HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  53 formes différentes pour 72 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Paragraphes
[35]   τὸ ἱππικὸν αὐτοῦ μένειν τὴν  Βαβυλῶνα   διαφυλάξοντας. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ) Ἀποδειλιᾷς καὶ σύ,
[34]   ἀκροπόλεις ἅνθρωποι ἐνεχείρισαν, καὶ ἐπὶ  Βαβυλῶνα   ἐλθόντες ἀπροσδόκητοι παρήλθομεν εἰς τὸ
[35]   μακάριε, εἶναι δοκεῖς, ὃς ἀμφὶ  Βαβυλῶνα   ἐν τῷ πεδίῳ πρὸ τῶν
[46]   βέλτιστος οὑτοσὶ Σάμιππος ἀμφὶ  Βαβυλῶνα   μονομαχῶν, καὶ σύ, Τιμόλαε,
[44]   πάντων ἥδιστον, αὐθημερὸν ἀγγεῖλαι ἐς  Βαβυλῶνα,   τίς ἐνίκησεν Ὀλύμπια, καὶ ἀριστήσαντα,
[39]   μὲν νενικηκότα τηλικαύτην μάχην ἐν  Βαβυλῶνι   εὐωχεῖσθαι τὰ ἐπινίκια— ἑκστάδιος γὰρ
[46]   ἱκανὸν ἀντὶ πάντων θησαυρῶν καὶ  Βαβυλῶνος   αὐτῆς τὸ γελάσαι μάλα ἡδέως
[29]   ἀσπιδιώτας· ἐθέλω γὰρ εἰδέναι οἷ  βαδιεῖσθε   τοσοῦτοι ὄντες ἐξ Ἀρκαδίας
[46]   καταπεσόντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαμαὶ  βαδίζειν   ἀπολέσαντα τοὺς δακτυλίους ἐκείνους ἅπαντας
[27]   τῶν ἀλγηδόνων, τοὺς μὲν οὐδὲ  βαδίζειν   δυναμένους, ἐνίους δὲ τυφλοὺς
[35]   Τιμόλαε; (ΤΙΜΟΛΑΟΣ) Ἁπάσῃ τῇ στρατιᾷ  βαδίζειν   ἐπὶ τοὺς πολεμίους, μηδὲ περιμένειν
[11]   με κενή τις ἔννοια μεταξὺ  βαδίζοντα   ὑπελθοῦσα παρακοῦσαι ὑμῶν ἐποίησεν ἀτενὲς
[4]   φίλον ἀπολιπόντας αὐτοὺς ἀπιέναι.  βαδίζωμεν   δ´ ὅμως, εἰ καὶ Σαμίππῳ
[45]   δύναταί σοι, ἀλλὰ τοσούτους περιημμένος  βαδιῇ   τὴν ἀριστερὰν πεφορτισμένος κατὰ δάκτυλον
[10]   καὶ θοἰμάτιον αὐτοῦ καὶ τὸ  βάδισμα   ἐκείνου, καὶ ἐν χρῷ
[5]   καταστρώματος ἐς τὸν πυθμένα,  βαθύτατον   κατὰ τὸν ἄντλον, ἐννέα πρὸς
[33]   τὰ γυμνὰ περὶ Σοῦσα  Βάκτρα   ἡγούμενόν σοι τῆς φάλαγγος. (ΣΑΜΙΠΠΟΣ)
[34]   θάλατταν οἰκοῦντες οὔτε οἱ ἀπὸ  Βάκτρων,   ἀλλ´ ἐκ τῶν πλησίον καὶ
[24]   ὅσα ἐς κάλλος θέατρα καὶ  βαλανεῖα,   καὶ τὴν θάλατταν ἄχρι πρὸς
[33]   καὶ διαπείρῃ τις οἰστῷ ἄθλιον  βαλὼν   ἐς τὰ γυμνὰ περὶ Σοῦσα
[22]   ἀξιοῦσι θυρωροὶ ἑπτὰ ἐφεστῶτες, εὐμεγέθεις  βάρβαροι,   προσαραξάτωσαν ἐς τὸ μέτωπον εὐθὺ
[38]   γέγονα προσκυνούμενος ὑφ´ ἁπάντων; ~οἱ  βάρβαροι   προσκυνείτωσαν. ὑμῶν κατὰ τὸν Ἑλλήνων
[36]   δὲ ἵππος ἅπασα τῶν  βαρβάρων   ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἡμῶν ἐλαύνουσιν,
[21]   οὐ σκύφον, ἀλλὰ Σισύφειόν τι  βάρος   ἀναδιδόντος; (ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ) Ἄνθρωπε, μή μοι
[19]   τὸ πλοῖον, οὐ γὰρ ἴσον  βάρος   πυροῦ καὶ τοῦ ἰσαρίθμου χρυσίου.
[21]   οἰνοχόος ὀρέξει πλῆρες οὕτω  βαρὺ   ἔκπωμα; σὺ δέξῃ παρ´
[29]   τοιοῦτον ἡμῖν Μαντίνεια θαυμαστὸν  βασιλέα   καὶ στρατηγὸν ἐλελήθει ἀνατρέφουσα. πλὴν
[40]   πυρετὸς οὐ διαγιγνώσκει σε  βασιλέα   ὄντα οὐδ´ θάνατος δέδιε
[37]   ὁρᾷς, καὶ μονομαχήσω πρὸς τὸν  βασιλέα·   προκαλεῖται γάρ με καὶ ἀναδῦναι
[29]   γενόμενον ἄλλου πονήσαντος ἐς τὴν  βασιλείαν·   ἐπεὶ τῷ Ἀδειμάντου θησαυρῷ παραπλήσιον
[28]   εἴ τις ἄλλος ἐκδεξάμενος τὴν  βασιλείαν   παρὰ πατρὸς ἦρξεν, ἀλλά μοι
[41]   θησαυροὺς καὶ μεδίμνους νομίσματος  βασιλείας   καὶ πολέμους καὶ δείματα ὑπὲρ
[40]   ὑψηλὸς καταπεσὼν ἀνάσπαστος ἐκ τοῦ  βασιλείου   θρόνου τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἄπει
[46]   οἰκίας εὑρίσκητε ὥσπερ οἱ τοὺς  βασιλεῖς   ὑποκρινόμενοι τραγῳδοὶ ἐξελθόντες ἀπὸ τοῦ
[32]   διὰ τῆς ὀρεινῆς ἐπευξάμενοι τῷ  βασιλείῳ   Διί· κἀπειδὰν τἀν τῇ Ἑλλάδι
[33]   Εὐφράτην ἀφικώμεθα. ~(ΛΥΚΙΝΟΣ) Ἐμέ,  βασιλεῦ,   εἰ δοκεῖ, σατράπην τῆς Ἑλλάδος
[30]   Ἀλλὰ τῆς μὲν τιμῆς,  βασιλεῦ,   χάριν οἶδά σοι καὶ ὑποκύψας
[29]   στρατηγὸν ἐλελήθει ἀνατρέφουσα. πλὴν ἀλλὰ  βασίλευε   καὶ ἡγοῦ τῶν στρατιωτῶν καὶ
[28]   πρὸς οὐδὲν ἀνανευόντων. αἰτῶ δὴ  βασιλεὺς   γενέσθαι οὐχ οἷος Ἀλέξανδρος
[34]   καὶ ἔχομεν τὴν πόλιν.  βασιλεὺς   δὲ περὶ Κτησιφῶντα διατρίβων ἤκουσε
[36]   Πέρσαι γάρ εἰσι καὶ  βασιλεὺς   ἐν αὐτοῖς. δὲ ἵππος
[37]   ἀποτεμὼν καὶ ἀφελὼν τὸ διάδημα  βασιλεὺς   ἤδη γέγονα προσκυνούμενος ὑφ´ ἁπάντων;
[13]   φοβερὸς τοῖς ναύταις καὶ μονονουχὶ  βασιλεὺς   νομιζόμενος. ἔτι δέ μοι τὰ
[31]   δὲ κατὰ μέσον, ὡς νόμος  βασιλεῦσι   τῶν Περσῶν, ἐπειδὰν αὐτοὶ συμπαρῶσι.
[29]   ἡδύ, μείζω εἶναι τῶν ἄλλων  βασιλέων   ἅτε ἀρετῇ προχειρισθέντα ὑπὸ τῆς
[39]   (ΛΥΚΙΝΟΣ) Παρὰ πολύ, θαυμασιώτατε  βασιλέων,   ἐπιπονώτερα καὶ βιαιότερα τῶν Ἀδειμάντου,
[37]   τετρώσῃ αὐτίκα μάλα πρὸς αὐτοῦ.  βασιλικὸν   γὰρ καὶ τὸ τρωθῆναι περὶ
[17]   εἰ τοῦτο ἄμεινον, μὴ καὶ  βασκαίνειν   ἐν ταῖς κοιναῖς εὐτυχίαις δοκῶ.
[26]   ἀποστερηθέντας ὧν εἶχον ὑπό τινος  βασκάνου   πρὸς τὰ τοιαῦτα δαίμονος; ἀκούεις
[27]   ἐχέγγυον οἴει σοι γενήσεσθαι καὶ  βέβαιον;   οὐχ ὁρᾷς πολλοὺς τῶν
[44]   ἦν, τοὺς πολεμοῦντας ἐπισκοπεῖν ἔξω  βέλους   ὑπεραιωρούμενον; καὶ εἰ δόξειέ μοι,
[14]   σὺ μὲν οὖν εὐπλόει,  βέλτιστε,   ἡμεῖς δὲ ἐν Πειραιεῖ καθεδούμεθα
[46]   πρὸς τὸ Δίπυλον, καὶ  βέλτιστος   οὑτοσὶ Σάμιππος ἀμφὶ Βαβυλῶνα μονομαχῶν,
[37]   ἐπελαύνεσθαι. καί μοι δοκῶ, ἢν  βιάζωνται,   αὐτομολήσειν προσδραμὼν ἐς τὴν παλαίστραν
[39]   θαυμασιώτατε βασιλέων, ἐπιπονώτερα καὶ  βιαιότερα   τῶν Ἀδειμάντου, παρ´ ὅσον ἐκεῖνος
[7]   τῆς Φάρου ἀπάραντας οὐ πάνυ  βιαίῳ   πνεύματι ἑβδομαίους ἰδεῖν τὸν Ἀκάμαντα,
[13]   εἶναι, οἷον ἄν, ὡς εὐδαίμονα  βίον   ἐπεβίωσα εὖ ποιῶν τοὺς φίλους
[44]   ἐποιούμην ἂν τὸν τῶν ἀνθρώπων  βίον   καὶ πάντα ἐμὰ ἦν καὶ
[25]   εὐχήν. τοῦτον ἐβουλόμην βιῶναι τὸν  βίον   πλουτῶν ἐς ὑπερβολὴν καὶ τρυφῶν
[22]   ἐπὶ τούτοις ἁλουργὶς καὶ  βίος   οἷος ἁβρότατος, ὕπνος ἐφ´ ὅσον
[44]   κατὰ μέτρον ζῶντα τῆς ἀνθρωπίνης  βιοτῆς,   ἀλλ´ ἔτη χίλια νέον ἐκ
[44]   μεθ´ ὑγιείας ἐν μακρῷ τῷ  βίῳ.   ~τί ἂν αἰτιάσαιο, Λυκῖνε,
[25]   μου τὴν εὐχήν. τοῦτον ἐβουλόμην  βιῶναι   τὸν βίον πλουτῶν ἐς ὑπερβολὴν
[26]   ἄριστε, ἄδηλον ὁπόσον χρόνον  βιώσει   πλουτῶν. τίς γὰρ οἶδεν εἰ
[14]   τὸ πταῖσμα· πέντε γάρ, εἰ  βούλει,   καλλίω καὶ μείζω τοῦ Αἰγυπτίου
[17]   δοκῇ. εἰ μὲν γὰρ Ἀδείμαντος  βούλεται,   οὐδὲ ἐρωτᾶν οἶμαι, ὅς γε
[42]   ἐν αὐτοῖς ἦν. ~ἐγὼ δὲ  βούλομαι   τὸν Ἑρμῆν ἐντυχόντα μοι δοῦναι
[16]   ὀνείρατι ἑκουσίῳ περιπεσόντες, ἐφ´ ὅσον  βουλόμεθα,   εὖ ποιήσοντι ἡμᾶς· παρ´ αὐτῷ
[14]   πλοίου τουτουὶ δεσπότης ὢν παρήκουες  βοώντων,   εἰ πέντε κτήσαιο πρὸς τούτῳ
[11]   Ἀδείμαντε, οὐχ ὑπακούσει ἡμῖν  βοῶσιν,   ἀλλὰ καὶ φροντίζοντι ἔοικας ἐπὶ
[26]   σου πλουσιωτέρους γενομένους ἐκπεσόντας ἐν  βραχεῖ   τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων. ~ἵνα δέ
[4]   πολὺ ἔστημεν ἀναβλέποντες, ἀριθμοῦντες τῶν  βυρσῶν   τὰς ἐπιβολὰς καὶ θαυμάζοντες ἀνιόντα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007