HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  41 formes différentes pour 117 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[17]   ἅπερ ἂν δοκῇ. εἰ μὲν  γὰρ   Ἀδείμαντος βούλεται, οὐδὲ ἐρωτᾶν οἶμαι,
[35]   ἐς τὸ ἄστυ. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἔτι  γὰρ   Ἀθήνησιν, μακάριε, εἶναι δοκεῖς,
[5]   τὴν Ἶσιν ἑκατέρωθεν. μὲν  γὰρ   ἄλλος κόσμος, αἱ γραφαὶ καὶ
[15]   πάλιν ἐπὶ τῆς νεώς. πολὺ  γὰρ   ἄμεινον τοῖς ναύταις προσλαλεῖν
[16]   δοκῇ παρὰ τῶν θεῶν. οὕτω  γὰρ   ἂν ἡμᾶς τε κάματος
[12]   κατατίθει φέρων τὸν πλοῦτον. ἄξιον  γὰρ   ἀπολαῦσαι τὸ μέρος φίλους ὄντας
[45]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐδέν, Τιμόλαε. οὐδὲ  γὰρ   ἀσφαλὲς ἐναντιοῦσθαι ἀνδρὶ πτηνῷ καὶ
[3]   ἐστιν Αἰγυπτίοις κόμη. ἅπαντες  γὰρ   αὐτὴν οἱ ἐλεύθεροι παῖδες ἀναπλέκονται
[19]   Θάρρει, Λυκῖνε. οἱ δελφῖνες  γὰρ   αὐτὸ ὑποδύντες ἐξοίσουσιν ἐπὶ τὴν
[37]   ὑμᾶς καταλιπών. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Μηδαμῶς. κρατεῖς  γὰρ   αὐτῶν καὶ σὺ ἤδη τὸ
[44]   γῆρας ὥσπερ οἱ ὄφεις. οὐδὲν  γὰρ   δεήσει με ταῦτα ἔχοντα· πάντα
[46]   οὐ δέομαι εὐχῆς ἐγώ. ἥκομεν  γὰρ   δὴ πρὸς τὸ Δίπυλον, καὶ
[8]   καὶ τοῦ νότου· κατ´ ἐκεῖνο  γὰρ   δὴ συμβαίνει μερίζεσθαι τὸ Παμφύλιον
[1]   ἄοκνος τὰ τοιαῦτα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Τί  γὰρ   ἔδει ποιεῖν, Λυκῖνε, σχολὴν
[14]   παραμυθήσομαί σου τὸ πταῖσμα· πέντε  γάρ,   εἰ βούλει, καλλίω καὶ μείζω
[29]   τοὺς ἀνέρας τοὺς ἀσπιδιώτας· ἐθέλω  γὰρ   εἰδέναι οἷ βαδιεῖσθε τοσοῦτοι ὄντες
[28]   εὔχου. ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἐγὼ δὲ— ἠπειρώτης  γάρ   εἰμι, Ἀρκὰς ἐκ Μαντινείας, ὡς
[33]   σατράπην τῆς Ἑλλάδος κατάλιπε. δειλὸς  γάρ   εἰμι καὶ τῶν οἴκοι πολὺ
[36]   κατ´ ἐμὲ ἰσόπαλον ἔτι, Πέρσαι  γάρ   εἰσι καὶ βασιλεὺς ἐν
[16]   εὖ ποιήσοντι ἡμᾶς· παρ´ αὐτῷ  γὰρ   ἑκάστῳ ἔστω τὸ μέτρον τῆς
[44]   δεήσει με ταῦτα ἔχοντα· πάντα  γὰρ   ἐμὰ ἦν ἂν τὰ τῶν
[14]   ἀφόρητος ἡμῖν τότε γενησόμενος. ὃς  γὰρ   ἔτι ἑνὸς πλοίου τουτουὶ δεσπότης
[35]   ἥλιος πολύς, κατὰ μεσημβρίαν  γὰρ   ἤδη μάλιστα, ἐνταῦθά που ἐπὶ
[4]   (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Μηδαμῶς, ἀλλὰ προΐωμεν. εἰκὸς  γὰρ   ἤδη παρεληλυθέναι ἐκεῖνον ἀποσοβοῦντα ἐς
[20]   εἰσηγητὴς αὐτὸς γενόμενος; ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἄμεινον  γὰρ   ἦν πιθανώτερον αὐτὸ ποιεῖν καί
[19]   καταδύσεταί σοι τὸ πλοῖον, οὐ  γὰρ   ἴσον βάρος πυροῦ καὶ τοῦ
[37]   αὐτίκα μάλα πρὸς αὐτοῦ. βασιλικὸν  γὰρ   καὶ τὸ τρωθῆναι περὶ τῆς
[37]   μονομαχήσω πρὸς τὸν βασιλέα· προκαλεῖται  γάρ   με καὶ ἀναδῦναι πάντως αἰσχρόν.
[11]   ἔγωγε εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς. οὕτω  γὰρ   μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει τὸ φρόντισμα.
[6]   τὰ τηλικαῦτα πηδάλια περιστρέφων· ἐδείχθη  γάρ   μοι ἀναφαλαντίας τις, οὖλος, Ἥρων,
[12]   κατέστησα ἐς τὸ ἀσφαλές. περιμετροῦντος  γάρ   μου τῆς ἀγκύρας τὸ πάχος
[2]   παρέστηκε δακρύων, ὥσπερ εἴωθε. ταχύδακρυς  γὰρ   ἀνὴρ ἐς τὰ ἐρωτικά.
[23]   ~εἶτα δεῖπνα ἐπὶ χρυσοῦ— εὐτελὴς  γὰρ   ἄργυρος καὶ οὐ κατ´
[32]   Ἑλλάδι πάντα ἤδη χειρωσώμεθα— οὐδεὶς  γὰρ   ἐναντιωθησόμενος ἡμῖν τὰ ὅπλα
[37]   τῆς τύχης. ἐπ´ ἐμὲ  γὰρ   οἱ ἱππεῖς ἅπαντες καὶ μόνος
[26]   ὁπόσον χρόνον βιώσει πλουτῶν. τίς  γὰρ   οἶδεν εἰ ἔτι παρακειμένης σοι
[39]   Βαβυλῶνι εὐωχεῖσθαι τὰ ἐπινίκια— ἑκστάδιος  γὰρ   οἶμαί σοι ἀρχή— Τιμόλαον
[16]   πλούτῳ καὶ τῇ εὐχῇ, δηλώσει  γὰρ   οἷος ἂν καὶ πλουτήσας ἐγένετο.
[15]   ἡμεῖς γε προσνηξόμεθα ὑμῖν. μὴ  γὰρ   οἴου σοὶ μὲν εἶναι ῥᾴδιον
[11]   ἀποβλέποντα. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Τίς αὕτη; μὴ  γὰρ   ὀκνήσῃς εἰπεῖν, εἰ μή τίς
[11]   Μῶν ἐρωτικόν τί ἐστιν; οὐδὲ  γὰρ   οὐδὲ τοῦτο ἀμυήτοις ἡμῖν ἐξαγορεύσεις,
[10]   καθ´ ἡμῶν ἐκκεκώφωται. Ἀδείμαντος  γάρ,   οὐκ ἄλλος τίς ἐστι. Πάνυ
[27]   ἐντοσθιδίων τι ἀλγοῦντας; ὅτι μὲν  γὰρ   οὐκ ἂν ἕλοιο πλουτῶν δὶς
[40]   ὑπὸ σεαυτοῦ εὐδαιμονίζεσθαι. ~καὶ  γὰρ   οὖν καὶ τόδε πῶς οὐ
[28]   καὶ μεμετρημένον χρυσίον. ἀλλὰ δύνανται  γὰρ   πάντα οἱ θεοί, καὶ τὰ
[36]   προδώσετε τὸ πάτριον φρόνημα. ἤδη  γάρ   που καὶ οἱ πολέμιοι ἐπιλαμβάνουσιν.
[26]   πρὸς τὰ τοιαῦτα δαίμονος; ἀκούεις  γάρ   που τὸν Κροῖσον καὶ τὸν
[39]   Πέπαυσο ἤδη, Σάμιππε. καιρὸς  γὰρ   σὲ ἤδη μὲν νενικηκότα τηλικαύτην
[30]   φίλον, ἀκολούθει μεθ´ ἡμῶν. ἵππαρχον  γάρ   σε τῶν πεντακισχιλίων ἀποφανῶ. (ΛΥΚΙΝΟΣ)
[30]   τούτων τινὰ ποίησον ἵππαρχον. ἐγὼ  γάρ   σοι δεινῶς ἄφιππός εἰμι καὶ
[39]   καὶ μεθ´ ἡμέραν· οὐ μόνον  γάρ   σοι τὰ παρὰ τῶν πολεμίων
[41]   εἰκότως διέβαλες, οὐκ αἰτήσομαι. ἀβέβαια  γὰρ   ταῦτά γε καὶ πολλὰς τὰς
[1]   πλήθει τῶν θεατῶν. ἄχρι μὲν  γὰρ   τῆς νεὼς ἅμα ἤλθομεν καὶ
[19]   δελφῖνος ἐρωτικοῦ; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Καὶ σὺ  γάρ,   Τιμόλαε, μιμῇ Λυκῖνον καὶ ἐπιμετρεῖς
[18]   κερδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν. ἔστω  γὰρ   τὸ πλοῖον καὶ τὰ ἐν
[15]   τὴν ἀποβάθραν προεισελθὼν ἀφαιρεῖς; ὑπερμαζᾷς  γάρ,   Ἀδείμαντε, καὶ ἐς τὸν
[29]   καὶ πράγμασι χρῆσθαι. ὡς τοῦτό  γε   αὐτὸ ἡδύ, μείζω εἶναι τῶν
[22]   Δημόκριτος οἱ πάνυ, καὶ προσελθοῦσιν  γε   αὐτοῖς καὶ πρὸ τῶν ἄλλων
[17]   βούλεται, οὐδὲ ἐρωτᾶν οἶμαι, ὅς  γε   δὴ ἐν τῇ νηῒ τὸν
[29]   αὐτὸ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων σύ  γε   ᾔτησας, ἄρχειν ἀσπίδος τοσαύτης ἄριστος
[1]   διὰ τοῦτο; οὕτω φιλοθεάμων σύ  γε   καὶ ἄοκνος τὰ τοιαῦτα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ)
[41]   οὐκ αἰτήσομαι. ἀβέβαια γὰρ ταῦτά  γε   καὶ πολλὰς τὰς ἐπιβουλὰς ἔχοντα
[39]   εὖνοι δοκοῦντες εἶναι. ἀπόλαυσις μέν  γε   οὐδὲ ὄναρ τῶν ἡδέων, ἀλλὰ
[15]   ἀποβάθραν προεισελθών. (ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν ἡμεῖς  γε   προσνηξόμεθα ὑμῖν. μὴ γὰρ οἴου
[28]   οὐκ αἰτήσω μοι γενέσθαι, ἥν  γε   τοῖς πολίταις ἐπιδείξασθαι ἀδύνατον, οὐδὲ
[27]   σοι καὶ τούτους ἀφῶ, τό  γε   ὑγιαίνειν ἐχέγγυον οἴει σοι γενήσεσθαι
[35]   τοῦ πολέμου διασκοπούμενος; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Εὖ  γε   ὑπέμνησας. ἐγὼ δὲ νήφειν ᾤμην
[3]   τέττιγι χρυσῷ ἀνειλημμένον. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Εὖ  γε,   Τιμόλαε, ὅτι ἡμᾶς ἀναμιμνήσκεις
[37]   ἀφελὼν τὸ διάδημα βασιλεὺς ἤδη  γέγονα   προσκυνούμενος ὑφ´ ἁπάντων; ~οἱ βάρβαροι
[46]   θησαυρῶν καὶ Βαβυλῶνος αὐτῆς τὸ  γελάσαι   μάλα ἡδέως ἐφ´ οἷς ὑμεῖς
[16]   ἐρυθριᾶν Ἀδείμαντον ἐποίησας πολλῷ τῷ  γέλωτι   ἐπικλύσας τὸ πλοῖον, ὡς ὑπέραντλον
[15]   ἐνενόουν, εἰδὼς ὅτι ἐν  γέλωτι   καὶ σκώμματι ποιήσεσθέ μου τὴν
[28]   ναῦν μὲν οὐκ αἰτήσω μοι  γενέσθαι,   ἥν γε τοῖς πολίταις ἐπιδείξασθαι
[31]   εἰ δέξονται ἄρχοντά σε σφῶν  γενέσθαι.   ὅτῳ δοκεῖ, ἱππεῖς, Ἀδείμαντον
[28]   οὐδὲν ἀνανευόντων. αἰτῶ δὴ βασιλεὺς  γενέσθαι   οὐχ οἷος Ἀλέξανδρος Φιλίππου
[37]   μηδὲ τὴν οὐλὴν ὕστερον ἄμορφον  γενέσθαι.   πλὴν ἀλλὰ ὁρᾷς ὅπως ἐπελάσας
[36]   συμμῖξαι τοῖς ἐναντίοις καὶ ἐντὸς  γενέσθαι   τῶν τοξευμάτων, ὡς μηδὲ πληγὰς
[18]   ἀριθμὸς ἅπας χρυσίον ἐπίσημον  γενέσθω,   τοσοῦτοι δαρεικοί. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Τί τοῦτο,
[28]   τριάκοντα, πιστοὶ μάλα καὶ πρόθυμοι,  γενέσθωσαν,   εἶτα κατ´ ὀλίγον τριακόσιοι προσιόντες
[27]   γε ὑγιαίνειν ἐχέγγυον οἴει σοι  γενήσεσθαι   καὶ βέβαιον; οὐχ ὁρᾷς
[14]   δῆλος εἶ ἀφόρητος ἡμῖν τότε  γενησόμενος.   ὃς γὰρ ἔτι ἑνὸς πλοίου
[21]   σοι καὶ τὸ ποτὸν χρυσὸς  γένηται   καὶ πλουτῶν ἄθλιος ἀπόλῃ λιμῷ
[14]   εὐχῆς πνεύματι. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Οὐκοῦν,  γενναῖε,   λαβόμενός μου ἄπαγε πρὸς τὸν
[29]   τῆς στρατιᾶς ἄρχειν, οὐ κληρονόμον  γενόμενον   ἄλλου πονήσαντος ἐς τὴν βασιλείαν·
[35]   Ἀδείμαντε, πλησίον τοῦ κινδύνου  γενόμενος;   σοὶ δὲ τί δοκεῖ,
[19]   σκωμμάτων, καὶ ταῦτα εἰσηγητὴς αὐτὸς  γενόμενος;   ~(ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἄμεινον γὰρ ἦν πιθανώτερον
[26]   τὸν Πολυκράτην πολύ σου πλουσιωτέρους  γενομένους   ἐκπεσόντας ἐν βραχεῖ τῶν ἀγαθῶν
[40]   τίς ἔτι ἀπόλαυσις ἀναισθήτῳ αὐτῷ  γενομένῳ;   ὁρᾷς οἷα μὲν ἔτι ζῶν
[45]   ἐν τοσούτοις ἔθνεσιν, ὅσα ὑπερέπτης,  γέροντα   ἤδη ἄνδρα οὕτω παρακεκινηκότα τὴν
[3]   ἐδόκει καλὸν εἶναι κομᾶν τοὺς  γέροντας   ἀναδουμένους κρωβύλον ὑπὸ τέττιγι χρυσῷ
[6]   κἀκεῖνα πάντα μικρός τις ἀνθρωπίσκος  γέρων   ἤδη ἔσωζεν ὑπὸ λεπτῇ κάμακι
[14]   ναυάγιον εἴργασμαι, καὶ ταῦτα ἐν  γῇ   κατὰ τὴν ἐκ Πειραιῶς ἐς
[19]   αὐτὸ ὑποδύντες ἐξοίσουσιν ἐπὶ τὴν  γῆν.   νομίζεις κιθαρῳδὸν μέν τινα
[44]   ἑπτακαίδεκα ἔτη ἀεὶ ἀποδυόμενον τὸ  γῆρας   ὥσπερ οἱ ὄφεις. οὐδὲν γὰρ
[44]   ἂν ἠπιστάμην καὶ ὅσον τῆς  γῆς   ἀοίκητον, καὶ εἴ τινες ἀντίποδες
[42]   καὶ πέτεσθαι πολὺ ἀπὸ τῆς  γῆς   ἀρθέντα, καὶ πρὸς τοῦτο εἶναί
[44]   ἡμῖν οἰκοῦσι τὸ νότιον τῆς  γῆς   ἡμίτομον ἔχοντες. ἔτι δὲ καὶ
[40]   τῶν νεκρῶν, χῶμα ὑψηλὸν ὑπὲρ  γῆς   καὶ στήλην μακρὰν πυραμίδα
[27]   σοι πραγμάτων αἴτιος θησαυρὸς  γίγνεται;   (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἀεὶ σύ μοι,
[44]   ἔτη χίλια νέον ἐκ νέου  γιγνόμενον   διαβιῶναι ἀμφὶ τὰ ἑπτακαίδεκα ἔτη
[36]   Λυκῖνε, αὐτός τε ἀνὴρ ἀγαθὸς  γίγνου   καὶ τοῖς μετὰ σαυτοῦ παρακελεύου
[2]   τοίνυν ἐγὼ Ἀδείμαντον οἶδα, οἶμαι,  γλαφυρὸν   οὕτω θέαμα ἐκεῖνος ἰδὼν μακρὰ
[45]   ἤδη ἄνδρα οὕτω παρακεκινηκότα τὴν  γνώμην,   ἐπὶ δακτυλίου μικροῦ ὀχούμενον, ὄρη
[35]   ᾤμην καὶ ὕπαρ ἀποφανεῖσθαι τὴν  γνώμην.   ~(ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Πρόσιμεν δή, εἴ σοι
[9]   ἀναδεῖξαι ἀπὸ τῆς Λυκίας, ὡς  γνωρίσαι   τὸν τόπον ἐκεῖνον, καί τινα
[17]   κοιναῖς εὐτυχίαις δοκῶ. (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Τίς  γοῦν   πρῶτος ἄρξεται; (ΛΥΚΙΝΟΣ) Σύ,
[41]   πράγμασιν χρῆσθαι εἰδότα. (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Σκόπει  γοῦν,   Λυκῖνε, εἴ τι ἐπιλήψιμον
[5]   μὲν γὰρ ἄλλος κόσμος, αἱ  γραφαὶ   καὶ τοῦ ἱστίου τὸ παράσειον
[44]   ἁπάντων ἐς κόρον. καὶ ἐπεὶ  γρὺψ   ὑπόπτερον θηρίον φοῖνιξ ὄρνεον
[42]   περιθέμενον, οἷος ἦν τοῦ  Γύγου,   τὸν δέ τινα ὡς ἰσχύειν
[33]   οἰστῷ ἄθλιον βαλὼν ἐς τὰ  γυμνὰ   περὶ Σοῦσα Βάκτρα ἡγούμενόν
[43]   καὶ ἀνὰ στόμα, ὥστε πολλὰς  γυναῖκας   οὐ φερούσας τὸν ἔρωτα καὶ
[18]   φόρτος οἱ ἔμποροι αἱ  γυναῖκες   οἱ ναῦται καὶ ἄλλο εἴ
[43]   περιθέμενον παισὶ τοῖς ὡραίοις καὶ  γυναιξὶ   καὶ δήμοις ὅλοις καὶ μηδένα
[1]   ἐγὼ ἔλεγον ὅτι θᾶττον τοὺς  γῦπας   ἕωλος νεκρὸς ἐν φανερῷ κείμενος
[26]   ἀλεκτρυόνος, ἀποφυσήσας τὸ ψυχίδιον ἄπει  γυψὶ   καὶ κόραξι πάντα ἐκεῖνα καταλιπών;
[40]   μακρὰν πυραμίδα εὔγραμμον τὰς  γωνίας   ἀπολιπών, ἐκπρόθεσμα καὶ ἀνεπαίσθητα φιλοτιμήματα.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007