HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Lucien, Le navire ou les souhaits

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  691 formes différentes pour 1260 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
9 ἦν
1 ἥν
4 ἢν
3 ὤν
5 ἄν
1 ἣν
4 ὢν
47 ἐν
1 ἤν
1 ὧν
1 ὂν
1 ὃν
28 ἂν
1 κεραίαν
1 ἄγαν
1 μέγαν
1 σιταγωγίαν
1 Κυδίαν
2 βασιλείαν
1 δυναστείαν
1 μᾶζαν
1 κόρυζαν
1 Σελεύκειαν
1 οἰκίαν
1 Ὕλαν
1 Μαλέαν
1 Ἰταλίαν
2 μίαν
6 ναῦν
1 Αἴγιναν
1 πρύμναν
1 Ἰωνίαν
1 Κασπίαν
1 ὥραν
1 μακαρίαν
1 μεσημβρίαν
2 θύραν
2 ἀποβάθραν
1 τιάραν
1 ἡμέραν
1 μισθοφορίαν
1 πατρῴαν
2 παλαίστραν
1 ἅπασαν
1 ἐχειροτόνησαν
1 ἐνεχείρισαν
1 συναπῳκίσαν
1 οὖσαν
1 ὑποκείσθωσαν
1 γενέσθωσαν
1 σιταγωγείτωσαν
1 προσκυνείτωσαν
1 προσαραξάτωσαν
2 ὅταν
4 ὁπόταν
2 θάλατταν
1 ἀνεῳγυῖαν
1 φιλοσοφίαν
1 γῆν
1 περιαγαγὼν
1 ἀπαλλαγὴν
2 στρατηγὸν
1 σιγᾶν
1 χειραγωγῶν
1 σιταγωγῶν
1 οἰμωγὴν
1 κυματωγὴν
1 Ἰδὼν
1 ἰδὼν
1 ὁδόν
3 ὁδὸν
1 μηδὲν
6 ἐπειδὰν
1 κἀπειδὰν
1 Πισιδῶν
3 Οὐδέν
5 οὐδὲν
1 κιθαρῳδὸν
1 καταλαβεῖν
1 συνεπιλαβεῖν
1 ἀπολαβεῖν
2 ἐμφαγεῖν
1 ἰδεῖν
1 δεῖν
1 εἶδεν
1 οἶδεν
1 ἔσωζεν
1 θεὸν
3 θεῶν
1 παθεῖν
1 ἐκεῖθεν
2 τοὐντεῦθεν
1 ἐλθεῖν
1 ἀπελθεῖν
1 ὁπόθεν
2 πανταχόθεν
2 ἕωθεν
1 πόρρωθεν
1 ἑκατέρωθεν
1 τελεσιουργήσειεν
1 ποιήσειεν
1 εἰκάσειεν
5 ποιεῖν
1 πιεῖν
1 ὑπερβέβηκεν
1 ἀπήντηκεν
1 ἐπανέστηκεν
2 δοκεῖν
1 καραδοκεῖν
1 ἔφασκεν
1 ἐπιβαλεῖν
1 προσλαλεῖν
1 ὁμιλεῖν
1 διεληλύθαμεν
1 συνεληλύθαμεν
1 κατεληλύθαμεν
1 μεμαθήκαμεν
1 κεκμήκαμεν
1 προκεχωρήκαμεν
1 διεπλεύσαμεν
1 ἐτελέσθημεν
1 σημεῖόν
1 ἔστημεν
1 ἀκούσαιμεν
1 κατῄειμεν
1 Πρόσιμεν
1 ἤλθομεν
1 παρήλθομεν
1 ἥκομεν
1 αἰτήσομεν
1 κρατοῦμεν
1 ἔχομεν
1 ὁρμεῖν
1 ἐπιχειρῶμεν
1 προχωρῶμεν
1 αἰτῶμεν
1 πλουτῶμεν
2 καταλάβωμεν
1 βαδίζωμεν
1 μάθωμεν
1 διαβάλωμεν
1 λαμβάνωμεν
1 ἐπιτείνωμεν
2 προΐωμεν
1 ἐμβοήσωμεν
1 ἐπιστρέψωμεν
2 νεῖν
1 μενεῖν
1 κινεῖν
1 ὀκνεῖν
1 προσκυνεῖν
1 ἔδοξεν
1 ἦρξεν
1 ὑπῆρξεν
1 εἶπεν
3 εἰπεῖν
1 ἀπέλιπεν
1 σκοπεῖν
1 ἐπισκοπεῖν
1 εὑρεῖν
1 ἀνευρεῖν
1 ἐνίκησεν
1 ἐποίησεν
1 ἔσωσεν
2 αἰτεῖν
1 Δυεῖν
1 ἱππαρχεῖν
1 τυχεῖν
1 ζῶν
1 πεζὸν
1 ἐπέβην
1 εἴην
1 ἀνεμνήσθην
1 Ἀπελείφθην
1 Φοινίκην
1 ὅλην
1 φιάλην
1 Ποικίλην
1 στήλην
1 ᾤμην
1 δεξαίμην
1 ἐλογιζόμην
1 κόμην
1 ἐβουλόμην
2 γνώμην
1 ἐδυνάμην
1 ἐποιούμην
1 ὠνούμην
1 ἠρόμην
1 ἐποιησάμην
1 ᾠκοδομησάμην
1 ὠνησάμην
1 ἠπιστάμην
1 ἀνεπλαττόμην
2 ἐκείνην
1 ὀθόνην
1 ἀπομεμαγμένην
1 ἀπηγμένην
1 προσφερομένην
1 Παλαιστίνην
1 τέχνην
1 οἰκοίην
1 σατράπην
1 ὑπερορῴην
1 πρῴην
1 ὅσην
1 ὁπόσην
1 τηλικαύτην
1 ναύτην
2 ταύτην
1 ἡλικιώτην
1 οἰκέτην
1 κομήτην
1 κυβερνήτην
1 Κρήτην
1 Πολυκράτην
2 Εὐφράτην
1 φοβερωτάτην
1 λόγχην
1 μάχην
2 ἀγαθῶν
1 παρελθὼν
1 προεισελθὼν
1 προεισελθών
1 ὀρθὴν
1 μισθὸν
1 σκαιὸν
1 ἶβιν
1 παιδιὰν
2 ἄγειν
1 λέγειν
1 ἀνοίγειν
3 βαδίζειν
1 δικάζειν
1 κοιμίζειν
1 χρηματίζειν
3 ἥκειν
1 ἀνύειν
2 ὑγιαίνειν
1 βασκαίνειν
1 μένειν
1 περιμένειν
1 καταπέμπειν
1 χαίρειν
1 ἐλάσειν
1 αὐτομολήσειν
1 ἀπορήσειν
1 ὑποπτήσσειν
1 νήφειν
1 Σισύφειόν
1 ἔχειν
2 ἄρχειν
1 ἰσχύειν
1 πάσχειν
1 ἀντέχειν
1 ἔμπαλιν
1 πάλιν
1 πόλιν
1 δακτύλιόν
1 δύναμιν
1 ὑπηνέμιόν
1 ἐπανιὼν
1 δεξιόν
4 δεξιὸν
2 δεξιὰν
1 τάξιν
1 ποιῶν
1 ἐκπιὼν
1 κατόπιν
1 ἐρυθριᾶν
1 χάριν
1 Ἶσιν
1 ἐπέλασιν
1 πράγμασιν
1 ἅπασιν
1 ἀναστρέψασιν
1 εἰσιών
1 εἰσιν
1 ἔθνεσιν
1 ὑπόσχεσιν
1 Ἀθήνησιν
1 φησιν
1 ἄπεισιν
1 θαυμάσιόν
1 οὖσιν
1 βοῶσιν
1 προσελθοῦσιν
1 ποιοῦσιν
2 εἴκοσιν
1 καλοῦσιν
1 πᾶσιν
1 ἀνιστᾶσιν
1 φεύγουσιν
1 ἥκουσιν
1 ἐλαύνουσιν
1 ἐπιλαμβάνουσιν
1 ἐξοίσουσιν
1 περιπατήσουσιν
1 κατέχουσιν
1 φύσιν
1 Ἴωσιν
5 ἐστιν
1 ἔξεστιν
1 πάρεστιν
3 κἂν
1 ἐνδακὼν
1 ἐφηβικόν
1 βασιλικὸν
1 νικᾶν
1 τοξικὴν
3 ἱππικὸν
1 Περσικὸν
1 ὁπλιτικόν
1 ἐρωτικόν
1 ὁλκήν
1 ἑλὼν
1 βαλὼν
1 καλὸν
1 κεφαλήν
1 κεφαλὴν
1 ἀφελὼν
1 ὑψηλὸν
1 ψιλὴν
1 ἀνακυκλῶν
2 πολλῶν
1 πολλὴν
1 οὐλὴν
1 ὀβολῶν
1 ὑπερβολὴν
1 σχολὴν
4 πλὴν
4 ὑμῶν
8 ἡμῶν
1 Μῶν
38 μὲν
5 μέν
1 ἐμὴν
4 ὑμῖν
13 ἡμῖν
3 μὴν
1 παραδραμών
1 προσδραμὼν
1 ἀποτεμὼν
2 Ἰσθμὸν
1 σιμόν
1 τιμῶν
1 κομᾶν
2 Ἑρμῆν
1 ἐσμὲν
8 νῦν
2 ἱκανὸν
1 κενὴν
1 περιθέμενόν
1 ἡγούμενόν
1 ταπεινόν
1 χαλινὸν
1 κρημνῶν
1 δειπνῶν
1 ἐξῆν
16 οὖν
1 οἷόν
1 Αἰγαῖον
2 Τιμόλαον
2 ὡραῖον
3 βίον
2 γοῦν
1 ἔλεγον
8 ὀλίγον
1 ἀνάλογον
1 κατάλογον
1 εἶδον
1 πεδίον
1 παιδίον
2 ἔνδον
1 Ἡσίοδον
1 ἔφοδον
1 ἔπλεον
1 ὄρνεον
1 ἔπαθον
1 Ὑάκινθον
1 Κόρινθον
1 βέβαιον
1 ἔλαιον
1 ἐπιπόλαιον
1 κεφάλαιον
1 ναυάγιον
1 ῥᾴδιον
1 ἡμιστάδιον
1 ψυχίδιον
1 παράσειον
1 πινάκιον
2 μειράκιον
2 ἄθλιον
1 Παμφύλιον
1 ἐράσμιον
1 τίμιον
1 ὀλιγοχρόνιον
1 Σικυώνιον
1 ἄξιον
1 ΠΛΟΙΟΝ
1 ὅμοιον
1 ἐφίππιον
2 πάτριον
1 ἐνιαύσιον
1 παραπλήσιον
1 πλούσιον
1 Μυρρινούσιον
1 θοἰμάτιον
1 νότιον
1 ἡλίκον
4 Οὐκοῦν
1 ἔφασκον
1 χηνίσκον
1 ὅλον
1 ἰσόπαλον
1 κρωβύλον
1 σκελοῖν
1 ἄδηλον
1 ἄλλον
3 μᾶλλον
1 πλοῖόν
1 πλέον
1 ἄντλον
1 ὑπέραντλον
2 Δίπυλον
1 δάκτυλον
2 φίλον
1 ἐπίσημον
1 θύμον
1 ἐπιλήψιμον
1 εὔγραμμον
1 νόμον
1 οἰκονόμον
1 κληρονόμον
1 ἡμίτομον
1 εὐώνυμον
1 ἐπώνυμον
1 νέον
1 κρανίον
3 ἐκεῖνον
2 περιθέμενον
1 πυθόμενον
1 γιγνόμενον
1 γενόμενον
1 δυνάμενον
1 ὑπεραιωρούμενον
1 ὀχούμενον
1 φερόμενον
1 λουσάμενον
1 ἐπιστάμενον
1 ἀποδυόμενον
1 μαχόμενον
1 φθόνον
3 ἄμεινον
1 Ἄμεινον
1 λίθινον
1 Λυκῖνον
4 μόνον
1 ἀναδεδεμένον
1 ὑποδεδεμένον
1 μεμετρημένον
1 ἀνειλημμένον
1 ἐπειλημμένον
1 ἐπισεσυρμένον
1 ὕπνον
1 δεῖπνον
1 χρόνον
1 παράδοξον
2 οἷον
8 πλοῖον
1 κόλπον
1 ἵππον
1 Σάμιππον
1 εὔκαρπον
1 τόπον
1 μέτωπον
1 ἔνυδρον
3 ἕτερον
1 θάτερον
1 ἡμέτερον
2 πιθανώτερον
1 ὑπόπτερον
1 ὕστερον
1 θηρίον
1 κόρον
1 μύρον
1 ἐπιρρέον
2 μέτρον
1 πέτρον
1 ἀργυροῦν
1 ἄπυρον
9 ὅσον
1 ἴσον
1 ἔασον
3 πλησίον
1 ποίησον
2 μέσον
1 Κροῖσον
1 ὁπόσον
1 χρυσοῦν
4 χρυσίον
1 τοῖν
2 ἀθέατον
1 ἀδύνατον
1 περίπατον
1 βαθύτατον
1 ἀνθηρότατον
1 προχειρότατον
1 ἀοίκητον
1 νεώνητον
1 εὐκαταφρόνητον
1 διτάλαντον
4 Ἀδείμαντον
2 τοιοῦτον
1 τηλικοῦτον
5 πλοῦτον
4 τοσοῦτον
3 τοῦτον
1 Αἴγυπτον
1 τέταρτον
2 πρῶτον
1 σῖτον
4 ἕκαστον
1 ἀνέραστον
1 ἐπέραστον
1 πλεῖστον
3 μέγιστον
2 ἥδιστον
1 θᾶττον
1 ἄτρωτον
1 ἀπέλαυον
1 ἐχέγγυον
3 σκύφον
1 ἄμορφον
1 Χῖον
1 ἦχον
1 εἶχον
1 παρεῖχον
1 ἐπίτροχον
2 ἵππαρχον
1 πᾶν
1 χαλεπόν
1 λιπὼν
2 καταλιπών
1 ἀπολιπών
1 λοιπὸν
1 λοιπόν
1 κατασπᾶν
1 καθαρὰν
1 ἀνιαρὸν
1 ἐλεύθερόν
1 αὐθημερὸν
1 ἀριστερὰν
1 φαλακρὸν
1 μακρὰν
1 νεκρόν
1 νεκρῶν
2 μικρόν
3 μικρὸν
2 πρὶν
1 λαμπρὸν
1 Ἀντίπατρόν
2 θησαυρῶν
2 θησαυρὸν
1 γλαφυρὸν
1 αἰσχρόν
1 σὸν
1 Ἶσίν
2 καταπεσὼν
1 Περσῶν
1 βυρσῶν
1 Ἰλισσὸν
1 χρυσῆν
1 χρυσὸν
54 τῶν
75 τὴν
1 Τὸν
1 τἀν
52 τὸν
4 αὐτῶν
4 αὐτὴν
1 αἰτῶν
3 αὐτόν
3 αὐτὸν
1 ἐπιβατῶν
1 θεατῶν
1 ἑκατόν
2 ἑκατὸν
1 πειρατὴν
1 τελετὴν
1 συνετὸν
1 συκοφαντῶν
1 ποτὸν
1 ἀναρτᾶν
1 ἱστὸν
1 ἐστίν
1 θαυμαστὸν
1 ἀριστῶν
1 καταποντιστήν
1 τοὐλάχιστόν
1 σεαυτὸν
2 ναυτῶν
4 πλουτῶν
1 στρατιωτῶν
1 ἐρωτᾶν
2 τοίνυν
1 ἐδόκουν
1 ἐνενόουν
1 ὤκνουν
1 ἀλεκτρυὼν
1 τροφήν
1 σφῶν
1 τρυφῶν
2 μονομαχῶν
3 εὐχήν
2 τειχῶν
1 ἀρχήν
1 ἰσχύν
1 διατρίβων
1 ἄγων
1 λόγων
1 ἡδέων
1 ἐντοσθιδίων
1 κλύδων
1 πυραμίδων
1 προαστείων
1 πήχεων
1 ἐπηρεάζων
1 φροντίζων
1 ἀκολούθων
1 ἐσθίων
1 κεροιάκων
2 βασιλέων
1 πεντακισχιλίων
1 κάλων
3 ἄλλων
1 ἐπιπλέων
1 δακτύλων
1 φίλων
1 φιλοθεάμων
2 πολεμίων
1 ἐπιβαίνων
1 ἀγώνων
1 ἔγνων
1 ἀλγηδόνων
4 ἐκείνων
1 Ἑλλήνων
1 μόνων
1 κάμνων
1 προσγενομένων
1 ἐρρωμένων
1 προπίνων
1 παραδόξων
1 οἵων
1 ἐκπέμπων
1 ἱππέων
2 ἀνθρώπων
1 ὅρων
1 ἑώρων
1 Ἥρων
1 βαρβάρων
1 γέρων
1 δακρύων
1 ναυκλήρων
1 Διοσκούρων
1 Βάκτρων
1 ἀστέρων
1 τεττάρων
1 πεντακισμυρίων
1 φέρων
2 πλουσίων
1 πραγμάτων
1 διαδημάτων
1 κτημάτων
1 συγγραμμάτων
1 σκωμμάτων
1 ῥευμάτων
1 τοξευμάτων
1 ταλάντων
1 συνόντων
1 βοώντων
8 ἁπάντων
3 πάντων
1 ἀνανευόντων
4 τούτων
1 ἀπορρήτων
1 μεγίστων
1 περιστρέφων
1 ἔχων
1 συμμάχων
1 ἄρχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007