HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  653 formes différentes pour 1206 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
2 ὅς
35 ὡς
6 ὃς
1 ὥς
42 ἐς
1 ἐλαίας
1 κεραίας
1 ἀρχαίας
1 Ἀρκαδίας
1 παῖδας
3 μυριάδας
1 Ἰνδίας
1 Ἐνοδίας
1 ἀσπίδας
1 ὑγιείας
1 ἀσφαλείας
1 βασιλείας
1 εὐγενείας
1 Μαντινείας
1 Κεγχρεαῖς
1 λῃστείας
1 τραπέζας
1 Λέληθας
1 φύλακας
1 γυναῖκας
1 ἡλικίας
1 Κιλικίας
1 χοίνικας
2 ἔοικας
2 οἰκίας
2 Λυκίας
1 ὅλας
2 Ἰταλίας
1 ὁπλαῖς
1 Παμφυλίας
1 Μεσοποταμίας
3 ναῦς
1 κοιναῖς
1 κλίνας
1 ἡδοναῖς
2 Χελιδονέας
1 τίνας
1 γωνίας
1 δόξας
1 συννοίας
1 ἅπας
1 γῦπας
2 ἱππέας
1 Καρίας
1 γῆρας
1 ἄνδρας
1 χεῖρας
2 Ἰβηρίας
1 θύρας
1 ἀποβάθρας
1 κέρας
1 ἀγκύρας
1 ἀνέρας
1 παλαίστρας
1 Συρίας
3 ὅσας
1 παραπλεύσας
1 ὑπέμνησας
1 ἐποίησας
1 ἐτησίας
1 ᾔτησας
1 ποιήσας
1 ἐπελάσας
1 ἐπικλύσας
1 κοιμίσας
1 ἀποξύσας
1 φερούσας
1 φράσας
1 ἀποφυσήσας
1 αἰτήσας
2 πλουτήσας
1 κατέδυσας
1 περιουσίας
1 φήσας
2 ταῖς
1 ταὼς
1 τοσαύτας
1 ἐσθῆτας
1 ἀσπιδιώτας
3 οἰκέτας
2 ὄντας
1 ἀναφαλαντίας
5 ἅπαντας
1 ἀπάραντας
2 πλεύσαντας
1 καθίσαντας
1 λαβόντας
1 ζῶντας
1 ἀποστερηθέντας
1 ἐπικλασθέντας
1 ἀποθανόντας
1 διάγοντας
1 ἀλγοῦντας
1 σφενδονήτας
1 πλαγιάζοντας
1 ἐπιβάλλοντας
1 καταπλέοντας
1 συμπλέοντας
2 πολεμοῦντας
1 διαφυλάξοντας
1 γέροντας
1 κρατοῦντας
1 ἄρχοντας
1 ἀπολιπόντας
1 ἀποσυρέντας
1 περιπεσόντας
2 ἐκπεσόντας
1 ἀναστάντας
1 ἀπορρυέντας
1 τοξότας
1 ἱπποτοξότας
1 ἀνέτρεψας
1 ὑποκύψας
1 προκύψας
4 γῆς
1 λαγώς
1 πληγὰς
1 πηγὰς
1 ναυπηγός
1 στρατηγὸς
1 ἁλουργὶς
1 πυραυγές
1 ᾠδῆς
1 δὶς
1 εἰδὼς
1 θυμοειδὴς
8 εἰς
3 εἷς
1 περιαγωγεῖς
1 παῖδες
1 εἶδες
1 μειρακιῶδες
3 οὐδεὶς
1 ἀντίποδες
1 ἐφρόντιζες
1 θεὸς
1 ἰσομέγεθες
1 ἀποπλανηθεὶς
2 προκριθεὶς
1 μετατιθεὶς
1 ποθείς
1 ἀπολειφθεὶς
1 ῥυθμιεῖς
1 γυναῖκες
2 δοκεῖς
1 διέβαλες
1 ἀνακαλεῖς
5 βασιλεὺς
1 βασιλεῖς
3 ἡμεῖς
5 ὑμεῖς
2 νεώς
2 νεὼς
1 ἐδυσχέραινες
3 τινες
1 εἰκόνες
1 Ἀγαμέμνονες
1 δελφῖνες
3 ἱππεῖς
1 διαφθαρεὶς
1 ἄνδρες
1 ναυκληρεῖς
1 ἀφαιρεῖς
1 πλῆρες
1 ἐπιμετρεῖς
1 σύες
1 νοσεῖς
1 κρατεῖς
1 ἀγανακτεῖς
1 ἀκμῆτες
2 ὄντες
1 ἀλαλάξαντες
4 ἅπαντες
1 ἐμβιβάσαντες
1 θύσαντες
1 κρούσαντες
1 λαβόντες
1 καταβάντες
1 ἐπιβάντες
1 διδόντες
1 ὑποδύντες
1 ἐλθόντες
1 ἐξελθόντες
1 ἐπεισαχθέντες
1 ἀνιόντες
1 προϊόντες
1 προσιόντες
1 ἑκόντες
1 ὁδεύοντες
1 θαυμάζοντες
1 σκευάζοντες
1 ποιοῦντες
1 οἰκοῦντες
1 δοκοῦντες
1 πλέοντες
1 ἐμπλέοντες
1 ἀριθμοῦντες
1 ἐπαινοῦντες
1 ἀποπνέοντες
1 ἀνακρίνοντες
1 παρέξοντες
1 ἀναβλέποντες
1 Κρέοντες
1 λιμώττοντες
2 ἔχοντες
2 πάντες
1 Πάντες
1 ἀπολιπόντες
1 ὁρῶντες
1 περιπεσόντες
1 ἐπιστάντες
1 ἐφεστῶτες
1 παρήκουες
2 ἀφείς
1 ὑπερμαζᾷς
1 τραπέζης
1 κρόκης
1 ὅλης
1 στήλης
1 θαλάμης
1 σελήνης
1 παρακειμένης
1 ἀνατετραμμένης
1 πένης
1 ἀνθρωπίνης
1 λύπης
1 διαλυθείσης
1 οὔσης
1 ἁπάσης
1 τοσαύτης
1 Μιθριδάτης
1 ὑπερέπτης
1 ὑπερόπτης
1 δεσπότης
1 ἠπειρώτης
1 θαλάττης
1 τύχης
1 ἀγαθὸς
1 ἀπαθὴς
2 εὐθὺς
1 ἀληθής
1 ὀρθῆς
1 ἐσθὴς
1 χθὲς
1 θύραις
1 Πειραιῶς
1 ἀμφοτέραις
1 πάσαις
2 ναύταις
1 τοσαύταις
1 ἰδιώταις
1 στρατιώταις
1 πολίταις
1 συμπόταις
1 εὐτυχίαις
1 δεδιὼς
1 παιδιᾶς
5 λέγεις
1 ἐδεδίεις
1 δοκιμάζεις
1 νομίζεις
1 εὐμεγέθεις
1 ἀναμιμνήσκεις
1 Ἀποδιδράσκεις
1 θέλεις
2 ἐθέλεις
3 πόλεις
1 ἀκροπόλεις
1 ἕξεις
1 ἀκούεις
1 προῄεις
1 τριήρεις
1 δεήσεις
1 ἐξαγορεύσεις
1 οἰκήσεις
1 αἰτήσεις
1 πτύεις
1 ὄφεις
1 αὖθις
1 πολλάκις
1 πεντάκις
1 Ἅλις
1 Ἀποδειλιᾷς
1 μόλις
1 ὄρνις
1 δεξιός
1 ἐπίδειξις
1 ὡραίοις
1 σταδίοις
1 ὑπηκόοις
1 ὅλοις
2 ἄλλοις
1 φίλοις
1 δήμοις
1 κινδύνοις
1 μεδίμνοις
1 ἡττημένοις
1 τετελεσμένοις
1 κοιμωμένοις
1 Ὑπερβορέοις
1 ἐναντίοις
1 τοιούτοις
4 τοσούτοις
2 τούτοις
1 Αἰγυπτίοις
1 ἀμυήτοις
1 ἔχοις
2 ἀπόλαυσις
16 τις
1 στρατιᾶς
2 ὅστις
1 Λυκιακῆς
1 ἄνθρακές
2 εἰκὸς
1 εἰκός
1 Νομαδικός
1 Ἀρκὰς
1 ἐνδεδυκός
1 καλός
1 καλῶς
1 Καλῶς
1 ἀσφαλές
1 ἀσφαλὲς
2 ἀσφαλῶς
1 εὐτελὴς
1 ὑψηλὸς
2 δειλὸς
1 πρόχειλός
2 πολλὰς
1 ἐπιβολὰς
1 πολὺς
1 πολύς
2 ἐπιβουλὰς
1 ἐμός
3 ὑμᾶς
9 ἡμᾶς
3 Μηδαμῶς
1 ποταμὸς
1 ἀριθμὸς
1 ἀριθμός
1 τιμῆς
1 Ἑρμᾶς
2 Ἑρμῆς
2 ἑνὸς
2 ἱκανὸς
1 καταφανὲς
2 ἐκεῖνός
1 λαβόμενός
1 ἀτενὲς
1 δεινῶς
2 ὀρεινῆς
1 κοινὸς
1 τινὸς
1 τινὰς
1 ἀγεννές
1 φωνῆς
2 οὓς
3 οἷς
5 Τιμόλαος
12 ΤΙΜΟΛΑΟΣ
1 Πτολεμαῖος
1 βίος
1 ἀκριβοῦς
1 πέλαγος
1 φάλαγγος
1 ἱππαγωγοὺς
1 ἡδέος
2 δέος
1 παραδοὺς
1 Ἴσιδος
1 Φάσιδος
1 Μέμφιδος
2 Ἑλλάδος
1 Νομάδος
2 Ἰνδοῖς
1 ἀσπίδος
1 κερδῷος
2 θεοὺς
1 ἄστεος
2 πλῆθος
1 ἄχθος
1 δίκαιος
1 ἑκστάδιος
1 ἐπιτήδειος
2 ἥλιος
1 ἄθλιος
2 δακτύλιος
1 Ἐνυάλιος
1 πολέμιος
1 Ἀρμένιος
1 Θαυμάσιος
1 πλούσιος
1 Μυρρινούσιος
1 αἴτιος
1 παιδικοῖς
1 Διόνικος
1 ἡλίκος
1 μῆκος
1 οἶκος
1 μειρακίσκος
1 ἀνθρωπίσκος
1 δῆλος
5 ἄλλος
1 λάλος
1 κάλλος
1 πολλοῖς
3 πολλοὺς
1 οὖλος
1 κοῖλος
1 τέλος
1 φίλος
1 τυφλοὺς
1 ἕωλος
1 ἐμοὺς
1 πλόκαμος
1 ἰσότιμος
3 νόμος
1 κόσμος
1 χυμοὺς
1 ἀφανοῦς
1 Σιδῶνος
3 ἐκεῖνος
1 κἀκεῖνος
1 κείμενος
1 ὀνομαζόμενος
1 νομιζόμενος
1 εὐδαιμονιζόμενος
1 σχιζόμενος
1 προσθέμενος
1 μεταστειλάμενος
2 γενόμενος
1 ἐλαυνόμενος
1 ἐκδεξάμενος
1 αἰδούμενος
1 προσκυνούμενος
1 διασκοπούμενος
1 μεταπεμπόμενος
1 ἀράμενος
1 χρώμενος
1 ἐναντιωθησόμενος
1 γενησόμενος
1 δωρησάμενος
1 κτησάμενος
1 ἐπιπετόμενος
1 ἀποπτάμενος
1 ἐχόμενος
1 ἔθνος
1 φθόνος
34 ΛΥΚΙΝΟΣ
1 τινος
1 ἄοκνος
2 Λυκῖνος
1 Αὐλῶνος
1 Βαβυλῶνος
2 μόνος
1 συνεσπειραμένος
1 περιημμένος
1 πεφορτισμένος
1 τύραννος
1 οἶνος
1 δαίμονος
1 ὕπνος
1 ἀλεκτρυόνος
2 δελφῖνος
5 οἷος
2 ἵππος
18 ΣΑΜΙΠΠΟΣ
3 Σάμιππος
2 βάρος
1 Ἀλέξανδρος
1 εὖρος
1 ζωρότερος
2 ναύκληρος
2 μέρος
1 ἑλλέβορος
1 ὅμορος
1 θησαυροὺς
1 ἄργυρος
2 μῖσος
1 ὁπόσος
1 τούς
30 τοὺς
22 τοῖς
2 ἔτος
3 αὐτοὺς
9 αὐτοῖς
1 αὑτούς
1 αὑτοὺς
1 αὐτούς
1 ὕδατος
1 ἀθέατος
2 κάματος
1 καταστρώματος
1 σώματος
1 νομίσματος
1 θάνατος
1 ὀνείρατος
1 ποθεινότατος
1 ἁβρότατος
1 Κλεαίνετος
1 ἀνυπόδητος
2 ἀφόρητος
1 Δημόκριτος
8 Ἀδείμαντος
19 ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ
1 ὑπεναντίος
1 ἀντιπνεύσαντος
1 πονήσαντος
1 ἀναδιδόντος
1 ἐπαχθέντος
1 ἐποτρύνοντος
1 περιμετροῦντος
1 Κτησιφῶντος
2 οὗτος
2 πλοῦτος
1 ἄρτος
1 κράτος
2 πρῶτος
1 φόρτος
1 σῖτος
1 ἕκαστος
1 ἀνάσπαστος
2 ἥδιστος
2 ἄριστος
1 βέλτιστος
1 σκάφος
1 τάριχος
1 οἰνοχόος
1 πάχος
1 Πῶς
2 πῶς
1 πᾶς
1 εἴπῃς
1 τροπῆς
1 ἄφιππός
1 Ὁρᾷς
7 ὁρᾷς
1 φοβερὸς
1 ἐχθρὸς
3 καιρὸς
1 νεκρὸς
1 μικρός
28 πρὸς
1 πατρὸς
3 θησαυρὸς
1 πυρὸς
1 πορφυρὶς
1 σῆς
1 ὀκνήσῃς
2 χρυσᾶς
2 χρυσὸς
1 χρυσῆς
5 τίς
2 Τίς
51 τῆς
15 τὰς
1 αἰτῇς
8 αὐτὸς
1 αὐτῆς
3 αὐτός
1 πυρετὸς
1 εἰσηγητὴς
1 χειροτονητὸς
1 σαλπιγκτής
1 νυκτὸς
1 ἐντὸς
1 βιοτῆς
1 λεπτὸς
1 λεπτῆς
1 ἱστός
1 χρηστὸς
2 ἐπιστάς
1 ἐπιστὰς
1 ὑβριστής
1 λῃστὰς
1 ἑαυτὰς
1 ἑβδομαίους
1 ὡραίους
1 Παρθυαίους
1 πλαγίους
4 σταδίους
1 Μήδους
1 βέλους
1 ἀθλίους
1 δισχιλίους
1 πεντακισχιλίους
1 ἄλλους
2 δακτυλίους
4 φίλους
2 πολεμίους
1 πολέμους
1 ἐπωνύμους
3 ἐνίους
1 ἐκείνους
1 Ἀρμενίους
1 διακόνους
1 δυναμένους
2 μεδίμνους
1 γενομένους
1 ὀψομένους
1 ἀναδουμένους
1 χρωμένους
3 ἵππους
1 πλουσιωτέρους
2 μυρίους
1 δορυφόρους
1 μελάγχρους
1 μέσους
1 ὁπόσους
1 ἀντίους
1 τοιούτους
1 τοσούτους
2 τούτους
1 Ἐχεκράτους
1 πρώτους
1 πλείστους
1 ἀτειχίστους
1 ὑποβρυχίους
1 ταχύδακρυς
1 φὴς
1 φής
1 σαφῶς
1 συνηρεφὲς
1 σοφὸς
1 σφᾶς
3 τρυφῆς
6 εὐχῆς
1 συνεχὲς
4 ἀρχῆς
1 ἕως
3 ἡδέως
4 ῥᾳδίως
1 πόλεως
1 πτερώσεως
4 ὅλως
1 ἄλλως
3 ὅμως
1 ἀφθόνως
1 κακοδαιμόνως
1 συντόνως
1 ὁμοίως
5 ὅπως
1 πως
1 Νηρέως
1 εἰκότως
1 ἀκωλύτως
2 πάντως
4 οὕτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007