
[14]   πάντα καὶ ἀνώλεθρα, οὐδὲ ὄψει  δηλαδὴ   τοὺς φίλους. σὺ μὲν οὖν
[14]   εἰ καί, ναυκλήρων ἄριστε,  δῆλος   εἶ ἀφόρητος ἡμῖν τότε γενησόμενος.
[16]   τῷ πλούτῳ καὶ τῇ εὐχῇ,  δηλώσει   γὰρ οἷος ἂν καὶ πλουτήσας
[43]   τοῖς ὡραίοις καὶ γυναιξὶ καὶ  δήμοις   ὅλοις καὶ μηδένα εἶναι ἀνέραστον
[22]   αὐτοῖς δὲ καὶ Κλεαίνετος καὶ  Δημόκριτος   οἱ πάνυ, καὶ προσελθοῦσιν γε
[24]   τῷ δὲ μετοίκῳ ἥμισυ τούτων,  δημοσίᾳ   δὲ ὅσα ἐς κάλλος θέατρα
[29]   ὥσπερ ὅταν ἴδῃ τις αὐτὸς  δι´   αὑτοῦ κτησάμενος τὴν δυναστείαν. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[9]   εἶναι ἐν Ἰταλίᾳ. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Νὴ  Δία,   θαυμάσιόν τινα φὴς κυβερνήτην τὸν
[1]   ὀψομένους τὸ πλοῖον. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Νὴ  Δία,   καὶ Ἀδείμαντος Μυρρινούσιος εἵπετο
[37]   ἀναδῦναι πάντως αἰσχρόν. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Νὴ  Δία   καὶ τετρώσῃ αὐτίκα μάλα πρὸς
[32]   ἄρχοντας ἀπολιπόντες προχωρῶμεν ἐπὶ Συρίας  διὰ   Καρίας, εἶτα Λυκίας καὶ Παμφυλίας
[34]   ἄγε σύ, Ἀδείμαντε. καὶ  διὰ   μὲν τῆς Μεσοποταμίας οὐδεὶς ἀπήντηκεν
[1]   ἐχόμενος αὐτοῦ ἀμφοτέραις, καί με  διὰ   τῆς ἀποβάθρας ὅλης παρέπεμψε χειραγωγῶν
[32]   δὲ ἤδη τὴν ἐπὶ Κορίνθου  διὰ   τῆς ὀρεινῆς ἐπευξάμενοι τῷ βασιλείῳ
[9]   δὲ ἅπαξ τῆς ὀρθῆς ἐκπεσόντας  διὰ   τοῦ Αἰγαίου πλεύσαντας ἑβδομηκοστῇ ἀπ´
[7]   μεγάλῳ περιπεσόντας δεκάτῃ ἐπὶ Χελιδονέας  διὰ   τοῦ Αὐλῶνος ἐλθεῖν, ἔνθα δὴ
[1]   Κόρινθον δέοι ἀπνευστὶ θέοντα ἀπιέναι  διὰ   τοῦτο; οὕτω φιλοθεάμων σύ γε
[15]   Ἶσίν τις εἶδεν. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ὁρᾷς;  διὰ   τοῦτο ὤκνουν εἰπεῖν ἐνενόουν,
[4]   καὶ θαυμάζοντες ἀνιόντα τὸν ναύτην  διὰ   τῶν κάλων, εἶτα ἐπὶ τῆς
[34]   προσαξόμενοι, σὺ πρῶτος, Λυκῖνε,  διάβαινε   τὸ δεξιὸν ἄγων, εἶτα ἐγὼ
[32]   διαρκῆ καὶ τὰ ἄλλα πάντα—  διαβάλωμεν   τὸν Αἰγαῖον ἐς τὴν Ἰωνίαν,
[44]   χίλια νέον ἐκ νέου γιγνόμενον  διαβιῶναι   ἀμφὶ τὰ ἑπτακαίδεκα ἔτη ἀεὶ
[40]   ἰδιώταις καὶ πυρετὸς οὐ  διαγιγνώσκει   σε βασιλέα ὄντα οὐδ´
[27]   ὁρᾷς πολλοὺς τῶν πλουσίων κακοδαιμόνως  διάγοντας   ὑπὸ τῶν ἀλγηδόνων, τοὺς μὲν
[37]   κεφαλὴν ἀποτεμὼν καὶ ἀφελὼν τὸ  διάδημα   βασιλεὺς ἤδη γέγονα προσκυνούμενος ὑφ´
[40]   ἄγει οἰμώζοντα οὐκ αἰδούμενος τὸ  διάδημα;   σὺ δὲ οὕτως ὑψηλὸς
[30]   τιάραν ὀρθὴν οὖσαν καὶ τὸ  διάδημα.   σὺ δὲ τῶν ἐρρωμένων τούτων
[46]   ἀπὸ τῶν θησαυρῶν τε καὶ  διαδημάτων   ὥσπερ ἐξ ἡδίστου ὀνείρατος ἀνεγρόμενοι
[4]   ἐπὶ τῆς κεραίας ἄνω ἀσφαλῶς  διαθέοντα   τῶν κεροιάκων ἐπειλημμένον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ
[21]   δὲ μὴ σιωπήσῃ, καὶ τοὺς  διακόνους   αὐτούς. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ὅρα μόνον μὴ
[29]   καὶ ἡγοῦ τῶν στρατιωτῶν καὶ  διακόσμει   τό τε ἱππικὸν καὶ τοὺς
[1]   θέαμά τι τῶν παραδόξων Τιμόλαον  διαλάθοι,   κἂν εἰς Κόρινθον δέοι ἀπνευστὶ
[46]   παθεῖν τῷ Ἰκάρῳ τῆς πτερώσεως  διαλυθείσης   καταπεσόντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαμαὶ
[24]   ἐμοῦ ὑπῆρξεν ἄν, αἱ μὲν  διανομαὶ   κατὰ μῆνα ἕκαστον δραχμαὶ τῷ
[33]   τῆς Ἑλλάδος, μή με καὶ  διαπείρῃ   τις οἰστῷ ἄθλιον βαλὼν ἐς
[32]   σῖτος ἱκανὸς καὶ τὰ πλοῖα  διαρκῆ   καὶ τὰ ἄλλα πάντα— διαβάλωμεν
[35]   στρατιώταις κάθησαι περὶ τοῦ πολέμου  διασκοπούμενος;   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Εὖ γε ὑπέμνησας. ἐγὼ
[34]   βασιλεὺς δὲ περὶ Κτησιφῶντα  διατρίβων   ἤκουσε τὴν ἔφοδον, εἶτα εἰς
[21]   καὶ πλουτῶν ἄθλιος ἀπόλῃ λιμῷ  διαφθαρεὶς   πολυτελεῖ. ~(ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τὰ σὰ ῥυθμιεῖς
[35]   ἱππικὸν αὐτοῦ μένειν τὴν Βαβυλῶνα  διαφυλάξοντας.   (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδειλιᾷς καὶ σύ,
[36]   μηδὲ πληγὰς λαμβάνωμεν ἀκροβολίζεσθαι αὐτοῖς  διδόντες.   καὶ ἐπειδὴ ἐς χεῖρας ἤδη
[41]   δείματα ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, εἰκότως  διέβαλες,   οὐκ αἰτήσομαι. ἀβέβαια γὰρ ταῦτά
[33]   ποταμὸς ἔζευκται καὶ κατόπιν ὁπόσα  διεληλύθαμεν   ἀσφαλῶς ἔχει καὶ πάντα ὕπαρχοι
[16]   λοιπόν ἐστιν πρὸς τὸ ἄστυ,  διελόμενοι   τετραχῆ τὴν ὁδὸν κατὰ τοὺς
[37]   αὐτόν τε καὶ τὸν ἵππον  διέπειρα   τὴν λόγχην ἀφείς, εἶτα τὴν
[15]   οἱ φίλοι τεττάρων ἕκαστος ὀβολῶν  διεπλεύσαμεν,   καὶ οὐδὲν ἐδυσχέραινες ἡμᾶς συμπλέοντας,
[7]   ἀκούσαιμεν. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) ναύκληρος αὐτὸς  διηγεῖτό   μοι, χρηστὸς ἀνὴρ καὶ προσομιλῆσαι
[32]   τῆς ὀρεινῆς ἐπευξάμενοι τῷ βασιλείῳ  Διί·   κἀπειδὰν τἀν τῇ Ἑλλάδι πάντα
[39]   παρὰ τῶν πολεμίων ἥκουσιν  δικάζειν   καταπέμπειν τοῖς ὑπηκόοις ἐπιτάγματα,
[31]   δὲ τὸ δεξιὸν κέρας ἐχέτω.  δίκαιος   δ´ ἂν εἴην τυχεῖν παρὰ
[24]   πινάκιον τὸν σκύφον ἐπιδείξεται  Διόνικος   ἐν τῇ πομπῇ, καὶ μάλιστα
[9]   ἐκεῖνον, καί τινα λαμπρὸν ἀστέρα  Διοσκούρων   τὸν ἕτερον ἐπικαθίσαι τῷ καρχησίῳ
[24]   τὴν θάλατταν ἄχρι πρὸς τὸ  Δίπυλον   ἥκειν κἀνταῦθά που λιμένα εἶναι
[46]   ἥκομεν γὰρ δὴ πρὸς τὸ  Δίπυλον,   καὶ βέλτιστος οὑτοσὶ Σάμιππος
[17]   ὅσον ἡμιστάδιον τὸ πρὸ τοῦ  Διπύλου   ἐπιλήψομαι τῇ εὐχῇ, καὶ τοῦτο
[27]   γὰρ οὐκ ἂν ἕλοιο πλουτῶν  δὶς   τοσοῦτον πλοῦτον ὅμοια πάσχειν Φανομάχῳ
[22]   ἵππους καὶ παῖδας ὡραίους ὅσον  δισχιλίους,   ἐξ ἁπάσης ἡλικίας τι
[39]   παρ´ ὅσον ἐκεῖνος μὲν ἐτρύφα  διτάλαντα   χρύσεα ἐκπώματα προπίνων τοῖς συμπόταις,
[20]   κοῦφα ὡς τὰ Ἐχεκράτους, ἀλλὰ  διτάλαντον   ἕκαστον τὴν ὁλκήν. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Εἶτα
[4]   τοῦτο δοκεῖ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Καὶ μάλα  δοκεῖ,   ἤν πως ἀνεῳγυῖαν ἔτι τὴν
[36]   ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Πρόσιμεν δή, εἴ σοι  δοκεῖ.   καὶ ὅπως ἄνδρες ἀγαθοὶ ἐν
[4]   ὅμως, εἰ καὶ Σαμίππῳ τοῦτο  δοκεῖ.   (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Καὶ μάλα δοκεῖ, ἤν
[33]   ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἐμέ, βασιλεῦ, εἰ  δοκεῖ,   σατράπην τῆς Ἑλλάδος κατάλιπε. δειλὸς
[31]   ἄρχοντά σε σφῶν γενέσθαι. ὅτῳ  δοκεῖ,   ἱππεῖς, Ἀδείμαντον ἱππαρχεῖν, ἀνατεινάτω
[35]   κινδύνου γενόμενος; σοὶ δὲ τί  δοκεῖ,   Τιμόλαε; (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἁπάσῃ τῇ
[43]   ἐπιμεμηνέναι μοι καὶ εὐδαίμονα εἶναι  δοκεῖν,   εἴ τινα καὶ μόνον προσβλέψαιμι
[17]   ἔχει. χρὴ δὲ καὶ Λυκίνῳ  δοκεῖν.   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἀλλὰ πλουτῶμεν, εἰ τοῦτο
[11]   μικρὸν οὐδὲ εὐκαταφρόνητον πρᾶγμα, ὡς  δοκεῖς,   ἀνακυκλῶν. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Οὐδέν, Λυκῖνε,
[35]   γὰρ Ἀθήνησιν, μακάριε, εἶναι  δοκεῖς,   ὃς ἀμφὶ Βαβυλῶνα ἐν τῷ
[40]   δορυφόρους, ἀλλ´ ἐπιστάς, ὁπόταν αὐτῷ  δοκῇ,   ἄγει οἰμώζοντα οὐκ αἰδούμενος τὸ
[17]   καιρὸς καλῇ, εὔξομαι ἅπερ ἂν  δοκῇ.   εἰ μὲν γὰρ Ἀδείμαντος βούλεται,
[16]   ἑκάστῳ σταδίους αἰτῶμεν ἅπερ ἂν  δοκῇ   παρὰ τῶν θεῶν. οὕτω γὰρ
[35]   σὺ δὲ τί, Λυκῖνε,  δοκιμάζεις;   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἐγώ σοι φράσω. ἐπειδὴ
[28]   θεοί, καὶ τὰ μέγιστα εἶναι  δοκοῦντα,   καὶ νόμος τῆς εὐχῆς
[39]   πρὸς τὴν ἐλπίδα εὖνοι  δοκοῦντες   εἶναι. ἀπόλαυσις μέν γε οὐδὲ
[17]   βασκαίνειν ἐν ταῖς κοιναῖς εὐτυχίαις  δοκῶ.   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τίς γοῦν πρῶτος ἄρξεται;
[37]   αὐτοῖς ἔδοξα ἐπελαύνεσθαι. καί μοι  δοκῶ,   ἢν βιάζωνται, αὐτομολήσειν προσδραμὼν ἐς
[39]   Λυκῖνε; οἷά σοι ᾐτῆσθαι  δοκῶ;   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Παρὰ πολύ, θαυμασιώτατε
[39]   οὐδὲ ὄναρ τῶν ἡδέων, ἀλλὰ  δόξα   μόνη καὶ πορφυρὶς χρυσῷ ποικίλη
[29]   ἁπάντων προκριθεὶς ἄρχων, ἄριστος εἶναι  δόξας   ἀνθρώπων ἡγεῖσθαι καὶ πράγμασι χρῆσθαι.
[11]   ὑμᾶς. οὕτω γὰρ μειρακιῶδες ὑμῖν  δόξει   τὸ φρόντισμα. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Μῶν ἐρωτικόν
[44]   ἔξω βέλους ὑπεραιωρούμενον; καὶ εἰ  δόξειέ   μοι, προσθέμενος ἂν τοῖς ἡττημένοις
[22]   αὐτοὶ ποιοῦσιν. ἐγὼ δέ, ὁπόταν  δόξῃ,   προκύψας ὥσπερ ἥλιος ἐκείνων
[36]   σαλπιγκτής, ἀλαλάξαντες καὶ τὰ  δόρατα   κρούσαντες πρὸς τὰς ἀσπίδας ἐπείγεσθε
[39]   λευκὴ περὶ τῷ μετώπῳ καὶ  δορυφόροι   προϊόντες, τὰ δ´ ἄλλα κάματος
[40]   οὐδ´ θάνατος δέδιε τοὺς  δορυφόρους,   ἀλλ´ ἐπιστάς, ὁπόταν αὐτῷ δοκῇ,
[42]   βούλομαι τὸν Ἑρμῆν ἐντυχόντα μοι  δοῦναι   δακτυλίους τινὰς τοιούτους τὴν δύναμιν,
[24]   μὲν διανομαὶ κατὰ μῆνα ἕκαστον  δραχμαὶ   τῷ μὲν ἀστῷ ἑκατόν, τῷ
[10]   τὸν Μυρρινούσιον τὸν Στρομβίχου. (ΛΥΚΙΝΟΣ)  Δυεῖν   θάτερον, δυσχεραίνει καθ´ ἡμῶν
[7]   ἔνθα δὴ παρὰ μικρὸν ὑποβρυχίους  δῦναι   ἅπαντας. ~οἶδα δέ ποτε παραπλεύσας
[42]   ἄχθος ἅμα μυρίοι κινῆσαι μόλις  δύναιντο,   τοῦτο ἐμὲ ῥᾳδίως μόνον ἀνατίθεσθαι,
[14]   καὶ τὸ μέγιστον οὐδὲ καταδῦναι  δυνάμενα,   καὶ τάχα σοι πεντάκις ἐξ
[44]   ἐστὶ μήτε ἀπολέσθαι μήτε ἐπιβουλευθῆναι  δυναμένη,   καὶ μάλιστα μεθ´ ὑγιείας ἐν
[45]   ὅλα κινεῖν ἄκρῳ τῷ δακτύλῳ  δυνάμενον,   ἐπέραστον πᾶσι, καὶ ταῦτα φαλακρὸν
[27]   ἀλγηδόνων, τοὺς μὲν οὐδὲ βαδίζειν  δυναμένους,   ἐνίους δὲ τυφλοὺς τῶν
[42]   δοῦναι δακτυλίους τινὰς τοιούτους τὴν  δύναμιν,   ἕνα μὲν ὥστε ἀεὶ ἐρρῶσθαι
[28]   αἰτῶν καὶ μεμετρημένον χρυσίον. ἀλλὰ  δύνανται   γὰρ πάντα οἱ θεοί, καὶ
[15]   θεῶν ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ἀκμῆτες  δύνασθαι   νεῖν; καίτοι πρῴην καὶ ἐς
[42]   ἀφαιρουμένου, ταῦτα ἀμφότερα εἷς δακτύλιος  δυνάσθω.   ~τὸ δὲ μέγιστον ἄλλος τις
[29]   αὐτὸς δι´ αὑτοῦ κτησάμενος τὴν  δυναστείαν.   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Παπαῖ, Σάμιππε, οὐδὲν
[45]   οὐχ εἷς δακτύλιος ἅπαντα ταῦτα  δύναταί   σοι, ἀλλὰ τοσούτους περιημμένος βαδιῇ
[41]   τι ἂν εὐθῦναί τις  δυνηθείη.   χρυσὸν μὲν οὖν καὶ θησαυροὺς
[46]   οὖν, ὡς τὸ εἰκός, καὶ  δυσάρεστοι   ἔσεσθε τὰ ἐπὶ τῆς οἰκίας,
[10]   Στρομβίχου. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Δυεῖν θάτερον,  δυσχεραίνει   καθ´ ἡμῶν ἐκκεκώφωται. Ἀδείμαντος
[13]   οἰκέτας ἐκπέμπων. εἶτα ἐκ τῶν  δώδεκα   ἐκείνων ταλάντων οἰκίαν τε ἤδη
[13]   τὴν μισθοφορίαν. δέ μοι,  Δώδεκα,   ἔφη, Ἀττικὰ τάλαντα, εἰ πρὸς
[31]   τῶν μεγίστων τοσούτοις σε μεδίμνοις  δωρησάμενος   ἐπισήμου χρυσίου. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Καὶ αὐτοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007